Späť na obsah

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

od Flago, 20. júla 2010

Príspevky: 7064

Jazyk: 简体中文

Standardo (Zobraziť profil) 11. apríla 2019 23:56:13

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 316
战斗在 中国
La patrino kompreneble amas min;
当然,母亲爱我
ankaŭ mi ŝin.
我也爱她。
Sed stranga atmosfero regas inter ni tri.
然而 一种奇怪的气氛 围绕着我们三个人。
La hejmo havas neniun ĉarmon por mi.
这个家庭 对我 没有什么吸引力。
Al mi mal-plaĉas la tiel nomata "varmeteco".
我 不喜欢 这种被叫做的 温暖。
Ardo, se ne, malvarmego!
炽热,如果不是,真是太冷了!
Tamen ĝi estas pura revo.
然而,这是一个纯粹的 梦想。
Mi ja nomas min "homo".
我称我自己 为“一个人”。
Ĉu vi ŝatas Nara'n?
你 喜欢 奈良吗?
Monteto Wakakusa, Herbejo Asazi.
若草小山丘,阿萨奇草场。
Finiĝis la tricent dek sesa
第316段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 13. apríla 2019 0:00:19

Montara Vilaĝo 435
山 村
Li indikis la fermdulon.
他 指着 这个陌生人,
"Li tremadis en la arbaro. Li mal-sategis.
“他 在树林里 站着发抖。他 饿得受不了。
Li diris, ke nenion li havis por manĝi dum du tagoj,
他 说 他 已经有两天 没有吃东西了。
li vojaĝis multajn liojn, li estas laca kaj el-ĉerpita.
他 跑了 许多路,现在累得不成样子。
Li diris, ke li estas amiko de Mintun kaj via pliaĝa filo,
他 说 他 是 明敦和 您大少爷的 朋友,
do mi akceptis lin.
所以 我 才把 他带进来。
Li ne aspektas ŝtelisto.
看来 他的样子 不像一个贼。
Ĉu vi estas ŝtelisto?"
你 是 一个贼吗?
Li sin turnis al la fremdulo kaj al-parolis lin.
他 掉向 这个陌生年轻人,问了这句话。
Finiĝis la kvarcent tridek kvina
第435段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 13. apríla 2019 1:19:45

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 317
战斗在 中国
Virina pejzaĝo. Sole virina.
女人的风景。 只有女人的。
Rivero Saho, ha, ĝi belan nomon havas, sed ve!
萨霍河,哈,这是一个很好的名字,但 唉!
Maro estas grandioza. Maro!
海洋 是 宏大的。 大海!
Bone, bone, kiam oni naĝas, ŝip-iras, rigardas - ĉiam.
太好,好得很,人们 总是在游泳,乘船,眺望着
Cetere estas tute alia afero pri marbanejo homabunda。
另外 对人群的 海水沐浴 全部是 另一回事了。
Ĉion forgesi mi povas.
我 能够 忘掉 一切了。
Tie homo estas bagatela ekzisto.
在那里 人 是 渺小的 存在。
Viroj, inoj, ĉiuj for, for!
男人,女人,全部 离开,离开!
Sur-naĝi sur ondoj tio estas tre bona, ĉu ne?
在海浪上 游泳 那是 很 好的事,不是吗?
Finiĝis la tricent dek sepa
第317段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 14. apríla 2019 0:11:50

Montara Vilaĝo 436
山 村
Ne respondis la junulo,
这个年轻人 没有回答,
sed li skuis la kapon.
但 他 只是摇了摇头。
Onklo pan restis sen-mova
潘大叔 依然 一动也不动,
sed palpebrumis liaj okuloj nervoze al mia patrino.
不过 他不停地、神经质地 在对我母亲 眨着眼睛。
Ŝi montris nek surpriziĝon nek timon,
她 没有表现出 任何惊奇和恐惧,
sed studis la fremdulon kviete,
只是 静静地 观察着这位陌生人
rigardante lin de kapo ĝis piedoj.
从头到脚地 仔细打量他。
La vizitanto estis sufiĉe juna.
这位来客 确实 很年轻。
Eble li estis apenaŭ dudekdu-jara.
看上去 他 恐怕 还没有满22岁。
Finiĝis la kvarcent tridek sesa
第436段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 14. apríla 2019 0:46:34

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 318
战斗在 中国
Sed iufoje tedo kaptas onin.
然而 有一次 烦恼 惊扰了 人们。
Sam-maniere ondas, ondiĝas,
同样形式地 海浪,浪来了,
ondresaltas; ondoj, ondoj... Nur ripeto.
浪又跳起来了,海浪,海浪。只是重复着。
Vi diras, homoj ankaŭ tiaj?
你说 人也那样吗?
En nebula senventa tago ĝi donas malĝojon neesprimeblan.
在一个多雾无风的日子里,它 带来了 不能表述的 烦恼。
Supozu; kiam ege blovas,
假设;在大风吹时
mi sola staras sur mar-bordo sablokovrita.
我 独自 站在沙子覆盖的 海滩上。
Mi inklinas laŭte krii kontraŭ la furioza ondaro.
我 甘愿 在激烈的波浪中 大声喊叫。
Printempa maro iom stranga, ĉu?
春天的 大海 有点奇怪吧?
Finiĝis la tricent dek oka
第318段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 14. apríla 2019 23:25:04

