У садржају

У унутрашњости једне реченице може се наћи друга реченица, која игра улогу у главној реченици као њен део. Ту споредну реченицу називано зависном (подреченицом). Зависне реченице често немају улогу усмеривача. Оне нормално почињу уводном речцом, везником:

Остали везници су se, ĉar, dum, ĝis, kvankam, kvazaŭ, ol и apenaŭ .

Ke

Зависни везник ke истински не указује на неко значење. Он само указује на почетак зависне реченице, која нема други везник. Ke-израз може да игра многе улоге у реченици. Улога се мора евидентирати, ако се замењује ke-израз корелативом tio. Неки пут се користи речца tio и ke-израз сараднички, у првом реду када је потребно назначити улогу ke-израза са предлогом.

Ke-изрази као субјекат, објекат или допуна

 • Okazis, ke la reĝino mortis.Tio okazis. - Десило се, да је краљица умрла. → То се десило.
 • Ŝajnas, ke pluvos.Tio ŝajnas. - Изгледа да пада киша. → То изгледа.
 • Estas vero, ke ŝi havis sur si pantoflojn.Tio estas vero. - Истина је, да је она имала са собом папуче. → То је истина.
 • Kompreneble, ke mi lin amas. - Разумљиво, да ја њега волим.

  Предикат је подразумеван: Estas kompreneble, ke mi lin amas.Tio estas komprenebla. Разумљиво има E-завршетак, јер он је епитетски опис зависне реченице. Када се мења tio, мора да се мења и разумљив.

 • Diru al la patro, ke mi estas diligenta.Diru tion al la patro. - Реците оцу, да сам ја марљив. → Реците то оцу.
 • Mi volas ke vi tien iru.Mi volas tion. - Ја хоћу да ви идете тамо. → Ја то хоћу.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi.Se li scius tion... - Ако он буде знао, да сам ја овде, он ће одмах доћи код мене. → Ако би он знао...
 • Subite li aŭdis, ke iu alrajdas de la vojo al la domo.Subite li aŭdis tion. - Изненада је чуо, да неко јаше путем ка кући. → Он је то изненада чуо.
 • Mi pensas, ke ne.Mi pensas tion. - Ја мислим, да не. → Ја мислим то.

  Зависна реченица је драстично скраћена, = ...да тако није, или слично.

 • Li vekiĝis per tio, ke iu lin skuis. = Li vekiĝis per skuado. - Он се пробудио због тога, да га је нешто протресло. = Он се пробудио због трешења.
 • Tiam ŝi ekploris pro tio, ke ŝi estas tiel malbela. = Tiam ŝi ekploris pro sia malbeleco. - Тада је она заплакала због тога, да је била тако ружна. = Тада је она заплакала због своје ружноће.
 • Via patro neniam povis ekrigardi vin sen tio, ke li batus sin en la bruston kaj ĝemus. = ...sen brustobatado kaj ĝemado. - Ваш отац вас никада није могао да погледа без тога, да би себе ударио у груди и да би уздахнуо. = ...без ударања у груди и уздисања.
 • Ne por tio mi estas ĉi tie, ke mi alportadu manĝon al la loĝantoj. = Mi estas ĉi tie ne por alportado de manĝo al la loĝantoj. - Не за то ја сам овде, да бих донео храну становницима. = Ја сам овде не због доношења хране становницима.

Ако је предлог pri, нормално је да се одбаци (и помоћни tio):

 • Ili nin kulpigas, ke ni agas maljuste. = Ili nin kulpigas pri tio, ke... - Они нас окривљују, да ми радимо нетачно. = Они нас окривљују о томе да...
 • Petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. = Petu ŝin pri tio, ke... - Замолите њу, да ми она пошаље свећу. = Замолите њу о томе да...

Предлог por се уобичајено ставља директно испред ke-речи без помоћи tio. Пуни израз por tio ke се веома ретко користи. Користи се исто тако anstataŭ директно такође ke, и понекад malgraŭ, krom и sen:

 • Jen prenu ankoraŭ du panojn kaj unu ŝinkon, por ke vi ne bezonu malsati. - Ево, узмите још два хлеба и једну шунку, јер ви немате потребе да гладујете.
 • Ŝi tuj lavis sian kruĉon kaj ĉerpis akvon en la plej pura loko de la fonto kaj alportis al la virino, ĉiam subtenante la kruĉon, por ke la virino povu trinki pli oportune. - Она је одмах опрала свој врч и црпла во0ду из најчистијег места у извору и носила жени, увек јој подупирући крста, да би жена могла да пије лакше.
 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Уместо да сви уче разне језике, нека сви уче један исти језик.
 • Li klopodis daŭrigi, malgraŭ ke li estis tre laca. Malgraŭ (tio) ke = kvankam. - Он се трудио да настави, упркос томе што је био веома уморан.
 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Ја ништа више не захтевам, сем да ми покажете приврженост и поштовање.
 • Vi ne povas ĝin tuŝi, sen ke ĝi rompiĝus. - Ви не можете да га дирате, а да се он не распадне.

Понеки пут се користи обични ke-израз без por уместо за (то) да:

 • Ŝi bone lin kovris, ke li ne malvarmumu denove. = ...kovris por ke li ne malvarmumu denove. - Она га је добро покрила, да се поново не прехлади. = ...покрила да се не прехлади поново.
 • Tie estis unu riĉa virino, kiu retenis lin, ke li manĝu ĉe ŝi. = ...por ke li manĝu ĉe ŝi. - Тамо је једна богата жена, која га је задржала, да једе код ње. = ...да би он јео код ње.

Само por ke, malgraŭ ke, anstataŭ ke, krom ke и sen ke су генерално прихватљиви. Али је ипак неуобичајен аргумент против реченица као: Ми смо говорили, pri ke цене увек расту. Тврди се, kontraŭ ke они населити у граду. Они су успели да открију, pro ke ви спавали. То се догодило, antaŭ ke ја радио. Неуобичајеност је, ипак, јак аргумент. Не изражава се без потребе таква неуобичајеност, која можда изазива и неразумевање. У првом реду се узима као тако необичан начин то: pri tio ke, kontraŭ tio ke итд. Уместо antaŭ (tio) ke и post (tio) ke користи се antaŭ ol и post kiam. Уместо pro ke користи се pro tio ke, tial ke или ĉar.

Ke-изрази као додатак

Често ke-израз игра улогу додатка, којим се објашњава значење речи.

 • De s-ro Bourlet mi ricevis la sciigon, ke li ne volas publikigi la projekton en la "Revuo". - Од господина Борлета ја сам примио обавештење да он неће да објави пројекат у "Ревији".
 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos. - Она је била пуна страха (уплашена), да је дете мртво.
 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion. - Он је поставио услов да њу неће да обучава у хришћанској религији.
 • Tio estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino. - То је први пут, да је она именовала њу својом кћерком.

  Многи користе kiam уместо ke у оваквим реченицама. Ke је нормално погодније, јер оваква ke-реченица чешће не указује, који пут се нешто догодило, али разјашњава садржај тога.

