Till sidans innehåll

Apposition är en efterställd förklarande omformulering av satsdelen. Den visar samma sak med andra ord. En apposition beskriver på något sätt satsdelen innan, men är ändå en egen satsdel. I tal särskiljer man normalt en apposition med en kort paus före och efter. I skrift brukar man sätta komman.

En apposition har samma funktion i satsen som satsdelen innan. Om satsdelen innan har adjektivändelsen N, då ska också appositionen ha denna ändelse.

 • Karlo, nia prezidanto, prezentis Petron, la novan sekretarion. - Karl, vår ordförande, presenterade Petro, den nya sekreteraren.

  Både Karlo och nia prezidanto är subjekt, de är till och med samma person. Och Petro och la nova sekretario är objekt, eftersom de är den samma.

 • Tie mi renkontis Vilĉjon, mian edzon. - Där mötte jag Villiam, min man.
 • La diablo lin prenu, la sentaŭgulon! - Må djävulen ta honom, den oduglingen?
 • La koko, trumpetisto de l' mateno, per sia laŭta, forta, hela voĉo el dormo vekas dion de la tago. - Tuppen, morgonens trumpetare, med sin höga, starka, ljusa röst, väckte dagens gud ur slummern.
 • Li prelegis pri Hitlero, la fondinto de la naziismo. - Han föreläste om Hitler, grundaren av nazismen.

  Man kan säga: ...pri Hitlero, pri la fondinto...

 • Ni esprimas nian koran dankon al sinjoro Schleyer, la unua kaj plej energia pioniro de la ideo de neŭtrala lingvo internacia. - Vi uttrycker vårt hjärtliga tack till herr Schleyer, den första och mest energiska pionjären för idén om ett neutralt världsspråk.

  Man kan säga ...al sinjoro Schleyer, al la unua kaj plej energia pioniro...

Ibland kan man inleda en apposition med nome nämligen, tio estas det vill säga, eller ett liknande uttryck.

 • Mi renkontis mian malamikon, nome la mortiginton de mia patro. - Jag träffade min ovän, nämligen min fars mördare.
 • Hodiaŭ mi ricevis duoblan pagon, tio estas cent dolarojn. - I dag mottog jag dubbel betalning, det vill säga hundra dollar.

  Förkortning av: Tio estas: mi ricevis cent dolarojn. Det vill säga: Jag mottog hundra dollar.

Blanda inte ihop appositioner med "namnappositioner" (nominacioj). Namnappositioner kan likna appositioner, men de har aldrig ändelsen N eller andra satsfunktionsmarkörer. Jämför följande satser:

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron, Paŭlon Jenkins. - En del försäkrade att de till och med hade sett en professor, Paul Jenkins.

  Det häpnadsväckande är att de överhuvudtaget hade sett en professor. Efteråt tillägger man att det var just Paul Jenkins som de såg. Paŭlon Jenkins är apposition.

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron Paŭlo Jenkins. - Några försäkrade att de till och med hade sett professor Paul Jenkins.

  Det häpnadsväckande är att de hade sett just Paul Jenkins (som är professor). Paŭlo Jenkins är namnapposition till profesoron. Profesoron Paŭlo Jenkins = tiun profesoron, kiu nomiĝas Paŭlo Jenkins, den professor som kallas Paul Jenkins.

Blanda inte heller ihop apposition med satsdelen vokativ, som saknar satsrollmarkör: Sidigu vin, sinjoro! Sätt er, herrn! Vin och sinjoro är samma person, men vin är objekt och sinjoro är vokativ.

ĉiu(j), ambaŭ eller ĉio som apposition (tillägg)

Ĉiu(j), ambaŭ och ĉio kan vara en förklarande tillägg (en apposition) till ett substantiv eller ett personligt pronomen. Om substantivet eller pronomenet har ändelsen N, då ska också appositionen ha denna ändelse (utom ambaŭ, som aldrig kan ha ändelsen N). Dessa appositioner står inte alltid genast efter den första satsdelen, utan ofta senare i satsen:

