Späť na obsah

BO

BO = "príbuzenský vzťah, ktorý vznikol svadbou"

BO sa vyskytuje najmä v týchto troch príbuzenských slovách a zodpovedajúcich slovách s príponou IN:

 • patrovia bopatro = otec vášho manžela/vašej manželky
 • filovia bofilo = manžel vašej dcéry
 • fratovia bofrato = brat vašej manželky/vášho manžela, manžel vašej sestry, manžel sestry vašej manželky/vášho manžela

Aj slová s predponou BO bokuzo, bonevo, boonklo, boavo, bonepo, boparenco a bofamiliano (a zodpovedajúce formy s príponou IN) sú možné, ale používame ich zriedkavejšie. Namiesto toho obyčajne používame jednoduché slová bez predpony BO.

Ak ide o príbuzenský vzťah pomocou dvoch manželstiev, logicky by sme použili slová s dvojitou predponou BO: via bobofrato = "manžel sestry vašej manželky/vášho manžela", via bobokuzo = "manžel sesternice/bratanca vášho manžela/vašej manželky", via bobonevo = "manžel netere vašej manželky/vášho manžela", via boboonklo = "manžel tety vašej manželky/vášho manžela". V praxi sa však používajú len jednoduché formy BO aj pre tieto významy.

BO sa môže vyskytovať s predložkami GE a PRA. Recipročný poriadok týchto predpôn nie je pre význam dôležitý, ale obyčajne predpona GE je na poslednom mieste: bogepatroj, bogefratoj, prageavoj, bopragekuzoj a podobne.

ĈEF

ĈEF = "najdôležitejší, najvyššie postavený". ĈEF vyjadruje, že nasledujúca vec je najdôležitejšia zo všetkých podobných vecí:

 • redaktoroĉefredaktoro = najdôležitejší redaktor (napríklad časopisu), ktorý zodpovedá za obsah časopisu
 • artikoloĉefartikolo = najdôležitejší článok časopisu, obyčajne článok, ktorý vyjadruje názor vydavateľa alebo šéfredaktora
 • urboĉefurbo = to mesto, ktoré je oficiálne definované ako najdôležitejšie v štáte a v ktorom sa obyčajne nachádza vláda, parlament, atď.
 • stratoĉefstrato = najdôležitejšia a najväčšia ulica v meste
 • ĉefo = najdôležitejšia alebo najvyššie postavená osoba; ĉefa = najdôležitejší, najvyššie postavený, hlavný

ĈEF- vyjadruje najdôležitejšiu záležitosť alebo osobu. Prípona ESTR vyjadruje osobu, ktorá vedie a rozhoduje. Často ten, kto je najdôležitejší, má aj právomoc rozhodovať, a preto niekedy môžeme tú istú záležitosť vyjadriť buď pomocou slova ESTR- alebo slova ĈEF-, napríklad: ĉefredaktoro (najdôležitejší redaktor) ≈ redakciestro (vedúci redakcie). ESTR- vždy vyjadruje osobu, kým ĈEF- ako predpona nevyjadruje osobu: ĉefurbo sa vôbec nerovná urbestro. Samostatné podstatné meno ĉefo však vždy vyjadruje osobu, a preto slová ĉefo a estro sú v praxi synonymá.

DIS

DIS = "pohybovať sa rôznymi alebo viacerými smermi". DIS- používame len pred činnými slovami a vždy vyjadruje spôsob činu alebo výsledok činu.

Pri slove pohybu DIS- vyjadruje, že sa viaceré veci pohybujú rôznymi smermi:

 • iridisiri = ísť preč rôznymi smermi
 • kuridiskuri = bežať preč rôznymi smermi
 • sendadodissendado = rozposielanie vo viacerých smeroch

Pri slove, ktoré už samo osebe má rozdeľovací význam, DIS- tento význam zosilňuje:

 • ŝiridisŝiri = trhaním rozdeliť na kúsky
 • rompidisrompi = lámaním rozdeliť na kúsky
 • dedisde = "de" vo význame pohybu alebo nepodobnosti (tu sa DIS- výnimočne vyskytuje pred nečinným slovom)

Pri slove so spájacím významom DIS- nahrádza spájací význam rozdeľovacím. DIS- sa vtedy rovná MAL-:

 • volvidisvolvi = malvolvi
 • faldidisfaldi = malfaldi

DIS- používame aj ako obyčajný koren: disa = nespoločné, rozdelené, riedke; disigi = rozdeliť.

EK

EK = "začiatok činu, náhly čin". EK- používame len pri činných slovách a vždy vyjadruje spôsob činu.

Najčastejšie EK- vyjadruje, že sa čin začína. Vyjadruje úplne prvý moment činu, často s významovým odtienkom náhlosti alebo nečakanosti:

 • kuriekkuri = začať bežať
 • sidieksidi = začať sedieť
 • pluviekpluvi = začať pršať
 • florofloriekflori = začať kvitnúť
 • deekde = na začiatku niečoho (tu EK- sa výnimočne vyskytuje pred nečinným slovom)

Aj prípona môže v niektorých prípadoch vyjadrovať začiatok činu: sidiĝi, estiĝi a podobne. EK- vyjadruje náhlejší, rýchlejší začiatok než IĜ.

