Späť na obsah

Použitie apostrofu namiesto koncovky O

Koncovku O podstatného mena možno vypustiť. Vtedy sa namiesto nej napíše apostrof. Takéto vypustenie O je však možné len vtedy, keď nenasleduje koncovka J alebo N. V hovorenej reči ostáva prízvuk na rovnakej samohláske, akoby tam stále bola koncovka O.

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Apostrof nemôžeme použiť namiesto koncovky A, koncovky E alebo slovesnej koncovky. Treba si tiež uvedomiť, že ním nemôžeme nahrádzať ani koncovky ON, OJ a OJN. Har' vždy zodpovedá výrazu haro, nikdy nie výrazom haron, haroj či harojn.

V tabuľkových slovách zakončených na O nejde o ozajstnú koncovku O. Preto ju ani nemôžeme nahrádzať apostrofom. Nie je teda možné použiť ki', ti', i', ĉi', neni' namiesto kio, tio, io, ĉio, nenio.

Apostrof v la

Samohlásku "a" v určitom člene la môžeme vypustiť a nahradiť apostrofom → l'. Takýto skrátený tvar je dobré používať iba po predložkách, ktoré sú zakončené na samohlásku: ĉe l', tra l', pro l'

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Osloboď nás, Bože, od divých Normanďanov!

Všimnite si, že l' sa píše ako samostatné slovo: de l' maro (nie de l'maro', ani del' maro).

Hlavné použitie - poézia

Apostrofy sa používajú najmä v poézii, aby sa zabránilo nadmernému počtu samohlások.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

V bežnom jazykovom prejave sú apostrofy zriedkavé. V hovorenej reči sa nahradzovanie koncovky apostrofom takmer vôbec nevyskytuje.

Dank' al

Tradične sa apostrof používa vo výraze dank' al, ktorý poukazuje na príčinu niečoho dobrého, vo význame "kvôli (dobrému) vplyvu niečoho/niekoho". Dank' al sa vyskytuje bežne, vo všetkých štýloch, aj v hovorenej reči:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Áno, vďakabohu je všetko v poriadku.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Vďaka jeho lekciám som uspel na skúške.

V rovnakom význame môžeme použiť danke al.

Un'

Keď rátame takty, rytmy a pod., môžeme použiť apostrof pri číslovke unu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Raz, dva, raz, dva! — Vojaci pochodovali.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Jeden, dva, tri, štyri," počítal nahlas.

Tvar un' sa môže vyskytovať iba samostatne, takmer ako citoslovce, ako vo všetkých uvedených príkladoch. Nemôžeme ho použiť v normálnych vetách. Nie je správne napr.: Mi havas nur un' amikon. Možné je iba: Mi havas nur unu amikon.

Nahor