Till sidans innehåll

Pli, plej

För att visa jämförelsegrader använder man pli och plej, som normalt beskriver adjektiv eller adverb, men också andra ord.

Pli

Pli visar att den beskrivna egenskapen, handlingen, sättet eller något liknande överträffar något annat som man jämför med. För att ange vad pli-uttrycket överträffar, använder man småordet ol:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Pappret är mycket vitt, men snön är ännu vitare.

  Snöns vithet överträffar papprets vithet.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - Jag har ett färskare bröd än du.

  Mitt bröds färskhet överträffar ditt bröds färskhet.

 • Nu, iru pli rapide! - Nåväl, gå snabbare.

  Din hastighet ska överträffa den nuvarande hastigheten.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - Två människor kan göra mer än en.

  Mängden som två människor kan göra överskrider mängden som en människa kan göra.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - Min bror sa till Stefan att han älskade honom mer än sig själv.

  Brodern älskar både Stefan och sig själv, men hans kärlek till Stefan överträffar hans egenkärlek.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Hans uppsyn visade lidande mer än ilska.

  Uppsynen visade olika saker, men mest visade den lidande.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - Den kunde inte ens uthärda en minut mer. Mer = "längre".
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Det återstår cirka tio personer, inte mer. Mer = "fler"

Blanda inte ihop pli med småordet plu, som visar, att handlingen eller tillståndet inte upphör utan består. Plu är ett tidssmåord: Tenu ankaŭ plu ĝin en sekreto. Håll det fortfarande hemligt. = Ne ĉesu teni ĝin en sekreto. Sluta inte att hemlighålla det. Daŭrigu teni ĝin en sekreto. Fortsätt att hemlighålla det. Ni ne ĉesis labori, sed plu faris niajn taskojn. Jag slutade inte att arbeta utan gjorde fortsättningsvis mina uppgifter. Mi plu amos vin ĝis la morto. Jag ska fortsätta att älska dig intill döden.

Pli kan visa tid bara om ett annat tidsord åtföljer det eller är underförstått.

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Han berättade vidare. = Han fortsatte sitt berättande.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Han berättade mer. = Han berättade om fler saker.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Han ska inte leva vidare. = Han ska inte leva längre.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Jag tänker att den kommer att vara under konstruktion i mer än tre år.

  Här är det inte möjligt med plu, eftersom det följer ett ol-uttryck, vilket kräver pli eller ett liknande ord.

Plej

Plej visar att den beskrivna egenskapen, handlingen, sättet eller liknande, överträffar alla andra som man jämför med. Det kan vara alla andra som existerar eller alla andra i sammanhanget.

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - August är min mest älskade son.

  Det finns ingen son som jag älskar mer.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Hon tog den vackraste silvervas som fanns i bostaden.

  En vackrare vas fanns inte där.

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Han var mycket snarstucken och brusade ofta upp för den minsta bagatell.
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Han hörde ett bullrande ton, som kunde skrämma även den modigaste mans hjärta.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - Mest älskar han att man mottar honom väl, att trakteringen är bra.

För att visa den grupp inom vilken plej-uttrycket gäller, använder man vanligen prepositionen el: Ŝi estas la plej saĝa el ĉiuj, kiujn mi konas. Man kan också visa var plej-uttrycket gäller med hjälp av en, sur, inter eller någon annan platspreposition: Ĝi estas la plej alta montaro en Azio. Den är den högsta bergskedjan i Asien.

När man jämför precis två saker försvinner skillnaden mellan la pli och la plej. Om en av två saker är större än den andra, då är den automatiskt också den största av dem:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - Den är den bättre av de två. Den är den bästa av de två.

Om man säger la pli, kan det normalt bara vara två saker som jämförs, och då behöver vi inte lägga till "el la du" (av de två):

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Hon är den äldre. = Hon är den äldsta av de två.