Niekedy EK- vyjadruje náhly čin, ktorý trvá len chvíľočku. Vtedy nejde o začiatok, ale o celý čin:

 • fulmiekfulmi → = momentálne a náhle sa blýskať
 • briliekbrili = zrazu a momentálne zažiariť
 • rigardoekrigardo = rýchly náhly pohľad

EK- používame aj ako obyčajný koreň a ako citoslovce:

 • eki = začať sa
 • ekigi = začať, spustiť
 • ek = začnite hneď!, (hneď) začnime! a podobne

EKS

EKS- = "niekedy predtým existujúci, už neúradujúci, už nie taký". EKS- používame najmä pri profesiách a iných ľudských úlohách, ale niekedy aj pri slovách iného druhu:

 • reĝoeksreĝo = človek, ktorý bol predtým kráľom, abdikovaný kráľ
 • edzoeksedzo → = človek, ktorý bol predtým manželom
 • (ge)edziĝieks(ge)edziĝi = ukončiť, rozviesť manželstvo
 • modaeksmoda = už nie je módne
 • eksa = niekdajší, už neexistujúci; eksiĝi = abdikovať, vzdať sa úradu

Pri zvieracom slove má EKS- špeciálny význam "vykastrovaný": bovoeksbovo = vykastrovaný vôl.

GE

GE = "obidve pohlavia". GE- používame pri mužských a pohlavne neutrálnycj slovách, aby sme im dali obojpohlavný význam.

GE najčastejšie vyjadruje pár:

 • patrogepatroj = otec a matka (spoločných detí)
 • edzogeedzoj = manžel a jeho manželka
 • fianĉogefianĉoj = snúbenica a jej snúbenec
 • 1}doktoro → gedoktoroj = lekár a jeho manželka (gedoktoroj by logicky mal byť pár, v ktorom sú obaja lekármi - preto sa v súčasnosti takmer vôbec nepoužívajú slová gedoktoroj pre pár)

GE- tiež používame pri príbuzenských slovách, aby sme vyjadrili skupinu príbuzných obidvoch pohlaví:

 • fratogefratoj = sestra (sestry) a brat (bratia)
 • filogefiloj = syn (synovia) a dcéra (dcéry)

GE sa používa aj na to, aby sme vyjadrili, že v skupine sa nachádzajú obidve pohlavia:

 • knabogeknaboj = aj dievča (dievčatá) aj chlapec (chlapci)
 • lernantogelernantoj = aj žiaci aj žiačky
 • doktorogedoktoroj = aj lekári a lekárky

Ak je slovo samo osebe neutrálne, nemusíme pridať predponu GE-, ak nechceme zdôrazniť, že sú prítomné obidve pohlavia. Obyčajne hovoríme len lernantoj a doktoroj.

GE- sa zriedka vyskytuje pred niečím, čo samo osebe nemôže mať pohlavie. Takéto slovíčko GE- vyjadruje, že sa niečo týka obidvoch pohlaví, čarto v žartovnom zmysle. Takéto slová nie sú normálne a nemáme ich príliš používať: lernejogelernejo = škola pred obidve pohlavia.

Poznámka: Slovo s GE- a koncovkou -O môže byť normálne len v množnom čísle, lebo treba viac než jedného, aby mohli byť prítomné obidve pohlavia. Niekedy však môžeme zdôrazniť význam GE- s podobným významom "ktokoľvek z dvoch pohlaví". Vtedy môžeme vytvoriť slová ako gepatro = "otec alebo matk", geedzo = "manželka alebo manžel". Takéto používanie však nie je normálne. Mnohí to považujú za nelogické a nesprávne. Takéto slová sú však pochopiteľné a môžu byť užitočné. Budúcnosť ukáže, či sa prijmú.

MAL

MAL = "úplne opačná myšlienka". MAL môžeme používať len pri slovách, pre ktoré existuje pravý opak.

 • bonamalbona
 • grandamalgranda
 • feliĉamalfeliĉa
 • laboremamallaborema
 • grasograsamalgrasa = majúci málo tuku
 • plimalpli
 • tromaltro
 • fermimalfermi
 • amimalami
 • ŝlosimalŝlosi
 • aliĝimalaliĝi
 • kodokodimalkodi = dešifrovať zašifrovaný text
 • antaŭmalantaŭ
 • supremalsupre
 • simetriomalsimetrio
 • amikomalamiko
 • lumomallumo
 • malo = opačná myšlienka; male = presne naopak

Niekedy môžeme váhať medzi MAL- a ne. Ne vyjadruje neprítomnosť, nedostatok niečoho, kým MAL vyjadruje prítomnosť opačnej myšlienky. Často môžeme použiť oboje, ale s trochu rozdielnymi významami. Niekedy je to len významový odtienok. MAL- sa niekedy používa ako silnejšie ne:

 • laŭdi = povedať, aké dobré je niečo
 • ne laŭdi = nepovedať, aké dobré je niečo
 • mallaŭdi = povedať, aké zlé je niečo
 • ne mallaŭdi = nepovedať, aké zlé je niečo
 • amiko = človek, ku ktorému cítime sympatiu alebo lásku
 • neamiko = človek, ku ktorému necítime nič zvláštne
 • malamiko = človek, ku ktorému citíme nesympatiu alebo nenávisť

MIS

MIS- = "chybnosť, nesprávnosť, zlo". MIS- vždy vyjadruje spôsob alebo vlastnosť niečoho, čo sa nachádza ďalej.

