У садржају

BO

BO = "сродство због женидбе".

BO се искључиво појављује у следеће три "рођачке, сродничке" речи, и у три одговарајуће IN-речи:

 • отацваш таст = отац ваше супруге
 • синваш зет = муж ваше кћерке
 • братваш зет = брат ваше супруге, муж ваше сестре, муж сестре ваше супруге

Такође BO-речи bokuzo, bonevo, boonklo, boavo, bonepo, boparenco и bofamiliano (и одговори у IN-облику) су могући, али ретко коришћени. У замену се узимају једноставније речи без BO.

Када је реч о сродницима преко брачних веза, логично је да се може користити реч са двоструким BO-префиксом: via bobofrato = "муж сестре ваше супруге(а)", via bobokuzo = "муж стрине ваше жене", via bobonevo = "муж унуке ваше жене", via boboonklo = "муж ујне ваше жене". у пракси се ипак користи само проста BO-форма и за та значења.

BO може да се појави заједно са префиксом GE и PRA. Одговарајући редослед тих префикса није важан за значење, али се уобичајено GE појављује последње: bogepatroj, bogefratoj, prageavoj, bopragekuzoj и сл.

ĈEF

ĈEF = "најважнија, највишег степена". ĈEF упућује, да је последња ствар најважнија између свих сличних ствари:

 • уредникглавни уредник = најважнији уредник (напр. новина), који одговара за садржај новине
 • чланакглавни чланак (уводни) = најважнији чланак у новини, нормални чланак, који износи мишљење издавача или главног уредника
 • градглавни град = онај град, који је службено дефинисан као најважнији у земљи, и у коме се нормално налазе влада, парламент итд.
 • улицаглавна улица = најважнија и највећа улица града
 • ĉefo = најважнија личност или највишег ранга; ĉefa = важнија, већег ранга, посебна

ĈEF усмерава на најважнију ствар или личност. Суфикс ESTR упућује на личност, која води и одлучује. Често та личност, која је важнија, има такође могућност одлучивања, и тако се понекад може исказати иста ствар са ESTR-речју, или са ĈEF-речју, напр.: ĉefredaktoro (најважнији, главни уредник) ≈ redakciestro (шеф редакције). ESTR увек упућује на личност, док ĈEF као префикс не упућује на сопствену личност: ĉefurbo потпуно није једнак са urbestro. самостална именица ĉefo ипак увек упућује на личност, и зато реч ĉefo и estro су у пракси готово истозначне.

DIS

DIS = "отићи у различитим или многобројним правцима, раздвојено". DIS се користи само испред радних речи, и увек упућује на начин рада или крајњи резултат тога рада.

Код речи које значе покрет DIS упућује, да се многе ствари крећу у различитим правцима:

 • ићиразићи = ићи у различитим правцима
 • трчатирастрчати = трчати у разлчичитим правцима
 • слањеразашиљање = слање у много праваца

Код речи, које већ у себи самима имају неко раздвајајуће значење, DIS појачава то значење:

 • кидатираскидати = кидањем изделити на делиће
 • разбитиразломити = ломљењем претворити нешто у парчиће
 • ододељено од = "de" у кретању или различитим значењима (овде DIS се изузетно појављује пре не-радне речи)

Код речи са неким уједињавајућим, спајајућим значењем DIS замењује спајајуће значење раздвајајућим. DIS је тада једнако са MAL:

 • volvidisvolvi = одмотати
 • савитиразвити = одвити

DIS се може користити такође као редовни корен: disa = одвојено, подељено, ретко; раставити = учинити раздвајање, расподелити.

EK

EK = "почетак активности, отпочета активност". EK се користи само код речи које значе рад, и увек указује на начин рада.

Често EK усмерава, да је неки рад почео. Он упућује на прве тренутке рада, често са нијансом изненађености или неочекиваности:

 • трчатипотрчати = почети трчати
 • седетисести = почети седети
 • пада кишапочиње киша = почети кишити
 • цветцветатипроцветати = почети цветати
 • одод почетка = почевши од (ово EK изузетно се јавља пре не-радне речи)

Исто тако суфикс може у неким случајевима да указује на почетак радње: sidiĝi, estiĝi и сл. EK указује на изненаднији и бржи почетак него IĜ.