Men i vissa sammanhang är det inte nödvändigtvis bara två: Ĉu tiu estas unu el viaj malpli aĝaj fratinoj? Ne, ŝi estas la pli aĝa. Är detta en av dina yngre systrar? Nej, hon är den äldre. Hon är den av mina många systrar som är äldre än jag.

Många menar rentav att man måste använda la pli när man jämför två saker, och att la plej då är fel. I varje fall är det ofta mer elegant att använda la pli.

Malpli, malplej

För att jämföra kan man också använda formerna malpli och malplej:

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - Ditt bröd är mindre färskt än mitt. ≈ ...mer förfaret...
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - Hopen sprang mindre snabbt än fordonet, som rullade mycket snabbt. ≈ ...långsammare...
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Just där finns det ett ställe, som, då det är minst lätt att förstå, framstod som minst bra i översättningen. ≈ ...svårast... ...sämst...
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - Den här är den minst tjänliga av alla.
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Han är den yngre (av de två bröderna).

Ibland kan man flytta prefixet MAL som man behagar i sådana här satser, men ofta blir det en nyansskillnad. Skillnaden kan också vara mycket stor. Li estas malpli bela ol vi. Han är mindre vacker än du. Li estas pli malbela ol vi. Han är fulare än du. Den första varianten är en komplimang. Den andra är en förolämpning.

Kiel eble plej

Uttrycket kiel eble plej visar en vilja att maximera något. Det anger att man ska använda alla möjligheter för att uppnå den högsta graden:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - Ordboken måste ha minsta möjliga omfattning.

  Ju mindre, dess bättre.

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Berätta så snabbt som möjligt med vad jag kan vara dig till nytta.

  Använd din maximala hastighet.

En annan populär variant är plejeble: Faru tion plejeble rapide!

Förväxla inte kiel eble plej, så mycket som möjligt, med kiom eble (plej/pli), i den mån det är möjligt, som har en begränsande nyans. Medan kiel eble plej driver på mot ett maximum, visar kiom eble (pli/plej) att det finns gränser för möjligheterna:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - Det är önskvärt att alla använder de nya orden lika, så långt det bara är möjligt.

  Tydligen är full jämlikhet inte möjlig.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Så långt det är möjligt undviker jag detta ord. = Jag försöker verkligen undvika detta ord, men det kan vara så att det inte alltid är möjligt.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Han måste - i den mån det är möjligt - använda ett så pass neutralt språk som möjligt.

En annan variant med begränsande nyans är laŭeble plej.

Kiel och ol

Med småorden kiel och ol kan man visa med vad man jämför. Använda på detta sätt liknar kiel och ol prepositioner, men också subjunktioner. Man kan säga att de bildar en egen ordklass: jämförande småord.

Med kiel gör man likhetsjämförelser, som visar vad någonting liknar. Kiel kan samverka med ett TI-ord eller sama/same, men ofta är ett sådant ord bara underförstått:

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Det här gamla brödet är hårt som sten.

  Brödets hårdhet liknar stenens hårdhet.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - Hennes ögon var som två stjärnor. = Hennes ögon liknade två stjärnor.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Regementsbefälhavaren är för sina soldater som en god fader.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Jag är glad att du har samma uppfattning som jag.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Han var som livlös. = Hans egenskaper liknade livlöshet
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Känn dig precis som hemma.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - Att diskutera med honom är lika lönlöst som att tröska vind.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Jag bryr mig om henne så som jag bryr mig om mig själv.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - Saken är inte sådan som man tror.

Med ol gör man olikhetsjämförelser, som visar vad någontin är olikt. Ol samverkar normalt med pli, malpli, malsama, malsame, alia eller alie:

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - Mjölk är mer näringsrik än vin. = Mjölk skiljer sig från vin i fråga om näringsrikhet.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - Jag har ett färskare bröd än du. = Om man jämför med dig (med brödet, som du har) har jag ett färskare bröd.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Du är mer än nätt, du är vacker!
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Hon är ännu vackrare än tidigare.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - Bättre att inte göra, än att göra fel.
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - Den är mig mer kär än jag kan säga.

