У садржају

Затворен
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

од Flago, 20. јул 2010.

Поруке: 7080

Језик: 简体中文

Standardo (Погледати профил) 28. фебруар 2020. 00.53.43

Montara Vilaĝo 753
山 村
Ŝajnas al mi, ke ĉiu rifuĝinto,
我 想,那些个灾民,
kiun ni vidis vaganta en la kamparo, partoprenis.
我们 在乡下 看见游荡的他们,我也想参加了。
Ni estis tiel sen-preparaj,ke eĉ Ŭang-on la Leono
趁我们 没有准备,甚至把王狮子
kaj bienulon Ĉu Min per ŝnuroj tiel strikte kiel min.
和储敏 用绳子捆紧 就像对付我那样。
Tre streĉe, vidu, kvazaŭ ili ligus porkojn. Ho, mi timas, Onklo."
绑得很紧,看吧, 仿佛 他们 在捆猪。呀,我 真害怕,大叔。”
"Ĉu ili vere aŭdacis tion fari?" demandis Onklo Pan, tre alarmite.
“他们 真敢那样干吗?”潘大叔问,变得大惊失色起来。
"Nu, tion mi vidis per miaj propraj okuloj.
“哝,我 是亲眼 看见 的呀。
Ili pied-batis la postaĵon de Ŭang la Leono
他们 用脚踢 王狮子的 屁股,
sam-kiel la intendanto de bienulo Ĉu Min.
正像 储敏的 总管 踢我的屁股一样。
Finiĝis la sepcent kvindek tria
第753结束

Standardo (Погледати профил) 28. фебруар 2020. 01.28.46

Kanto de Juneco 228
青春之歌
"Leterojn, fraŭlino Lin! Jen, kia amaso!
“信,林先生! 看,这样 一摞!
La poŝt-oficejo laboros en nia lernejo!"
邮政所 要到 咱杨庄小学校里来工作啦,”
Antaŭ al Lin Daojing ek-staris,
没等 林道静 站起身来,
Yu Jingtang levis la leterojn super sian kapon
余敬唐 把信 高高 地举到头顶上,
kaj al-parolis kun rideto la ceterajn ĉe-estantojn:
冲着 所有 其他的在场的人 笑嘻嘻地说:
"Eĉ fraŭlino Lin sola povas krei poŝt-oficejon.
“甚至 林先生 自己一个人 就可以 开个邮政所啦。
Jen, tiom granda amaso da leteroj por ŝi,
瞧,她 一来信 就是一大摞
pli multaj ol tiuj ricevitaj de la tuta vilaĝanaro!"
全村的人 也没有 她一个人的信多呀!”
Poste li serioziĝis, longigis la vizaĝon
然后,他 脸色一变,拉长 面孔
kaj sin turnis al Daojing, palpebrumante kaj akcentante ĉiujn silabojn"
接着 自己转向 道静,眨着眼皮,一字一板地说:,
Finiĝis la ducent dudek oka
第228段 结束

Standardo (Погледати профил) 29. фебруар 2020. 01.08.33

Montara Vilaĝo 754
山 村
Ĉu vi memoras, kiel mal-kruda kaj ronda kaj mola estas lia vizaĝo?"
你 可记得,他的 脸该是多嫩,多圆,多柔?”
Maŭmaŭ paŭzis por lasi al Onklo Pan tempon
毛毛 停了一会儿,让潘大叔
re-voki la bildon pri la vizaĝo de bienulo Ĉu Min.
可以有时间 回忆一下 地主储敏的 脸庞。
"Jes, mi tre bone memoras," Onklo Pan kap-jesis.
“是的,我 记得 很清楚,” 潘大叔 连连点头说。
"Ĝi estas malkruda kaj ronda kaj mola
“那是 一张又嫩、又圆、又柔的脸,
kiel la gluteoj de nov-naskita bebo."
像个新生儿 的屁股一样。”
"Prave. Vi havas mirindan memoron, Onklo Pan.
“对,你 有 惊人的 记性,潘大叔。
Mi admiras vin. Sed ho, imagu! Tia mal-kruda haŭto.
我 真佩服 你。可是,你想想!那么柔嫩的脸皮。
Finiĝis la sepcent kvindek kvara
第754结束

