У садржају

Pli, plej

Да би се указало на степен компарације користи се pli и plej, који нормално описују придеве и прилоге, али и друге речи.

Pli

Pli упућује, да описана особина, начин, делатност или слично, надмашују ону другу, са којом се упоређује. За усмеравање, кога pli-израз надмашује, користи се речца ol:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Папир је веома бео, али је снег бељи.

  Белина снега превазилази белину папира.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - Ја имам свежији хлеб него ви.

  Свежина мога хлеба надилази свежину вашега хлеба.

 • Nu, iru pli rapide! - Но, идите брже!

  Ваша брзина надилази садашњу брзину.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - Два човека могу учинити више него један.

  Количина коју могу направити два човека, већа је од количине коју може да оствари један човек.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - Мој брат рекао је Стефану, да он воли њега више, него себе самог.

  Брат воли и Стефана, и самог себе, али његова љубав према Стефану надилази његову љубав према себи.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Лице његово показује више патњу, али не љутњу.

  Израз лица показује различите ствари, али патњу оно изражава највише.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - То чак један минут више не бих могао издржати. Pli = дуже.
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Остало је око десет лица, не више. Више= више много

Не збуњуј pli са речцом plu, која упућује, да се радња или стање не прекидају, већ да се настављају. Plu је временска речца: Задржите исто тако plu у тајности. = Не прекидајте њено задржавање у тајности. Наставите је задржавати у тајности. Ми не прекидамо радити, али plu ћини наш задатак. Ја ћу plu волети вас до смрти.

Pli може да усмерава на време само ако друга временска реч учествује или је подразумевана:

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Он је причао даље. Он је наставио своје причање.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Он је причао више. Он је причао више ствари.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Он неће живети даље. = Он неће живети дуго.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Ја мислим, да ће ово бити грађено [дуже] него три године.

  Овде није могуће plu, јер следи ol-израз, који захтева pli или сличну реч.

Plej

Plej упућује, да описана особина, начин рада, рад или нешто слично, надмашује све друге, са којима се упоређује. Може бити и све друге који уопште постоје, или све друге који проистичу из контекста:

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - Аугуст је мој највољенији син.

  Не постоји син кога ја више волим.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Она је узела најлепшу сребрну вазу, која је била у стану.

  Лепша ваза овде не постоји.

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Он је веома разљућен и врло често плане због ситнице.
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Он је зачуо брујање, које је могло да уплаши и срце најхрабријег мушкарца.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - Он највише воли, да га добро приме, да би свечаност била боља. = Највише воли, да...

Да бисмо указали на групу, унутар које важи plej-израз, користи се нормално предлог el: Она је најпаметнија el ĉiuj, које ја познајем. Може се исто тако указати и где,plej-израз вреди, са en, sur, inter или неким другим прилогом за место: То је највисочија планина у Азији.

Када се упоређују екзактно две ствари, појављује се разлика између la pli и la plej. Ако је једна ствар од две већа од друге, она је аутоматски и највећа од њих:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - То је боље из две. = То је (нај)боља од две.

Ако се каже la pli, нормално је да се упоређују само две ствари, и нема потребе да се додаје "el la du":

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Она је старија. = Она је старија од друге.

Али у неким текстовима није неопходно само два: Да ли је то једна од ваших више млађих сестара? Не, она је више стара. Она је та од мојих многих сестара, која је старија од мене.

Многи чак мисле, да се мора користити la pli, када се упоређују две ствари, и да la plej тада није коректно. У сваком случају чешће је у употреби и елегантније користити la pli.

Malpli, malplej

За упоређивање се такође може користити форма malpli и malplej:

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - Ваш хлеб је мање свеж, него мој. ≈ ...више устајао...
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - Маса жури спорије од возила, које се котрља веома брзо. ≈ ...мање споро...
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Тачно тамо налази се једно место, које, будући најмање лако разумљиво, најмање добро се појављује у преводу. ≈ ...највише тешко... ...највише лоше...
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - То је најмање одговорно од свега. ≈ ...више неодговорно...
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Он је најмање стар брат (од два брата). ≈ ...више млад...

Понеки пут је могуће померити MAL-префикс на друго место у тим реченицама, али честа је нијанса у разлици. Разлика чак може да буде огромна: Li estas malpli bela ol vi. Li estas pli malbela ol vi. Прва варијанта је комплимент. Друга је увреда.

Kiel eble plej

Израз kiel eble plej указује на максимално хтење нечега. Он упућује на то, да се користе све могућности да би се постигао најбољи резултат:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - Речник мора да има обим као можда најмањи.