 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Била је таква олуја, да су црепови опадали са кровова.
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - Њих оба су били тако неугодни и толико горди, да се није могло живети са њима.
 • Ili enpakis tiom da libroj, ke ili ne povis ĉion porti. - Они су упаковали толико књига, да их нису могли све понети.
 • Vi ne estas kulpa, ke vi fariĝis tio, kio vi estas. = ...kulpa pri tio, ke... - Они су упаковали толико књига, да их они нису могли све понети.
 • Ŝi estis tute certa, ke tio estos plenumita. = ...certa pri tio ke... - Она је била потпуно сигурна, да ће то бити испуњено. = ...сигурна о томе да...
 • Kiel feliĉa mi estas, ke mi ĝin scias! - Колико сам срећан, да ја то знам!

  Овде ke-израз усмерава на узрок. Дакле, могло би се заменити ke и користити ĉar.

 • Ĉion mi permesis al vi escepte, ke vi faru tion ĉi. = ...kun la escepto, ke vi faru tion ĉi. - Све ја дозвољавам вама посебно, да ви учините ово. = ...са изузетком, да ви учините ово.

Ke-израз као епитет

Ke-израз може да буде епитетски опис именског дела реченице:

 • La vero estas, ke mi amas vin. - Истина је да вас ја волим.
 • La esenco de la sciigoj estis, ke al ili estas bone. - Суштина знања била је, да је то за њих добро.

Одбацивање ke

Неколико пута се одбацује ke пре зависне реченице, али готово само у индиректном говору:

 • Mi diras al vi, ŝi ricevos. = Mi diras al vi, ke ŝi ricevos. - Ја сам вам рекао, она ће примити. = Ја сам вам рекао, да ће она примити.
 • La vetero baldaŭ malboniĝos, ŝajnas. = Ŝajnas, ke la vetero baldaŭ malboniĝos. - Време ће се ускоро погоршати, изгледа. = Изгледа да да ће се време ускоро погоршати.

Упитне зависне реченице

Ако је зависна реченица питање, она ће почети са ĉu или са KI-речју. Питања зависне реченице могу да имају исту улогу као ke-израз.

 • Diru, ĉu mi povos veni. - Реците, да ли могу да дођем.

  Ово ĉu-питање је објекат од diru.

 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝisĉu tio estis efektivaĵo. - Она није знала, да ли она само сања или је то стварно.

  Два су објекта ĉu-питања повезана помоћу .

 • Ĉu tio estas roso aŭ larmoj, tion neniu povis vidi. - Да ли је то роса или сузе, то нико није могао да види.

  Овоĉu-питање је објекат са помоћним tio.

 • Li provis, ĉu la pordo estas nefermita. - Он је пробао, да ли су вратаотворена.

  Ово ĉu-питање је објекат од provis.

 • La tuta afero dependas de tio, ĉu ŝi venos aŭ ne. - Читава ствар зависи од тога, да ли ће она доћи или не.

  Питање је de-допуне са помоћним tio.

 • Mi dubas, ĉu vi estas feliĉa. - Ја сумњам да сте ви срећни.

  Питање игра улогу као pri-допуна. = Mi dubas pri tio, ĉu...

 • Li faris al mi la demandon, ĉu mi bone fartas. - Он ме је упитао (учинио мени питање), да ли се добро осећам.

  Питање је допуна речи demandon.

 • Mia sola demando al vi estas, ĉu vi amas min. - Моје усамљено питање вама је, да ли ме ви волите.

  Питање је субјекатски епитет.

 • Kion ni nun faru, estas demando tre malfacila. - Шта ћемо ми сада учинити, то је веома тешко питање.

  Ово KI-питање игра улогу као субјекат од estas.

 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Ја сам гледао према детету, где лежи његова лутка.

  Питање је објекат од montris.

 • Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis. - Ја бих хтео да знам, колико штрофа су они већ припремили.

  Питање је објекат од scii.

 • Mi ne scias, ĝis kiam ili restos ĉi tie. - Ја не знам, до када ће они да остану овде.

  Питање је објекат.

 • Kiel longe ni estis en la malliberejo, tion mi ne scias. - Колико дуго смо ми били у затзвору, ми то не знамо.

  Питање је објекат са помоћним tio.

 • Nun mi venis, por informi vin, kio estos kun via popolo en la estonta tempo. - Сада сам дошао, да бих вас информисао, шта ће бити са вашим народом у будућем времену.

  Питање је pri-придеву, али pri tio је изостављено: ...por informi vin pri tio, kio estos...

 • La demando pri tio, kia estos la formo de tiu lingvo, estas por mi afero negrava. - Питање о томе какав ће да буде облик тога језика, је за мене неважна ствар.

  Питање је директни опис питања уз помоћ tio.

У неким језицима у зависним реченицама користи се иста реч за ĉu и за se. У есперанту се то мора разликовати. Ĉu упућује на питање. Se упућује на услов. Значењска разлика је веома велика:

 • Morgaŭ li diros, ĉu li venos.Morgaŭ li diros "jes, mi venos" aŭ "ne, mi ne venos". - Сутра ће он рећи да ли ће доћи. ≈ Сутра ће рећи "да, ја ћу доћи" или "не, ја нећу доћи".

  Ово ĉu-питање је објекат од diros. = Сутра ће он рећи одговор на питање да ли ће доћи.

 • Morgaŭ li diros, se li venos. = Morgaŭ li diros (ion), sed tio okazos nur se li venos. - Сутра ће он рећи, ако ће доћи. = Сутра ће рећи (нешто), али то ће се десити само ако он дође.

  Овај se-израз је условни прилог.

Односне зависне реченице

Корелативи са KI такође уводе у главну реченицу без питања значења. Често та KI-реч некако представља ствар, која се такође налази у главној реченици. Такву KI-реч називају односном, јер она указује на однос између зависне и главне реченице.

Односна kiu

 • Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato. - Јуче сам видео мушкарца, који је шетао улицом.

  Овај kiu-израз је епитет речи viron. Све је спајање два израза: Јуче сам видео мушкарца. + Мушкарац је шетао на улици. Исти мушкарац игра у обе реченице. У зависној реченици се користи односно kiu да се представи мушкарац. Могао би се заменити kiu-израз и употребити партиципски епитет: Јуче сам видео шетајућег мушкарца на улици.

 • La libroj, kiuj kuŝas tie, estas miaj. - Књиге, које леже тамо, су моје. = La libroj estas miaj. + La libroj kuŝas tie. (= La libroj kuŝantaj tie estas miaj.)

  Користи се kiuj са J-завршетком, јер то представља реч у множини.

 • La domo, kiun vi aĉetis, estas malbona. - Кућа, коју сте ви купили, је лоша. = La domo estas malbona. + Vi aĉetis la domon. (= La domo aĉetita de vi estas malbona.)

  Користи се kiun са N-завршетком, јер он игра улогу објекта у зависној реченици.

 • Mi vidis la filmojn, pri kiuj vi tiel multe rakontis. - Ми смо видели филмове о којима сте ви тако много причали. = Mi vidis la filmojn. + Vi rakontis tiel multe pri la filmoj.

