Ir ao conteúdo

Fechado
No máximo 500 mensagens.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de julho de 2010

Mensagens: 7080

Idioma: 简体中文

Standardo (Mostrar o perfil) 17 de fevereiro de 2020 23:20:13

Montara Vilaĝo 743
山 村
"Fermu la faŭkon!" la falsa virino kriis.
“住嘴!” 假女人 说。
Poste li sin turnis al Onklo Pan, de-nove demandante,
于是 他 转向潘大叔,又问:
"Ĉu li estas bonulo aŭ ne?"
“他 是好人还是坏人?”
"Li estas bonulo, sinjoro oficiro,"
“他 是个好人, 官长。”
Onklo Pan respondis respekteme, per balbuta voĉo,
潘大叔 恭而敬之地 回答说,声音有点儿抖,
konstatinte ke tiu junulo devas posedi ian militan rangon.
他意识到 这个年轻人 现在一定 有什么军衔。
"Do pro kio li fariĝu ano de la Ord-konseva Korpuso?"
“那么 他为什么 要加入 保安队呢?”
"Ĉar li havis nenion por manĝi, sinjoro oficiro.
“因为 他 没饭 吃呀,官长。
Ni spertis akvomankegon, ĉu ne?
我们 碰上了 一次旱灾,知道吗?
Finiĝis la sepcent kvardek tria
第743段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 17 de fevereiro de 2020 23:48:41

Kanto de Juneco 218
青春之歌
Mal-trankvile li rigardis la modestan blankan robon de Daojing
他 忐忑不安,望着 道静 朴素的 白衣,
kaj diris al si en sia koro ardanta:
心里 像燃烧似的 呆想着:
"Kia feliĉo estus akiri tiun ĉi kanbinon, ĉarman kiel sensitivo!"
“能得到 这含羞草 一样的美妙少女 该是多么幸福呵!”
Kiam Daojing re-turnis sin
在道静 扭过脸来时,
kaj renkontis la brilajn okulojn de Yu Yongze,
碰见 余永泽 那双亮晶晶的 眼睛
kiuj de-nove rigardis ŝin flamante,
这双眼睛 在灼热地 望着自己,
ŝia koro subite vive batadis.
她 突然 也感到了一阵激烈的 心跳。
Ŝi rapide ek-kaŭris por kolekti apud-vojan sovaĝan floreton.
她 赶快 蹲下身去 摘起 路旁的一朵小野花。
Iom poste, kiam ŝi re-stariĝis,
过了一会,当 她站起身来时,
Yu Yongze jam trankvile ridetis kiel kutime.
余永泽 已经 像平日 那样在安静地 微笑了。
Finiĝis la ducent dek oka
第218段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 19 de fevereiro de 2020 00:10:39

Montara Vilaĝo 744
山 村
Nenio venis el la grundo.
田地里 什么 也不生长。
Kaj lia edzino, Korvino, havas stomakegon.
他的女 人母乌鸦,肚皮 又特别大,
Ŝi konsumas du-oble tiom da rizo, kiom viro.
她的 饭量 比一个男人 要大两倍。
Do Maŭmaŭ devis trovi postenon por manĝigi ŝin.
所以 毛毛 得找一个活路 来养她。
Maŭmaŭ amas ŝin kiel diinon, ĉu ne?"
毛毛 把她当做一个仙女似的 疼爱,知道吗?”
La falsa virino ne povis ne rideti pro tiu el-diro.
听了这番话,这位假女人 禁不住要笑起来。
Sed li provis kaŝi la rideton per grimaco,
但是 他 故意 来掩住他的笑。
kiu, sur lia gratita vizaĝo, aspektis mal-bele.
他,在他挠痒的 脸上,看上去 很尴尬。
"Ĉu tio estas vera?" li demandis.
这是 真的吗?” 他 问道。
Finiĝis la sepcent kvardek kvara
第744段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 19 de fevereiro de 2020 00:37:53