Standardo (Погледати профил) 29. фебруар 2020. 01.31.06

Kanto de Juneco 229
青春之歌
"Sed mi ne povas ne atentigi vin, fraŭlin Lin,
“林 先生,我 可不能 不劝劝您,
ke en la vilaĝo aperis de-longe murmuroj pri vi.
村里 可早 有人 说了你闲话。
Ĉu vi komprenas?
您 明白么?。
Tiu, kiu instruas, devas observi la bon-morojn,
为人师表 必得 注意风化,
la decajn rilatojn inter viro kaj virino..."
男女之间的 合宜关系……”
Daojing forte ek-prenis de lia mano la leterojn
道静 猛地 夺过 余敬唐 手里的信,
kaj indigne inter-rompli lin:
愤怒地 打断了他的话:
"Lernej-estro Yu, mi venis por instrui en la lernejo,
“余校长!我 是来学校 教书的,
ne por aŭskulti vian predikon pri virinaj virtoj!
不是 来听 您讲烈女传的!
Kiel instruistino, mi havas mian liberecon!
我是教员,我 有 我的自由!”
Finiĝis la ducent dudek naŭa
第229段 结束

Standardo (Погледати профил) 01. март 2020. 01.08.45

Montara Vilaĝo 755
山 村
Ĉiu-foje, kiam la fortika kamparana volontulo vango-frapis lin,
每次,那个结实的 农民志愿队员 在他的脸上甩一个耳光时,
li lasis tie postsignojn de siaj kvin stumpaj fingroj,
他那粗大的 手指 就在那上面留下五条痕迹
ruĝe kaj purpure kaj blue kiel ĉiel-arkoj."
有的发红,有的发紫,有的发青,象彩虹一样。”
"Ĉu tio veras? Ĉu tio veras?"
“那是 真的吗?那是 真的吗?”
Onklo Pan ripete demandis,
潘大叔 重复地 问,
gratante siajn orelojn, kun el-starantaj okuloj,
一面抓耳朵,一面 翻眼睛,
kvazaŭ li ne povus kredi, ke tio estas Maŭmaŭ, kiu parolas.
好像 他 不相信, 这就是 毛毛在讲话。
"Se eĉ unu mal-veraĵon mi diras,
“假如 我 是说 句谎话,
ke la Ĉielo falu sur min!" Maŭmaŭ ĵuris.
那么 就叫老天爷 把我 轧死!” 毛毛 发誓说。
Finiĝis la sepcent kvindek kvina
第755结束

Standardo (Погледати профил) 01. март 2020. 01.36.03

Kanto de Juneco 230
青春之歌
Tion dirinte, ŝi tuj el-iris rekte al sia ĉambro kaj kuŝiĝis,
说完话,她 立刻 走出 径直 到自己的寝室,躺下,
kun kapo kaŝita sub lit-kovrilo.
倒在床上 蒙起了头。
Nur ĉe la vesperiĝo ŝi sukcesis re-teni sian koleron
只是在天黑时,她 才抑制住 自己的怒气,
kaj lumigis la lampon por legi la leterojn,
点起灯来 读 那包信。
kiuj, preskaŭ ĉiuj skribiraj de Yu Yongze, nombris pli ol dek.
那些信,几乎 全是 余永泽 写来的,10来封信。
Tiu ĉi mal-grasa kaj juna studento, ardanta de amo,
这个瘦瘦的 青年大学生,被爱情燃烧着,
ĉiu-tage skribis al ŝi unu blanke varman leteron,
每天 都要给她写一封表白热得烫人的信。
kelk-foje eĉ du aŭ tri.
甚至 两三封
Ĉar la poŝt-oficejo sendis leteriston al la vilaĝo po kelke da tagoj,
因为 乡村邮差 好几天 才送一班信,
Daojing ricevis ĉiu-foje grandan amason da leteroj.
道静 每一次 都收到 一大堆信。
Finiĝis la ducent trideka
第230段 结束

Standardo (Погледати профил) 02. март 2020. 00.21.30

Montara Vilaĝo 756
山 村
Kaj vidante Onklon Pan ankoraŭ dubema,
看到 潘大叔 仍然是 半信半疑,
li subite pugnigis sian manon
他 就 忽然 捏了 一个拳头,
kaj per ĝi bategis la propran postaĵon, kaj diris,
使劲地 在自己的屁股 上捶了一下,他说,
"Vidu, ili piedbatis tiel Ŭang-on la Leono,
“你知道,他们 就像这样 踢王狮子,
sed kompreneble multe pli forte."
不过 当然咯,他们使的气力更大。”
Poste li levis sian alian manon kaj frapis la propran vangon.
后来,他 又举起 另一只手,在自己脸蛋上 打了一记耳光。
"Ĉu vi vidas? Tiel, precize tiel!
“瞧见了吗?就是这样, 完全是这样!
Kompreneble mi ne povas sur miaj vangoj lasi signojn tiel helajn.
当然 我 没有 在我脸上 留几条痕迹。
Vi scias, mia haŭto estas kruda kaj dika!"
你知道,我的 脸皮是 又粗又厚呀!”
Finiĝis la sepcent kvindek sesa
第756结束

