Till sidans innehåll

Apostrofering av ändelsen O

Ändelsen O på ett substantiv kan man utelämna. Då skriver man apostrof istället för O. Sådant utelämnande är dock bara tillåtet när ingen av ändelserna J eller N kommer efter. Betoningen ligger på samma vokal som om O hade varit kvar:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Man kan inte använda apostrof i stället för A-ändelse, E-ändelse eller verb-ändelse.

För de tabellord som slutar på O, är inte O-vokalen en verklig O-ändelse, och därför kan de inte ersättas med apostrof. Det är alltså inte tillåtet att skriva ki', ti', i', ĉi', neni' istället för kio, tio, io, ĉio, nenio.

Apostrofering av la

Vokalen "a" i den bestämda artikeln la kan utelämnas och ersättas med en apostrof → l'. Denna förkortade form används helst bara efter prepositioner som slutar med vokal: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Befria oss o Gud, från dom vilda Normanderna!

Lägg märke till att l' skrivs som ett eget ord: de l' maro (inte de l'maro eller del' maro).

Främst inom poesin.

Apostrofer används huvudsakligen i poesi för att undvika extra vokaler.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

I vanliga språk är apostrofer sällsynta. I talat språk förekommer apostrofering knappast alls.

Dank' al

Apostrof är också traditionellt använd i uttrycket dank' al, som uttrycker orsaken till något gott, = tack vare, "på grund av (fördelaktigt) inflytande av". Dank' al används i alla språkarter, även i tal:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Ja, tack vare Gud är allt i sin ordning.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Tack vare undervisningen lyckades jag i provet.

Med samma betydelse kan man använda danke al.

Un'

När man räknar takterna, rytmerna osv, kan man använda den förkortade apostrofformen av talet unu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Ett två, ett två - Soldaterna marscherade.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Ett, två, tre, fyra", räknade han högt.

Un' kan bara användas självständigt, nästan som utrop, som i dom tidigare exemplen. De kan inte uppträda i vanliga meningar. Fel är tex: *Mi havas nur un' amikon. Enda rätta är: Mi havas nur unu amikon.

Tillbaka till toppen