У садржају

Затворен
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

од Flago, 20. јул 2010.

Поруке: 7080

Језик: 简体中文

Standardo (Погледати профил) 22. фебруар 2019. 01.15.47

Paroladoj de L.L. Zamenhof 342
柴门霍夫 演讲集
La for-irinto estis scienculo,
去世者 是 一位科学家,
li estis socia aganto kaj tiel plu,
他 是 一位社会活动家 等等
sed de ĉi tiuj flankoj mi persone ne konis lin multe,
但是 在这些方面 我本人 了解他 不多,
mi konis lin nur kiel esperantiston,
我 只了解 他 是一位世界语者
tamen tuj de la unua momento,
然而,从第一时刻开始
kiam mi ek-konis lin kiel esperantston,
当我最初认识这位世界语者的时候
li ĉiam staris antaŭ miaj okuloj
他 总是 站着 我的 眼前
kiel homo tiel grava kaj tiel merit-plena,
是一位极重要的 和 极有功绩的人
ke ĉiu-foje, kiam mi pensis pri la sorto de Esperanto,
每一次,当我 想起 世界语命运的时候,
Finiĝis la tricent kvardek dua
第342段 结束

Standardo (Погледати профил) 22. фебруар 2019. 01.33.01

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 265
战斗在 中国
Tio ja estas ne hazarda, nek mirakla.
这 确实 不是偶然的 或 是奇迹。
En la urbo ekzistas unu speciala grupo.
在这个城市里 有一个特殊的 群体。
Ĝi konsistas el mal-kleraj virinoj
它 由无学识的女性 组成
kiuj ne volas edziniĝon
她们 不想 嫁人
ĉar ili scias ke tio donas al ili nenion
因为 她们 知道 这事 不能 给她们带来 任何东西
krom pli da suferoj kaj doloroj,
除了 更多的 苦难和痛苦,
kaj tiuj kiuj eksedziniĝis
那些 已离了婚的人
plu ne tolerante turmentojn de l' edzoj kaj gebopatroj.
不用再遭受 丈夫和公公和婆婆的压迫。
Ili reciproke sin nomas fratinoj, helpas unu al alia.
她们 相互称呼自己 是姐妹,互相帮助。
Finiĝis la ducent sesdek kvina
第265段 结束

Standardo (Погледати профил) 22. фебруар 2019. 07.25.05

Montara Vilaĝo 384
山 村
Onklo Pan kaŭris apud ŝin
潘大叔 蹲在 它旁边,
kaj supren-tenis ŝian kapon
抬起 它的头,
kaj en-rigardis ŝiajn larmantajn okulojn.
朝那泪汪汪的 双眼 凝望。
Dum longa tempo ili fikse rigardis unu la alian.
他们 彼此 凝望了 好一会儿。
"Ne ploru, kara mia virino,"
“别哭,我的 好婆娘,
diris Onklo Pan tener-voĉe,
”潘大叔 用一种温柔的声音说,
dum l' alia mano karesadis ŝian ventron. "
同时 继续抚摸 牛的肚皮。“
Longan tempon vi ne bezonos.
你 不会 难受太久。
Vi bezonos nur minuton. Estu pacienca."
你 只需要 一分钟。耐心些吧。”
Finiĝis la tricent okdek kvara
第384段 结束

Standardo (Погледати профил) 22. фебруар 2019. 07.43.50

Paroladoj de L.L. Zamenhof 343
柴门霍夫 演讲集
pri ĝia progresado,
想到 它的 进展
pri ĝia batalado,
想到 它的 斗争,
pri ĝiaj esperoj por la estonteco,
想到 它的 未来的 希望时,
ĉiam sur la unua plano
总是 第一计划
staris antaŭ mi la bildo de bourlet.
在我的 面前 出现了 布雷尔的 形象。
Oni multe laboris por Esperanto ankaŭ antaŭ Bourlet,
人们 为了世界语做了 很多的工作,也在布雷尔之前,
sed de la momento,
然而 从那一刻起
kiam li aliĝis al nia anaro,
当他 加入了 我们的 队伍
en nian aferon en-verŝiĝis ia nova energio.
一种新的 活力 就进入了 我们的 事业。
Finiĝis la tricent kvardek tria
第343段 结束

Standardo (Погледати профил) 22. фебруар 2019. 07.59.27

绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 266
战斗在 中国
Ĝenerale ili viv-tenas sin laborante kiel servistinoj.
通常,她们 自己的生计 在做着 女佣的工作。
Per tia rimedo, kompreneble,
通过这种方式,当然
ili ne povas akiri perfektan liberiĝon.
她们 不能 得到一个完美的 自由。
Tamen, ĉu ne estas signifo-plene kaj interese,
但是,这并 不完全意味着 和 有兴趣,
ke tute mal-kleraj virinoj kuraĝe
完全没有学识的 女性们 勇敢地
dispremas tradician leĝon,
抗拒着 传统 法律,
sin organizas
自己 组织起来
kaj kontraŭas la mal-pravan trakton de l' socio al la virinoj?
反对着 社会对妇女的 不公正待遇?
Nur en Kantono tia afero povas ekzisti.
只有 在广州 这样的事情 才能存在。
Finiĝis la ducent sesdek sesa
第266段 结束

