Ku rupapuro rw'ibirimwo

Ne

Kugirango ijambo ryose urishire mu mero mpakanyi, ukoresha agace ne. Ne igira insiguro igihe iri imbere yico yico yasubiriye. Mu bisanzwe ne ija imbere, mugihe iri iba ifise imero mpakamyi, ijambo ryose riba risise imero mpakanyi.

 • Mi ne dormas. - Sindyamye.

  Sindyamye. Ukuba ndyamye kurahakaniwe kwose.

 • Al leono ne donu la manon. - Intambwe ntuyihe ukuboko.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Se ntasoma igitabo, mugabo arandika ikete.

  Uguhakana kwerekeye irivuga legas. Irivuga skribas nibiriherekeje vyose biguma bifise insiguro.

Uguhakana muri karangura y'igenekerezo kwerekeye iyo karangura Mi diris, ke mi ne venos. kiretse venos yerekeye uguhakana. Ijambo riguma ari iryo kwemera. Ni vyo nari navuze.

Akenshi birashoboye gushika ko nka karangura imera nk'iyihakana itumvikana. Uguhakana kuba kuri ku rivuga kutumvikana plenumas : ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne ni inyishu yikwije.

Ibifitaniye isano muri NENI

Ku guhakana birashoboka gukoresha ibifitaniye isano muri NENI-. Ayo majambo muri NENI- zirahagije ari izihakana kuri karangura, ni ukuvuga iryungane ryose. Impagararo y'ijambo muri NENI- ntirikenewe, uguhakana kwerekeye iryungane ryose.

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Umwanya warenganye nta na rimwe uzokwongera kugaruka. Nta numwe kandi azi umwanya ugiye kuzoza.

  Umwanya warenganye ntuzokwongera kugaruka. Nta numwe azi umwanya ugiye kuzoza.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Nta buryo na bumwe nshaka gutahura ivyo muvuga.

  Singomba gutahura

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Ijoro ryarimwo umwiza tutari gushobora kubonamwo ikintu na kimwe, n'impande y'izuru ryacu.

  Ntitwari gushobora kubona. Uguhakana kwerekeye gusa akajambo gatangurwa na ke. Irivuga ryo mu ciyumviro ca mbere, estis, riguma ari ukwemera.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Nta muco umboneshereza, nta kayaga kagereranye kampuhutira, nta mugenzi numwe aza kundamutsa.

  Nta muco uboneshereza. Nta kayaga gahuhura. Nta mugenzi aramukanya.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Mwibuke ko iki Esperanto atari itongo ry'umuntu..

  Iki esperanto si ikiranga umuntu

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Ayo mategeko ku murongo wacu, sinshobora kuyemeza.

  Sinshobora kwemeza ayo mategeko nubwo ata mpamvu. Nenial ituma iryungane ryose rija mu mero mpakanyi.

mpakanyi zibiri

Mu gihe dukoresheje ijambo ririmwo NENI- tugaca twongerako ijambo ne, iryungane rica rihinduka rikaja mu mero nyemezi. Izo mpakanyi zibiri zikoreshwa mu gihe bashatse guha iryungane insiguro ryisangije.

 • Mi ne amas neniun. - Nta muntu n'umwe nkunda

  sivyo ko ata muntu n'umwe nkunda. Nakunda rero umuntu.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - si itongo ry'umuntu n'umwe

  si itongo ry'umuntu n'umwe, ni itongo rero ry'umuntu

Iryungane rirashobora kandi kuja mu mero nyemezi mu gihe ijambo ririmwo NENI- ritanga vyibonekeza insiguro y'irivuga iri mu mero mpakanyi, mu gihe kandi irindi jambo ririmwo NENI- riri mu ryungane.

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - (Mu vyukuri sindasubira na rimwe kubura ikintu na kimwe) = ntibirashika ko ntaronka na kimwe

  Buri gihe, ndaronka basi ikintu.

Mutri ico gihe, amajambo menshi arimwo NENI mu ryungane ntariha insiguro ya nyemezi. Rimwe na rimwe, amajambo be n'ayo arashigikirana gusa, agasigira iryungane insiguro ya mpakanyi.