Понекад EK указује на подрадњу, која траје само тренутак. Тада није реч само о почетку, већ о читавој радњи:

 • грметизагрмети = тренутак изненадне муње
 • сјатизасјати = изненадно и на моменте бацати сјајне зраке
 • гледањепоглед = брз изненадни поглед

EK се користи као редовни корен и као узвична реч:

 • eki = започети
 • ekigi = почети, стартовати
 • ek! = почни сад!!, ми (сад) почињемо!, и сл.

EKS

EKS = "некада пре била, није више службена, није више та". EKS се користи искључиво за професије и друге људске улоге, а понеки пут је и посебна реч:

 • краљбивши краљ = лице, које је раније било краљ, краљ који је абдицирао
 • мужбивши муж = лице које је раније било муж
 • оженити се, удати серазвести се = прекинути, прекинути брак
 • модераннекада модеран = није више модеран
 • бивши = некадашњи, више не постоји; дати оставку = абдицирати, дати отказ на радно место

Код животиња EKS има специјално значење "кастриран": bovoeksbovo = кастрирано говече.

GE

GE = "оба пола". GE се користи код мушких и полно неутралних речи да би им дала значење оба пола.

GE је најчешће усмерено према паровима:

 • отацродитељи = отац и мајка (заједничке деце)
 • мужсупруг, муж и супруга, жена, брачни другови = муж и његова супруга
 • верениквереници = вереница и њен вереник
 • докторбрачни пар = доктор и његова супруга (gedoktoroj логички мора да буде пар, у коме су обоје доктори — па тако сада заједно користе реч gedoktoroj о пару)

GE се такође користи код речи по сродству да би указало на групу сродника оба пола:

 • братбрат и сестра = сестре и браћа
 • синдеца = син(ови) и кћер(ке)

GE се исто тако користи да би се указало на то, да оба пола учествују у групи:

 • дечакдечак и девојчица = девојчице и дечаци
 • ученикученици и ученице = мушки и женски ученици
 • доктордоктори и докторке = и мушки и женски доктори

Ако је реч сама по себи неутрална, потребно је додати GE, осим ако се хоће посебно нагласити, да оба пола учествују. Нормално је једноставно рећи lernantoj и doktoroj.

Ретко се GE појављује пре нечега, што само не мора да има означен пол. Таква GE-реч указује да нешто садржи оба пола, често са шаљивом нијансом. Такве речи нису нормалне, и њих не употребљавају много: lernejogelernejo = школа са оба пола.

Напомена: GE-реч са O-завршетком може нормално да буде само у множини, јер је потребно више од једног да би оба пола могла учествовати. Али неки пут се покуша натегнути значење GE у значење слично "било чему са два пола". Тада се могу направити речи као gepatro = "отац или мајка", geedzo = "муж или супруга". Такво коришћење ипак није нормално, а многи сматрају да је нелогично и нетачно. Такве речи су, ипак, разумљиве и могу да буду корисне. Будућност ће показати да ли ће бити прихваћене.

MAL

MAL = "директно супротна идеја". MAL се користи само код речи, које имају директну супротност.

 • добарлош
 • великимали
 • срећаннесрећан
 • раданнерадан, лен
 • мастмастанмршав = има мало масти
 • вишемање
 • превишепремало
 • затворитиотворити
 • волетимрзети
 • закључатиоткључати
 • пријавити се, приступитиодјавити се
 • кодкодификоватидешифровати = дешифровати кодирани текст
 • испредиза
 • горедоле
 • симетријанесиметрија
 • пријатељнепријатељ
 • светлотама
 • супротност = директно супротна идеја; супротно = потпуно супротно

Понеки пут се може оклевати између MAL и ne. Ne упућује на непостојање, недостатак нечега, док MAL указује на на учешће потпуно супротне идеје. Често су оба облика употребљива, али са извесним разликама у значењу. Та разлика је понекад само нијанса. MAL се понекад користи као појачано ne:

 • хвалити = говорити како је нешто добро
 • не хвалити = не рећи како је нешто добро
 • кудити = рећи како је нешто лоше
 • не кудити = не рећи да је нешто лоше
 • пријатељ = личност коју симпатишемо или волимо
 • није пријатељ = личност за коју не осећамо нешто посебно
 • непријатељ = личност према којој осећају антипатију и мржњу

MIS

MIS = "погрешност, нетачност, рђавост". MIS увек указује на начин или особину тога, што стоји после.