 • kalkulimiskalkuli = chybne počítať
 • komprenimiskompreni = chybne pochopiť
 • skribimisskribi = chybne písať
 • korektimiskorekti = skúsiť opraviť spôsobujúc nesprávnosť
 • uzimisuzi = použiť zlým alebo nesprávnym spôsobom
 • traktimistrakti = zle zaobchádzať
 • faromisfaro = zlý čin
 • formomisformo = chybný, zlý tvar
 • formimisformi = dať niečomu nesprávnu, zlú formu

Nemýľte si MIS- s MAL. MIS- nemení základný význam slova, ale len pridáva myšlienku chybnosti alebo zla. MAL- úplne mení význam na opak:

 • laŭdi = povedať, aké je niečo dobré
 • mislaŭdi = omylom povedať, že je niečo dobré, hoci je to v skutočnosti zlé
 • mallaŭdi = povedať, aké je niečo zlé
 • mismallaŭdi = omylom povedať, že je niečo zlé, hoci je to v skutočnosti dobré

PRA

PRA = "pred veľmi dlhým časom, pôvodný". PRA- vyjadruje, že to, čo nasleduje, je časovo vzdialené:

 • homoprahomo = úplne prvý a pôvodný druh človeka
 • arbaropraarbaro = pôvodný, nedotknutý les, ktorý existuje od nepamäti
 • tempopratempo = počiatočný čas ľudstva alebo sveta
 • antaŭlastapraantaŭlasta = "predchádzajúci predposlednému"

Pri príbuzenských slovách av(in)o, nep(in)o, onkl(in)o, nev(in)o a kuz(in)o PRA- vyjadruje príbuzenský vzťah o jednu generáciu vzdialenejší (predtým alebo potom v čase):

 • avovia praavo = otec vašej babky (dedka)
 • avovia prapraavo = otec vašej prababky (pradedka)
 • avovia praprapraavo = otec vašej praprababky (prapradedka)
 • nepovia pranepo = syn vášho vnuka (vnučky)
 • nepovia prapranepo = vnuk vášho vnuka (vnučky)
 • onklovia praonklo = strýko vášho otca (matky)
 • nevovia pranevo = syn vášho synovca (netere)
 • kuzovia prakuzo = syn bratanca (sesternice) vášho otca (matky)

Pri príbuzenských slovách patr(in)o a fil(in)o PRA- vyjadruje vzdialený príbuzenských vzťah o viacero alebo niekoľko generácií predtým alebo potom:

 • patroprapatro = vzdialený príbuzný, od ktorého niekto pochádza, skutočný alebo imaginárny zakladateľ národa, kmeňa alebo rodiny
 • filoprafilo = vzdialený príbuzný, ktorý pochádza od určitého človeka

Často používame prapatroj a prafiloj (s koncovkou -J) všeobecne pri niečích predchodcoch a potomkoch, často aj bez pohlavného rozlíšenia.

Pri príbuzenských slovách PRA- sa môže vyskytovať spolu s predložkami BO- a GE-.

RE

RE = "prísť alebo opäť položiť na to isté miesto ako predtým, opäť urobiť alebo dať urobiť takým ako predtým, urobiť alebo stať sa ešte raz tým istým alebo iným spôsobom". RE- používame pri činných slovách a vždy vyjadruje spôsob činnosti:

 • venireveni = opäť prísť na miesto, kde boli predtým
 • doniredoni = dať niečo tomu, kto to predtým mal
 • brilorebrilo = žiarivý odraz
 • bonigirebonigi = opäť zlepšiť niečo, čo sa pokazilo
 • saniĝiresaniĝi = opäť sa uzdraviť po chorobe
 • dirirediri = opäť povedať to isté, odpovedať
 • troviretrovi = nájsť niečo, čo sme stratili
 • konirekoni = vidieť niečo a všimnúť si, že už to poznáme, uznať, vyjadriť hodnotu niečoho
 • turnireturni = opäť sa obrátiť predchádzajúcim (opačným) smerom
 • ree = opäť, ešte raz

Niektoré slová s RE- vznikli pod vplyvom národných jazykov a majú nelogický význam. Napríklad, reprezenti obyčajne neznamená "opäť predstaviť", ale "konať namiestho niekoho, v niečom mene". Resumi nie je "opäť sčítať", ale "stručne vyjadriť podstatu". Tieto a iné slová onyčajne považujeme za nezložené (vytvorené z koreňov REPREZENT- a RESUM-). Returni a najmä returna a returne sa predtým používali aj vo význame návrat a vrátenie. Teraz tieto slová používame len vtedy, ak ide o skutočné obracanie.

Nahor