Späť na obsah

Pli, plej

Na vyjadrenie stupňov porovnávania sa používa pli a plej, ktoré obyčajne opisujú prídavné mená alebo príslovky, ale aj iné slová.

Pli

Pli vyjadruje, že opisovaná vlastnosť, spôsob, čin alebo podobne, prevyšuje niečo iné, s čím to porovnávame. Aby sme vyjadrili, čo prevyšuje výraz pli, používame slovíčko ol:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Papier je biely, ale sneh je belší.

  Belosť snehu prevyšuje belosť papiera.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - Ja mám čerstvejší chlieb než vy.

  Čerstvosť môjho chleba prevyšuje čerstvosť tvojho chleba.

 • Nu, iru pli rapide! - No, choď rýchlejšie!

  Nech tvoja rýchlosť prevýši terajšiu rýchlosť.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - Dvaja ľudia môžu urobiť viac než jeden.

  Množstvo, ktoré môžu urobiť dvaja ľudia, prevyšuje množstvo, ktoré môže urobiť jeden človek.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - Môj brat povedal Štefanovi, že ho má radšej než seba samého.

  Brat má rád Štefana a seba samého, ale jeho láska k Štefanovi prevyšuje jeho sebalásku.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Jeho nálada ukazuje viac utrpenie, ale nie hnev.

  Nálada ukázala rôzne veci, ale utrpenie ukázala najviac.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - Nemohlo to vydržať ani o minútu dlhšie. Pli = pli longe.
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Zostáva asi desať ľudí, nie viac. Pli = pli multaj.

Nemýľte si pli so slovíčkom plu, ktoré vyjadruje, že skutok alebo stav nekončí, ale trvá. Plu je časová častica: Držte to aj naďalej v tajnosti. = Neprestávajte to držať v tajnosti. Naďalej to držte v tajnosti. Neprestali sme pracovať, ale naďalej sme robili svoje úlohy. Budem ťa naďalej milovať až do smrti.

Pli môže vyjadrovať čas, len ak je prítomná iná časová častica alebo sa chápe intuitívne:

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Hovoril ďalej. = Pokračoval vo svojom rozprávaní.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Hovoril viac. = Rozprával o viacerých záležitostiach.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Nebude viac žiť. = Nebude dlhšie žiť.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Myslím si, že sa to bude stavať (dlhšie) než tri roky.

  Tu sa nemôže použiť plu, lebo nasleduje ol-výraz, ktorý vyžaduje pli alebo podobné slovo.

Plej

Plej vyjadruje, že opisovaná vlastnosť, spôsob, čin alebo podobne, prevyšuje všetky ostatné, s ktorými ich porovnávame. Môžu byť všetky ostatné, ktoré existujú alebo všetky ostatné v rámci kontextu.

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - August je môj najmilovanejší syn.

  Neexistuje syn, ktorého by som viac miloval.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Zobrala najkrajšiu striebornú vázu, ktorá bola v byte.

  Krajšia váza tam nebola

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Je veľmi hnevlivý a rozruší sa často aj pre maličkosť.
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Počil hlasitý tón, ktorý mohol vyľakať srdce aj toho najodvážnejšieho srdca.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - Najviac miluje, ak ho dobre prijmú, aby pohostenie bolo dobré. = Najviac má rád, aby...

Aby sme ukázali skupinu, v ktorej platí plej-výraz, obyčajne používame predložku el: Je najstaršia zo všetkých, , ktorých poznám. Môžeme aj ukázať, že plej-výraz platí pomocou en, sur, inter alebo inej miestnej predložky: Je to najvyššie pohorie v Ázii.

Keď sa porovnávajú presne dve záležitosti, zaniká rozdiel medzi la pli a la plej. Ak je jedna záležitosť väčšia než tá druhá, je to automaticky najväčšia z nich:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - Je to lepšie z dvoch. = Je to najlepšie z dvoch.

Ak povieme la pli, obyčajne môžu byť len dva porovnávané záležitosti a nemusíme dodať "z dvoch":

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Je múdrejšia. = Je najmúdrejšia z tých dvoch.