 • Ni ĉiuj legas. = Ni legas. Ĉiuj (el ni) legas. - Vi alla läser. = Vi läser. Alla (av oss) läser.
 • Ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. = Ili sidas. Ĉiuj (el ili) sidas. - De sitter alla tyst och skriver. = De sitter. Alla (av dem) sitter.
 • Ŝi vidis, kiel la cikonioj forflugis, ĉiu aparte. = La cikonioj forflugis. Ĉiu unuopa cikonio forflugis aparte. - Hon såg hur storkarn flög bort, var och en för sig. = Storkarna flög bort. Varje enskild stork flög bort för sig.
 • La kolonoj havis ĉiu la alton de dek ok ulnoj. Ĉiu unuopa kolono estis tiel alta. - Pelarna hade var och en en höjd på 18 alnar. Varje enskild pelare var så hög.
 • Vin ĉiujn mi kore salutas. = Mi salutas vin. Mi salutas ĉiujn (el vi). - Jag hälsar er alla hjärtligt. = Jag hälsar er. Jag hälsar alla (er).
 • Ili ambaŭ estis bonaj homoj. = Ili estis bonaj homoj. Ambaŭ (el ili) estis bonaj homoj. - De var båda goda människor. = De var goda människor. Båda (av dem) var goda människor.
 • Tio estas ĉio tre bona. = Tio estas tre bona. Ĉio (el tio) estas tre bona. - Detta är allt mycket bra. = Detta är mycket bra. Allt (av detta ) är mycket bra.

Sammanskrivningar

En speciell form av apposition är sammanskrivningen. Vid sammanskrivning samverkar flera (oftast två) olika slags ord för att uttrycka något speciellt. De olika orden i en sammanskrivning blir nästan som ett sammansatt ord. Man uttalar dem utan paus, och man skriver vanligen ihop dem, men med bindestreck. Ändå handlar det inte om verkliga sammansättningar. Grammatiskt behandlas de (normalt) som särskilda ord.

 • Pluraj ŝtatoj-membroj informis pri sia preteco ampleksigi la instruadon de Esperanto. = ...ŝtatoj, kiuj estas membroj [de UNESKO]... - Flera stater-medlemmar informerade om sin beredskap att inbegripa undervisning i Esperanto. = ...stater som är medlemmar [av UNESCO]...

  Både ŝtatoj och membroj har ändelsen J, eftersom de är två särskilda ord.

 • La Franca flago estas blua-blanka-ruĝa. - Den franska flaggan är blå-vit-röd.

  Man kan också säga blua, blanka kaj ruĝa, men den sammanskrivna formen visar att det rör sig om en enhetligt definierad färgkombination.

 • La fotoj ne estis koloraj, sed nigraj-blankaj. - Fotona är inte i färg utan svart-vita.

  Man skulle också kunna säga nigraj kaj blankaj, men nigraj-blankaj framhäver mer kontrasten mot koloraj.

 • Kio estos, tio estos, mi provos trafe-maltrafe. = ...mi provos, ĉu trafe, ĉu maltrafe, laŭ ŝanco. - Det som sker det sker, jag provar på vinst och förlust ("träff-miss"). = ...jag ska prova om det lyckas eller inte, enligt slumpen.
 • Vole-ne-vole li devis konsenti. = Ĉu vole, ĉu ne-vole, li devis konsenti. - Vare sig han ville det eller inte måste han samtycka.
 • Pli-malpli unu horon poste Marta eniris en sian ĉambreton en la mansardo. = Proksimume unu horon poste... - Mer eller mindre en timme efteråt gick Marta in i sin lilla vindskammare. Ungefär en timme efteråt...

  Ibland kan man lika väl säga pli aŭ malpli, men detta har inte riktigt betydelsen proksimume, ungefär.

Kommentarappositioner

Ibland använder man appositionssatsdelar som inte anger samma sak, utan som tillfogar något slags upplysning om saken. Oftast handlar det om en plats där saken finns eller som den kommer ifrån. Sådana kommentarappositioner har aldrig ändelsen N. Man kan se sådana appositioner som förkortade bisatser:

 • Prelegis interalie profesoro Kiselman, Svedujo. = ...Kiselman, kiu venas el Svedujo. - Bland annat föreläste professor Kiselman, Sverige. = ...Kiselman, som kom från Sverige.

  Man kan också säga: ...Kiselman el Svedujo.

 • Ni vizitis Tokion, Japanujo. = ...Tokion, kiu troviĝas en Japanujo. - Vi besökte Tokyo, Japan. = ...Tokyo, som finns i Japan.

  Eller: ...Tokion en Japanujo.

Tillbaka till toppen