  Користи се pri пре kiuj, јер он игра улогу као pri-прилог у зависној реченици.

 • Jen venas la verkisto, la librojn de kiu ĉiuj legas. - Ево, долази писац књиге коју сви читају. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de la verkisto.

  De kiu је присвојни додатак la librojn и мора да стоји после la librojn. Уобичајено се користи kies уместо de kiu: Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas.

 • Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu. - Богат је онај који никоме не дугује.
 • Mi nun havas tie ĉi preskaŭ neniun, al kiu mi povus konfidi! - Ја сада имам овде готово никога коме бих се могао поверити!
 • Mi vizitos tiujn amikojn, kiujn mi ekkonis dum la pasinta Universala Kongreso. - Посетићу те пријатеље, које сам упознао у току последњег Свесветског Конгреса. = Mi vizitos tiujn amikojn. + Mi ekkonis tiujn amikojn dum...

  Додатно tiujn пре amikojn појачало је однос према каснијој зависној реченици.

 • Ŝi kisis tiun manon, kiu ankoraŭ antaŭ nelonge kruele batis ŝian infanon. - Она је пољубила руку, која је још недавно сурово тукла њено дете.
 • Unuj servas por ornamo, kaj aliaj por manĝo, ekzistas ankaŭ tiaj, kiuj estas tute superfluaj. - Први служе за украс, а остали за јело, постоје такође такви, који су потпуно сувишни.

  Могло би се рећи, да је именица подразумевана: ...постоје такође такве биљке, које су.... Могао би се исто тако користити односни kia после tia, ако ће тиме бити јаснија особина.

 • Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, hodiaŭ ni preĝas. - Вама, који стварате, Вама, који владате, ми се данас молимо.

Често је тешко разликовати односну kiu-реченицу од главне реченице, јер значење зависи од обе реченице заједно:

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Она је узела најлепшу сребрну вазу, која је била у стану. = Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon. + La plej bela arĝenta vazo estis en la loĝejo.

  Посебни изрази нису истинити. Овај kiu-израз нужан је за ограничавање значења дела реченице најлепша сребрна ваза.

Многи не стављају запету испред или после kiu-израза, који су потребни због значења читаве реченице. О томе, ипак, не постоје правила. Замета се може ставити увек.

Односни kiu-израз нормално стоји одмах после односне речи, али понекад у другој позицији, напр. у почетку читаве реченице. Тада је описана реч увек tiu или има tiu испред себе:

 • Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn. = Al tiu, kiu volas perfektiĝi en Esperanto, mi rekomendas... - Ко хоће да буде савршен зналац есперанта, ја томе препоручујем разне уџбенике и речнике. = Томе, ко хоће да се усаврши у есперанту, ја му препоручујем...
 • Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas. = Tiu, kiun malĝojo ne turmentis, ne sentas ĝojon. - Кога туга није мучила, тај весеље не осећа. = Тај кога туга није притискала, не осећа весеље.

Понекад једна главна реч има више од једног односног kiu-израза као епитета. Нормално се због јасноће додаје везник, напр. kaj или sed: Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato, kaj kiu portis grandan valizon. Оба kiu-израза односе се на реч viron. Ако је више од два односа kiu-израза, довољно је ставити везник пре последњег kiu-израза: Jen estas afero, kiu estas tre utila, kiu helpos vin en multaj okazoj, kaj kiun vi tre zorge gardu. Сва три kiu-израза су епитети речи afero.

Понекад односни kiu-израз је слаб да се повеже за реч, чији је епитет. Такав kiu-израз једноставно траје у причању. Ипак би се могло исто тако добро користити посебна независна реченица. Вишезначни kiu-израз увек стоји на крају главне реченице:

 • Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kiu leviĝis, faris saluton kaj eliris el la ĉambro. = Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kaj tiu (poste) leviĝis... - Она је са пристојним осмехом додала писмо Енглескињи, која је устала, поздравила и изашла из собе. = Она је са пристојним додала писмо Енглескињи, а ова је (касније) устала...
 • Kelkaj estimataj scienculoj per sugestio falis en kaptilon, el kiu ili tamen baldaŭ retiriĝis. = ...falis en kaptilon, sed ili tamen baldaŭ retiriĝis el ĝi. - Неколико цењених зналаца сугестијама су пали у замку, из које су се они, ипак, ускоро искобељали. = ...пали у замку, али они су ипак убрзо изашли из ње.
 • Li ŝuldas al mi mil eŭrojn, kiun sumon li ne repagis malgraŭ plurfoja rememorigo. = Li ŝuldas al mi mil eŭrojn. Tiun sumon li ne repagis... - Он ми дугује хиљаду евра, Који износ он није исплатио упркос многобројним подсећањима. = Он ми дугује хиљаду евра. Ту суму он није исплатио...

Односно kio

Односна kio може да буде коришћена као везник слично односној kiu. Користи се односна kio уместо односне kiu, ако је зависна реченица епитет корелатива на O:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu obeata. = Mi volas, ke tio estu obeata. + Mi diris tion. - Ја хоћу да то што сам рекао, буде испуњено. = Ја хоћу, да то буде испуњено. + Ја сам то рекао.
 • Mi faros ĉion, kion mi povos, por trovi por vi konforman okupon. - Ја ћу да учиним све, што будем могао, да нађем за вас одговарајуће занимање.
 • La juvelista laboro enhavas en si nenion, kio superus miajn fortojn. - Драгуљарски рад није садржао ништа, што би надилазило моје снаге.
 • Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesis. - Ви сте ми нешто причали, што ја никада нећу да заборавим.
 • Neniu faris ion eminentan, kio meritus mencion. - Ништа није учинио неко познат, што би заслуживало пажњу.

  У овим случајевима, када после корелатива следи придевски епитет, такође се може користити односно kiu: ...faris ion eminentan, kiu meritus mencion.

Често се описани корелатив подразумева:

 • Redonu, kion vi prenis. = Redonu tion, kion vi prenis. - Вратите, што сте узели. = Вратите то, што сте ви узели.
 • Post du aŭ tri tagoj mi jam ne havos per kio hejti la ĉambron. = ...ne havos ion, per kio mi povus hejti la ĉambron. - После два или три дана ја већ нећу имати чиме грејати собу. = ...нећу имати ништа, чиме бих могао да грејем собу.

Користи се односна kio уместо kiu, ако је зависна реченица епитет именског придева са веома уопштеним значењем. Може се рећи, да је реч io подразумевана после придева. Али, ефективно никада се не користи тако потпун израз са io:

 • La sola, kion mi deziras, estas: ke la mondo havu lingvon internacian. (≈ La sola io, kion mi deziras...) - Једино, што ја желим, јесте: да свет има језик међународни. (≈ *Једино нешто, што ја желим...*)
 • La unua, kion li faris vespere, estis tio, ke li elprenis la nukson. - Прво, што је он учинио увече, било је то, да он узме орах.
 • Okazis la plej bona, kion oni povus imagi. - Десило се најбоље, што су могли да замисле.

