У садржају

Количинске речи се понекад понашају на посебан начин. Речи са количинским значењем могу да буду именице (multo, kelko и сл.), придеви (multa, pluraj и сл.), прилози (multe, sufiĉe и сл.), и прилошке речце (pli, tiom и сл.).

Количинске именице

Количински придеви понашају се као нормалне именице. Често су описани da-изразом, који упућује, из чега се састоји та количина:

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Када ја негде возим, ја никада са собом не носим много пртљага.

Граматички количинска реч је главна реч, али са смисаоног становишта da-израз често је важнији. Понекад именицу третирају као такав da-израз па изгледа као да би она могла да буде главна реч:

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - Тако би се у писању огромна количина речи претворила у писање потпуно неиздиференцираних једних од других.

  Nediferencigeblaj граматички се односи на multo, али има J-завршетак, јер се односи према смислу веома јако на vortoj. Чињеница је да реченица звучи веома необично, ако би се рекло nediferencigebla без J, јер после израза unu de alia намеће се мисао на многе појединце. Упоредите са следећим примером: Огромна већина речи чини се потпуно непотребна за учење.

Уместо multo и malmulto често се употребљава прилошка форма multe и malmulte.

Количински прилози

Количински придеви често се појављују у реченицама као да су именице које играју улогу субјекта, објекта итд. Практично, реч је готово једино о multe, sufiĉe, kelke и њиховим варијантама. Таква употреба kelke је ипак у исто време веома ретка:

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - У подруму се налази много смећа.

  Multe је субјект. Исто тако се може рећи multo da rubaĵoj.

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - Из њених уста изашло је неколико бисера и неколико дијаманата.

  Два kelke су субјекти од eliris. Може се рећи kelko da perloj/diamantoj, али kelko се у пракси никада не користи. Сада се врло често користи kelkaj: kelkaj perloj, kelkaj diamantoj

 • La riĉulo havas multe da mono. - Богаташ има много новца.

  Multe је објекат, али он не може да прими наставак N, јер је он прилог.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - Ја имам превише посла.

Слично се могу користити прилошке количинске речце:

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - Да ли ви знате, колико је усмрћених?

  Kiom је субјект од estis.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - Узмите толико новца колико хоћете.

  Tiom и kiom су објекти.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - О толико среће ја сам чак чуо, када сам још био ружно паче!

  Tiom је pri-допуна.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - Остало је још неколико проблема.

  Iom је субјект.

 • Observu pli da ordo! - Више пазите на ред!

  Pli је објекат.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - Много кувара кашу покваре.

  Tro је субјекат.

Када количински придев има da-израз после себе, може често да изгледа, да придев није у потпуности главна реч, али да именица после da-израза јесте главна реч. Из смисаоне тачке гледања da-израз јесте заиста важнији, али са граматичког становишта придев је главна реч. Али када количински придев + da-израз имају опис, нормално се тај опис се нормално односи према da-изразу, као да он није главна реч: Multe da akvo estis verŝita sur ĝin. Но, ако недостаје da-израз, онда се опис може односити само на придев, па у складу са тим мора се користити E-облик: Multe estis farite.

Количински прилози уместо количинских придева

Често се могу заменити количински прилози количинским придевима. Тада именица са da-изразом постаје главна реч и 1}da се губи:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - У поткровљу се налази много старих одевних предмета. ≈ ...много/мноштво старе одеће.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - Богаташ има много новца. ≈ ...много/гомилу новца.

Постоји ипак разлика у нијанси. Multaj и kelkaj су коришћене код појединачних, посебних ствари, или за заједничку неиздељену масу. Multe и kelke се користе само када је реч о неиздељеној маси. Не може се, дакле, рећи: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. Може се рећи Kelkaj homoj..., јер је реч о осећањима сваког човека посебно.

Степен и количина

Степен и количина су различите ствари, али се понекад приближавају.

Tre и multe

 • tre = "у високом степену, са јаком интензитетом"
 • multe = "у великој количини, са дугим трајањем, често понављано"

Код придева и прилога се готово увек користи tre, али се може користити и multe, када се јасно ради о количини или учесталости. Код глагола се користи чешће multe, јер је нормално при количини или учесталости, али се такође користи и tre, када је реч о степену или интензитету:

 • Ĝi estas tre bona. - То је веома добро.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - Тамо се налазе велике куће.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - Ја веома волим Берлин. = Ја интензивно волим Берлин.
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - Ја веома волим њу. = Ја волим њу интензивно.
 • Mi havas multe da mono. - Ја имам много новца.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - Она је много размишљала о томе. = Она је дуго размишљала о томе.
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - Ко много говори, много не ради. (Ко много прича, мало ради.)
 • Li tre multe helpis al mi. - Он је веома много помогао мени.

  Tre описује multe. Multe описује helpis.

За описивање pli и tro користи се multe:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - То је много веће него раније.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - Оно је постало превише црно.

Kiel и tiel

Корелативи kiel и tiel упућују не само на начин, већ такође и на степен. Њих користимо на истим местима, где бисмо могли да користимо tre:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - Ви сте тако лепи, тако добри и тако поштени, да ја морам да вас дарујем.

  Може се рећи: веома леп, веома добар и веома поштен.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Ноћ је тако мрачна, да ми нисмо могли да видимо даље од нашег носа.

  Може се рећи: веома мрачна.

Kiom и tiom

Корелативи kiom и tiom упућују на количину. Они се користе тамо, где би се могла употребити реч multe:

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - Ја сам хтео толико кромпира, колико могу а понесем.

  Може се рећи: хоћу много и могу да понесем много.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - Она је толико радила, да је постала шеф фирме.

  Може се рећи: много радила.

Испред multe се често препоручује tiom, јер multe је количинска реч: Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. Или …имајући толико много новца. Или ...имајући толико новца.

"Tiom-kiom-изам"

Kiom и tiom се понекад користе за означавање степена уместо kiel и tiel, када се хоће нешто веома нагласити. То је сасвим добро. Али неки есперантисти користе систематски само kiom и tiom уместо kiel и tiel да би указали на степен, као да увек наглашавају, напр.: Mi estas tiom forta, kiom vi. Упоредите са основном реченицом: Mi estas tiel forta, kiel vi. Такав "tiom-kiom-измо" је потпуно туђ Основама као и начину на који га је користио Заменхоф. Осим tiom-kiom-истој губи се могућност коришћења tiom и kiom за наглашавање.

Вратите се горе