Ale v niektorých kontextoxh nemusia byť nevyhnutne len dve záležitosti: Je to jedna z vašich mladších sestier? Nie, je to tá staršia. Je to tá z mojich mnohých sestier, ktorá je staršia než ja.

Mnohí si myslia, že musíme používať la pli, keď porovnávame dve záležitosti a že la plej je tu nesprávne. V každom prípade je elegantnejšie použiť la pli.

Malpli, malplej

Na porovnanie sa môžu použiť aj tvary malpli a malplej:

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - Tvoj chlieb je menej čerstvý než môj. ≈ ... starší...
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - Masa bežala menej rýchlo než dopravný prostriedok, ktorý sa pohyboval veľmi rýchlo. ≈ ... pomalšie...
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Práve tu sa nachádza jedno miesto, ktoré je najmenej ľahko pochopiteľné a najmenej dobre sa vyskytlo v preklade. ≈ ... najťažšie... najhoršie...
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - Ten je najmenej vhodný zo všetkých. ≈ ... najnevhodnejší...
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Je to menej starý brat (z dvoch bratov). ≈ ... mladší...

Niekedy môžeme presunúť predponu MAL podľa ľubovôle v takýchto vetách, ale často je tu rozdiel vo významových odtienkoch. Rozdiel môže byť aj obrovský: Li estas malpli bela ol vi. Li estas pli malbela ol vi. Prvý variant je kompliment. Ten druhý je urážka.

Kiel eble plej

Výraz kiel eble plej vyjadruje vôľu niečo maximalizovať. Vyjadruje, že sa majú použiť všetky možnosti na dosiahnutie najvyššieho stupňa:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - Slovník musel mať čo najmenší rozsah.

  Čím menší, tým lepšie.

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Povedz čo najrýchlejšie, čím ti môžem byť užitočný!

  Použi svoju maximálnu rýchlosť.

Iný obľúbený variant je plejeble: Faru tion plejeble rapide!

Nemýľte si kiel eble plej s kiom eble (plej/pli), čo má obmedzujúci významový odtienok. Kým kiel eble plej podnecuje na maximalizovanie, kiom eble (pli/plej) vyjadruje, že možnosti majú svoje hranice:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - Je želateľné, aby všetci používali nové slová čo najrovnocenejšie.

  Úplná rovnosť pravdepodobne nie je možná.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Pokiaľ možno sa vyhýbam tomu slovu. = Naozaj sa usilujem vyhýbať sa tomu slovu, ale môže byť, že sa to nedá vždy.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Musí - nakoľko sa to dá - používať jazyk čo najneutrálnejší.

Iný variant s obmedzujúcim významovým odtienkom je laŭeble plej.

Kiel a ol

Slovíčkami kiel ol môžeme vyjadriť, s čím porovnávame. Pri používaní kiel a ol sa podobajú na predložky, ale aj na podraďovacie spojky. Môžeme povedať, že tvoria vlastnú slovnú kategóriu: porovnávacie slovíčka.

Pomocou kiel tvoríme rovnocenné porovnania, ktoré vyjadrujú, že sa niečo podobá na niečo. Kiel môže spolupracovať so slovom na TI alebo sama/same, ale často je toto slovo len intuitívne pochopené:

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Tento starý chlieb je tvrdý ako kameň.

  Tvrdosť chleba sa podobá tvrdosti kameňa.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - Jej oči boli ako dve hviezdy. = Jej oči sa podobali dvom hviezdam.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Náš plukovník je pre svojich vojakov ako dobrý otec.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Teším sa, že máš rovnaký názor ako ja.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Bol ako bez života. = Jeho vlastnosť sa podobala na neživotnosť.
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Cíťte sa celkom ako doma.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - Diskutovať s ním je rovnako zbytočné ako mlátiť vietor.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Starám sa o ňu tak, ako sa starám sám o seba.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - Tá vec nie je taká, ako si myslia.

