Ku rupapuro rw'ibirimwo

Ukumira agasozo O

Agasozo O birashoboka ko katavugwa. Muri ico gihe haca handikwa akamirarudome mu kibanza ca O. Iryo hebwa rya O rishoboka gusa mu gihe ata gasozo -J canke - N. Akatuzo kaguma ku rudome nkuko iyo O atariho yoba iri.

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Ntibishoboka gukoresha akamirarudome mu kibanza c'agasozo - A, c'agasozo -E canke agasozo k'irivuga. N'ukumenya ko bidashoboka kutavuga agasozo ON, OJ, canke OJN Har’ imisi yose ni co kimwe na haro, ntiyigera isobanura co kimwa na haron, haroj canke harojn.

Muri zi sahwanya zose ziherezwa na O, indome y'agasozo ivuga «o» si agasozo nyako O nko mu mazina. Ntibishoboka gusubirizwa n'akamirarudome ki’, ti’, i’, ĉi’, neni’ à la place de kio, tio, io, ĉio, nenio.

Ukumira agasozo ka la

Urudome ruvuga «a» mu kajambo la karashoboye guhebwa kagasubirizwa n'akamirarudome → l'. Hazokoreswa inyubako iciriye hagufi kuwobishaka gusa inyuma y'indongorazina ziherezwa n'urudome ruvuga  : ĉe l', tra l', pro l' :

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Imana idukinge ibikoko vyo mw'ishamba.

Bona neza ko l’ idondora nk'ijambo ritandukanya : de l’ maro (atari de l’maro’, canke del’ maro).

Akenshi mu bisomwa.

Akamirarudome akensi gakoreshwa mu bisomwa kugirango habe kugabanwa rw'indome zivuga.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

Mu rurimi rwo kuvuga, akamirarudome ntigakunda gukoreshwa. Mu rurimi rwo kuvuga, ni gake mu gihe aba azwi.

Dank' al

Akamirarudome karanakoreshwa akenshi mw'ijambo dank’al ryerekana igituma atakintu kimaze.= «kubera ico (bishoboka) ko».Dank’al yibonekeza mw'ikoreshwa ryose, harimwo n'ururimi rwo kuvuga  :

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Egome, kubera Imana, vyose biri ku rutonde.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Kubera inyigisho ziwe, narashoboye kumenya ikibazo.

Mu ciyumviro kimwe birashoboka gukoreshwa danke al.

Un'

Mu kwubaka baharura impera, umudiho, Birashoboka gukoresha ibiharuro unu harimwo n'akamirarudome.

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Rimwe  ! Kabiri  !- Abasoda batambuka.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - Aharura n'ijwi rirenga«rimwe, kabiri, gatatu, kane».

Kimwe kiboneka nko gutandukanya, nka gakumbanya, nko mu buroreroburi aho hejuru. Ntibiboneka mu majambo asanzwe. Ntishoboka kuvuga nk'akarorero Mi havas nur un’ amikon. Bishoboka gusa  : Mi havas nur unu amikon.

Subira ku ntango