Standardo (Погледати профил) 02. март 2020. 00.53.56

Kanto de Juneco 231
青春之歌
Kaj Yu Jingtang utiligis tion por ataki ŝin.
这就叫 余敬唐 抓住了把柄。
Li estis planinta regali per ŝi la guberni-estron Bao,
他 打算 拿道静 给鲍县长 送礼,
kaj li mem ankaŭ voli iom ĝui tiun ĉi knabinon.
他 自己 也想 享受一下 这个女孩呢。
Sed Yu Yongze rompis liajn agrablajn kalkulojn,
然而 余永泽 打破了他的 如意算盘——
kiel se rapida mano subite for-kaptus pecon da delikata ŝaf-id-viando,
好像 一只敏捷的手突然 抢走一块小羊羔的 肉,
kiun li estis en-buŝiganta. Li tre ĉagreniĝis kaj koleriĝis.
他 已到口的 这块肉。 他 非常懊恼 和 生气。
Tamen li ne kuraĝis ofendi Yu Yongze kaj ties patron.
但是 他 不敢 得罪 余永泽 和 他的 父亲。
Kiu scias, kia alt-rangulo fariĝos tiu ĉi universitata studento,
谁 知道,这个大学生 将来 要做多大的官呀,
la sankta instruitulo de la vilaĝo?!
是这个村子里的 圣贤人哪?!
Finiĝis la ducent tridek unua
第231段 结束

Standardo (Погледати профил) 03. март 2020. 00.34.32

Montara Vilaĝo 757
山 村
Kaj li levis la alian manon.
于是 他 又举起了 另一只手。
"Ĉesu! Ĉesu!" Onklo Pan kriis. "Mi vin kredas!
“够了!够了!” 潘大叔 大声喊。“我 相信 你!
Mi kredas ĉiun vian vorton."
我 相信 你说的每一句话。”
Kaj li mal-laŭtigis sian voĉon ĝis murmuro kaj mem daŭrigis al si,
于是 他 降低 声音,好像 是对 自己私语:
"Mi supozas, ke la dinastio de-nove ŝanĝiĝis,
“我 想,现在 又要改朝换代了,
tiel renversitaj estas la aferoj.
什么 事情 都颠倒 过来了。
Mi sci-volas, kiajn novajn morojn ili ordonos,
我 想知道,他们 掌握了 什么 新的习惯,
ke ni observu en la nova dinastio.
我们 得 按照这个新的朝代做吧 。
Ĉiu-okaze mi ne plu povas kreskigi har-plektaĵon.
不管怎样,我 再 也没有办法 留起辫子了。
kaj instinkte li gratis sian kalvan verton.
他 本能地 搔 秃头顶。
Finiĝis la sepcent kvindek sepa
第757结束

Standardo (Погледати профил) 03. март 2020. 01.21.58

Kanto de Juneco 232
青春之歌
Yu Jingtang do direktis sian koleron kontraŭ Daojing.
余敬唐 只好 迁怒于 道静。
Estis tute facile disponi pri ŝi, juna rifuĝintino,
完全地 支配她 很容易 ,一个年轻的 难民,
kiu ne povis for-kuri, malgraŭ ĉio, el lia man-plato.
无论如何,她 也不能 跑出他的 手掌心。
Ĉe la pala petrol-lampo,
在昏暗的 煤油灯下,
Daojing tra-legis unu post alia la leterojn, varmajn kaj am-plenajn.
道静 读遍了 一封又一封信 热烈的、缠绵的信,
Sur ŝia vizaĝo komencis aperi rideto.
她的 脸上 开始出现了 笑容。
La leteroj abundis je kora inklino,
这些信件 充满了 倾心的 爱慕,
je flamantaj sed re-tenemaj vortoj de sin-esperimo,
洋溢着 热烈而 又含蓄话语的 告白
kiuj profunde tuŝis ŝin.
这些都 深深地 感动了她。
Finiĝis la ducent tridek dua
第232段 结束

Вратите се горе