Vid preferi (prefere, prefero och liknande ord) kan man visa det icke-önskade med ett småord. Framför infinitiv använder man ol, ibland anstataŭ. Före ett substantiv eller pronomen använder man normalt al, men också antaŭ, kontraŭ och anstataŭ är möjliga:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Då ingav mig Gud den tanken att tända eld på min säng, hellre förstöra huset med eld, än att att tillåta att så många människor skulle så ömkligt förgås.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - Min hustru lagar mat, som jag absolut föredrar framför maten från de finaste hotellens kök.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Han ger inte akt på prinsars ansikten, och föredrar inte rika före fattiga.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Alla kvarvarande ska föredra döden hellre än livet. = ...än att välja livet...

  Ol relaterar till en underförstådd infinitiv. Därför använder man ol.

Kiel och ol tillsammans med satsdelsmarkörer

Om det efter ett jämförande kiel eller ol uppträder en substantivisk satsdel (eller ett pronomen) utan satsdelsmarkör, då gäller jämförelsen satsens subjekt. kiel-saken eller ol-saken är på något sätt subjekt i satsens idé. Ett sådant kiel-uttryck eller ol-uttryck kan också svara mot en annan satsdel som saknar satsdelsmarkör, exempelvis ett predikativ.

Om ett sådant jämförelseuttryck ska förstås som ett objekt eller ett adverbial måste man använda en satsdelsmarkör för att visa det:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - I egenskap av ordförande valde jag honom.

  Underförstådd idé: En ordförande valde honom. Ordföranden var jag, satsens subjekt.

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Jag valde honom till ordförande.

  Underförstådd idé: Jag valde ordförande. Ordförande blev han, satsens objekt.

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Han kommer att älska sitt land mer än vad alla andra länder kommer att göra. (Alla andra länder kommer att älska hans land mindre.)
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Han kommer att älska sitt land mer än alla andra länder. (Han kommer att älska alla andra länder mindre.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Där lyste solen mycket ljusare än vi. (Vi lyste mindre ljust.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Där lyste solen mycket ljusare än hos oss. (Hos oss lyste solen mindre klart.)
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Han använde esperanto som ett hemligt språk. (Han använde ett hemligt språk.)
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - Hon har många icke-esperantister som vänner. (Hon har vänner.)
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - Till er som esperantister vill jag bara säga, att murarna mellan folken fortfarande är fruktansvärt höga och tjocka. (Jag kommer att säga detta till esperantister.)
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Där var det nästan så ljust som på dagen. (På dagen är det så ljust).
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - Min bror sa till Stefan att han älskade honom mer än sig själv. (Han älskar sig själv.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - Det är ju bättre att ha något än ingenting. (Man kan ha ingenting)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Aldrig har jag älskat honom mer än den dag då han reste iväg härifrån. (Den dagen älskade jag honom mycket.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Anton måste tänka på något annat än på sin kärlekssmärta. (Han ska inte bara tänka på sin kärlekssmärta.)

Ibland relaterar ett kiel-uttryck eller ol-uttryck bara till ett ords epitet (attribut). Om ett sådant epitet har ändelsen N, ska jämförelseuttrycket dock inte ha ändelsen N, eftersom jämförelseuttrycket inte är objekt i en underförstådd sats:

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Han använder ett hus, stort som ett palats. ≈ Han använder ett hus. Huset är stort som ett palats.

  Jämförelsen gäller bara husets storlek. Jämför med: Li uzas grandan domon kiel palacon. (Li uzas palacon.) Han använder ett stort hus som palats. (Han använder ett palats.)

