Späť na obsah

Niektoré častice sa vyskytujú v dvojiciach alebo viacnásobne a majú konkrétny význam. Môžeme ich nazvať zloženými časticami.

Kaj... kaj

Dvojité alebo viacnásobné kaj sa používa na zdôraznenie alebo naliehanie. Vtedy kladieme kaj pred všetkými spojenými záležitosťami, a tiež aj pred tú prvú. V reči vtedy obyčajne kladieme dôraz na kaj:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - Aj Peter aj Karol pracujú.

  Dôraz na to, že nielen jeden, ale vlastne obaja pracujú.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - Aj prší, aj fúka.

  Dôraz na to, že sa dejú obidva javy.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Peter aj fajčí aj pije.

  Dôraz na to, že robí oboje.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich žiarlivosť už dávno zmizli.

  Dôraz na to, že všetky tri záležitosti zmizli.

Nek... nek

Obyčajné nek znamená "a ani nie". Viacnásobné nek znamená "a nie". Zložené nek sa teda rovná kaj... kaj plus negácia:

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - Nestretol som sa ani s ním, ani s jeho bratom. = Nestretol som sa s ním a nestretol som sa s jeho bratom.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Ani radosť, ani smútok netrvajú večne. = Aj radosť, aj smútok netrvajú večne.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Bola nemá, nemohla spievať ani hovoriť. = Nemohla ani spievať a nemohla hovoriť.

Aŭ... aŭ

Viacnásobné vyjadruje, že predstavené alternatívny sú nutne osamotené. Musí byť jedna z nich, žiadna iná. V reči vtedy obyčajne kladieme dôraz na :

 • Nun ni devas venki morti! - Teraz musíme buď zvíťaziť alebo zomrieť!

  Nemôžeme urobiť oboje a nemôžeme urobiť niečo iné než tieto dve alternatívy.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Alebo si urobil veľkú chybu alebo som všetko nesprávne pochopil.

  Neexistuje iná alternatíva.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Mohli by sme povedať, že buď zabudla všetko na svete alebo nemala silu, aby šla ďalej.

Jen... jen

Obyčajné jen upriamuje pozornosť na niečo. Dvojité alebo viacnásobné jen nemá tento význam, ale uvádza alternatívy, ktoré sa striedajú alebo možnosti, ktoré platia striedavo. Jen... jen = iufoje... alifoje:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - Raz sa topím od horúčavy, raz sa trasiem od mrazu.

  Dv stavy sa striedajú. Raz je mi teplo, inokedy je mi zima.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Jej tvár ukazovala raz smrteľnú bledosť, raz farbu krvi.

  Tvár sa menila.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Maria mal viditeľne chuť sa raz hnevať, raz smiať, raz stisnúť ruku tomu chameleónovi.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - Venoval sa raz tomu, raz onomu.

Ju... des

Ju a des sa vždy používajú spolu s pli alebo malpli. Ju a des spoločne vyjadrujú, že jeden výraz s pli závisí od druhého. Výraz s ju vyjadruje to, čo riadi. Výraz des vyjadruje to, čo závisí:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Čím viac peňazí budeme mať, tým rýchlejšie a lepšie pôjde naša záležitosť.

  Ak bude viac peňazí, vtedy sa zvýši aj rýchlosť a dobrota.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Čím vyššie stojí jazyk, tým rýchlejšie robí ľud pokroky.

  Pokrok ľudu závisí od úrovne jeho jazyka.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Čím viac hluku, tým menej potešenia.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Čím boli väčší, tým menej to chceli tolerovať.

  Keď rástli vo veľkosti, zmenšovali sa v tolerancii.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Čím jasnejšie vyslovuješ a čím menej ťažkých slov používaš, tým ťa budú lepšie rozumieť.

  Zvýšenie zrozumiteľnosti a zníženie počtu ťažkých slov spôsobí zlepšenie porozumenia.

Niekedy sa des vyskytuje osamotené bez ju. Vtedy ju-výraz je v istom zmysle intuitívne chápaný:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - Salónik nebol veľký, preto tým viac zaujala oči elegantnosť usporiadania.

  Intuitívne chápeme myšlienku: Čím menší je elegantný salón, tým viac elegantnosť zaujme oči.

Osamotené des môžeme často nahradiť časticou tiom.

V niektorých jazykoch môžeme použiť to isté slovo pre závislé a riadiace výrazy s pli. To v esperante nie je možné, Ju... ju nemá zmysel. Riadiaci výraz s (mal)pli má mať ju a závislý výraz s (mal)pli má mať des. Nehovorte: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. Povedzte: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. Pochopiteľne ani des... des sa nedá používať. Môžeme mať však viaceré výraz s ju, ktoré spolu riadia jeden alebo viacero výraz s des (alebo podobne): Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos.

Nahor