  Што мање, тим боље.

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Реците што је могуће најбрже, чиме ја могу бити користан за вас.

  Искористите вашу највећу брзину.

Друга популарна варијанта је plejeble: Faru tion plejeble rapide!

Не мешајте kiel eble plej са kiom eble (plej/pli), која има ограничавајућу нијансу. Док kiel eble plej инсистира на максимуму, kiom eble (pli/plej) упућује, да постоје границе могућности:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - Пожељно је да сви користе нове речи колико је могуће једнако.

  Потпуна једнакост вероватно није могућа.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Ја колико могу избегавам ту реч. = Ја заиста покушавам избећи ту реч, али може бити, да то увек није могуће.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Он мора — колико је то могуће — користити језик што је могуће неутралније.

Друга варијанта са нијансом ограничења је laŭeble plej.

Kiel и ol

Речцама kiel и ol може се указати, са чиме се нешто упоређује. При таквом коришћењу kiel и ol слични су предлозима, али и зависним везницима. Може се рећи, да они формирају посебну категорију речи: компаративне речце.

Помоћу kiel гради се уједначавајуће упоређивање, које упућује, чему је нешто слично. Kiel може да сарађује са TI-речју или sama/same, али се таква реч често само подразумева:

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Овај устајали хлеб је тврд као камен.

  Тврдоћа хлеба личи на тврдоћу камена.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - Њене очи су као две звезде. = Њене очи сличне су двема звездама.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Наш командант пука је за своје војнике као добар отац.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Ја се веселим што ви имате такво исто мишљење као и ја.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Он је као беживотан. = Његово својство личи на беживотност.
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Осећајте се потпуно као код куће.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - Дискутовати са њим је исто толико бескорисно као тући ветар.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Ја бринем о њој тако како бринем о себи самом.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - Ствар није таква, каква они мисле.

Помоћу ol граде се неједнака упоређивања, која упућују на то, чему је нешто слично. Ol нормално сарађује са pli, malpli, malsama, malsame, alia или alie:

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - Млеко је хранљивије него вино. = Млеко не личи на вино према хранљивости.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - Ја имам више свежег хлеба, него ви. = Ако се упоређује са вама (са хлебом, кога ви имате), ја имам више свежег хлеба.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Ви сте више него лепушкаста, ви сте лепи!
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Она је још лепша него пре.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - Боље не радити, него грешити.
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - Она ми је више драга, него што могу да кажем.

Код preferi (prefere, prefero и сл.) може се усмерити на непрепоручивање те речце. Пре инфинитива се користи ol, понекад anstataŭ. Пре именице или заменице нормално се користи al, али и antaŭ, kontraŭ и anstataŭ може:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Тада Бог подстаче код мене идеју да запалим мој лежај, дајући предност да се уништи мој дом огњем, него да одобри, да велика маса људи јадно погине.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - Моја супруга припрема јела, која ја сигурно више волим него јела из кухиње најбољих хотела.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Он не пази на изглед принчева, и не поставља богатство испред сиромаштва.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Више цени смрт него живот свих преосталих. = ...него изабрати живот...

  Ol се односи на подразумевани инфинитив. Тада се користи ol.

Kiel и ol заједно са показивачем улоге

Ако се после упоређивања kiel или ol појављују у именском делу реченице (или заменици) без упућивања на улогу, упоређивање се односи на субјекат у реченици. kiel-ствар или ol-ствар понекад су субјекат у идеји реченице. Такав kiel-израз или ol-израз исто тако могу да одговоре другим улогама у реченици, које немају усмеривача, напр. епитет.

Ако се тај компаративни израз буде разумео као објект или допуна субјекту, мора се користити усмеривач да се на то укаже:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - Ја сам изабрао њега као председник.

  Подразумевана идеја: Председник изабрао њега. Председник сам ја, субјекат у реченици.

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Ја сам изабрао њега као председника.

  Подразумевана идеја: Ја сам изабрао председника. Председник постаје он, објекат у реченици.

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Он ће волети своју земљу више него све друге земље. (Све остале земље волеће његову земљу мање.)
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Он ће волети своју земљу више него све остале земље. (Он ће волети све остале земље мање.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Тамо је сунце светлије него ми. (Ми светлимо мање светло.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Тамо је сунце сијало много светлије него код нас. (Код нас сунце је сијало мање светло.)
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Он користи есперанто као тајни језк. (Он користи тајни језик.)
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - Она има много неесперантиста као пријатеља. (Она има пријатеље.)
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - Вама као есперантистима ја хоћу само да кажем, да су ужасно високи и дебели зидови међу народима. (Ја ћу тако рећи есперантистима.)
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Ту је било тако светло, готово као да је дан. (У току дана је тако светло.)
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - Мој брат каже Стефану, да он воли њега више, него он сам себе. (Он воли сам себе.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - Боље је имати ишта, него ништа. (Може се немати ништа.)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Никада га ја нисам волео више, него на дан, када је он отуда дошао овде. (Тога дана ја сам га много волео.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Антон је морао да размишља о нечему другом него о свом љубавном јаду. (Он није мислио само о свом љубавном јаду.)

