Späť na obsah

Predložky sú slová bez gramatickej koncovky, ktoré stoja pred vetnými členmi a ukazujú, akú úlohu plní tento vetný člen vo vete.

Predložky stoja pred podstatnými menami alebo zámenami, ale aj pred slovesami v neurčitku, vedľajšími vetami a príslovkami množstva. Niekedy používame predložky aj pred príslovkami miesta a času. Vtedy predložka upresňuje miestny alebo časový význam.

Predložkami sú slová bez gramatickej koncovky al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra kaj trans:

Samostatne stojace predložky

Za normálnych okolností nasleduje po predložke vetný člen, na ktorý sa daná predložka viaže. Bez tohto výrazu nasledujúceho po nej by predložka nemala význam: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro atď.

Ak chceme slová po predložke vynechať (zamlčať), musíme použiť predložku zakončenú na E, pretože vtedy sa z predložky stáva samostatný vetný člen, ktorý má funkciu príslovkového určenia:

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Stojí vedľa mňa. → Stojí vedľa.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Sedí mimo domu. → Sedím vonku.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - Stalo sa to počas prestávky.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - Stalo sa to po kongrese. → Stalo sa to potom.

Ak taká príslovka vyjadruje miesto, môžeme pridaním koncovky N vyjadriť pohyb na toto miesto:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - Sedí mimo domu. → Sedí vonku. → Ide von. = ...na miesto vonku (mimo domu).

Keď má pôvodný vetný člen podobu prídavného mena, po predložke nasleduje koncovka A:

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - Býva v dome vedľa môjho domu. → Býva vo vedľajšom dome.

V takých prípadoch však môžeme použiť aj príslovku miesta alebo času: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Z nejakého dôvodu sa niektoré predložky takmer vôbec v praxi nepoužívajú s koncovkou E alebo A. Napr. takmer nikdy nehovoríme paroli prie = "paroli pri tio", iri dee = "iri de la koncerna loko", ala veturo = "veturo al la koncerna loko", proa agado = "agado pro tio".

Nahor