У садржају

Именице су имена ствари, предмета, апстракција, људи, животиња, појава, радњи, квалитета, врста, појединаца итд. Именице у есперанту имају O-завршетак:

 • tablo - сто = име конкретне ствари
 • hundo - пас = назив животињске врсте
 • saĝo - мудрост = назив квалитета
 • amo - љубав = име осећања
 • kuro - трка = име радње
 • martelado - чекићање = име радње
 • Petro - Петар = име лица
 • Jokohamo - Јокохама = име града

После именског O-наставка може да следи J-наставак за множину, и акузативски N-наставак. Такође се могу ставити оба, али увек J испред N:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Може се заменити именички завршетак O апострофом, али само када иза тога не следи J или N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Коришћење именица

Именице, или тачније делови реченице са именицом као главном речју, налазе се у реченицама претежно као субјекти, објекти, придеви или vокатив, али они се исто тако могу наћи у улози додатног описа или епитетског описа друге речи:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Добра жена смиривала је своју жеђ.

  Део реченице la bona virino, као главна реч је именица virino, је у улози субјекта.

 • Mi vidas leonon. - Ја сам видео лава.

  Именица leonon је у улози објекта (и има такав акузативски наставак -N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Лудовик, дај ми хлеб.

  Део реченице Ludoviko је у улози вокатива.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - На прозору лежи оловка и перо.

  Именски део реченице sur la fenestro је у улози прилога за место (и има такав предлог за место sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Зуби лава су веома оштри.

  Именски део реченице de leono има улогу присвојног додатка именског дела реченице la dentoj (и има такав прилог од).

 • Mi estas muzikisto. - Ја сам музичар.

  Именица музичар је у улози епитетског описа субјекта mi.

Именске речце

Свака од речца у есперанту може да игра именску улогу у реченици, али они немају O-завршетак. Такви су властита имена, корелативи на U и O, имена есперантских слова, цифре и речце ambaŭ.

Исто тако описни придеви могу да играју именске улоге у реченици.

Властита имена

Потпуно есперантизована властита имена увек имају O-завршетак: Anno, Petro, Teodoro, Mario... Такође неесперантизована властита имена су именице, али уобичајено немају O-завршетак: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. Код таквих имена може се одбацити акузативски N-завршетак, чак иако улога у реченици то захтева. Читајте детаљније у објашњењима о N-завршетку.

Вратите се горе