Standardo (Погледати профил) 24. фебруар 2019. 00.42.54

Montara Vilaĝo 385
山 村
Kaj li paŭtigis avino simile siajn mal-junajn lipojn
接着他 便啜起了老嘴唇,象一个老祖母似的,
kaj daŭrigis kaĵole,
继续说了 许多温存的话,
viŝante per sia maniko ŝiajn larmojn:
同时 用袖子 擦它的眼泪。
"Estu brava virino.
“做个勇敢的 好婆娘,
Kuŝu trankvile, por ke la infano ne difektiiĝu.
静静地 躺着,不要伤害了小宝宝。
Jes, tiel ĉi!" Vere trankviliĝis nia bovino,
对,就这个样子!”我们的 母牛 真的变得安静下来,
kuŝante sur-flanke kontrŭ la genuo de Onklo Pan.
靠着 潘大叔的 膝侧 躺着。
Mia patrino la tutan tempon rigardis ilin stulte,
我的 母亲 整个时间望着他们,什么话也说不出。
starante senvorte en angulo.
一直站在 角落里,
Finiĝis la tricent okdek kvina
第385段 结束

Standardo (Погледати профил) 24. фебруар 2019. 01.04.46

Paroladoj de L.L. Zamenhof 344
柴门霍夫 演讲集
Tuj post sia apero li komencis propagandon viglan,
他 一出场 就开始了 活跃的 宣传,
kiu ĝis tiam ne estis multe konata en Esperantujo.
而在那以前 在世界语界 还不见那种宣传。
Li al-tiris al nia afero gravan firmon,
他 我们的事业 吸收了 一个重要的 商行
kiu al la tiam ankoraŭ mal-forta Esperanto
它 给当时还很弱小的 世界语
doni potencan apogon kaj fortan puŝon antaŭen.
以有力的 支持 和 强力的 推进。
Li komencis serion da publikaj parolado,
他开始了 一系列的 公开演讲,
sed tiuj paroladoj ne estis sole teoriaj,
然而 这些演讲 不仅仅 是理论的,
ĉiu parolado sekvigis fondadon de grupo esperantista.
每次 跟随着 就是世界语者团体的成立。
Finiĝis la tricent kvardek kvara
第344段 结束

Standardo (Погледати профил) 24. фебруар 2019. 01.35.42

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 267
战斗在 中国
La urbo de te-trinkado kaj la fonto de revolucio.
这座茶饮的 城市 和 革命的 源泉。
Tiun ĉi Kantonon malrapide
这个 广州 慢慢得
preter-fluas Perla Rivero kun siaj branĉoj,
珠江 和 它的支流 流过了
kies akvo estas mal-klara.
它的 江水 是 浑浊的
Ankaŭ "Shamian", kie la fremd-landanoj
同样 “沙面”,在那里 一些外国人
vivas sian vivon ne amante "trinki teon" nek revolucion,
过着自己的 生活 不爱饮茶 也不爱 革命。
apartigas de l' ĝeneralaj urbaj kvartaloj mallarĝa fluo.
一股窄的 支流 从那普通的城区 分开了。
Akvo estas necesega komunikilo por Kantono.
这江水 是 广州 极需的 交通水道。
Finiĝis la ducent sesdek sepa
第267段 结束

Standardo (Погледати профил) 25. фебруар 2019. 01.02.14

Montara Vilaĝo 386
山 村
Post kelka tempo la bovino
不一会儿,这母牛
subite ek-moviĝis kaj komencis anheli.
忽然 变得 不安起来,发出沉重而又急促的喘息声。
Tute senpense mia patrino instinkte
我的 母亲 没有作 片刻犹豫,
sur-genuiĝis kun kun-plektitaj manoj,
就本能地跪在地上,她的双手合着,
kaj komencis preĝi al Dio por la sekureco de la bovino.
为我们 这头母牛的 安全 向上天祈祷。
Ni ĉiuj tuj paliĝis, konstatante,
我们 所有人 脸色苍白起来‏,
ke tiu ĉi besto, kiu sian tutan vivon
这头 动物,它自己的一辈子
pasigis laborante sur niaj ses akreoj da tero,
劳动了一生 在我家六亩地上
jam frontas krizon.
以面临生死关头。
Finiĝis la tricent okdek sesa
第386段 结束

Standardo (Погледати профил) 25. фебруар 2019. 01.30.30

Paroladoj de L.L. Zamenhof 345
柴门霍夫 演讲集
En Parizo li fondis grupon,
他 在巴黎 建立了一个团体,
kiu per sia bonega organizo
由自己的 极好的 组织它
kaj vigla laborado baldaŭ fariĝis imitinda modelo
和 活跃的 工作 成为了 仿效的 楷模
por ĉiuj aliaj grupoj esperantistaj en la mondo.
为了 世界上其他所有的 世界语团体。
Al lia sen-laca iniciatado, instigado kaj helpado
向 他的 不辞辛苦地 发起 鼓励 和 帮助
ni ŝuldas grandan riĉiĝon de nia literaturo
我们 就大大 丰富了 我们的 文学
kaj aperon de plej gravaj verkoj pri kaj en nia lingvo,
和 最重要 用我们的 语言和写就讨论我们语言的 著作的出现
al lia iniciato kaj energia laborado
向 他的 发起 和热忱的 工作
ni ŝuldas la fondiĝon de gravaj institucioj.
我们才能 建立了 重要的 机构。
Finiĝis la tricent kvardek kvina
第345段 结束

Вратите се горе