Kanto de Juneco 219
青春之歌
Ĵetinte rigardon al la staci-domo li diris:
他 望望 火车站 说:
"Iru re-turne, la trajno tuj venos en la stacio."
“你 回去吧,火车 就要 进站了。”
"Ne, mi iros re-turne kiam la trajno for-iros."
“不,火车 开走了 我 再走。”
Daojing ek-skuis sian hararon kaj naive ek-ridetis al Yu Yongze.
道静 一甩自己的 头发,对余永泽 稚气地 一笑。
Dum ilia atendado de la en-staciiĝo de la vagonaro,
他们 在车站上 等候火车进站的 时候,
Yu Yongze ripete konsilis al Daojing:
余永泽 谆谆嘱咐着 道静:
"Estonte, kion ajn diros Jingtang, vi estu tolerema.
“以后,不管 敬唐 说什么,你 要忍耐些,
Malgraŭ ĉio li ne ofendos vin, ĉar..."
反正 他不会 怎么样你的。因为…”
Li rigardis Lin Daojing kaj montris al ŝi rideton.
他 望着 道静 对她 笑了一下,
Finiĝis la ducent dek naŭa
第219段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 19 de fevereiro de 2020 23:54:49

Montara Vilaĝo 745
山 村
"Absolute vera," Onklo Pan respondis,
“绝对 是真的,” 潘大叔 回答,
al-prenante seriozan mienon.
显出 非常严肃的 神色。
"Foje mi vidis Korvinon manĝi.
“我 有一次 看到 母乌鸦吃饭。
Ŝi fin-manĝis kvar bovlojn da rizo per unu fojo,
她 一口气吃了 四大碗米饭,
dum Maŭmaŭ kapablis nur du.
毛毛 还只不过 吃了两碗。
Ŝi bezonas du edzojn por nutri ŝin, kredu min."
她 需要 两个劳力养活她呀, 请相信我。”
"Bone, mi fidas viajn vortojn," la falsa virino diris.
“好,我 相信 你的话,” 假女人 说。
Poste li sin turnis al la kamparanaj volontuloj kaj al-donis,
于是 他 掉向 那些 农民赤卫队员,补充说:
"Liberigu lin, kamaradoj.
“同志们,放掉他吧。
Finiĝis la sepcent kvardek kvina
第745段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 20 de fevereiro de 2020 00:19:03

Kanto de Juneco 220
青春之歌
"Ĉar mi diris al li, ke ni fariĝis jam bonaj ge-amikoj.
“因为 我 告诉他,我们 成了 好朋友。
Ĉu vi ne tion opinias?"
你 说不是 这样吗?”
"Ĉu bonaj ge-amikoj aŭ ne, ne necesas tion diri al li!"
“好朋友 不好朋友,不必 告诉他!”
"Estas utile tion sciigi al li, por ke li vin pri-zorgu."
“告诉 他 有好处,这样 他 会照顾你。”
"Mi ja ne estas infano. Mi viv-tenos min per mia laboro;
“我 又不是 小孩,我 凭本事 吃饭
kion li zorgos por mi?"
叫 他 照顾 什么!”
Timante, ke Daojing kolerus,
怕, 道静 生气,
Yu Yongze karese rigardis ŝiajn okulojn kaj diris per milda voĉo:
余永泽 温存地 看着 她的眼睛,小声说:
"Ne mal-trankviĝu, Lin!
“林,别 着急,
Vi scias, kiom mi klopodis por vi divers-flanke...
你知道,我 为你在各方面 忙活了很多
en la lastaj tagoj...por vi!
在最近这些天里 为了你…
Finiĝis la ducent dudeka
第220段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 21 de fevereiro de 2020 00:21:55

Montara Vilaĝo 746
山 村
Ĉi-foje ni pardonas lin.
这一次 我们 宽恕了 他
Ni pendumos lin, se li provos denove labori por sia bieunlo!"
如果 他 再为地主 干这种事,我们 就要 把他绞死!”
La kamparanaj volontuloj mal-ligis la ŝnurojn,
农民 赤卫队员 解开绳索,
liberigante Maŭmaŭ-on,
释放了 毛毛,
kaj poste lasis lin al Onklo
然后 把他 交给了 潘大叔。
Antaŭ ol ili foriris, la falsa virino diris de-nove al Onklo Pan,
在他们 离开以前,假女人 又对潘大叔说:
"Mi kredas vin, Onklo.
“我 相信 你,大叔。
Ke Maŭmaŭ estas malriĉa kamparano, tion ni scias.
毛毛 是个穷苦的 庄稼人,我们知道。
Sed li estas sam-tempe nia mal-amiko.
但 他 同时 也是我们的敌人。
Finiĝis la sepcent kvardek sesa
第746段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 21 de fevereiro de 2020 01:23:54