Ако се стави именица, напр. afero, мора се увек користити односни kiu: Једина ствар, коју ја желим... Прва ствар, која се десила... Десила се најбоља ствар, коју су могли да замисле.

Ако је значење именског придева мање апстрактно, и подразумева се нека стална именица, тада се користи kiu:

 • Vi ne estas la unua [persono], kiu parolas al mi en tia maniero. - Ви нисте прва [личност], која ми говори на тај начин.
 • Ĉiu estis ravata de la nova kaj bela [afero], kiun ŝi vidis. - Сви су били одушевљени новим и лепим [ствар],које је она видела.

Користи се односни kio уместо kiu такође за опис читаве реченице. Тада kio представља идеју читаве реченице:

 • Li donadis multe da mono al la malriĉuloj, kio estis tre laŭdinda. - Он дарује много новца сиромасима, што је веома похвално. = Li donadis multe da mono al la malriĉuloj. + Tio estis tre laŭdinda.

  Kio представља читаву реченицу: Она дарује много новца за сиромашне.

 • Ŝi havas ŝatokupon, kio estas bona. = Estas bone, ke ŝi havas ŝatokupon. - Она има хоби, који је добар. = Добро је, да она има хоби.

  Упоредите са: Ŝi havas ŝatokupon, kiu estas bona. = Она има добар хоби.

 • La filmo estis tute teda, pro kio li foriris jam antaŭ la fino. = Ĉar la filmo estis tute teda, li foriris... - Филм је потпуно досадан, због чега је он изашао пре његовог краја. = Јер је филм потпуно досадан, он је изашао...
 • Oni proponis al li oficon de kuriero, kio promesis esti tre enspeziga afero. - Предложили су му отварање курирске канцеларије, што је обећавало да буде исплатива ствар.

  Овде kio не представља идеју oni proponis al li oficon de kuriero, али идеја да ће он можда да има курирску канцеларију,или имати канцеларију курира.

Реторички обрти са односним kiu или kio

Постоји посебан заокрет у наглашавању, у коме се користи представљање помоћу глагола esti плус односна зависна реченица са kiu или kio:

 • Li decidas pri ĉi tiaj aferoj.Estas li, kiu decidas pri ĉi tiaj aferoj. - Он одлучује о тим стварима. → Он је, који одлучује о тим стварима.

  Главна реченица је он реторички представља субјекат.

 • Ni manĝas makaroniojn.Tio, kion ni manĝas, estas makaronioj.Estas makaronioj [tio], kion ni manĝas. - Ми једемо макароне. → То, што ми једемо, јесу макарони. → Макарони су [то], што ми једемо.

  Јак реторички патос је на макаронима.

Често је много лакше нагласити уз помоћ реда речи: О овим стварима одлучује он. Макароне ми једемо.

Односна kies

Односни kies најчешће указује на власништво или припадност:

 • Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas. - Ево, долази писац, чије књиге сви читају. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de tiu verkisto.

  Књиге припадају овоме писцу (јер их је он написао).

 • La ĉambro, kies pordon la pordisto malfermis, estis sufiĉe vasta. - Соба, чија је врата вратар затворио, је превише пространа. = La ĉambro estis sufiĉe vasta. + La pordisto malfermis la pordon de la ĉambro.

Односна kies такође може указивати на смисаони објекат или субјекат радне именице:

 • Ĝi estas ia ennovaĵo, pri kies akceptado aŭ neakceptado oni devas konsiliĝi. - То је неки новитет, о чијем прихватању или неприхватању морамо да се усагласимо. = Ĝi estas ia ennovaĵo. + Oni devas konsiliĝi pri la akceptado aŭ neakceptado de tiu ennovaĵo.

  Додатак тог новитета упућује да је смисао објекта (не)прихватљив: Мора се усагласити, да ли се прихвата или се не прихвата такав новитет.

 • La serpento, de kies mordo mortis via patro, nun portas lian kronon. - Змија, од чијег отрова је умро ваш отац, сада носи његову круну. = La serpento nun portas lian kronon. + Via patro mortis de la mordo de la serpento.

  Од змије упућује на смисао субјекта смрт: Ваш отац је умро, јер га је усмртила змија.

У неким језицима постоји реч која личи на kies, али која има више значења. Есперантско kies може да значи само од кога, и то само када је реч о власништву/припадности, смисао објекта или смисао субјекта. Kies не може да значи из кога, коме, о коме или слично: Долази група младића, из којих су двојица моји синови. Није могуће: ...младића, чија двојица су моји синови. Осамостаљена реченица је: Два el младића били су моји синови. Реч је о припадању појединаца групи. Мора се рећи el la junuloj, не de la junuloj. Тако kies није могуће. Наше друштво, коме не припадају те личности, нема никога одговорног за њихов рад. Није могуће: Nia asocio, kies ne apartenas... Самостални израз је: Те личности не припадају al нашем друштву. Никада се не каже aparteni de. Није могуће користити kies.

Односна kiam

Односна kiam може да уведе у временску зависну реченицу. Таква зависна реченица може се односити на временски израз у главној реченици или на подразумевани tiam:

 • Antaŭhieraŭ, kiam mi estis en la urbo, mi aĉetis novan robon. - Прекјуче, када сам ја био у граду, купили смо нову одећу. = Antaŭhieraŭ mi aĉetis novan robon. + Tiam mi estis en la urbo.
 • Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato. - Када је Никодим тукао Јозефа, тада је Никодим био онај који туче, а Јозеф је био тучени.
 • Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn. - Када су богати, [тада] имају много пријатеља. = Tiam oni havas multajn amikojn. + Tiam oni estas riĉa.
 • Kiam mi venis al li, [tiam] li dormis. - Када сам ја дошао код њега, [тада] је он спавао.

Односно kiam-реченица може имати временски предлог испред себе. Предлог упућује на улогу читаве kiam-реченице, а не речи kiam:

 • Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto. = Post mallonga estado en la arbaro fariĝis nokto. - Касније, када је она провела кратко време у шуми, настала је ноћ. = После кратког боравка у шуми почела је ноћ.
 • De kiam naskiĝis mia filino, mi estas kiel alia homo. = De la naskiĝo de mia filino mi estas kiel alia homo. - Откако се родила моја кћерка, ја сам као други човек. = Од рођења моја кћерке ја сам као други човек.
 • Adam vivis, post kiam naskiĝis al li Set, okcent jarojn. = ...post la naskiĝo de Set... - Адам је живео, после када му се родио Сет, осамсто година. = ...после рођења Сета...

Ако се стави tiam у такву реченицу, предлог ће да стоји испред tiam: Adam vivis, post tiam, kiam naskiĝis al li Set, 800 jarojn.

Код упитног kiam је друкчије. Предлог испред питања kiam упућује на улогу kiam, а не читаве упитне реченице: Ŝi demandis, ĝis kiam mi restos hejme. = Ŝi demandis, ĝis kiu tempo mi restos hejme.