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Twotumye haba uruhombo kuri uru ruganda, ntitwotumye kandi haba akunguko ku muntu n'umwe.

  Nta kintu na kimwe tuzofasha.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - ntazogaruka na rimwe, na rimwe, na rimwe

  Ntazogaruka, igitigiri ca neniam ntaco kivuze.

impakanyi y'agace kamwe

Rimwe na rimwe, agace ne gaseruka mu ryungane gaha insiguro ya mpakanyi igice c'iryungane. igice c'irivuga ntirihinduka. Ne ihindura icitangira imbere y'irivuga gusa, kigashobora kuba ijambo gusa canke indongorazina. Insiguro yo nyene irerekana ico bahakanye.

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Twagize amasezerano atanditse ariko yo ku munwa.

  Twagize amasezerano, ariko ntitwanditse

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Ibiterwa vyose ntibirimwa

  ibiterwa bimwe bimwe birarimwa. Gereranya: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - Ni umuntu udashobora kwemera

  Ni umuntu neza

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - Mu mitima yabo, abantu bose n'intwaro ntiboshobora kutemeza iciyumviro cacu.

  Iya mbere mu rivuga povas gusa igatuma iryungane ryose rija mu mero mpakanyi. Iya kabiri ne ikoreshwa muri aprobi (nian ideon) gusa. Insiguro bitanga ni : Ili ne povas rifuzi nian ideon. = Ili devas aprobi nian ideon.

Mu bisanzwe, ijambo ririmwo NENI rituma iryungane ryose rifita imero mpakanyi, tudafatiye ku rukurikirane rw'amajambo, birashobora gushika ko iryungane ririmwo NENI rikora ku gace k'iryungane gusa. Muri ico gihe, ico bashatse kuvuga n'urukurikirane bitegerezwa kuvyerekana neza.

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Nafashe ingingo yo kutazosubira kuvuga ikintu na kimwe kuri iyo ngingo.

  Ingingo ni nyakuri. uguhakana kuri ku rivuga ridahadikirije paroli gusa no ku bindi bice vy'iryungane biryegereye gusa.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Ni vyiza kudakora ikintu na kimwe ahuko wokora ikibi = ikintu kitabaho ni ciza cane ugereranije n'ikintu kibi.

  Irivuga valorasriguma riri muri nyemezi

Mu gihe ne canke ijambo ririmwo NENI- nk'agace k'ijambo ry'urunani, uguhakana kuja kw'itsitso gusa ry'iryo jambo.

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Mushinganta, nta ndero mugira.

  Iryungane ryerekana ko uyo mutama adafise indero. Hari ubudasa ugereranije na Vi ne estas ĝentila.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Umutama yapfuye, nta gihe kirekire kihaciye(haheze igihe gito) yarabaye igihe kinini mu karere iwacu.

  uguhakana kwerekeye umwanya gusa

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Noneho ni abatavuga iki esperanto!

  Ni abantu batazi iki esperanto

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Ukudakora ikintu na kimwe ni igikorwa kiryoshe.

  Umwanya utaba uriko ukora na kimwe uraryoshe.

Nek

Nek ingana « ni » yo mu gifaransa. Tuyikoresha mu gihe twamaze gukoresha ne dushaka kandi gusubira gushiramwo uguhakana. Mu mvugo y'uguhakana nka kaj, yubahiriza amategeko amwe nka :

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Ntiyigeze ambona canke ngo anyumve.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Sinigeze ndamusangaho, eka mbere na mwenewabo.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Nta kintu canke ukugerageza kizotanga amata avuye mu mpfizi.

Ntimukoreshe nek mu gufatanya ibintu bibiri inyuma ya sen. Koresha kaj : Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. ariko ntimukoreshe : ...sen konsolo nek helpo.

Nek ijana na ne nshimitsi. Mu mpakanyi bashimitse, dutegerezwa gukoresha ifatanye na ne. Kirazira kuvuga : Mi havas nek unu amikon. Ahubwo tuvuga : Mi havas eĉ ne unu amikon. canke  : Mi ne havas unu amikon.

Turashobora gukoresha plusieurs nek d'affilée.

Subira ku ntango