Pomocou ol tvoríme nerovnocenné porovnania, ktoré vyjadrujú, že niečo sa na niečo nepodobá. Ol obyčajne spolupracuje s pli, malpli, malsama, malsame, alia alebo alie:

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - Mlieko je výživnejšie než víno. = Mlieko sa nepodobá na víno podľa výživnej hodnoty.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - Mám čerstvejší chlieb než ty. = Ak to porovnávam s tebou (s chlebom, ktorý máš), mám čerstvejší chlieb.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Si viac než trochu krásna, si pekná!
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Bola ešte krajšia než predtým.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - Lepšie neurobiť než sa mýliť.
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - Je mi to drahšie než môžem povedať.

Pri preferi (prefere, prefero a pod.) môžeme vyjadriť nepreferovanie slovíčkom. Pred neurčitkom použijeme ol, niekedy anstataŭ. Pred podstatným menom alebo zámenom obyčajne používame al, ale aj antaŭ, kontraŭ a anstataŭ sa dá použiť:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Vtedy mi Boh vnukol myšlienku zapáliť posteľ, radšej zničiť dom ohňom než dopustiť, aby veľké množstvo ľudí biedne zahynulo.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - Manželka pripravuje jedlá, ktorým dávam určite prednosť pred jedlami z kuchýň najlepších hotelov.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Nevšíma si tvár princov a nedáva prednosť boháčovi pred chudobným.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Budú dávať prednosť smrti pred životom všetci pozostalí. = ... než si zvoliť život...

  Ol sa vzťahuje na intuitívne chápaný neurčitok. Preto sa používa ol.

Kiel a ol spolu s ukazovateľmi úlohy

Ak po porovnávacom kiel alebo ol sa vyskytuje substantívny vetný člen (alebo zámeno) bez ukazovateľa úlohy, porovnanie sa týka podmetu vety. Záležitosť kiel alebo ol je v istom zmysle podmetom v danej vete. Takýto kiel-výraz alebo ol-výraz môže odpovedať na inú vetnú úlohu, ktoré nemá mať ukazovateľa úlohy, napríklad prísudok.

Ak sa porovnávaný výraz má chápať ako pomdet alebo príčastie, musíme použiť ukazovateľa úlohy, aby sme to vyjadrili:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - Zvolil som ho ako predseda.

  Intuitívne chápaná myšlienka: Predseda ho zvolil. Predseda som bol ja, podmet vety.

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Zvolil som ho za predsedu.

  Intuitívne chápaná myšlienka: Zvolil som predsedu. Stal sa predsedom, predmet vety.

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Bude svoju krajinu milovať viac než všetky ostatné krajiny. (Všetky ostatné krajiny budú jeho krajinu milovať menej.)
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Bude milovať svoju krajinu viac než miluje všetky ostatné krajiny. (Bude všetky ostatné krajiny milovať menej.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Tam slnko svietilo oveľa jasnejšie než my. (Svietili sme menej jasno.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Tam slnko svietilo jasnejšie než u nás. (U nás slnko svietilo menej jasne.)
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Používa esperanto ako tajný jazyk. (Používa tajný jazyk.)
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - Má veľa neesperantistov za kamarátov. (Má kamarátov.)
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - Vám ako esperantistom chcem len povedať, že strašne vysoké a hrubé sú ešte múry medzi národmi. (Poviem to esperantistom.)
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Bolo tam tak jasno ako počas dňa. (Počas dňa je tak jasno.)
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - Môj brat povedal Štefanovi, že ho miluje viac než seba samého. (Miluje seba samého.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - Je lepšie mať niečo než nič. (Mohli by sme nemať nič.)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Nikdy som ho nemilovala tak veľmi ako v ten deň, keď odtiaľto odišiel. (V ten deň som ho veľmi milovala.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Anton musel myslieť na niečo iné než na svoju bolesť z lásky. (Nech nemyslí len na svoju bolesť z lásky.)

Niekedy kiel-výraz alebo ol-výraz sa vzťahuje len na prívlastok slova. Ak má prívlastok koncovku N, porovnávací výraz nemá mať koncovku N, lebo porovnávací výraz nie je predmetom intuitívne chápanej vety:

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Používa dom veľký ako palác. ≈ Používa dom. Dom je veľký ako palác.

  Porovnávanie sa vzťahuje len na veľkosť domu. Porovnajte s: Používa veľký dom ako palác. ( Používa palác.)

