У садржају

Апострофирање О-завршетка

Завршетак О код именица може се одбацити. Тада се пише апостроф уместо O. Такво одбацивање O могуће је ипак само када не следе неки од завршетака J и N. У речима акценат остаје на истом самогласнику, као да O још стоји на месту:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Не може се користити апостроф уместо A-завршетка, E-завршетка или глаголског завршетка. Пазите, није могуће апострофирати завршетке ON, OJ и OJN. Har' је увек једнако haro, али никада haron, haroj или harojn.

Код оних корелатива, који се завршавају на O, последњи "o"-самогласници нису истински O-завршеци, и такви се завршеци не могу замењивати апострофима. Не може се, дакле, користити ki', ti', i', ĉi', neni' уместо kio, tio, io, ĉio, nenio.

Апострофирање од la

Самогласник "a" у одређеном члану la може да буде избачен и замењен апострофом → l'. Тако скраћени облик се користи само после предлога, који се завршавају самогласником: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Ослободи нас, Боже, дивљих Норманђана!

Упамтите да l' се пише као посебна реч: de l' maro (не de l'maro', нити del' maro).

Посебно у поезији

Апострофи се користе искључиво у поезији да би се избегли прекомерни самогласници.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

У свакодневном језику апострофи су веома ретки. У говорном језику до апострофирања не долази готово никада.

Dank' al

Апостроф је традиционално коришћен у изражавању dank' al, што упућује на узрок нечега доброг, = "због јачине утицаја од". Dank' al појављује се у свим наречјима, а користи се и у свакодневном говору:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Да, хвала Богу, све је у најбољем реду.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Захваљујући његовом обучавању ми смо успели на испиту.

Са истим значењем се може користити danke al.

Un'

Када се рачунају тактови, ритмови и сл., може се користити скраћена апострофска форма броја један:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Un'! du! un'! du! — Војници марширају.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Un', du, tri, kvar", он рачуна гласно.

Un' може да се појави само самостално, као додатни уметак, као што се види у претходним примерима. Он не може да се појави у уобичајеним изразима. Не каже се, напр.: Mi havas nur un' amikon. може само: Mi havas nur unu amikon.

Вратите се горе