Односна kie

Односно kie може да нас уведе у месну зависну реченицу. Та уметнута реченица може да се односи на место у главној реченици или на подразумевано tie:

 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Ја бих хтео да останем ту где сам. = Mi volis resti tie. + Mi estis tie.
 • Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas. - Где има дима има и ватре (Где се дим диже, ту ћете ватру наћи.)
 • Jen la loko, de kie venis la bruo. - Ево места са кога долази брујање. = Jen (estas) la loko. + De tiu loko venis la bruo.
 • Ĉie, kien mi venas, troviĝas ia malbonaĵo, kiu premas la koron. - Свугде, где ја дођем, налази се нека лоша ствар, која притиска срце.

Уместо односне kie може често да се користи en kiu(j), ĉe kiu(j), sur kio и слично, претежно ако је у зависној реченици епитет од именице, који не игра улогу прилога за место у главној реченици. Али kie је често елегантније:

 • Kelkajn fojojn mi eĉ legis longajn artikolojn pri mia afero, kie estis videble, ke la aŭtoroj eĉ ne vidis mian verkon. = ...longajn artikolojn pri mia afero, en kiuj estis... - Неколико пута ја сам већ читао дугачке чланке о мојој ствари, где је видљиво, да аутори чак нису ни видели мој рад. = ...дугачке чланке о мојој ствари, у којима је...

  Део реченице longajn artikolojn pri mia afero није прилог за место, него је објекат.

 • Ne troviĝas, kie sidi. = Ne troviĝas io, sur kio oni povus sidi. - Не налазимо где да седнемо. = Не налазимо нешто, на што би се могло сести.

Односна kia

Односна kia може нас усмеравати на особинску зависну реченицу. Односна kia-реч може да се односи на tia, tiaspeca или tiuspeca у главној реченици:

 • Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. - Она није таква, каква мора да буде краљица. = Ŝi ne estas tia. + Reĝino devas esti tia.
 • Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas. - Како вас буду видели, тако ће вас оценити. = Tia oni vin taksas. + Tia oni vin vidas.
 • Regis tia frosto, kian ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro. - Владао је такав мраз, какав ми код нас нисмо имали чак ни у најсуровијој зими. = Regis tia frosto. + Tian froston ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro.
 • La arbo de la suno estis belega arbo tia, kian ni neniam vidis. - Шума сунца је прекрасна шума таква, какву ми никада видели нисмо.

Ако се односни KI-израз односи на именицу са tia, може се исто тако користити односни kiu: Vi havas plenan rajton uzi la monon en tia maniero, kiu ŝajnas al Vi la plej bona.

Односна kiu упућује на одређену индивидуу, док односна kia упућује на врсту:

 • Mi uzis tiun aŭton, kiu povas veturi tre rapide. - Ја ћу да користим тај ауто, који може да вози веома брзо.

  Говорило се о сигурном аутомобилу за појединце. Он може да се вози веома брзо.

 • Mi uzis tian aŭton, kia povas veturi tre rapide. - Ја сам користио такав ауто, који се може возити веома брзо.

  Говорило се о врсти аутомобила. Сви аутомобили те врсте могу да се возе веома брзо.

Али у овим примерима већ tiun и tian сувише јасно упућују на разлику између појединца и врсте. Може се, дакле, користити kiu у обе зависне реченице. Чешће се бира kiu, али kia више акцентује, да се ради о врсти.

Користите односно kia само испред реченице са глаголом. Испред усамљеног дела реченице, или групе реченичних делова без глагола, користи се упоређујуће kiel: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo. Немојте рећи: ...urbojn kia Parizo.

Односна kiel

Односно kiel може да закључи начин или степен достигнућа зависне реченице. Односни kiel-израз односи се на tiel у главној реченици, али често tiel се изоставља:

 • Oni ludas sur fortepiano, tamen tre mallaŭte kaj tiel bele, kiel ŝi neniam antaŭe aŭdis. - Свирали су на клавиру, ипак веома тихо и тако лепо, како она никада раније није чула.
 • Li komprenas predikon [tiel], kiel bovo [komprenas] muzikon. - Он је разумео придику [тако], како говедо [разуме] музику.

Односни kiel-израз понекад описује читаву реченицу. Тада kiel представља идеју читаве реченице, слично односном kio: Ŝia beleco, kiel oni diris, estas la deloga beleco de la malbono. = Њена лепота је обманула лепоту зла. + Тако се каже. = Каже се, да је њена лепота...

Односна kiom

Односно kiom може да уведе количинску или мерну зависну реченицу. Односна kiom-реченица односи се на tiom у главној реченици, али често tiom је испуштено:

 • Vi faris por nia afero tiom multe, kiom neniu alia ĝis nun faris. - Ви сте учинили за нашу ствар тако много, колико нико други до сада није учинио. = Vi faris por nia afero tiom multe. + Neniu alia ĝis nun faris tiom.
 • Nun vi ricevos tiom multe da mono, kiom vi volas havi. - Сада ћете ви да примите тако много новца, колико хоћете да имате.
 • Ĉiuj donas al mi prunte [tiom], kiom mi volas. - Сви су давали мени позајмљујући ми [толико], колико сам хтео.

Зависна реченица са односним kiom често упућује на неку границу:

 • La kompatinda stana soldato tenis sin, kiom li povis, tute rekte. - Бедни оловни војник држао се колико је могао, потпуно усправно.

  Његове снаге биле су ограничене.

 • Unu el la plej kuraĝaj knaboj kaj iom post iom ankaŭ ĉiuj aliaj ekkantis strofon el malnova kanto pri cikonioj, kiom ili tion memoris. - Један од најхрабријих дечака и мало по мало исто тако и сви остали запевали су строфу из старе песме о родама, како су је тада запамтили.

  Постоје границе њиховог памћења. Они не могу да певају више него им памћење дозволи.

Односна kial

Такође kial је коришћен као односна реч, али само као додатак именицама као kaŭzo или motivo, па чак и тада само веома ретко:

 • La efektiva kaŭzo, kial ili ne aliĝas al ni, estas tio, ke ili timas. - Стварни узрок зашто се они не пријављују нама, је то да се они плаше. = La efektiva kaŭzo estas tio, ke ili timas. + Tial ili ne aliĝas al ni.

  Могло би се такође рећи ...узрок због кога нам се они не пријављују... Чешће се ипак користи ke-израз: ...узрок, да се они не пријављују нама...

Дакле, на користи се израз као: Ili foriris tial, kial mi foriris. Али се каже: Ili foriris pro la sama kaŭzo, kial mi foriris. Или чешће: ...pro la sama kaŭzo, pro kiu mi foriris.

Да се представи потпуна реченица, која упућује на узрок, може се употребити pro kio: Mi ne ricevis vian leteron, pro kio mi ne respondis. Исто тако је могуће преокренути конструкцију реченице, користећи ĉar: Ĉar mi ne ricevis vian leteron, mi ne respondis.

Односни kial-израз не упућује сам по себи на узрок или мотив. Узрок упућује на реч, на коју се као kial-израз односи, а речца kial представља тај узрок у зависној реченици. За уводну зависну реченицу, која сама пом себи показује узрок или мотив, користи се у првом реду ĉar: Ili foriris, ĉar mi foriris. (Мој одлазак је узрок њиховог одласка.)

