Späť na obsah

Niektoré jazykové prvky, ktoré obyčajne nenazývame afixami, sa predsa len používajú pri tvorbe slov zvláštnym spôsobom, podľa osobitých pravidiel. Takmer vždy ide v podstate o skladanie podľa obyčajných zásad kombinácií a slovných častí, ale s nejakou prídavnou špecialitou. Takéto prvky môžeme nazvať afixami. Iné prvky sa v zloženinách vyskytujú tak často, že sa javia ako afixy, hoci v skutočnosti v plnej miere postupujú podľa obyčajných slovotvorných pravidiel. Aj tieto prvky môžeme nazvať afixívnymi.

Afixové korene a zloženiny

Tu je niekoľko príkladov obyčajných koreňov, ktoré sa často používajú ako afixy.

FIN

FIN- často používame ako predponu, ktorá vyjadruje dokončenie činu namiesto predponového el: finkanti, finfari, finmanĝi.

HAV, PLEN, RIĈ

Korene HAV-, PLEN- a RIĈ- môžeme použiť ako prípony, aby sme upresnili význam prídavného mena: barbabarbhava, truatruhava, mankamankohava, amaamoplena, bruabruoplena, floraflorplena, fumafumoplena, oraororiĉa, herbaherbriĉa, sentasentriĉa.

KELK

Predponové KELK- vyjadruje znásobenie neurčitým, ale nie veľkým počtom (viac než jeden): kelkdek = "niekoľko desiatok", kelkcent = "niekoľko stovák", kelkmil = "niekoľko tisícok". Dávajte pozor na prízvuk: kElkcent, kElkmil. KELK- nie je častica, ale koreň. Preto takéto slová nemôžeme písať oddelene. Nepíšte kelk dek, kelk mil, ale kelkdek, kelkmil. Vždy namiesto toho môžeme povedať a napísať: kelkaj dekoj, kelkaj miloj atď.

Príponové KELK- vyjadruje pridanie neurčitého počtu (viac než jeden): dekkelke = "desať a niekoľko", tridekkelk-jara = "majúci tridsať a niekoľko rokov".

Niekedy vidíme predponové KELK- s významom "približne": kelkmil = "približne tisíc". To koliduje s predchádzajúcim Zamenhofovým používaním a nedá sa odporúčať.

KELK- používame ako predponu aj pri tabuľkových slovách, ktoré sa začínajú na I, aby sme zdôraznili neurčitosť: kelkiuj = "niekoľkí, niektorí", kelkiom = "niekoľko, trochu". Niekedy používaný tvar kelkiu (bez -J) je protirečivý. Iu vyjadruje presne jedného jednotlivca, kým KELK- vyjadruje viac než jedného.

Slová s ON

Zloženiny s príponou ON často používame ako predpony: duonhoro = "polovičná hodina, polovica hodiny", kvaronlitro = "štvrtinový liter, štvrtina litra", milonmilimetro = "tisíci milimeter, tisícina milimetra", trionparto = "tretinová časť". Môžeme namiesto toho vytvoriť obyčajné kombinácie, napríklad: horkvarono (= "štvrtina hodiny"): Pasis certe horkvarono, antaŭ ol la floreto povis denove rekonsciiĝi. Tvary ako horkvarono sú však nesmierne zriedkavé.

Predponové DUON- má niekedy osobitý význam: "približne na polovicu, neúplne, takmer": duonnuda = "takmer nahý", duonkuirita = "nedovarený".

Pri príbuzenských slovách má DUON- dva osobité významy. Vyjadruje príbuzenský vzťah prostredníctvom len jedného z rodičov a aj príbuzenský vzťah vytvorený druhým manželstvom: duonfrato = 1. brat, s ktorým máme spoločného len jedného z rodičov, 2. brat nevlastnej matky (nevlastného otca); duonfilo = syn manželky (manžela); duonpatro = nový manžel matky; duonpatrino = nová manželka otca.

VIC

VIC- používame ako predponu na vyjadrenie veci alebo človeka, ktorý nahrádza alebo môže niečo alebo niekoho nahradiť: vicprezidanto = "zástupca predsedu", vicdirektoro = "zástupca riaditeľa", vicrado = "rezervné koleso".