Montara Vilaĝo 437
山 村
Lia vizaĝo ankoraŭ aspektis iom infanece,
他的面孔 仍然表现出 孩子气:
kun rozetaj vangoj kaj mentono,
淡红色的 脸蛋和下巴,
kaj lia hararo estis longa,
头发 也留得很长
evidente ne-tondita jam de semajnoj.
看来 有好长时间 没有理发了。
Ŝajnis, ke li ankaŭ ne raziĝis.
他 似乎 也没有刮过胡子,
Tamen ne vidiĝis multe da barbaĵo:
不管怎样,他根本就没有多少胡子:
el-staris nur kelkaj mal-densaj haretoj.
只有 突出 几根稀疏的 胡茬。
Lia longa kolo, kun pomo el-staranta,
他的脖子 很长,喉核 也很突出,
kiu estis tre pint-forma
而且 很尖,
kaj sur kiu la haŭto estis terure mal-dika,
上面 盖着薄薄地 一层皮,
donis impreson, ke li vere mal-satadis.
因而 给人一种印象,他是真正地饥饿了。
Li pendigis sian kapon la tutan tempon, iom sinĝene.
他的头 一直垂着,整个时间里 似乎 有点害羞。
Finiĝis la kvarcent tridek sepa
第437段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 15. apríla 2019 0:35:51

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 319
战斗在 中国
Tamen ĝin vidi mi soife deziris.
然而 我 渴望 看见它。
Ha, mi ja ĉirkaŭ duonjaro estadis for de la maro.
哈,我 却已远离大海 有半年了。
Mi pasigis la lastan libertempon sur Monto Kooya.
我 在高野山上 度过了 一段空闲的 时间。
Ĝi jam sufiĉe vulgariĝis.
它 已经 足够 通俗了。
Monto ĝi ne estas, jes, urbeto.
它不是山,是,小镇。
Budaismon mi ne ŝatas, nek komprenas,
我 不 喜欢 佛教。也 不了解。
sed templa atmosfero iomete al mi plaĉis.
但 寺庙的气氛 我 还有一点 喜欢
Mi adiaŭis ĝin la sepan de aprilo;
我 在 4月7日 离开了 它;
fino de la liber-tempo.
结束了 空闲时间。
Kelkaj tagoj mal-rapide fluis.
几天 就慢慢地 流去了。
Finiĝis la tricent dek naŭa
第319段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 16. apríla 2019 0:44:42

Montara Vilaĝo 438
山 村
"Juna gasto, bonvolu sidiĝi,"
“年轻的 客人,请坐吧,”
finfine diris mia patrino per milda voĉo.
我母亲 最后 用一个温和的声音说。
Onklo Pan el-komaiĝis kaj almovis seĝon por la fremdulo.
潘大叔 醒过来,挪过来一把椅子给陌生人坐。
"Sidiĝu, junulo," li diris,
“请坐吧,年轻人,”他说,
montrante per larĝa rideto sian gingivon,
大张着 嘴发出 一个憨笑,自己的牙床也露出来了,
kie mankis la antaŭaj dentoj.
那前面的牙齿 缺颗牙。
"Sinjorino estas bon-kora.
“大娘 是个好心肠的人。
Kiam ŝi diras ion, ŝi parolas sincere.
她 总是心诚地 在说话。
Sidiĝu, junulo." Li mal-supren-tire sidigis la fremdulon.
请坐吧,年轻人。” 他 把这位陌生人 按到椅子上坐下。
Finiĝis la kvarcent tridek oka
第438段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 16. apríla 2019 1:53:14

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 320
战斗在 中国
Tiam mi tre deziris hejmeniri.
那时候 我 非常 希望 家走。
kial, mi ne scias.
为什么呢 我也不知道。
La sento estis forta, fortega.
这种感觉是很强烈,太强烈了。
Mi neniel povis ĝin venki.
我 无论怎样 也不能战胜它。
"La patro min vokis telegrame."
父亲 拍来电报 催促我。
Mi trompis la mastrinon de l' loĝejo.
我 哄过了 那住所的 女主人。
Al la lernejo neniun anoncon.
没有任何通知 来到学校。
Ĉe la stacio mi hazarde kaptis vagonaron al Nagoya.
在车站,我 幸运地 踏上了去往名古屋的 火车。
Dio aŭ diablo min favoris;
上帝 和 魔鬼 都 宠着我。
en Nagoya kaj en Tokio mi ne bezonis multe atendi.
在名古屋和东京 我 不需要等待太久。
Mal-frue en tiu vespero mi atingis mian domon.
那晚上 我很晚 才到了 我的 房间。
Finiĝis la tricent dudeka
第320段 结束

Standardo (Zobraziť profil) 16. apríla 2019 23:13:11

Montara Vilaĝo 439
山 村
Li estis kontenta,
他 很 高兴,
ĉar mia patrino ne riproĉis lin pro tio,
因为 我母亲一点也 没有责备他。
ke li en-kondukis la ne-konaton meze de la nokto.
他 在这样的深夜 把一个陌生人 带进家里来,
"Juna gasto," mia patrino ripetis,
“年轻人,”我的母亲对他说。
kiam la fremdulo sidiĝis sur la fotelo
当这个陌生人 在椅子上 坐下以后,
kun mano apogantasa la mentonon
双手 托着下巴,
kaj kubuto sur la brak-apogilo, "
而手肘 又搁在椅子的 把手上。
diru al mi vian honorindan nomon
“请问 你贵姓?
kaj la honorindan lokon, kie vi naskiĝis.
府上在 什么地方,你在哪里出生?
Finiĝis la kvarcent tridek naŭa
第439段 结束

Nahor