Напуштање TI-речи

Односна KI-реч често се односи на самосвојну TI-реч у главној реченици. Често се мора подразумевати та TI-реч без промене значења. Не постоје апсолутна правила, када се може одбацити TI-реч. Најважнија је јасноћа:Ако нам се реченица чини веома нејасном, не треба одбацивати TI-реч. Односна KI-реч и одговарајућа TI-реч морају нормално да имају исти облик: Оне ће да буду из исте групе корелатива (tiu — kiu, tio — kio, tiel — kiel итд.), и оне ће имати исту усмеравајућу улогу, или ће обе бити без те улоге.

 • Tiu, kiu havas forton, havas rajton.Kiu havas forton, havas rajton. - Тај, који има снагу, има право. → Ко има снагу, има право. (Закон јачега.)
 • Kiu okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto, kaj kiu okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto. = Tiu, kiu okupas sin... - Ко окупира себе механиком, биће механичар, ко себе окупира хемијом, биће хемичар. = Тај који окупира (забави) себе...
 • Mi pagis al tiu, al kiu oni devis [pagi].Mi pagis, al kiu oni devis. - Ја сам платио томе, коме се мора [платити]. → Ја сам платио коме се морало.

Нормално се не изоставља само tiun или tiujn: Mi finfine provis tiujn, kiujn vi tiom laŭdis. Немојте рећи: Mi finfine provis, kiujn vi tiom laŭdis.

Ако tiu испред именице као њен дефинатор, не може се изоставити tiu а да се не промени значење. Али се често може променити tiu у la важне промене значења: Li ankoraŭ ne redonis tiun libron, kiun li pruntis de mi.Li ankoraŭ ne redonis la libron, kiun li pruntis de mi. Ако се може рећи: Li ankoraŭ ne redonis libron, kiun..., радило би се о једној од тих књига, које ми је он позајмио. Значење би се променило.

 • Tio, kio pasis, ne revenos.Kio pasis, ne revenos. - То, што је прошло, неће се вратити. → Што прође, не враћа се.
 • Li tuj faris tion, kion mi volis.Li tuj faris, kion mi volis. - Он је одмах учинио то што сам ја хтео. → Он је одмах учинио, што сам ја хтео.

Ако tio и kio имају предлог, у првом реду се не одбацује tio: Marta renkontiĝis kun tio, kun kio renkontiĝas milionoj da homoj. Не: Marta renkontiĝis, kun kio renkontiĝas...

Ако се односни kiam-израз односи на tiam, најчешће се испушта tiam. Понавља се tiam Само ако се жели изразити занос: Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn.

Уместо post tiam kiam, de tiam kiam итд., нормално се користи само post kiam, de kiam итд. Дакле, изоставља се tiam, али се чува предлог. У таквим случајевима предлог се односи не на реч kiam, већ на читаву kiam-реченицу: Post tiam, kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.

Уместо ĝis (tiam) kiam једноставно се каже ĝis. Исто тако не користи се dum (tiam) kiam, него једноставно dum. Ĝis и dum су саме по себи зависни везници, и нема никакве потребе да им се помаже са kiam. Уместо пре тада када нормално се употребљава antaŭ ol.

Ако се односни kie-израз односи на исто tie, често се испушта tie, али се може сачувати tie за реторичност: Kie estas pano, [tie] ne mankas panpecetoj.

Односни kia-израз увек се односи на tia у главној реченици. Најчешће се чува tia, али ако реченица остаје јасна, та реч се може испустити: Li havas [tian] kapon, kian vi ne trovos en la tuta mondo.

Односни kiel-израз увек се односи на tiel у главној реченици, али се често може и подразумевати tiel: Ne vivu [tiel] kiel vi volas, vivu [tiel] kiel vi povas.

Односна kiom-реченица увек се односи на tiom у главној реченици, али се често може и подразумевати tiom: Da pulvo ni havas [tiom] kiom vi volas.

Односни kies-израз ретко се односи на ties у главној реченици. Када је тако ипак, понеки пут се готово може одбацити ties: Kies ĝi estas, ties ĝi restu.

Односна kial-реченица никада се не односи на tial у главној реченици.

Испуштање TI-речи нормално није могуће, када TI-реч и односна KI-реч имају исту усмеривачку улогу, или када једна од њих има, а друга нема усмеривачку улогу:

 • Немојте рећи: Mi konas, kiu venis. Реците: Mi konas tiun, kiu venis. Не реците: Ĝi estas besto, kian vi timas. Али: Ĝi estas tia besto, kian vi timas.
 • Не може: Ili loĝas, de kie mi venas. Мора се рећи: Ili loĝas tie, de kie mi venas. Такође не може: Li devenas, kien mi iros. Потребно је: Li devenas de tie, kien mi iros. Исто тако није могуће изоставити tie, али сачувати предлог, који стоји пре tie. Не реците: Li venas de kie mi loĝas. Реците: Li venas de tie, kie mi loĝas.

У неким језицима могуће је понекад избацити односну KI-реч. То није могуће у есперанту. Немојте рећи: La viro, mi vidis, portis valizon. Реците: La viro, kiun mi vidis, portis valizon. Не реците: Nun estas la horo, ŝi normale alvenas. Реците: Nun estas la horo, kiam ŝi normale alvenas.

У неким језицима се понекад може одбацити односна KI-реч, али сачувати евентуални прилог, који тада стоји сам негде у реченици (чак и на крају). То је апсолутно немогуће у есперанту. Прилог мора да стоји пре тог дела реченице, на чију улогу он усмерава пажњу. Немојте рећи: Mi vidis tiun knabinon, vi parolis pri. Свакако реците: Mi vidis tiun knabinon, pri kiu vi parolis.

Se

Se = "под условом да, са претпоставком да, у случају да". Se уводи зависну реченицу, која указује на услов, претпоставку или догађај:

 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. = En la okazo, ke li scius... - Ако он буде знао, да сам ја овде, он ће одмах доћи код мене. = У случају, да би он сазнао...

  Кондиционал се користи, јер се говори само о фантазији.

 • Se mi estus sana, mi estus feliĉa. = Sub la kondiĉo, ke mi estus sana... - Ако ја будем здрав, ја ћу да будем срећан. = Под условом, да будем здрав...
 • Se li havas multe da mono, li verŝajne aĉetos aŭton. - Ако он има много новца, он ће вероватно купити аутомобил.

  AS-облик и OS-облик (индикатив) указују да може да буде реалност. Може бити, да он заиста има много новца, али се не зна сигурно.

 • Se iu havas multe da mono, tiu havas ankaŭ multe da problemoj. - Ако неко има много новца, тај такође има и много проблема.

  AS-облик указује да се ради о увек вредном принципу.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Ова књига има шездесет страна; тако, ако ја будем свакога дана читао по петнаест страна, завршићу читаву књигу за четири дана.

  У овим реченицама се исто тако може користити кондиционал. Код будућег времена не може увек да се направи оштра разлика између фантазије и реалности (чињеница), јер је будућност увек несигурна.

