Späť na obsah

Anstataŭ

Predložka anstataŭ označuje niečo, čoho úlohu plní niečo iné, alebo niečo, na čoho mieste je niečo iné:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Namiesto kávy mi dal čaj s cukrom, ale bez smotany.

  Nedal mi kávu, ale čaj, Úlohu kávy (ako nápoja) plní čaj.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - Keď Jobab zomrel, začal namiesto neho vládnuť Chušam z krajiny Temaňanov.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - Namiesto rána budem teraz kúriť v peci napoludnie.

  Už nebudem kúriť ráno, ale napoludnie.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Namiesto akejkoľvek odpovede starena zamietavo pokrútila hlavou.

  Nedala ozajstnú odpoveď, ale pokrútenie hlavou slúžilo ako odpoveď.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Nemám ti pomôcť, namiesto toho, aby si sám robil celú prácu?

  Teraz je tvojím zámerom, aby si robil celú prácu sám. Nemám ti namiesto toho pomôcť?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Namiesto toho, aby sa každý učil rôzne jazyky, by sa mali všetci naučiť ten istý jazyk.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Ostatné kačice sa radšej kúpali v kanáloch, než by ju navštívili.

Krom

Predložka krom vyjadruje vec, ktorú posudzujeme samostatne. Tento základný význam sa prakticky používa v dvoch prípadoch: krom pri výnimkách a pri uvedení niečoho dodatočného.

Krom pri výnimkách

Krom{3} pri výnimkách vyjadruje niečo, pre čo zvyšok vety neplatí. Ak je veta pozitívna, význam krom{3} je negatívny. Takáto pozitívna veta zvyčajne obsahuje ĉiu(j), ĉio alebo tuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Boli tam všetci moji bratia okrem Petra.

  Peter tam nebol.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Všetko bolo na nej mladé a aspoň zdanlivo jasné, okrem čela.

  Čelo také nebolo.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Celý text je správne, okrem jednej vety.

  Jedna veta nie je správna.

Ak je veta negatívna (s ne, výrazom na NENI- alebo so sen), význam predložky krom je pozitívny:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - V salóne nebol nikto okrem neho a jeho snúbenice.

  On a jeho snúbenica tam boli.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Nie je boha okrem mňa.

  Ja som jediný boh, ktorý existuje.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - V posledných mesiacoch takmer vôbec nevychádzam z domu, okrem profesijných potrieb.

  V prípade, že si to vyžaduje moja profesia, z domu vychádzam. (Kvôli jasnejšiemu vyjadreniu môžeme povedať krom pro miaj profesiaj bezonoj, pozri však nižšie anstataŭ a krom + iné ukazovatele.

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Marta ležala na tvrdom lôžku bez akéhokoľvek pocitu, až na neskutočnú únavu.

  Neskutočnú únavu cítila.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Nežiadal by som nič viac, než aby mi preukázali obetavosť a úctu.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Neexistuje iné dobro pre človeka okrem jedenia a pitia.

Krom pri uvedení dodatočnej veci

V takomto prípade krom vyjadruje niečo, čo platí. K tomu (neskôr) pridávame niečo ďalšie, čo tiež platí. Za normálnych okolností sa vo vete nachádza ankaŭ (prípadne ankoraŭ alebo ) na umocnenie významu pridávania:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Okrem Petra tam boli aj všetci ostatní moji bratia. = Popri Petrovi tam boli aj oni.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Požičaním strácame často okrem majetku aj priateľa. = Popri tom, že strácame svoj majetok, strácame aj priateľa.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - Mesiac ešte nevystúpil dostatočne vysoko, okrem toho bolo trochu hmlisto. = Popri tom, že mesiac nevystúpil dostatočne vysoko, bolo ešte aj trochu hmlisto.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Okrem Karola prišla dokonca aj celá jeho rodina. = Popri tom, že prišiel Karol,...
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Okrem toho, že prišiel neskoro, sa dokonca aj veľmi zle správal.