Koreň VIC- môžeme použiť ako predponu aj pre príbuzenský vzťah vytvorený druhým manželstvom: vicpatro, vicfilo, vicfrato. Pri týchto slovách s DUON-, ktoré môžu mať obidve významy príbuzenského DUON-, radšej používajme VIC- pre príbuzenský vzťah z druhého manželstva a DUON- len pre skutočne nevlastný príbuzenský vzťah.

VIR

VIR- používame ako predponu na vyjadrenie mužského pohlavia. Porovnajte to s príponou IN. Takto môžeme VIR- používať len pri niečom, čo môže mať pohlavie a len pri slovách, ktoré už sami osebe nie sú mužské.

VIR- používame ako predponu najmä pri zvieracích slovách: virĉevalo, virkato, virbovo, virhundido, virbesto.

Aj pri ľudských slovách môžeme použiť VIR- ako predponu: virhomo, virprezidanto, virsekretario. Avšak pri ľudských slovách obyčajne dávame prednosť VIR- ako prídavnému menu: vira homo, vira prezidanto, vira sekretario.

Veľmi často však VIR- vynechávame, hoci ide o zviera alebo človeka mužského pohlavia.

Všimnite si, že samostatné slovo viro vždy znamená "dospelý muž", kým predponové VIR- len vyjadruje mužské pohlavie (nie ľudskú prirodzenosť, ani dospelosť). Slovo vira niekedy vyjadruje len mužské pohlavie a niekedy zahŕňa aj ľudskú prirodzenosť a dospelosť podľa kontextu.

Afixové predložky

Slová s predponovou predložkou sú najčastejšie vetné členy. Predložku používame ako predponu k tomu slovu, ku ktorému sa vzťahuje v úplnej vete:

 • sen finosenfina = taký, že je bez konca
 • pri amopriama = taký, že ide o lásku
 • inter naciojinternacia
 • ĝis la finoĝisfine
 • tra noktotranokti = stráviť noc, byť hosťom cez noc
 • per laboroperlabori = získať prácou
 • en teronenterigi = vložiť do zeme
 • en amonenamiĝi (al iu) = začať milovať (niekoho). Láska smeruje k milovanému. Preto radšej hovorme mi enamiĝis al vi, nie mi enamiĝis en vi(n). Predponové en sa nevzťahuje k milovanému. Mohli by sme použiť aj enamiĝi je iu.
 • ekster la landoeksterlando = celý svet okrem vlastného štátu
 • ekster la landoeksterlandano = príslušník iného štátu

Predponová predložka môže byť aj spresňujúcim predprvkom v kombinácii. V takomto svete predložka vôbec nie je ukazovateľom úlohy nasledujúceho prvku, ale vzťahuje sa na niečo iné:

 • parolialparoli = obrátiť sa k niekomu príhovorom
 • pagiantaŭpagi = platiť pred riadnym alebo povinným časom
 • radikiĝienradikiĝi = upevniť sa v niečom koreňmi
 • rompiinterrompi = zlomiť medzi dvomi bodmi
 • rimedokontraŭrimedo = prostriedok proti niečomu
 • sidikunsidi = sedieť spolu
 • aĉetisubaĉeti = korumpovať skrytým peňažným darom alebo podobne (obrazný význam)
 • juposubjupo = sukňa, ktorá sa nosí pod inou sukňou
 • signosupersigno = prídavné znamienko nad písmenom

Keď takéto slovo používame vo vete, predponová predložka sa často opakuje pred tým, k čomu sa naozaj vzťahuje: Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron. Často však neopakujeme predložku pred tým, k čomu sa vzťahuje, ale namiesto toho používame inú predložku: Ĝi parolas nur pri tiaj instruoj, kiuj ne kontraŭparolas al la scienco. Al namiesto opakovania slova kontraŭ. To, k čomu sa predponová predložka vzťahuje, sa môže často vyskytnúť ako predmet tohto slovesa: La belan Saran li jam kelkfoje ĉirkaŭiris. = Ĉirkaŭ la bela Sara li jam kelkfoje (ĉirkaŭ)iris. Veľmi často je však predmet tohto slovesa niečo úplne iné bez priameho vzťahu k predponovej predložke: Alportu al mi metron da nigra drapo.

