Späť na obsah

Je je predložka bez určitého významu. Pôvodným zámerom bolo použiť je vo všetkých abstraktných prípadoch, pre ktoré neexistuje iné predložka. Preto sa zo začiatku používalo je veľmi často. V súčasnosti sa je používa menej a vyjadruje najmä hodinu a mieru. Vo všeobecnosti by sme sa mali vyhýbať použitiu je vtedy, keď existuje lepšia alternatíva.

Často môžete použiť koncovku N namiesto je, najmä pre miery a časový bod.

Hodina a iné časové body

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Pôjdeme autobusom dvadsať minút pred desiatou (hodinou).
 • Tio okazis je Pasko. - Stalo sa to na Veľkú noc.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Posledný raz ti to dovoľujem urobiť.

Miera

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Určite si o pol hlavy vyšší ako ja.

Zvyčajne sa na označenie miery používa koncovka N.

Nedostatok, hojnosť a túžba

 • Ĝi estas libera je mankoj. - Je bez nedostatkov.

  Alebo ...de mankoj.

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Abram bol veľmi bohatý na dobytok, striebro a zlato.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Pohár vína je pohár plný vína.

  Alebo ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Túžim po mojom stratenom šťastí.

  Alebo ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Telesný alebo duševný stav

 • Ili suferas je astmo. - Trpia astmou.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Počala dvojčatá.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Ochorel hlbokou melanchóliou.

Časť tela nejako dotknutá stiskom, chytením, chorobou a pod.

 • Li kaptis min je la brako. - Chytil ma za ruku.

  Je la brako vyjadruje moju ruku. Možno tiež povedať ĉe la brako. Ak chceme vyjadriť jeho ruku (ktorú použil, aby ma chytil), môžeme použiť per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano. (Chytil ma za ľavú ruku svojou pravou rukou.)

 • Li estas malsana je la brusto. - Má chorú hruď.

Rôzne ustálené výrazy

 • Ŝi kredas je Dio. - Verí v Boha.

  Kredi je iu alebo je io = "veriť, že niekto alebo niečo skutočne existuje". Kredi ion, al io, pri io = "veriť, že je to pravda". Kredi al iu = "veriť, že niekto hovorí pravdu".

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - Na moje počudovanie bola tá vec úspešná. = Tá vec bola úspešná, čo ma udivilo.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Stavil som sa s ňou o 10 dolárov.

  Ten, kto vyhrá stávku, získa desať dolárov. Tiež môžeme použiť pri.

Nahor