Späť na obsah

Miestne predložky vyjadrujú polohu v priestore, na povrchu, na línii a podobne. Viacero z nich sa používa aj v časovom význame, pretože čas sa často zobrazuje ako priamka. Aj iné myšlienky sa metaforicky vyjadrujú pomocou pozície. Pri niektorých miestnych predložkách je miesto ich hlavný význam, ale iné použitia sú v praxi častejšie.

antaŭ
Pozícia na tej strane, ktorá je najbližšie k hovoriacemu, alebo na tej strane, ktorá je hlavná, najdôležitejšia: Antaŭ la domo staras arbo. (Pred domon stojí strom.) Predná strana človeka alebo zvieraťa je tá, kde sa nachádza tvár a oči: Li haltis antaŭ ŝi. (Zastavil sa pred ňou.)
Pozícia jeden za druhým: pozícia, ktorú nasleduje iná: Mi iras antaŭ vi. (Idem pred tebou.)
Čas skorší ako iný čas: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Pred tromi dňami som navštívil tvoj kurz.)
malantaŭ
Pozícia na opačnej strane, než je tá predná: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. (Bol ukrytý za závesom.) Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. (Hneď za sebou počula mužský hlas.)
apud
Pozícia naboku niečoho. Za normálnych okolností ide o pravú alebo ľavú stranu (nie prednú či zadnú): Apud la skribotablo estis paperkorbo. (Vedľa písacieho stola bol kôš na papier.) Li staris tutan horon apud la fenestro. (Celú hodinu stál pri okne.)
ĉe
Pozícia veľmi blízka (s dotykom alebo bez). Význam ĉe sa dosť mení v závislosti na kontexte. Často ĉe označuje jednoducho miesto všeobecne bez upresnenia pozície: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. (Zastavila sa na rohu ulice.) La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). (Hostia prenocovali u mňa.)
Veľmi veľká časová blízkosť: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. (Na začiatku svitania bol les krásne pokrytý srieňou.)
ĉirkaŭ
Pozícia na každej strane niečoho: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. (Zbojníci sedeli v kruhu okolo ohňa.)
Približný čas: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. (Niededy ráno víchrica ustala.)
ekster
Pozícia zvonka, z vonkajšej strany niečoho: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. Ja stojím mimo domu a on je vnútri.
en
Vnútorná pozícia: En la ĉambro estis tri virinoj. (V izbe sú tri ženy.)
Miesto, ktoré vnímame ako priestor, hoci v skutočnosti sa skôr podobá povrchu:La rusoj loĝas en Rusujo. (Rusi bývajú v Rusku.)
Čas, ktorý vnímame ako priestor, vnútri ktorého sa niečo odohráva. "Vnútro" časovej periódy leží medzi jej začiatkom a koncom: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. (Počas dňa vidíme jasné slnko a v noci vidíme bledý mesiac a pekné hviezdy.)
inter
Pozícia, po stranách ktorej sa nachádzajú minimálne dve iné veci: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. (Na krbe medzi dvomi hrncami stojí železný kotol.) Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. (Cestovali sme medzi Pekingom a Šanghajom.) Estas granda diferenco inter li kaj mi. (Je veľký rozdiel medzi ním a mnou.)
Možnosti výberu (dve alebo viac): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. (Vyberali sme si medzi čínskou a talianskou reštauráciou.)
Príslušnosť k skupine: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. (Medzi mojimi priateľmi je veľa Juhoameričanov.)
Nepresný časový bod po nejakom čase a pred iným časom: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. (Bolo medzi siedmou a ôsmou hodinou večer.)
kontraŭ
Pozícia niečoho, čo smeruje prednou stranou k niečomu inému, hlavne k jeho prednej strane. To znamená, že dve veci sú svojimi prednými stranami otočené proti sebe a medzi nimi je priestor: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. (Kráľ sedel na svojom kráľovskom tróne oproti vchodu do domu.)
