У садржају

Предлог da повезује количински израз са саставом у делу реченице, који показује "састав" (нeшто што није ограничено и није дефинисано):

количина "материја"
unu kilogramo da pano
litro da lakto
skatolo da rizo
amason da komencantoj
du milionoj da rubloj
iom da valizoj
tiom da feliĉo
multe da problemoj

Бројни израз упућује на то колико је нешто. То припада именском делу реченице, количински прилог или количинска прилошка речца.

"Материјални" израз указује, од чега се састоји количина:

 • En la botelo estas litro da lakto. - У флаши је литар млека.
 • Ŝi aĉetis faskon da ligno. - Она је купила свежањ дрвених грана.
 • Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. - Ова река има двеста километара дужине.
 • Mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Ја никада не носим са собом много пртљага.
 • En la urbo troviĝas multe da aŭtoj. - У граду се налази много аутомобила.
 • La riĉulo havas multe da mono. - Богаташ има много новца.
 • Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli. - Он има више новца, него што може да израчуна.

Бројевиunu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil — немају потребе за da. Они се користе као епитети именице:

 • Tie loĝas du Esperantistoj. - Ту станују есперантисти.
 • Mi havas cent pomojn. - Ја имам стотину јабука.
 • Tiu ĉi vilaĝo havas du mil loĝantojn. - Ово село има две хиљаде становника.

Именска бројна имена као miliono, miliardo, deko и cento ипак захтевају da:

 • Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. - Овај град има милион становника.
 • En la kesto estas cento da pomoj. - У сандуку је стотину јабука.

Нормално da-израз стоји одмах после свог количинског израза, али се догађа да da-израз стоји сам. Тада је нормално да се количински израз налази на другом месту реченице (неуобичајени ред речи). Понекад је количинска реч подразумевана:

 • Da ŝafoj kaj bovoj li havis multe. = Li havis multe da ŝafoj kaj bovoj. - Он има много оваца и говеди.
 • Da pulvo ni havas kiom vi volas. = Ni havas tiom da pulvo, kiom vi volas. - Ја имам толико барута колико ви хоћете.

Не користите N-завршетак после da

После предлога da никада не користите N-завршетак. Именски da-израз никада није и сам објекат. Количински израз пре da ипак може да буде објекат: Он носи много путних торби.

Али изражавање количине често је бројни прилог или бројна прилошка речца,која не може да добије објекатски N-завршетак, чак ни када игра улогу објекта:

 • La riĉulo havas multe da mono. = La riĉulo havas multon da mono. - Богаташ има много новца.

  Свакако не: La riĉulo havas multe da monon.

 • Kiom da pano vi volas? = Kiel grandan kvanton da pano vi volas? - Колико хлеба ви хоћете? = Колико велику количину хлеба ви хоћете?

  Свакако не: Kiom da panon vi volas?

Када се не користи da?

Ако се уопште не ради о количини, мери или броју, или напр. о врсти, не користи се da, већ уобичајено de:

 • Ni manĝis specon de fiŝo. - Ми смо јели врсту рибе.

  Реч speco не може да изрази количину, меру или број. Дакле, не треба рећи speco da....

 • Ĉe ni estas manko de akvo. - Код нас је мањак воде.

  Реч manko никада не изражава количину, меру или број.

 • Pro perdo de kuraĝo ili ne venis. - Због губитка храбрости они нису дошли.

  Реч perdo никада не изражава количину, меру или број.

Никада не користите da у односу на придеве, чак и када се њима изражава количина, мера или број:

 • Ni renkontis multajn homojn. (= Ni renkontis multe/multon da homoj.) - Ми смо срели многе људе.

  Количински придеви, multa(j), kelka(j), pluraj и сл., повезују се директно са мерном именицом као епитети без da.

 • La botelo estas plena de/je akvo. - Флаша је пуна воде.

  Придев plena у свим случајевима не указује на количину, већ на стање. Такође прилог plene не изражава количину: Tie estas plene de/je homoj. Никада не реците plena da... или plene da....

 • Tie ni trovis ĉambron plenan de/je rubaĵoj. - Тамо смо нашли собу пуну смећа.

Део реченице са одредницамаla, tiu, ĉiu, присвојним заменицама... — је дефинисан, дакле ограничен и индивидуализован (не-именички). Следи да не треба користити da пре тог реченичног дела, или уместо de или el:

 • Ni manĝis iom de/el la pano. - Ми смо јели нешто од/из хлеба.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el tiuj vinoj. - Они су купили неколико флаша од/из тих вина.