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - Jag har aldrig mött en människa som hon ≈ Jag har aldrig mött en människa som är lik henne.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - Den har två ögon så stora som två koppar. ≈ Ögonen är så stora som två koppar.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Hon har lärt sig viktiga språk som engelska och franska. (Engelska och franska är viktiga språk.)

  Engelska och franska är exempel på det slags språk som hon hade lärt sig. Kanske hon inte lärde sig just dem.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - Jag har ett annat förslag än det nyss framlagda. (Mitt förslag är ett annat än det just presenterade.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - Han har en kropp som är mer bred än lång. = ...kropp, bredare än den är lång.

Identitets- och roll-kiel

Normalt visar ett jämförande kiel likhet (...tia kiel... sådan som, ...tiel kiel... så som o. dyl.), men ibland visar den identitet eller roll. Då betyder kiel "varande, i rollen av" eller liknande:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Jag valde honom när jag var ordförande. ...i min roll som ordförande, eftersom jag var ordförande.
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Hon skulle vara god mot mig som maka! = ...varande hustru! ...i rollen som hustru!
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Han föddes som fransman men dog som en medlem av mänskligheten.

  Han var fransman när han föddes men en medlem av mänskligheten när han dog.

Bara sammanhanget kan utvisa om kiel visar likhet, identitet eller roll.

Jämförelseuttryck - är de satsförkortningar?

Ofta kan man ersätta ett jämförande kiel-uttryck med en fullständig bisats med predikat, men det är inte alltid möjligt:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Han använder sitt hem som arbetsplats. → Han använder sitt hem så som man använder en arbetsplats.

  Den fullständiga kiel-satsen har samma betydelse som det jämförande kiel-uttrycket.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Jag valde henne till ordförande → Jag valde henne så som man väljer ordförande.

  Den fullständiga kiel-satsen har en annan betydelse än jämförelseuttrycket. Jämförelseuttrycket ger besked om den post som hon erhöll. Satsen med kiel visar sättet på vilket man valde henne.

Jämförande kiel-uttryck är alltså inte (alltid) förkortade bisatser.

Somliga tror att man alltid ska använda det KI-ord som man skulle använda i en fullständig sats. Då använder de ofta kia(j)(n) i stället för kiel för att visa likhetsjämförelse. Ett sådant bruk är inte traditionellt och det rekommenderas inte. Det kan dessutom i vissa fall bli mycket oelegant:

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Han besökte sådana städer som Paris är.Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  Säg hellre: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo. Han besökte städer som Paris.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - Han bor i samma stad som jag bor i.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  Säg hellre: Li loĝas en la sama urbo kiel mi. Han bor i samma stad som jag.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - Han föddes samma dag och på samma plats, då och där jag föddes.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  Säg hellre: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi. Han föddes på samma dag och plats som jag.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - Emili hade på sig precis samma dräkt som hon hade på sig då.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  Säg som Zamenhof: Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam. Emili hade på sig precis samma dräkt som då.

Om ett jämförelseuttryck är en fullständig bisats kan man inleda den med kia, kiu, kiam osv, men om jämförelseuttrycket är bara en satsdel (eller flera satsdelar utan predikat), då ska man använda jämförande kiel.

Kvazaŭ

Vid likhetsjämförelser kan man använda kvazaŭ i stället för jämförande kiel, om likheten bara är skenbar, overklig, och man vill framhäva detta:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - För ett ögonblick stod han orörlig, liksom förstenad.

  Han var inte förstenad i verkligheten.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - Tyst vandrade han genom landet, som framstod för honom som en rik fruktträdgård.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - Varenda skulptur på de rika sarkofagerna såg ut som om den hade fått liv.

Ibland måste man använda ändelsen N (eller en annan satsfunktionsmarkör) efter ett jämförande kvazaŭ på samma sätt som vid jämförande kiel: Tiesto ŝtelis filon de Atreo kaj lin edukis kvazaŭ sian propran.Tyestes rövade bort Atreus' son och uppfostrade honom som sin egen.

Tillbaka till toppen