Неки пут kiel-израз или ol-израз односе се само на епитет речи. Ако тај епитет има N-завршетак, израз упоређивања ипак нема N-завршетак, јер компаративни израз није објекат у подразумеваној реченици:

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Он користи кућу велику као палата. ≈ Он користи кућу. Кућа је велика као палата.

  Упоређивање се односи само на величину куће. Упоредите са: Он користи велику кућу као палату. (Он користи палату.)

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - Ја никада нисам срео човека (таквог) као она. ≈ Ја нисам срео човека, који је сличан њој.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - То има два ока тако велика, као две шољице. ≈ Очи су толико велике као две шољице.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Он учи важне језике, као енглески језик и француски. (Енглески језик и француски су ти важни језици.)

  Енглески и француски су примери те врсте језика, које он учи. Можда он није научио баш њих.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - Ја имам други предлог, од овог тек представљеног. (Мој предлог је други, него овај тек представљени.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - Он има тело шире него више. = ... шире него што је високо.

Идентично и задато kiel

Нормално компаративно kiel указује на сличност (...tia kiel..., ...tiel kiel... и сл.), али понекад оно указује на идентичност или улогу коју игра. Тада kiel значи "постојећа, она која постоји, у улози (којој)" или слично:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Ја сам изабрао њега као председник. = ...садашњи председник. ...у мојој улози председника., ...јер ја сам председник.
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Она би била добра за мене као супруга! = ...бити супруга! ...у улози супруге!
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Он се родио као Француз, а умро као припадник човечанства.

  Он је био Француз када се родио, али припадник људске заједнице, када је умро.

Само контекст може да покаже, да ли kiel упућује на сличност, идентичност или улогу.

Упоредни (компаративни) изрази — да ли су то скраћене реченице?

Често се може заменити упоређивање kiel-израза потпуном уметнутом реченицом са предикатом, али то није увек могуће:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Он је користио своју кућу као просторију за рад. → Он је користио своју кућу (тако), како се користи радно место.

  Пуни kiel-израз има исто значење као као она са којом је упоређујемо kiel-изразом.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Ја сам изабрао њу као председника. → Ја сам изабрао њу (тако), како се бира председник.

  Пуни kiel-израз има друго значење него упоређујући израз. Упоређујући израз информише о намештењу, које је она примила. Овај kiel-израз упућује на начин, којим је она изабрана.

Упоредни kiel-изрази, дакле, нису (увек) скраћене уметнуте реченице.

Неки мисле, да се увек користи та KI-реч, која се користи у потпуној реченици. Они тада често користе kia(j)(n) уместо kiel да би упутили на једнако поређење. Такво коришћење је изван традиције и не препоручује се. Осим тога то понекад може да звучи веома ружно:

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Он је посетио такве градове какав је Париз.Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  Радије реците: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - Он станује у истом граду у коме и ја станујем.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  Радије реците: Li loĝas en la sama urbo kiel mi.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - Он се родио истога дана и у истом месту, када и где сам се и ја родио.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  Радије реците: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - Емилија је имала на себи чак исту одећу, коју је она тада имала на себи.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  Реците као Заменхоф: Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam.

Ако је компаративни израз потпуна уметнута реченица, може се о њему закључити kia, kiu, kiam итд., али је упоредни израз ипак посебан део реченице (или чак неколико делова без предиката), користи се упоређујући kiel.

Kvazaŭ

У сличној компарацији може се користити и kvazaŭ уместо упоредног kiel, ако је сличност само тобожња, нереална, па се тиме хоће подстаћи:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - За тренутак, он је стајао непокретан, као окамењен.

  Он се није истински окаменио.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - Ћутећи он је селио кроз земљу, која се јављала пред њим као обилни воћњак.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - Сваки кип на богатим саркофазима био је допадљив као да даје живот.

Понекад се мора користити N-завршетак (или други усмеривач на улогу) после компаративног kvazaŭ исто као и код компаративног kiel: Тиест је украо Атрејевог сина и образовао га као свог сопственог.

Вратите се горе