 • рачунатипогрешно рачунати = рачунати погрешно
 • разуметинеразумевање = погрешно разумети
 • писатипогрешно писати = писати погрешно
 • исправитипогрешно исправити = покушати исправити изазвавши грешке
 • користитипогрешно користити = користити лоше или на нетачан начин
 • третиратилоше третирати = третирати лоше
 • чин, делопогрешно урађено = лош рад
 • обликнаказни облик = грешка, лоша форма, облик
 • обликоватипогрешно обликовати = дати неугодну, лошу форму, лош облик нечега

Не мешајте MIS са MAL. MIS не мења основно значење речи, али додаје идеју погрешности или рђавости. MAL комплетно мења значење речу у супротно:

 • хвалити = рећи како је добро нешто
 • погрешно хвалити = грешком рећи да је нешто добро иако је уистину лоше
 • кудити, критиковати = рећи колико је нешто заиста лоше
 • погрешно чути = погрешно рећи, да је нешто лоше, док је оно фактички добро

PRA

PRA = "пре веома дугог времена, примитивно". PRA указује на то, да је оно, што стоји после временски веома далеко:

 • човекпрачовек = (нај)старија, прва примитивна врста човека
 • шумапрашума = примитивна, недирнута шума, која постоји у историјско време
 • времепрадоба = почетак времена човечанства или света
 • претпоследњипрепретпоследњи = "испред претпоследњег"

Код речи сродства av(in)o, nep(in)o, onkl(in)o, nev(in)o и kuz(in)o PRA указује на сродство једне генерације са удаљеном генерацијом (пре или после у времену):

 • дедаваш прадеда = отац вашег деде (бабе)o
 • дедаваш чукундеда = отац вашег прадеде (прабабе)
 • дедаваш наврндеда = отац вашег чукундеде (чукунбабе)
 • унукваш праунук = син вашег унука(е)
 • унукваш праунук = унук вашег унука(е)
 • ујак, стрицваш праујак = отац вашег оца (мајке)
 • нечакваш пранећак = син вашег нећака (е)
 • братићпрабратић = син братића (братанице) вашег ова (мајке)

Код речи сродства patr(in)o и fil(in)o PRA указује на далеке рођаке многих или много генерација пре или после:

 • отацпраотац = далеки мушки рођак од кога ви потичете, фактички или замишљени оснивач народа, племена или породице
 • синпрасин = далеки мушки рођак, који потиче од сигурно знане особе

Често се користи prapatroj и prafiloj (са J-завршетком) генерално о неким прецима или потомцима, често чак и без ознаке пола.

Код речи сродства PRA може да се појави и заједно са префиксом BO и GE.

RE

RE = "дођи и стави поново на исто место као раније, поново учинити или постати такав као раније, учинити нешто или се догодити још један пут на исти начин". RE се користи само код речи које значе радњу, и увек указује на начин на који се нешто ради, понавља:

 • доћивратити се = доћи поново у место, где је био раније
 • сатипоново дати = дати нешто ономе који је раније имао то
 • сјај, блештавилоодсјај = сјајно огледало
 • чинити добримпоправити = поново учинити добрим нешто што је било покварено
 • оздравитиизлечити = учинити поново здравим после болести
 • рећипоново рећи = рећи поново исту ствар, рећи одговарајући
 • наћипронаћи = наћи оно, што се изгубило
 • познаватипоново упознати = видети некога и приметити да га већ познајемо, спознати, потврдити вредност нечега
 • окренутипреокренути = окренути поново у претходни (обрнути) правац
 • ree = поново, још који пут

Неке RE-речи почињу, због утицаја речи из националних језика, да имају нелогична значења. Напр. reprezenti обично не значи "представити поново", или "радити уместо неког, у нечије име". Resumi није "поново сабрати", или "сажето изразити суштину". Такве, и сличне речи, се сада посматрају као неупотребљиве (направљене од корена REPREZENT и RESUM). Returni и углавном returna и returne су раније коришћене да опишу поновни долазак или враћање. Сада се те речи користе само када се ради о ефективном окретању.

Вратите се горе