El

El môže byť úplne normálna predponová predložka v kombináciách a vetných členoch, napríklad: eliri (kombinácia) = "ísť z niečoho", elbati (kombinácia) = "biť niečo z niečoho", el (la) litoellitiĝi (vetný člen) = "vstať z postele".

Avšak predponové el sa v kombináciách používa aj so špeciálnym významom "úplne, do konca, do ukončenia, do výsledku, do poškodenia, do zmiznutia":

 • trinkieltrinki = vypiť všetko z niečoho
 • lerniellerni = naučiť sa úplne
 • uzieluzi = používať až do poškodenia

Niektoré takéto slová s el dostali špeciálny (obrazný) význam:

 • tenielteni = odolávať, neustúpiť, trpezlivo tolerovať, znášať
 • pensielpensi = vytvoriť myslením

Ak je tu riziko nedorozumenia medzi vlastným významom častice el a špeciálneho konečného významu, máme použiť niečo iné ako predložku na vyjadrenie významu "do konca". Takto napríklad používame tra, for, SAT- a FIN-. Vždy si však musíme dávať pozor, aby použitý koreň bol podľa zmyslu vhodný, napríklad: trabori, trakuri, forkaŝi, satmanĝi, finkanti, finfari, finmanĝi atď. Takýto význam môžeme vyjadriť aj viacerými slovami, čo je najlepšie riešenie: legi ĝisfine, kuri tra la tuta urbo, manĝi ĝis sateco, kanti ĝis la fino, kanti la tutan kanton atď.

Pri

Vo vetných členoch (s koncovkou -A alebo -E) predponové slovíčko pri používame riadnym spôsobom, napríklad: pri amopriama = "taký, že ide o lásku", pri nutroprinutra = "taký, že ide o výživu".

V kombináciách predponové pri vytvára tranzitívne slovesá. Buď robí z netranzitívneho slovesa tranzitívne alebo z už tranzitívneho slovesa vytvára nové tranzitívne sloveso. Obyčajne takéto sloveso s pri má pôvodné príslovkové určenie pri ako predmet:

 • Li pensis pri la afero.Li pripensis la aferon. - Myslel na tú vec. → Premýšľal o tej veci.

  Pensi je tranzitívne sloveso, ktorého predmetom sú samotné myšlienky. Pripensi je tranzitívne sloveso, ktorého predmetom je to, o čom premýšľame.

V niektorých prípadoch takéto sloveso s pri má predmet, ktorý pôvodne nebol príslovkovým určením pri, ale napríklad príslovkovým určením de alebo al. V takýchto slovesách pri stratilo svoj vlastný význam a používame ho len na zmenu úloh vo vete. Pri používame najmä v niektorých tradičných slovesách:

 • rabiprirabi
  • Ili rabis monon de la homoj. - Ukradli peniaze od ľudí.
  • Ili prirabis la homojn (je/por mono). - Okradli ľudí (o peniaze).
 • semiprisemi
  • Mi semis tritikon sur la kampon. - Sial som pšenicu na pole.
  • Mi prisemis la kampon (per tritiko). - Obsial som pole (pšenicou).
 • serĉipriserĉi
  • Ili serĉis armilojn ĉe li. - Hľadali u neho zbrane.
  • Ili priserĉis lin (por armiloj). - Hľadali ho (zbraňami).
 • lumiprilumi = "vrhnúť svoje svetlo niekam"
  • La luno lumis en la ĉambron. - Mesiac svietil do izby.
  • La luno prilumis la ĉambron. - Mesiac osvecoval izbu.

  Len niečo, čo je samo osebe svetlom, môže osvecovať.
  Lumigi = "urobiť tak, že niečo svieti, poskytnúť svetlo".

Predponové pri v niekoľkých prípadoch slúží len na to, aby sme dali slovesu nový význam, ktorý sa istým spôsobom vzťahuje k pôvodnému významu:

 • juĝiprijuĝi = vyjadriť súhlasný alebo nesúhlasný názor na niečo
 • ĵuripriĵuri = dať alebo obetovať Bohu

Pri takomto použití pri sa podobá na príponu UM.