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - Nikdy som sa nestretol s človekom (takým) ako ona. ≈ Nestretol som sa s človekom, ktorý sa jej podobá.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - Má to dve oči tak veľké, ako dve šálky. ≈ Oči sú tak veľké ako dve šálky.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Učil sa dôležité jazyky ako angličtina a francúzština. (Anglický a francúzsky jazyk sú také dôležité jazyky.)

  Angličtina a francúzština sú príklady toho druhu jazykov, ktoré sa učil. Možno sa neučil práve tieto jazyky.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - Mám iný návrh než ten práve predstavený. (Môj návrh je iný než ten práve predstavený.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - Má telo širšie než vyššie. = ... širšie než je vysoké.

Identické a úlohové kiel

Obyčajne porovnávacie kiel vyjadruje podobnosť (...tia kiel..., ...tiel kiel... a podobne), ale niekedy vyjadruje totožnosť alebo úlohu. Vtedy kiel znamená "súc, byť, v úlohe..." alebo podobne:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Zvolil som ho ako predseda. = ... súc predsedom. ... v mojej funkcii predsedu. ... lebo som predseda."
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Bola by pre mňa dobrá ako manželka! = ... je manželkou! ... v úlohe manželky!
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Narodil sa ako Francúz, ale zomrel ako občan sveta.

  Bol Francúzom, keď sa narodil, ale občanom sveta, keď zomrel.

Len kontext môže vyjadriť, či kiel vyjadruje podobnosť, totožnosť alebo úlohu.

Porovnávacie výrazy - sú to skrátené vety?

Často môžeme nahradiť porovnávací kiel-výraz celou vedľajšou vetou s prísudkom, ale nie je vždy je to možné:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Používa svoj domov ako pracovisko. → Používa svoj domov (tak), ako sa používa pracovisko.

  Celá veta s kiel má ten istý význam ako porovnávací kiel-výraz.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Zvolil som ju za predsedu. → Zvolil som ju (tak), ako sa volí predseda.

  Celá veta s kiel má iný význam než porovnávací výraz. Porovnávací výraz informuje o pozícii, ktorú dostala. Veta s kiel vyjadrje spôsob, akým ju zvolili.

Porovnávacie kiel-výraz teda nie sú (vždy) skrátené vedľajšie vety.

Niektorí si myslia, že sa má vždy používať slovo na KI, ktoré by sme použili v celej vete. Vtedy sa často používa kia(j)(n) namiesto kiel, aby sme vyjadrili rovnocenné porovnávanie. Takéto používanie je netradičné a neodporúča sa. Okrem toho sa niekedy môže stať neelegantným:

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Navštívil také mestá, ako je Paríž.Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  Radšej povedzte: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - On býva v tom istom meste, v ktorom bývam ja.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  Radšej povedzte: Li loĝas en la sama urbo kiel mi.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - On sa narodil v rovnaký deň a na rovnakom mieste, kedy a kde som sa ja narodil.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  Radšej povedzte: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - Emília má na sebe dokonca to isté oblečenie, ktoré mala vtedy na sebe.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  Povedzte ako Zamenhof: Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam.

Ak je porovnávací výraz celou vedľajšou vetou, môžeme ho uviesť pomocou kia, kiu, kiam atď., ale ak je porovnávací výraz jediným vetným členom (alebo niekoľkými vetnými členmi bez prísudku, má sa použiť porovnávacie kiel.

Kvazaŭ

V podobných porovnávaniach môžeme použiť kvazaŭ namiesto porovnávacieho kiel, ak je podobnosť len zdanlivá, nereálna a chceme to zdôrazniť:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - Chvíľu stál bez pohybu, ako keby skamenel.

  V skutočnosti neskamenel.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - V tichosti putoval krajinou, ktorá sa mu zdala akoby prehojná ovocná záhrada.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - Každá socha na bohatých sarkofágoch robila dojem, ako keby dostávala život.

Niekedy musíme použiť koncovku N (alebo iný ukazovateľ funkcie) po porovnávacom kvazaŭ rovnako ako pri porovnávacom kiel: Tiest ukradol syna Atreovi a vychovával ho ako keby svojho vlastného.

Nahor