Späť na obsah

Príslovky vyjadrujú spôsob, miesto, čas, mieru a pod. Príslovky majú v esperante koncovku E:

 • rapide = rýchlym spôsobom
 • bele = pekným spôsobom, s krásou
 • urbe = v meste/-ách
 • hejme = doma, vo vlastnom domove/domovoch
 • tage = počas dňa, v dňoch
 • matene = ráno, počas (každého) rána
 • lunde = v pondelok, každý pondelok
 • normale = normálnym spôsobom, v normálnych prípadoch
 • multe = vo veľkom množstve
 • alveninte = po príchode

Príslovky miesta môžu mať akuzatívnu koncovku N na vyjadrenie smeru: urben = "al la urbo(j)" (do mesta/miest), hejmen = "al la propra(j) hejmo(j)" (do vlastného domova/domovov).

Na stupňovanie používame príslovky spolu s výrazmi pli a plej.

Použitie prísloviek

Príslovka môže mať vo vete funkciu príslovkového určenia, ktoré rozvíja sloveso:

 • Ili manĝas rapide. - Jedia rýchlo.

  Rapide je príslovkové určenie, ktoré rozvíja manĝas a vyjadruje spôsob, akým jedia.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - V meste sa nachádza veľa reštaurácií.

  Urbe je príslovkové určenie, ktoré rozvíja troviĝas a vyjadruje miesto, kde sa reštaurácie nachádzajú.

Príslovka v úlohe príslovkového určenia sa môže vzťahovať aj na celú vetu:

 • Kompreneble mi iros. - Samozrejme pôjdem.

  Kompreneble sa vzťahuje na celú vetu. Nevyjadruje spôsob, akým pôjdem, ale komentuje samotnú skutočnosť, že pôjdem. Celá táto skutočnosť je samozrejmá.

Príslovka môže vo vete vystupovať aj ako prívlastok rozvíjajúci prídavné meno, príslovkové určenie rovíjajúce inú príslovku (či už zakončenú na E alebo bez koncovky):

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - Je to dosť veľké.
 • Li manĝas terure multe. - Zje hrozne veľa.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - Vrátia sa veľmi skoro.

Príslovka môže tiež v úlohe predikatívu rozvíjať neurčitok alebo vedľajšiu vetu:

 • Estas amuze labori. - Je zábavné pracovať.

  Amuze rozvíja slovo labori.

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Na dobré trávenie je treba dobre žuť.

Prídavné mená a príslovky sú si veľmi podobné. To, ktorý slovný druh použijeme, závisí od veci, ktorú chceme rozvíjať.

Príslovky miery môžeme použiť aj v úlohe podstatných mien: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Slová bez gramatickej koncovky, ktoré vystupujú ako príslovky

Niektoré zo slov v esperante, ktoré nemajú gramatickú koncovku, môžu vystupovať ako príslovky. Nemajú koncovku E. Patria medzi ne tabuľkové slová zakončené na E, EL, OM, AM a AL, výrazy pli a plej, výraz ne, taktiež ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre a tro. Takéto slová sú v princípe tiež príslovky, v gramatike esperanta sa nazývajú adverbecaj vortetoj, aby boli odlíšiteľné od klasických prísloviek, ktoré majú koncovku E.

Nahor