Када се se-израз нађе на почетку реченице, често се користи tiam у главној реченици да би се помогло разумевању. Tiam представља идеју se-израза. Може се исто тако користити tiuokaze, tiaokaze или слично: Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.

Понекад tio у главној реченици репрезентује идеју претходног se-израза: Se ŝi havas multe da mono, tio ne nepre signifas, ke ŝi estas feliĉa. = Ако она има много новца, чињеница да она има много новца, нужно не значи...

Se се користи исто тако и у главној реченици за изражавање јаке жеље, коју је вероватно немогуће реализовати. Глагол увек има US-облик у таквим реченицама: Охо, se бих био сам! Se не бих имао децу! = Ја жудим, да будем сам, да немам децу (али то није могуће). Може се рећи, да је истина главне реченице подразумевана: Охо, ако ја будем сам, тада ћу да будем срећан! Може се користити nur у заповедним se-изразима за јачање значења жеље: Охо, ако ја само бих био сам! Охо, ако бих ја nur могао да будем такав срећник!

Ĉar

Ĉar = "због тога да". Ĉar уводи уметнуту реченицу, која упућује на узрок или мотив:

 • La tranĉilo tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra. = Ke la tranĉilo estas akra, estas la kaŭzo, ke ĝi tranĉas bone. - Нож добро реже, јер је оштар. = Да је нож оштар, види се из тога, што добро реже.
 • Ĉar vi estas tiel servema, mi faras al vi donacon. - Пошто сте тако услужни, ја ћу вам учинити поклон.
 • Venigu la kuraciston, ĉar mi estas malsana. - Доведите лекара, јер ја сам болестан.
 • Li estas mia onklo, ĉar mia patro estas lia frato. - Он је мој стриц, јер мој отац је његов брат.

  Чињеница да је мој отац његов брат, да га ја именујем као свога стрица.

Ако се ĉar-реч налази на почетку реченице, често се користи tial у главној реченици. Tial представља идеју од ĉar-реченице: Јер аутор језика есперанта одмах на почетку одрекао се једном за увек свих личних права и привилегија у односу на тај језик, па је tial есперанто "ничије власништво". На крају дугачке ĉar-реченице можда се могло заборавити, да је она почела са ĉar. Tial уводи следећи узрок, мотив, и подсећа, да је реч о узроку. Неки пут се користи tial директно испред ĉar за истицање: Ја молим ово tial, јер ја знам утицај повећања броја људи. После tial користи се ипак нормално ke-реченица. Tial ke = због тога да = ĉar: Ово је само tial, да сама идеја језика "свесветског" је тако висока и примамљива. Варијанта pro tio ĉar се ипак не користи.

Dum

Dum уводи временску зависну реченицу. Dum-израз указује на нешто, што траје истовремено са главном реченицом. Користи се dum, ако и зависна и главна реченица мање-више једнако трају, а трају у више-мање исто време:

 • Unu el la vojaĝantoj gardodeĵoris, dum la aliaj dormis. - Један од путника је дежурао, док су остали спавали.

  Дежурство је трајало истовремено колико и спавање.

 • Restu apud mi, dum mi kun li ekstere parolos. - Останите поред мене, док ја са њим будем напољу разговарао.

Често dum-израз указује на нешто, што је у контрасту према главној реченици. Тада време трајања значења може да ослаби а понекад и готово нестане:

 • Dum interne ĉio kantadis kaj ĝojadis, ŝi sidis malgaja en sia ĝardeneto. - Док су унутра сви певали и веселили се, она је седела тужна у својој баштици.

  Две радње, које су истовремене и трајне, у јачем су контрасту једна према другој.

 • Li estas nur unufoja mensoginto dum vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto. - Он је био само једанпут лажов док сте ви још увек лажов.

  Две улице су истовремене (иако се радња једнократног лажова десила раније), али важан је контраст између једнократне лаже и вечитог лагања.

Dum је у почетку само везник. После dum постаје такође предлог: Dum la manĝado venas apetito.

Ако су обе радње трајне, а нећемо одвојено да посматрамо њихово трајање, користи се односни kiam. Тада две радње можда јесу истовремене само један тренутак: Kiam mi venis al li, li dormis. Kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn. Dum и kiam упућују на различите нијансе. Дакле, не користе се обе истовремено. Не реците: Tio okazis, dum kiam mi loĝis en Romo. Реците ...сок сам ја становао у Риму, ако је реч о трајању догађаја. Реците ...када сам ја становао у Риму, ако је краткотрајан догађај, или ако трајање радње није важно.

Ĝis

Ĝis уводи у зависну реченицу, која упућује на неку временску тачку главне реченице. Када је радња од ĝis-реченице почиње, радња главне реченице се завршава:

 • Ili persekutos vin, ĝis vi pereos. - Они вас прогоне, до ваше погибије.

  Када ви погинете, завршиће се прогон.

 • Malĝoje ŝi eliris el la palaco kaj iris dum la tuta tago tra kampoj kaj marĉoj, ĝis ŝi venis al la granda arbaro. - Невесела, она је изашла из палате и ишла током читавог дана кроз поља и мочваре, док се вратила ка великој шуми.

  Када је она дошла у велику шуму, прекинуло се ходање.

 • Ili jam obstine celados al ĝi ĉiam pli kaj pli kaj ne ĉesos en sia celado tiel longe, ĝis ili la aferon atingos. - Они већ упорно циљају на то увек више и више и не прекоидају своје циљање тако дуго, док не постигну своју ствар.

Ĝis-израз увек указује на нешто више-мање тренутно. Не кажите: Mi restis, ĝis li dormis. Реците: Mi restis, ĝis li ekdormis. Или: Mi restis, ĝis mi vidis, ke li dormas. Или слично.

У временској зависној реченици је сувишно, чак избегавајуће, додати kiam после ĝis. Не реците: Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. Реците једноставно: Mi daŭrigos demandadi, ĝis vi respondos. Ĝis је само везник, и не треба му помоћ од kiam. Али ако се ради о упитној зависној реченици, ĝis kiam је потпуно нормално: Mi demandis, ĝis kiam ili restos tie.

Може да изгледа чудно, да се користи ĝis kiam само у питањима. Објашњење је да неупитне ĝis kiam је потпуно друга реченична конструкција него упитно ĝis kiam. Сличност је само привидна. Испред неупитне зависне реченице ĝis се односи на целу зависну реченицу: Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. = Mi daŭrigos demandadi ĝis la tempo de via respondo. У питању зависне реченице ипак ĝis се односи само на kiam: {5} = {6} Код овакве упитне зависне реченице, и ĝis и kiam су неопходни за значење. Код временских ĝis-израза kiam је ипак потпуно сувишан. Додавање тог сувишног kiam могло би се понекад чак поверовати, да је реч о питању, иако уопште није тако.