Лична заменица уобичајено указује на једну или више одређених индивидуа. Зато не користимо da пре личних заменица, или уместо de или el:

 • Ni manĝis iom de/el ĝi (= el la pano). - Ми смо јели мало од/из њега (= из хлеба).
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el ili (= de/el tiuj vinoj). - Они су купили неколико флаша од/из њих (= од/из тих вина).

Ако кличина или број већ упућују на numeralo или придев, не користи се da, него de или el:

 • Ŝi pagis kotizon de cent eŭroj. - Она је платила котизацију од сто евра.

  Реч kotizo ни на који начин не изражава количину. Али се може рећи ŝi pagis cent eŭrojn da kotizo.

 • Ni gustumis tre multe de unu vino. - Ми смо пробали веома много једног вина.
 • Ili manĝis ĉiom de/el tuta bovo. - Они су јели све од/из целог говечета.
 • Li trinkis iom de/el kelkaj bieroj. - Он је пио неке од/из неколико пива.

Ако именица у једнини већ сама собом изражава јасно одређену количину, не користи се da:

 • Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. - Један дан је тристашездесет петина или триста шездесет шестина године.

  Jaro упућује сама собом на јасно ограничено време.

 • Ili fortranĉis duonon de centimetro. - Они су одрезали пола сантиметра.

Неке речи понекад изражавају количину, а други пут нешто друго. Преовлађујуће значење одлучује, да ли ће се користити da или други предлог:

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. - Чаша вина је чаша у којој се раније налазило вино, односно која се користи за вино; чаша вина је чаша напуњена вином.

  Glaso већ упућује на појединачност, ето количине.

 • Ili konstruis grandan reton da/de komputiloj. - Они су изградили велику мрежу од/из компјутера.

  Ако се изразимо grandan reton ми указујемо, колико је компјутера, тада се каже da komputiloj. Али ако grandan reton указује на који начин су компјутери међусобно повезани (у облику велике мреже), тада се каже de komputiloj.

Коришћење da дакле, зависи од тога, шта говорник хоће да каже. Да бисмо себи помогли, морамо да замислимо питање, на које бисмо реченицом могли да одговоримо:

 • Kiom da soldatoj estis? — Estis grupo da soldatoj! - Колико је било војника? Била је група војника.
 • Kia grupo ĝi estas? — Ĝi estas grupo de soldatoj! - Каква је то група? – То је група војника.
 • Kiom da rozoj vi volas? — Mi volas bukedon da rozoj! - Колико ружа ви хоћете? — Ја хоћу букет ружа!
 • Kian bukedon vi volas? — Mi volas bukedon de rozoj! - Какав букет ви хоћете? — Ја хоћу букет ружа!

Често је потребно пазити, да ли је последња реч важнија (→ da), или је то претходна реч (→ de). Група војника у првом реду су војници (у групи су количина). Група војника је у првом реду група (која је састављена од војника). Букет ружа су руже (у букету количина). Букет од ружа (или букет из ружа) је букет (који је састављен од ружа).

Коришћење предлога da унеколико је еволуирало и мењало се током историје есперанта. Тако се у старим текстовима може наћи da, где мора да буде de или el према овим претходним објашњењима.

"Da-изам"

У говорном есперанту развија се нетачан начин коришћења da, који би се могао назвати "da-изам". У том коришћењу da нема касније значење, чија улога би била усмеравајућа. Da престаје да буде предлог. Тада da само указује, да се претходни израз односио на количину:

 • Mi havas multe da.
 • Kiom da vi volas? Da овде ne не игра улогу после vi.
 • Ili kunportis tiom da, ke ĉiu povis ricevi iom da.

За ово су криви многи уџбеници, који уче да da тобоже припада углавном претходној речи. Али da припада у првом реду баш ономе што стоји после.

Неки тврде, да се то подразумева:

 • Mi havas multe da mono.Mi havas multe da. - Ја имам много новца.
 • Kiom da viando vi volas?Kiom da vi volas? - Колико меса хоћете?

У таквом подразумевању ипак је нормално да се такође одбаци предлог: Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. Ne: Li estas instruisto de. Зато, ако се хоће одбацити реч после da, тада се одбацује такође da.

Каже се једноставно: Ја имам много. Колико ви хоћете? Они носе толико, да свако може да добије нешто. Речи као multe, tiom и iom су количине саме по себи. Њима ништа није потребно da да би се појачао израз количине. Само ако се хоће да скрене пажња, из чега се састоји та количина, користи се da, али и тада обавезно са именским делом реченице касније.

Вратите се горе