У садржају

Затворен
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

од Flago, 20. јул 2010.

Поруке: 7080

Језик: 简体中文

Standardo (Погледати профил) 01. фебруар 2019. 02.43.40

Paroladoj de L.L. Zamenhof 322
柴门霍夫 演讲集
ke ĝi fine fariĝu absolute libera,
它 最终 成为了 绝对的 自由,
ne sole libera de ĉiuj personaj dekretoj,
不只是 从一切个人的 桎梏中解放出来,
kia ĝi fariĝis jam antaŭ dudek kvin jaroj,
它已经 在25年来 一直存在的那样,
sed ankaŭ de ĉia efektiva aŭ ŝajna persona influo.
而且 也要从实际出发 或 似乎是 个人的 影响。
Estas necese, ke la mondo sciiĝu tute klare,
是必要地,让 世人都清楚地 知道,
ke Esperanto povas havi
世界语 能够有,
aŭ ne havi siajn libere elektitajn gvidantojn,
也可以 没有 自己 自由选出的 领导人来
sed ke ĝi posedas nenian konstantan majstron.
但是 它 不能有 长期的 大师。
Finiĝis la tricent dudek dua
第322段 结束

Standardo (Погледати профил) 01. фебруар 2019. 03.11.28

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 245
战斗在 中国
Jen aperas armita trupo.
瞧 一支武装的 队伍 出现了
Kantonaj soldatoj, mal-altaj tamen fortikaj,
广州的 士兵, 一群矮个的 然而 结实的
bravaj, rapid-movaj.
勇敢的 快速移动的。
Ili kantas ne sole per la buŝo,
他们 不只是 在用嘴唱着,
sed per la tuta korpo.
而且 是在用整个身体。
Ne nur kantas ili, sed ankaŭ ja efektivigos.
他们 不仅 在唱歌,也确实 在实践着。
Vere post ioma tempo ili iros fronten,
一会儿后 他们 真得 将去往 前线,
mortigos la nacian malamikon per la pafiloj,
将用枪支 去杀死 民族的 敌人,
kiuj dum la pasintaj jaroj
他们 在已经过去一些年里
malgraŭ ilia volo celis iliajn proprajn fratojn.
即使 他们 想要 对准 他们 自己的 兄弟。
Finiĝis la ducent kvardek kvina
第245段 结束

Standardo (Погледати профил) 02. фебруар 2019. 00.52.28

Montara Vilaĝo 364
山 村
"Mi scias, mi scias.
“我懂得,我懂得。
Se vi sendos min tien por fari ĝin,
如果 你 派我去那里做这件事,
mi promesas, ke mi ne trinkos.
我 答应 您,我一定不喝酒!”
Mi promesas, je mia honorvorto!"
我 保证, 我发誓!“
"Eble vi vere devus sendi tien
你 可能 真地 去那里,
Onklo Pan por fari la butikumon,"
潘 大叔 为了去购物,“
Onjo Krizantemo komentis al mia patrino.
菊婶 向我的 母亲说。
"Ne valoras la ĉitiea urbeto."
在这里的小镇 卖不出好价钱来。
Finiĝis la tricent sesdek kvara
第364段 结束

Standardo (Погледати профил) 02. фебруар 2019. 01.13.56

Paroladoj de L.L. Zamenhof 323
柴门霍夫 演讲集
Nomu min per mia nomo,
请用我的 名字 来称呼我,
nomu min fondinto de la lingvo,
请 称呼我 这门语言的 创造者,
aŭ kiel vi volas, sed mi petas vin,
如果 你们愿意,然而 我 请求 你们,
ne nomu min plu “majstro” ,
不要再称呼我 大师了
ĉar per tiu morale tro liganta nomo
因为 这种与精神过于 太联系在一起的 名字
vi mal-liberigas nian aferon.
你们 就束缚了 我们的 事业。
Multaj el vi portas en sia koro la samajn idealojn,
你们很多人 心中 有着那统一的 理想,
kiel mi, kvankam ne ĉiuj en egala formo;
和我一样,虽然 形式上 不尽相同;
Finiĝis la tricent dudek tria
第323段 结束

Standardo (Погледати профил) 02. фебруар 2019. 01.38.01

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 246
战斗在 中国
Ne videblas jam iliaj figuroj,
他们的 影子 已经不能看到了
ne aŭdeblas plu iliaj voĉoj,
也不能再听到 他们的 声音了,
kaj la ĉirkaŭo de-nove dronas en la fremda malvarmo.
这周围 重新 沉浸在 陌生的 冷寂之中了。
Oni paŝas repide kaj streĉe kiel homoj en nordaj landoj.
人们 像北方人一样 赶快和紧张都走过去了。
Ĉiuj partoj de viraj vestoj estas firme butonitaj.
男人的 所有的 衣服 都是 紧紧的 扣住了
Virinoj portas ĝis-genue longan lan-fadenan ŝalon,
女人们 围着 直到 膝盖的 长毛线的 披肩,
okul-frape ruĝan, verdan aŭ flavan,
醒目的 红色,绿色 或 黄色,
kiun ili jam kelke da jaroj
这些东西 它们 已经 多年
ne prenis el la fundo de komodo.
没有从柜子底部拿出来了。
Finiĝis la ducent kvardek sesa
第246段 结束

