У садржају

Затворен
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

од Flago, 20. јул 2010.

Поруке: 7080

Језик: 简体中文

Standardo (Погледати профил) 25. фебруар 2019. 01.57.49

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 268
战斗在 中国
Sur la rivero naĝas
江面上 游动着
multaj ŝipoj remataj de mizervestitaj geviroj.
一些身着破旧衣服的 人们划着许多的 船
Ili ne sur-teriĝas por fari alian laboron.
他们 不到陆地来 做其他的 工作。
Oni tion mal-permesas.
有人 不许 这事
Ili estas venkitaj loĝantoj kaptitaj de invadistoj.
他们是 被入侵者 捉住的 战败的 居民
La ŝipoj estas iliaj domoj, kaj la akvo -ilia mondo.
这些船 是 他们的 房子,和 这里的水 是 他们的世界
Ili naskiĝas sur la akvo, kaj mortas sur la akvo.
他们在水上 出生,也在水上死去
La homoj sur la tero mal-respektas ilin,
陆地上人 鄙视 他们
kaj ili malamas la unuajn.
他们 恨着 那第一的人们
Finiĝis la ducent sesdek oka
第268段 结束

Standardo (Погледати профил) 26. фебруар 2019. 01.07.59

Montara Vilaĝo 387
山 村
Ne sciante kial,
不知 怎的,
Alan stultulece sur-genuiĝis apud mia patrino,
阿兰 像一个傻子也在我的母亲旁边 跪了下来,
kaj mi same antaŭ la bovino.
我 也在这头母牛的面前 跪下来。
Sekvis profunda silento.
接着 就是 一片沉寂。
Ĝi ĉesigis la sen-sencan babiladon de Onklo Pan
这沉寂 镇下去了 潘大叔 毫无意义的 喃语
kaj la preĝon de mia patrino.
和母亲的 祈祷。
La bovino tenis larĝe mal-fermita sian buŝon.
母牛的 嘴 在大张着
Mal-facile ŝi spiradis.
呼吸 很困难。
Ni sciis, ke ŝi anhelas.
我们 知道, 她 气喘起来。
Finiĝis la tricent okdek sepa
第387段 结束

Standardo (Погледати профил) 26. фебруар 2019. 01.25.54

Paroladoj de L.L. Zamenhof 346
柴门霍夫 演讲集
kiel ekzemple la Internacia Scienca Asocio kaj aliaj.
如 国际科学协会 及其他组织
Li laboris ne sole en sia lando kaj en sia urbo:
他 不仅在自己的本国 和自己的城市工作
por multaj lokoj, kie oni bezonis helpon,
为了许多地方,那里人们需要帮助,
aŭ kie aperis ia danĝero por nia afero,
或者 那里 出现了 对我们事业的 某种危险
Bourlet, la energia helpanto de nia kara genralo Sebert,
布尔特 我们可爱的塞贝尔将军 坚毅的助手,
ĉiam estis preta kun sia laboro kaj helpo.
总是 准备着 工作和援助
sed unu el la plej gravaj roloj de Bourlet estis ĉe niaj kongresoj.
而布雷尔的 重要作用之一,还反映在我们的 历届大会上。
Finiĝis la tricent kvardek sesa
第346段 结束

Standardo (Погледати профил) 26. фебруар 2019. 01.39.20

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 269
战斗在 中国
8. GLATA VOJO DE LA VIVO
8. 生活的 平坦道路
"Nia anti-japana heroo re-venis!"
“我们的 抗日英雄 回来了!”
Iun matenon surprizis nin
一天早晨,让我们 感到吃惊
ekster-ordinara granda titolo
一个非凡的 大标题
sur la dua paĝo de Naci-sava Ĵurnalo.
在一份民族救亡报纸的 第2页上
Kaj tuj apude ni trovis literon "Dinko".
我们立刻 在旁边 发现了 丁克的 字母。
Ĉu vere re-venis nia Dinko?
真是 我们的 丁克 回来了吗?
Kun rapide batanta koro
怀着 快速 跳动的 心情
ni mal-pacience legas plu la pri-skribon.
我们 迫不及待地 阅读 更多介绍。
Finiĝis la ducent sesdek naŭa
第269段 结束

Standardo (Погледати профил) 27. фебруар 2019. 01.09.00

Montara Vilaĝo 388
山 村
Nian spiron ni ĉiuj re-tenis.
我们 都屏住 呼吸。
En la aero sentiĝis ia intenseco,
空气中 出现 一种紧张的气氛,
kiu kreis praecan trankvilon.
这气氛 反过来又加强了这种原始的沉寂。
Ni sentis, ke en la ĉambro estas io tuj krevonta.
我们知道,这房里 随时可以发生 某种事件。
Kaj la teruraĵo okazis:
可怕的 事情发生了:
la bovino-patrino ek-fermis siajn okulojn.
母牛 合上了 眼睛,
Kiel mortanta besto en la lasta viv-stadio,
象一只在生命最后一刻 要咽气的动物一样
ŝi sen-forte lasis fali sur la plankon sian kapon,
她 无可奈何地 让头 躺倒地上,
kvazaŭ si en-irus eternan dormon.
好像 是 已经进入了 长眠。
Finiĝis la tricent okdek oka
第388段 结束

