Till sidans innehåll

Anstataŭ

Prepositionen anstataŭ anger någonting vars roll fullgörs av något annat, i vars ställe något annat är.

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - I ställer för kaffe gav han mig te med socker.

  Han gav inte kaffe utan te. Kaffets roll (som dryck) fullgjordes av te.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - När Joab dog blev Husam från temaneernas land konung efter honom.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - I stället för på morgonen brukar jag nu värma ugnen dagtid.

  Jag värmer (den) inte längre på morgonen, utan på dagen.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - I stället för varje som helst slags svar skakade gamlingen nekande på huvudet.

  Hon gav inte verkligt svar, utan huvudskakningen fungerade som svar.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Ska jag inte hjälpa dig i stället för att du ensam ska göra hela arbetet.

  Nu är avsikten att du ensam ska göra hela arbetet. Ska inte jag hjälpa dig i stället?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - I stället för att var och en lär sig olika språk borde alla lära sig ett och samma språk ordentligt.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - De andra änderna föredrog att simma i kanalerna i stället för att besöka henne.

Krom

Prepositionen krom anger en sak som man betraktar för sig. Denna grundbetydelse ger i praktiken två betydelser: undantagande krom och tilläggande krom.

Undantagande krom

Undantagande krom anger något, för vilket fortsättningen av satsen inte gäller. Om satsen är positiv är innebörden hos undantagande krom negativ. En sådan positiv sats innehåller normalt ĉiu(j), ĉio eller tuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Där var alla mina bröder utom Petro.

  Petro var inte där.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Allt i henne var ungt och åtminstone till synes sorglöst, utom pannan.

  Pannan var inte sådan.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Hela texten var korrekt, förutom en sats.

  En sats var inte korrekt.

Om satsen är negativ (med ne, NENI-ord eller sen), då är innebörden hos undantagande krom positiv:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - I salongen var ingen förutom han och hans flickvän.

  Han och hans flickvän var förvisso där.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Det finns ingen Gud förutom Mig.

  Jag är den enda Gud som finns.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - De senaste månaderna går jag, förutom för mina yrkesmässiga behov, knappast någonsin ut ur huset.

  I fall av yrkesmässiga behov går jag förvisso ut. (Man kan för klarhets skull säga krom pro miaj profesiaj bezonoj, men se här nedan angående anstataŭ och krom + andra satsrollmarkörer.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Marta låg på den hårda bädden utan annan känsla än dödströtthet

  Dödströtthet kände hon förvisso

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Jag kräver ingenting mera, förutom att man visar mig tillgivenhet och uppskattning.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Det finns inte gott för människan, förutom att äta och dricka.

Tillfogande krom

Tillfogande krom visar på något som faktiskt gäller. Till det fogar man (efteråt) något annat, som också gäller. Normalt finns ankaŭ, också, (eventuellt ankoraŭ, ytterligare, eller , till och med) med i satsen för att framhäva att det rör sig om ett tillägg:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Förutom Petro var där också alla mina andra bröder. = I tillägg till Petro var också de där.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Genom att ge lån förlorar man ofta förutom sin egendom även sin vän. = I tillägg till det att man förlorar sin egendom, förlorar man också vännen.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - Månen har ännu inte stigit tillräckligt högt, förutom det var det lite dimmigt. = I tillägg till att månen inte hade stigit tillräckligt, var det också lite dimmigt.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Förutom Karlo kom rentav hela familjen. = I tillägg till att Karlo kom...
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Förutom att han kom sent betedde han sig rentav mycket dåligt.

Risk för missförstånd

Normalt visar sammanhanget tydligt om det handlar om undantagande eller tilläggande krom. Om det finns ankaŭ, ankoraŭ eller med, då är krom ovillkorligt tilläggande. Om ett sådant ord saknas, och om satsen är negativ, då är krom ovillkorligt undantagande. För absolut klarhet kan man för den undantagande betydelsen använda kun escepto de, escepte de, escept(int)e + N-finaĵon, eller ekskluzive de. För tilläggande betydelse kan man använda aldone al, inkluzive de.

Anstataŭ och krom + andra satsrollmarkörer

Anstataŭ och krom är lite egenartade prepositioner, eftersom de faktiskt inte anger någon satsdelsroll! De visar bara att något annat fullgör sakens roll, eller att saken betraktas för sig. Normalt visar sammanhanget om den övertagna rollen är den av ett subjekt, ett objekt eller ett adjekt. Vid behov kan man dock tillägga en andra rollmarkör (preposition eller ändelse N), som visar den faktiska satsrollen.

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Han gjorde detta för henne i stället för för mig.

  Om man skulle säga anstataŭ mi, skulle det verka som om han ersatte mig som handlande, att han gjorde något i stället för att jag gjorde det. Pro visar att mi spelar rollen av "orsak", och att hon ersätter mig i denna roll.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Petro slog Paulus i stället för Vilhelm.

  Petro slog inte Vilhelm utan Paul. Jämför med: Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmo. = Det var inte Vilhelm utan Petro som slog Paul.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - De reste till London i stället för till Bath.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Den som frambär offergåvor till gudar, utom enbart till Herren, den ska vara utrotad.

  Utan al skulle det framstå som om bara Herren kan frambära offer till gudarna utan att bli utrotad. Al behövs för att klargöra att det Herren är mottagaren av offergåvorna.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Ingen har rätt att använda den nya bilen, utom ifall jag säger det.

  En visar att okazo är ett tidsadjekt.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Förutom Vilhelm slog Petro också Paul.

  Ändelsen N efter krom är faktiskt alltid överflödig, ehuru inte felaktig i sådana här fraser. Förvirring kan inte uppstå. Här är det placeringen av ankaŭ som omöjliggör missförstånd. Jämför: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Krom ke Vilhelmo batis Paŭlon, ankaŭ Petro faris tion.

Man kan klargöra detta också med en underförstådd infinitiv: ...anstataŭ fari tion pro mi. ...i stället för att göra detta för mig. ...anstataŭ peti de vi... ...i ställer för att be dig om..., ...anstataŭ bati Vilhelmon. ...i ställer för att slå Vilhelm. ...anstataŭ veturi al Bath. ...i stället för att resa till Bath, Krom bati Vilhelmon... Utom att slå Vilhelm...

Självständig användning

Om man vill använda anstataŭ eller krom självständigt, utan nämnande av det vars roll det handlar om, då måste man tillägga adverbändelsen: anstataŭe = "anstataŭ tio"; krome = "krom tio":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Han gav mig inte kaffe. I stället gav han te. = I stället för kaffe...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Dessutom måste du betala för morgonmål. = Förutom det som du redan har betalat...

Det är också möjligt att använda adjektivändelse: Ni devis almeti anstataŭan radon. Du måste sätta på reservhjul = ...tiun radon, kiu servas anstataŭ alia rado. ...det hjul som tjänstgör i stället för ett annat hjul. Vi devas pagi kroman kotizon. Du borde betala en tilläggsavgift. = ...plian kotizon, krom tiu kotizo, kiun vi jam pagis. ...en ytterligare avgift utöver den som du redan har betalat.

Krome och kroma har alltid en tilläggande betydelse, aldrig en undantagande.

Tillbaka till toppen