Standardo (Погледати профил) 04. фебруар 2019. 00.55.41

Montara Vilaĝo 365
山 村
"Kaj tie mi povos vendi la fadenon
“我 可以 拿到那里去”卖纱绽
por vi kontraŭ multe pli favora prezo,
把您的纱绽 卖出好价钱来。
Onjo Krizantemo, mi estas certa,"
菊婶,我可以答应您,
Onklo Pan rapidis diri,
潘大叔 快一些得 说,
eĥante per per svadema voĉo la ideon de Onjo Krizantemo,
连连用 一种殷勤奉承的声音 附和着
kio ruĝigis pro ĝeniĝo ŝin.
这倒使菊婶 感到难为情 而脸上泛出红晕来。“
"Bone,do," mia patrino diris.
“那么,好吧!” 我母亲说。
"Eble tio estas la sola rimedo.
“可能 这是 唯一的办法,
Vi devos iri morgaŭ,
你明天就去吧,潘大叔,
Finiĝis la tricent sesdek kvina
第365段 结束

Standardo (Погледати профил) 04. фебруар 2019. 01.13.14

Paroladoj de L.L. Zamenhof 324
柴门霍夫 演讲集
sed la mondo devas scii,
但是 世人 必须知道,
ke tiu spirita parenceco inter mi kaj vi
我与你们之间的 那种精神上的 联系
estas tute laŭcvola,
是 完全 自愿的
ke la esperantismo kaj la esperantistoj
世界语主义 和 世界语者
ne povas esti respondaj pri miaj personaj ideoj kaj aspiroj,
不能 对我个人的 理想和愿望 负责,
kiuj por neniu el vi estas devigaj.
它们 也不能 强迫 你们任何人 去接受。
Se mi ion diras aŭ faras,
如果 我的 一些言论 和行动,
kio ne estas konforma
它 不是 顺从的
al la gusto aŭ konvinkoj de tiu aŭ alia el vi,
对于 你们中间 任何人的 旨趣和信仰。
Finiĝis la tricent dudek kvara
第324段 结束

Standardo (Погледати профил) 04. фебруар 2019. 01.40.56

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 247
战斗在 中国
Trans-verse super la vojo
这条马路上 横着
pendas novaj afiŝoj ligitaj al ambaŭflankaj teletonfostoj.
挂上一些新标语 系在 两侧的 电线杆子上。
La vento ŝveligas ilin,
风 吹起了 它们,
kaj sur tiuj saltas grandaj nigraj literoj:
那些 黑色的 大字母 在上面跳动着:
Unuiĝu la armeo kaj popolo!
军民 团结起来!
Per niaj fortoj defendu grandan Kantonon!
用 我们的 力量 保卫 大广州!
La bruo de mal-proksime.
远处的 喧闹声
Ĝi proksimiĝas pli kaj pli.
它 越来越近了
Nu vidu, estas vicoj de manifestacio.
喏 请看吧,一列列 游行的 队伍
Finiĝis la ducent kvardek sepa
第247段 结束

Standardo (Погледати профил) 05. фебруар 2019. 09.41.09

Montara Vilaĝo 366
山 村
Onjo Krizantemo,
菊婶
aŭ aliuloj jam estos elektintaj la plej taŭgajn varojn."
不然 别人 把好的东西 都挑选走了。”
"Mi ĝojas, ke vi tiel decidis,"
“我很高兴,你做出了这样一个决定,”
Onjo Krizantemo diris al mia patrino.
菊婶 对我母亲说。
"Fidu min, Onjo Krizantemo,
“相信我,菊婶,
la bobenojn mi vendos por vi kontraŭ multa,
我 将把 您的纱绽 卖了个大价钱、
multa mono! Ne havu zorgojn pri la donacoj al via dio,"
大大的价钱来!您 不用担心 给您为家神买 供品的事吧。”
Onklo Pan diris feliĉ akore,
潘大叔说。他的语调显得很感激。
pro la morala subteno, per kiu ŝi apogis lin favore al la vojaĝo.
由于她 对他跑一趟县城 给予了 精神上的支持,
"Dankon, Onklo Pan!" Onjo Krizantemo diris,
“谢谢你,潘大叔!” 菊婶说,
dum en ŝiaj okuloj brilis nova espero.
她的双眼 发出了 新的希望的 光芒。
Ŝi lasis la pakaĵon ĉe Onklo Pan.
她 把 纱绽 留给了 潘大叔
Finiĝis la tricent sesdek sesa
第366段 结束

Standardo (Погледати профил) 05. фебруар 2019. 10.03.08

Paroladoj de L.L. Zamenhof 325
柴门霍夫 演讲集
mi deziras,
我 希望
ke tio neniun el vi ĝenu
你们 不要因此 不安,
kaj ĉiu el vi havu la rajton diri:
你们 每个人 都有权利
tio estas tute privata ideo aŭ frenezaĵo de Zamenhof,
这完全是 柴门霍夫 个人的 思想 和 妄念,
kaj ĝi havas nenion komunan kiun la estanranta movado,
它 和 世界语运动 毫无共同 之处
en kiu li estas nun persono tute privata.
在世界语运动中 他 现在 完全 以个人名义出现
La interna ideo de Espeanto,
世界语的 内在理想
kiu havas absoluter nenian devigon
它 没有 必须 绝对强迫之意
por ĉiu esperantisto aparta sed kiu
对于 每一个 世界语者 但是 它
Finiĝis la tricent dudek kvina
第325段 结束

Вратите се горе