Неки погрешно додају ne у ĝis-израз (због утицаја националног језика), што даје потпуно нејасан смисао. Каже се, напр.: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi ne donos pruvojn. Жељени смисао је, да радња "одбити веровати у ваше речи" прекида се у тренутку када су докази дати. Дакле, мора да се каже: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi donos pruvojn. Ако се користи dumуместо ĝis, ипак се користи ne: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, dum vi ne donos pruvojn. Радња "rifuzi kredi al viaj vortoj" траје толико времена, када ви не дајете доказе (до тренутка, када ви приложите доказе).

Ĝis је од почетка не само везник, већ исто тако и предлог: Post la vespermanĝo niaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo kaj akompanis ilin ĝis ilia domo.

Kvankam

Kvankam уводи зависну реченицу, која указује на недовољан узрок или недовољно ометање. Kvankam-израз усмерава на нешто, што не успева да омете идеју главне реченице:

 • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono. - Она је склопила брак са својим рођаком, иако су њени родитељи хтели да је удају за другог човека.

  Она је ушла у брак са својим рођаком. Хтење родитеља није могло то да спречи.

 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo. - Кошуље, оковратници, орукавља и остале сличне ствари ми називамо рубље, иако они нису увек урађени од платна.

  Ми то називамо рубље. Чињеница, да они нису увек од платна, не мења ствар.

Ако kvankam-израз стоји на почетку, често се ради јасноће користи tamen у главној реченици:

 • Kvankam la pasintaj tagoj povis ŝin prepari al tia sorto, ĝi tamen estis surprizo. - Иако су протекли дани могли да је припреме за такву судбину, то је ипак било изненађење.
 • Kvankam blinda kaj maljuna, li en la daŭro de tre mallonga tempo perfekte ellernis Esperanton. = Kvankam li estis blinda kaj maljuna... - Иако слеп и стар, он је у току веома дугог времена изврсно научио есперанто. = Иако је он био слеп и стар...

Никада не користите sed (nek kaj) да бисте помогли kvankam-израз. Не реците: Kvankam mi ne volis tion, sed mi faris. Реците: Kvankam mi ne volis tion, mi tamen faris. Aŭ: Mi ne volis tion, sed mi tamen faris.

Kvankam је веома сличан malgraŭ. Разлика је у томе да kvankam уводи зависну реченицу, док је malgraŭ предлог, који стоји испред именског дела реченице: Они одбијају да помогну, иако сам их ја молио. = Они су одбили да помогну упркос мојим преклињањима.

Али исто тако malgraŭ може да уведе зависну уметнуту реченицу уз помоћ ke или tio ke: Они одбијају помоћ упркос (то), да ми преклињемо. Израз malgraŭ (tio) ke је мање уобичајен, али и такав подстицајнији је него kvankam. Постоји такође чак јачи израз spite ke, које показује интенцију супротности: Они су то одбијали упркос нашим преклињањима. Такође + se може неки пут имати слично значење. + se упућује, да би могло да буде изнеђујуће, ако ствар не би могла одмоћи: Они би одбили, чак и да их ми преклињемо.

Kvazaŭ

Kvazaŭ = "тако како би било". Kvazaŭ може увести зависну реченицу, која упућује на измишљени простор komparon:

 • Tie ili sidis kune, kvazaŭ ili estus gefianĉoj. = Ili sidis kune tiel, kiel estus, se ili estus gefianĉoj. - Тамо они седе заједно, као да су вереници. = Они седе заједно тако, како би били, или као да су вереник и вереница.

  Они нису вереници, али изгледају тако.

 • Ŝi kuris al li renkonte, kvazaŭ ŝi volus lin kisi. Ŝi tion ne faris. - Она трчи њему у сусрет, као да би хтела да га пољуби. Она то није урадила.
 • Estas al mi kvazaŭ mi sonĝus. - Било ми је као да бих сањао.
 • Mi havas tian senton, kvazaŭ mi kisus mian patrinon! = Mi havas tian senton, kian mi havus, se mi kisus mian patrinon. - Ја имам такво осећање, као да љубим моју мајку! = Ја имам такав осећај, какав бих имао, ако бих љубио моју мајку.

У тим kvazaŭ-изразима нормално се користи кондиционал (погодбени начин). Али, ако kvazaŭ-израз некако понавља нечију мисао, тада се најчешће користи индикатив. Тада је реч о индиректном говору, у коме се увек користи облик речи некадашње мисли или израза: Ŝi havis la senton, kvazaŭ tio estas ŝia arbo.

Kvazaŭ често игра улогу као прилошка речца (која нас не уводи потпуно у зависну реченицу). Тада се нормално користи само индикатив (изрични начин): Ili vidas en mi personon, kiu kvazaŭ ludas la rolon de ia reĝo.

Ol

Ol може да уведе временску зависну реченицу, ако испред те уметнуте реченице стоји реч antaŭ:

 • Antaŭ ol li atingis sian celon, la suno subiris. = Pli frue ol tiam, kiam li atingis... - Пре него што он постигне свој циљ, сунце ће заћи. = Раније него тада, када он постигне...
 • Mi ne manĝos, antaŭ ol mi diros mian aferon. = Mi ne manĝos pli frue ol tiam, kiam mi diros mian aferon. - Ја нећу јести, пре него што искажем моју ствар. = Ја нећу јести раније од тога, када будем рекао моју ствар.

Ol најчешће упућује на поређење у сарадњи са pli или alia. Исто тако у antaŭ ol ради се о поређењу. Упоређују се два времена. Једно од тих времена је раније, дакле претходно. Логично би се такође могло користити antaŭ kiam, исто као што се користи post kiam. Алтернативно могло би се потпуно логично користити post ol уместо post kiam. Али већ дуже је уобичајено употребљавати antaŭ ol и post kiam. Оба су логична. Логички би исправни били и antaŭ ke (= antaŭ tio ke), и post ke (= post tio ke), али ти изрази нису у пракси коришћени. Препоручљиво је користити antaŭ ol и post kiam, јер они су најразумљивији баш због своје уобичајености.

Ако главна и зависна реченица имају исти субјекат, може се заменити зависна реченица користећи antaŭ ol + инфинитив: Oni devas iri longan distancon, antaŭ ol veni al la rivero.

Apenaŭ

Apenaŭ је врло честа прилошка речца, али она исто тако може да буде везник за временску зависну реченицу. Тада apenaŭ значи "tuj post kiam" или "preskaŭ samtempe kiam". Таква apenaŭ-реченица стоји увек испред главне реченице:

 • Apenaŭ ŝia patrino ŝin rimarkis, ŝi kriis al ŝi: "Nu, mia filino?" = Tuj post kiam ŝia patrino ŝin rimarkis (preskaŭ samtempe), ŝi kriis... - Чим ју је њена мајка приметила, она је крикнула према њој: "Хеј, моја кћерко?" = Одмах пошто је њена мајка приметила њу (готово истовремено), она је крикнула...
 • Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, el la buŝo de Janjo elsaltis krieto de doloro. - Чим је додирнуо њену руку, из Јањиних уста излетео је крик бола.

Алтернативно могли су да користе apenaŭ као прилошку речцу у главној реченици: Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, kiam el la buŝo... Реченица када се из устију... је сада временска зависна реченица.

Вратите се горе