Ku rupapuro rw'ibirimwo

Turondere

Dufashe kugira neza urubuga rwacu!

Ivyatanzwe n'umuntu yisangije amakuru bizokoreshwa mu kumwishura gusa. Ayo makuru y'umuntu umwe aregeranwa, bakayatosora, hanyuma bakayakoresha mu kuyarungika mu mategeko ngenderwako.

Subira ku ntango