Riziko neporozumenia výpovedi

Za normálnych okolností je z kontextu jasné, či ide o krom vo význame výnimky alebo pridávania. Ak sa vo vete nachádza aj ankaŭ, ankoraŭ alebo , vtedy krom určite plní úlohu pridávania. Ak takéto slovo chýba a veta je negatívna, krom je určite v úlohe výnimky. Na úplné vyjasnenie významu môžeme pri výnimke namiesto toho použiť kun escepto de, escepte de, escept(int)e + koncovku N alebo ekskluzive de. Pri význame pridávania môžeme použiť aldone al, inkluzive de.

Anstataŭ a krom + iné ukazovatele

Anstataŭ a krom sú osobitné predložky, pretože v skutočnosti vôbec neplnia úlohu ukazovateľa toho, akú úlohu plní vetný člen vo vete. Vyjadrujú len to, že niečo iné plní úlohu danej veci alebo že sa táto vec posudzuje osobitne. Zvyčajne je z kontextu zrejmé, či prevzatá úloha je úloha podmetu, predmetu alebo nejakého príslovkového určenia. V prípade potreby však môžeme pridať iný ukazovateľ (predložku alebo koncovku N), ktorý naozaj vyjadruje úlohu vo vete:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Urobil to kvôli nej namiesto kvôli mne.

  Ak by sme povedali anstataŭ mi, zdalo by sa, že on nahrádza mňa ako konateľa deja, že on to urobil namiesto toho, aby som to urobil ja. Pro vyjadruje, že mi hrá úlohu "príčiny" a že ona ma v tejto úlohe nahrádza.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Peter zbil Pavla namiesto Vilhelma. (...Pavla, nie Vilhelma.)

  Peter nezbil Vilhelma, ale Pavla. Porovnaj s: Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmo. = Nie Vilhelm, ale Peter zbil Pavla.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - Namiesto do Londýna cestovali do Bathu.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Kto prináša obete bohom, iným než je sám Hospodin, ten bude zničený.

  Bez al by sa zdalo, že len Hostpodin môže prinášať obete bohom bez toho, aby bol zničený. Al je potrebné na pochopenie, že Hospodin je prijímateľom obetí.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Nikto nesmie používať to nové auto, okrem prípadu, keď to ja poviem.

  En vyjadruje, že okazo je príslovkové určenie času.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Okrem Vilhelma zbil Peter aj Pavla.

  Koncovka N po krom je vlastne v takýchto vetách vždy nadbytočná, hoci nie nesprávna. Nemôže vzniknúť nedorozumenie. Tu bráni nedorozumeniu slovo ankaŭ. Porovnaj: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Krom ke Vilhelmo batis Paŭlon, ankaŭ Petro faris tion. (Okrem toho, že Vilhelm zbil Pavla, aj Peter to urobil.)

Toto môžeme jasnejšie vyjadriť aj pomocou zamlčaného neurčitku: ...anstataŭ fari tion pro mi. ...anstataŭ peti de vi... ...anstataŭ bati Vilhelmon. ...anstataŭ veturi al Bath. Krom bati Vilhelmon...

Použitie samostatne

Ak chceme použiť anstataŭ alebo krom samostatne, bez zmienky toho, o akú úlohu ide, vtedy musíme pridať koncovku pre príslovky: anstataŭe = "anstataŭ tio"; krome = "krom tio":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Nedal mi kávu. Namiesto toho mi dal čaj. = Namiesto kávy...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Navyše musíte zaplatiť za raňajky. = Okrem toho, že ste už zaplatili...

Tiež je možné použiť koncovku pre prídavné mená: Ni devis almeti la anstataŭan radon. = ...tiun radon, kiu servas anstataŭ alia rado. (Musíme nasadiť náhradné koleso. = ...to koleso, ktoré slúži namiesto iného kolesa.) Vi devas pagi kroman kotizon. = ...plian kotizon, krom tiu kotizo, kiun vi jam pagis. (Musíte zaplatiť dodatočný poplatok. = ďalší poplatok popri tom poplatku, ktorý ste už zaplatili.)

Krome a kroma má vždy význam pridávania, nikdy výnimky.

Nahor