Iné afixové slovíčka

Okrem predložiek používame aj mnohé iné slovíčka ako predpony rôznymi spôsobmi. Tu sa budú vyskytovať len dôležité príklady takéhoto používania.

Ĉi

Miestna častica ĉi sa často používa ako predpona v slovách s koncovkou -A alebo -E. Obyčajne pre zrozumiteľnosť používame pomlčku po ĉi:

 • en tiu ĉi jaroĉi-jare - v tomto roku → tohto roku
 • post tio ĉiĉi-poste - po tom → potom

Všimnite si, že ĉi je samostatné slovo v tiu ĉi, ĉi tiu, tie ĉi, ĉi tie atď. Tam nepoužívajte pomlčku.

Fi

Citoslovce fi sa často používa ako predpona vo význame "nesympatický, odporný". Predponové fi vyjadruje subjektívne zhnusenie alebo morálne odsúdenie niečoho, čo stojí potom:

 • homofihomo = protivný, nemorálny, nesympatický človek
 • ŝercofiŝerco = neslušný vtip
 • insektofiinsekto = nepríjemný alebo parazitický hmyz
 • famafifama = slávny pre nepríjemné veci

Predponové fi a prípona AĈ sú podobné. Fi je subjektívnejšie. Vyjadruje zhnusenie a odpor. AĈ- je objektívnejšie. Vyjadruje nevhodnosť a zlú kvalitu.

For

Častica miesta a pohybu for sa často používa ako predpona v činných slovách: foriri, foriro, forkuri, forkurado, forfali, forĵeti, forŝiri, forpermesi, fortimigi, forargumenti, forbuĉi, fordormi, foresti, foresto. Všetky takéto slová sú celkom obyčajné kombinácie. Často pri takýchto slovách forŝirideŝiri, forprenidepreni, fortranĉidetranĉi môžeme použiť aj de. Ale for dáva silnejší význam.

Mem

Predponové mem má dva rozdielne významy: 1. "bez pomoci druhého": memvole, memlerninto, memdisciplino, memstara, memkompreneble. 2. "sebe samému, o sebe samom, sám seba": memestimo, memamo, memdefendo, memmortigo, memportreto, memofero. Ak je význam " sám seba", môžeme použiť aj sin ako predponu.

Ne

Predponové ne vyjadruje neexistenciu, nedostatok niečoho (napríklad vlastnosti): neĝentila, nelonge, nefermita, nematura, nelerta, nekomprenebla, nelegeble, nekredebla, nejudo = "človek, ktorý nie je Žid", ne-Kopenhagano = "človek, ktorý nebýva v Kodani".

Sin

Zámeno si s koncovkou -N sa často používa ako predpona namiesto mem vo význame "sám seba": sinfido, sindefendo, singarda, sindona.

Sin ako samostatné slovo sa dá použiť len pre tretiu osobu. Ale predponové sin sa používa aj pre prvú a druhú osobu: Kontraŭ s-ro K. mi estos singarda. = Mi gardos min kontraŭ s-ro K.

Slová so sin sú vetné časti, ktoré vychádzajú z neurčitkovej vedľajšej vety: sin defendi → [sin defendi]-(čin)-O → sindefendo = "čin sebaobrany"

Takéto slovo so sin môže mať všetky koncovky okrem slovesnej: sinfido, sinfida, sinfide. Ak chceme použiť slovesnú koncovku, musíme sa vrátiť k pôvodnej vete, kde sin je oddelené slovo. Ak sa sin nevzťahuje na tretiu osobu, musíme ho zmeniť na min, nin alebo vin podľa zmyslu:

 • ŝia sindefendoŜi defendas sin. - jej sebaobrana → Bráni sa.
 • ilia sindefendoIli defendas sin. - ich sebaobrana → Bránia sa.
 • mia sindefendoMi defendas min. - moja sebaobrana → Bránim sa.
 • nia sindefendoNi defendas nin. - naša sebaobrana → Bránime sa.
 • via sindefendoVi defendas vin. - tvoja (vaša) sebaobrana → Brániš sa./Bránite sa.

V takýchto slovách zachovávame koncovku -N pre slovo sin. Obyčajne však koncovky -N (rovnako ako koncovky -J) v zložených slovách vypadávajú.

Nahor