Standardo (Погледати профил) 28. фебруар 2019. 01.24.26

Paroladoj de L.L. Zamenhof 347
柴门霍夫 演讲集
Ĉiuj aranĝintoj de kongresoj de Esperanto scias tre bone,
所有大会 筹备人员都清楚地知道,
kiom multe Bourlet laboris por ĉiu kongreso,
布雷尔为每次大会做出了很多工作
antaŭ ĝi, dum ĝi kaj post ĝi.
之前,期间,和之后。
En la jaro 1914 Bourlet estis aperonta antaŭ ni kiel rekta
在1914年 布雷尔要以在我们面前是 直接的
kaj senpera organizanto de la kongreso en lia propra urbo,
和这次大会直接的 组织者 在他所在的城市里
de la kongreso en Parizo;
在巴黎的 这次大会;
jam antaŭ pli ol unu jaro
在一年多之前
li komencis plej energian preparadon de tiu kongreso,
他 开始了努力地 筹备这次的大会,
Finiĝis la tricent kvardek sepa
第347段 结束

Standardo (Погледати профил) 28. фебруар 2019. 02.03.38

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 270
战斗在 中国
"La japana polico fine devis cedi antaŭ lia persisto,
“日本 警方最终 在他的 坚持下 做出让步,
liberigis lin, kaj sendis lin hejmen...
释放他,并把他送回家
Hieraŭ nia antijapana heroo sekure atingis ĉi tien".
昨天 我们的 抗日的英雄 安全地到了 这里“。
Estas nenia dubo, ke re-venis tiu Dinko
毫无疑问,这个丁克 已经回来了
kiu helpis min vojaĝi al Ŝanhajo
他 帮助了我 去往上海
kaj pri kiu mi pensadis maltrankvile.
我 对于他 我不平静的 想起来
Ne-atendita ĝojego!
没有 料想到 高兴呀!
Sed unu timo ankoraŭ obsedas min,
但 有一种担心 仍然 困扰着我,
kvankam oni klare presis ke li revenis "sekure".
虽然 人们 清楚地 印证着 他安全地 归来。
Ĉu li estas sana korpe kaj anime?
他 身体和精神 还是健康的吗?
Finiĝis la ducent sepdeka
第270段 结束

Standardo (Погледати профил) 28. фебруар 2019. 02.25.31

Montara Vilaĝo 389
山 村
La ido estis naskita.
小牛犊 生下来了。
Kun granda mal-ŝarĝiĝo
如释 重负
ni ekstaris por ekzameni la bebon.
我们 站起来 查看了 这个小宝贝
Ĝi estis tre bel-aspekta.
它 长得 非常好看。
Ĝiaj oreloj estis molaj kiel junaj bambu-folioj,
它的 耳朵 似嫩竹叶 一样柔嫩,
kaj ĝiaj okuloj estis delikataj kiel la kernoj de abrikoto,
它的 眼睛 像杏仁核 一样娇美。
kaj ĝia ventro, ankoraŭ maldika,
它的 肚皮 还很瘦
donis al ĝi figuron tre gracian.
给它 一个非常 优美身材
Ĝi estis knabino, kiel esperis Onklo Pan,
它是 一个姑娘,正如 潘大叔所盼望的,
bov-knabino, kaj aspektis ĝene modesta
是一头小母牛犊,看起来 还似乎很害羞哩。
Finiĝis la tricent okdek naŭa
第389段 结束

Standardo (Погледати профил) 28. фебруар 2019. 02.55.20

Paroladoj de L.L. Zamenhof 348
柴门霍夫 演讲集
kaj prepariĝadis veni en tre granda nombro.
准备 大批人员 去参加。
Sed ho ve, la sen-kompata morto diris sian kruelan vorton.
可是 呵 唉,那无情的死神 却对他 下了 残酷的 命令。
Mi ne volas plu paroli,
我 不想 再说什么了,
Ne ĉiuj esperantistoj scias,
未必 每个世界语者 都知道,
kiom tulte nia afero ŝuldas al nia kara for-irinto.
我们的事业 是 多么地 需要我们的 这位 亲爱的 亡者。
Venos la tempo, kiam ĉiuj esperantistoj ek-komprenos,
总有 到那时,当每个世界语者 开始 懂得的 时候,
kiel gravega estis la laborado de Bourlet, kaj tiam,
布雷尔的 工作 是多么的 重要,到那时
ho ve, tro mal-frue ili re-kompencos
呵 唉,很晚了 他们的 补偿
al lia ombro tiun sen-dankecon
向 他的 亡灵 那些的 忘恩负义
kiu li de kelkaj flankoj suferis, dum li vivis.
他 从几个方面的 忍受,在他 活着的 期间。
Finiĝis la tricent kvardek oka
第348段 结束

Standardo (Погледати профил) 28. фебруар 2019. 03.05.58

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 271
战斗在 中国
En Ŝanhajo Ivano,
伊万诺 在上海,
arestita preskaŭ samtempe
几乎 同时 被逮捕
sub la sama preteksto sed liberigita tre baldaŭ,
在同样的 借口下,但很快 就会释放,
raportis al ni ke oni tiel ege torturis Dinkon
告诉我们 有人 是如此 折磨丁克
ke al lia cerbo okazis ia malfeliĉa ŝanĝo.
对他的 脑子 已经有些 不幸的变化。
Tio ankoraŭ estis antaŭ la milito.
这事 还是 发生在 战争之前
Do oni ne malfacile supozas ke poste li suferis pli multe.
因此,不难想象 后来 他 遭受了 更多的 痛苦。
Aldone li ja sidis en la arestejo 8 monatojn.
此外 他 确实 在看守所 蹲了 8个月。
Finiĝis la ducent sepdek unua
第271段 结束

Вратите се горе