Späť na obsah

Množstevné slová sa niekedy chovajú zvláštnym spôsobom. Slová s množstevným významom môžu byť podstatnými menami (multo, kelko a pod.), prídavnými menami (multa, pluraj a pod.), príslovkami (multe, sufiĉe a pod.) a príslovkovými určeniami (pli, tiom a pod.).

Množstevné podstatné mená

Množstevné podstatné mená sa chovajú ako normálne podstatné mená. Často sa opisujú výrazom da-, ktoré ukazuje, z čoho sa skladá množstvo:

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Keď niekam cestujem, nikdy si neberiem zo sebou veľa batožiny.

Gramaticky množstevné slovo je hlavné slovo, ale z hľadiska zmyslu výraz da je často dôležitejší. Niekedy vnímame podstatné meno za výrazom da ako keby bolo hlavným slovom:

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - V písomnej forme by sa také obrovské množstvo slov stalo nerozlíšiteľným jeden od druhého.

  Nediferencigeblaj (Nerozlíšiteľní) gramaticky sa vzťahuje na multo, ale má koncovku J, pretože sa vzťahuje na vortoj. Veta by bola veľmi zvláštna, keby sme povedali nediferencigeblaj (nerozlíšiteľní) bez J, lebo ďalší výraz unu de alia (jeden od druhého) naznačuje, že ide o niekoľko jednotlivcov. Porovnajte s týmto príkladom: Grandega multo da vortoj fariĝas tute senbezona por lernado. (Veľké množstvo slov sa stáva úplne zbytočným na učenie.)

Namiesto multo a malmulto sa najčastejšie dáva prednosť príslovkovým formám multe a malmulte.

Množstevné príslovky

Množstevné príslovky sa často vyskytujú vo vetách, ako keby boli podstatnými menami a mali úlohu podmetu, predmetu, atď. Prakticky ide takmer výlučne o multe, sufiĉe, kelke a ich varianty. Takéto používanie slova kelke je dnes zriedkavé:

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - V pivnici sa nachádza veľa haraburdia.

  Multe je podmet. Môže sa tiež povedať multo da rubaĵoj.

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - Z jej úst vyšlo niekoľko perál a niekoľko diamantov.

  Tieto dva kelke sú podmetom prísudku eliris. Mohli by sme povedať kelko da perloj/diamantoj, ale kelko sa prakticky nikdy nepoužíva. Dnes sa najčastejšie používa kelkaj: kelkaj perloj, kelkaj diamantoj

 • La riĉulo havas multe da mono. - Boháč má veľa peňazí.

  Multe je predmet, ale nemôže mať koncovku N, lebo je to príslovka.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - Mám dosť práce.

Podobne môžeme používať množstevné príslovkové určenia:

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - Viete koľko bolo zabitých?

  Kiom je podmet prísudku estis.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - Zober toľko peňazí, koľko chceš.

  Tiom a kiom sú predmety.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - O takom šťastí sa mi ani nesnívalo, keď som bol ešte škaredé káčatko!

  Tiom je príslovkovým určením s predložkou pri.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - Zostáva ešte niekoľko problémov.

  Iom je podmet.

 • Observu pli da ordo! - Dbajte viac na poriadok!

  Pli je predmet.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - Veľa kuchárov kašu pokazí.

  Tro je podmet.

Keď má množstevná príslovka po sebe výraz da, často sa môže zdať, že táto príslovka vôbec nie je hlavným slovom, ale je ním podstatné meno za predložkou da. Z hľadiska zmyslu predložka da je dôležitejšia, ale z gramatického hľadiska je hlavným slovom príslovka. Keď však množstevná príslovka + predložka da má popis, ten sa obyčajne vzťahuje na predložku da, hoci nie je hlavným slovom: Multe da akvo estis verŝita sur ĝin. Ak ale chýba predložka da, môžeme tento popis priradiť len k príslovke a následne musíme použiť E-formu: Multe estis farite.

Množstevné prídavné mená namiesto množstevných prísloviek

Množstevnú príslovku môžeme často nahradiť množstevným prídavným menom. Vtedy sa podstatné meno s predložkou da stáva hlavným slovom a da sa stráca:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - Na povale sa nachádza veľa starých šiat.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - Boháč má veľa peňazí.

Je tu však významový odtienok. Multaj a kelkaj sa používa jednak pre individuálne, osobité záležitosti, jednak pre spoločné nerozlíšiteľné množstvo. Multe a kelke sa dajú použiť len pre nerozlíšiteľné množstvo. Nedá sa povedať: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. Oni devas diri Kelkaj homoj..., lebo ide o city každého človeka zvlášť.

Stupeň a množstvo

Stupeň a množstvo sú rozdielne záležitosti, ale niekedy sa približujú.

Tre a multe

 • tre = "vo vysokom stupni, so silnou intenzitou"
 • multe = vo veľkom množstve, s dlhým trvaním, často opakovane

Pri prídavných menách a príslovkách sa takmer vždy používa tre, ale môžeme použiť multe, keď ide jasne o množstvo alebo častosť. Pri slovesách sa najčastejšie používa multe, lebo ide o množstvo alebo častosť, ale používať sa aj tre, keď ide o stupeň alebo intenzitu:

 • Ĝi estas tre bona. - Je to veľmi dobré.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - Nachádzajú sa tam veľmi veľké domy.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - Veľmi sa mi páči Berlín.
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - Veľmi ju milujem.
 • Mi havas multe da mono. - Mám veľa peňazí.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - Veľa na to myslela. = Dlho na to myslela.
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - Kto veľa rozpráva, veľa nekoná.
 • Li tre multe helpis al mi. - On mi veľmi pomohol.

  Tre opisuje multe. Multe opisuje helpis.

Na popis pli a tro sa používa multe:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - Bolo to oveľa väčšie než predtým.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - Veľmi zčernel.

Kiel a tiel

Tabuľkové slová kiel a tiel vyjadrujú nielen spôsob, ale aj stupeň. Majú sa používať na tých istých miestach, kde sa dá použiť tre:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - Ste tak pekná, tak dobrá a tak čestná, že vám musím dať darček.

  Môžeme povedať: tre bela, tre bona a tre honesta.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Noc bola taká temná, že sme nič nevideli ani pred našim nosom.

  Dá sa povedať: tre malluma.

Kiom a tiom

Tabuľkové slová kiom a tiom vyjadrujú množstvo. Majú sa používať tam, kde sa dá použiť multe:

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - Chcem toľko zemiakov, koľko môžem uniesť.

  Môžeme povedať: volas multe a povas porti multe.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - Toľko pracovala, že sa stala šéfkou firmy.

  Môžeme povedať: multe laboris.

Pred multe sa často dáva prednosť tiom, lebo multe je množstevné slovo: Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. Alebo …havante tiel multe da mono. Alebo ...havante tiom da mono.

Tiom-kiom ako chorobný jav

Kiom a tiom sa niekedy používa na vyjadrenie stupňa namiesto kiel a tiel, keď sa to chce silno zdôrazniť. To je úplne dobré. Ale niektorí esperantisti systematicky používajú len kiom a tiom namiesto kiel a tiel na vyjadrenie stupňa, ako keby ho chceli vždy zdôrazniť, napríklad: Mi estas tiom forta, kiom vi. Porovnajte to s vetou vo Fundamente: Mi estas tiel forta, kiel vi. Takýto chorobný jav tiom-kiom je úplne cudzí Fundamentu a Zamenhofovmu používaniu. Okrem toho používatelia tiom-kiom strácajú možnosť použiť tiom a kiom na zdôraznenie.

Nahor