Niečo, čo sa pohybuje svojou prednou stranou k prednej strane niečoho iného: Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. (Išli ruka v ruke oproti vychádzajúcemu slnku.)
Nepriateľstvo, nepriaznivé okolnosti, negativita a pod.: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. (Nemusím konať proti svojmu svedomiu.)
Niečo, čo dávame alebo dostávame výmenou za niečo iné: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. (Za platbu v hotovosti dávajú rady.)
post
Čas neskorší ako iný čas: Post tri monatoj ili geedziĝos. (O tri mesiace majú svadbu.)
Pozícia, ktorá nasleduje inú pozíciu: Ili staris en vico unu post la alia. (Stáli v rade jeden za druhým.)
Zo zadnej strany niečoho: Ŝi aŭdis post si brueton. (Za sebou počula šramot.) V súčasnosti sa v takých prípadoch zvykne používať malantaŭ.
preter
Miesto, na strane ktorého prebieha pohyb. Pohyb zvyčajne pokračuje ďalej: Li pasis preter mi sen saluto. (Prešiel okolo mňa bez pozdravu.)
sub
Miesto nižšie ako niečo, čo sa nachádza viac-menej nad ním. Sub znamená najčastejšie "malsuper". Vtedy to, čo sa nachádza nižšie, sa zvyčajne nedotýka toho vyššie: Ĝi kuŝas sub la tablo. (Leží pod stolom.) Niekedy sub znamená "malsur". Vtedy sa nižšia vec dotýka vyššej: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. (Suché lístie mu šuchotalo pod nohami.)
Miesto pokryté niečím, nezávisle od toho, ktorá vec je vyššie: Ŝi portas la libron sub la brako. (Pod pazuchou nesie knihu.)
super
Miesto vyššie ako niečo, čo sa nachádza viac-menej pod ním. Medzi týmito dvomi miestami je zvyčajne priestor, a teda sa nedotýkajú jedno druhého: Super ni briletas la steloj. (Nad nami svietia hviezdy.) Niekedy sa však miesta dotýkajú, ale táto skutočnosť je natoľko bezvýznamná, že ju neberieme do úvahy: Super la tero sin trovas aero. (Nad zemou sa nachádza vzduch.) Ak chceme zdôrazniť, že sa miesta dotýkajú jedno druhého, musíme použiť sur.
Pokrytie bez rozlišovania výšky či vzájomného dotyku: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. (Nad šijou jej viseli dlhé blond vlasy.)
sur
Miesto na povrchu niečoho. Za normálych okolností ide o podporu, upevnenie, pritlačenie, pokrytie dotykom alebo iný dôležitý dotyk. Najčastejšie sur vyjadruje pozíciu, ktorá sa dotýka nižšie sa nachádzajúceho povrchu: Sur la tero kuŝas ŝtono. (Na zemi leží kameň.) Ale sur môže tiež označovať pozície na povrchu bez rozlišovania výšky: Meze sur la muro pendis portreto. (Uprostred steny visel portrét.)
tra
Miesto, vnútri ktorého prebieha pohyb. Pohyb sa začína mimo tejto veci, ide cez ňu a pokračuje k jej druhému okraju. Pohyb sa môže tiež začať na jednom jej okraji a pokračovať k druhému okraju. Pohyb môže pokračovať ďalej z tohto miesta alebo ostať vnútri bez pokračovania ďalej, podľa kontextu: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. (Para ide cez okno na dvor.) La akvo fluas tra tubo. (Voda tečie potrubím.) Často však pohyb nesmeruje presne z jednej strany na druhú, ale z jedného miesta na druhé vnútri tejto veci: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. (Vojaci viedli po ulici zajtacov.)
Po celý čas od začiatku do konca: Ili festis tra la tuta nokto. (Oslavovali celú noc.)
trans
Pozícia "na opačnej strane niečoho". Trans používame vtedy, keď treba ísť nad nejakou vecou alebo na nej, aby sme sa dostali na druhú stranu: Li loĝas trans la strato. (Býva naproti cez ulicu.)
maltrans
Pozícia "na tejto strane niečoho". Maltrans sa používa len veľmi zriedka. Častejšie sa stretávame s výrazom ĉi-flanke de: Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero. (Radšej ostaň na tejto strane rieky.)

Miestne predložky používame často so smerovou koncovkou N, čím vyjadríme pohyb k danému miestu/pozícii.

Nahor