Kanto de Juneco 221
青春之歌
Ni ne plu menciu tion; tia ja estas la socio en kiu ni vivas:
我们 不再说 这些啦,我们生活在这个社会里 就是这样嘛,
'Se oni konaton havas en la kortego,
‘如果 朝里 有 熟人’。
oni facile fariĝas mandareno.'
人们 就容易 做官。
Estas nur utile sciigi al Jingtang, ke ni estas ge-amikoj,
让敬唐 知道 我们是朋友,只会有好处。
se vi ne sentas vin ĝenata de tio."
你别在意 这些 就好了。”
Daojing respondis kun klinita kapo:
道静 低着头 回答:
"Eĉ se mi mortos de mal-sato, mi ne petos lian favoron!"
“反正 我就是 饿死, 我 也不会 巴结他!”
"Kiel mal-facile dresebla ĉevalido!"
“好一匹难驯驭的 小马!
Yu Yongze pensis en si, sed ne kuraĝis tion el-diri.
余永泽心里暗暗说着,嘴里 却不敢再多话。
Al-venis la trajno. Portante valizon en la mano, li en-vagoniĝis.
火车来了,余永泽 提着 行李包 他上了车。
Finiĝis la ducent dudek unua
第221段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 22 de fevereiro de 2020 00:40:53

Montara Vilaĝo 747
山 村
Li devus esti nia amiko, ĉar fundamente li estas sen-tera.
他 应该是 我们的朋友,因为 他 根本就 没有土地。
Prizorgu lin kaj certigu, ke li estu bona."
请 你监督他,叫他 放规矩些。”
Poste li for-iris kun la anoj de la Kamparana Volontula Brigado rapide al la urbeto.
说完,他 就匆匆地 和革命赤卫队员 回到镇上去了。
Maŭmaŭ kaj Onklo Pan frontis unu la alian,
毛毛和潘大叔 面对面地站着,
kvazaŭ ili estus nekonatoj,
好像他们 是陌生人一样,
kun staplo da ŝnuroj neuzataj antaŭ la piedoj.
他的 脚边懒散散地 堆着一大堆绳子。
Maŭmaŭ aspektis pala kiel ŝtono,
毛毛 面色苍白,象石头一样。
kaj estis tute kovrita de anas-haŭto
他 全身起了 一层鸡皮疙瘩,
kaj liaj kruroj spasme tremegis.
他的双腿 在一阵阵地 打哆嗦。
Finiĝis la sepcent kvardek sepa
第747 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 22 de fevereiro de 2020 01:08:23

Kanto de Juneco 222
青春之歌
Daojing rigardis lin, starante sur la cementa kajo de la stacio.
道静 望着他, 站在车站水门汀的地上 。
Tra la bruanta hom-amaso,
穿过 嘈杂的 人群,
ŝi vidis, ke Yu Yongze mal-ĝoje staras ĉe la pordo de la vagono,
她 看见, 余永泽 立在车门处 脸色很悲哀。
kaj ke, post la ek-moviĝo de la trajno,
火车 开动后,
li ankoraŭ ĉagrene rigardadas ŝin, ne palpebrumante...
他 还那么 失神地 望着她,眼睛 一动不动…
La vagonaro veturis for, la hom-amaso disiĝis,
列车 开走了,人群走散了,
sed Daojing restis sen-move en la stacio,
但是 道静 还留 在车站上 没有动
sentante sin kvazaŭ ion perdinta.
感觉自己 若有所失。
Finiĝis la ducent dudek dua
第222段 结束

De volta à parte superior