Till sidans innehåll

Småorden kaj, , sed, plus, minus och nek är konjunktioner. Angående nek läs i förklaringarna om negation.

Kaj

Kaj binder samman två saker som har samma funktion i satsen:

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Karl och Petro äter.

  Två personer utför samma handling. Det är två subjekt.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Karl äter och dricker.

  Karl utför två handlingar (samtidigt eller i följd). Det är två predikat.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Karl äter ris och grönsaker.

  Två saker träffas av samma handling på samma sätt. Det är två objekt av samma slag.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Petro äter med gaffel och kniv.

  Två verktyg som underlättar samma handling. Om man vill kan man upprepa prepositionen: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Petro är gammal och vis.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Petro har ett stort och lyxigt hem.

  När två adjektiv är epitet till samma substantiv, utelämnar man ofta kaj: Petro havas grandan luksan domon.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karl arbetar för och på esperanto. = ...för esperanto och på esperanto.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Petro läste tidningen och Karl tittade på TV.

  Två sammanbundna huvudsatser.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - De sade att de hade haft det mycket roligt och att de gärna skulle återvända nästa år.

  Två sammanbundna ke-satser.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Se här kommer pojken som räddade mitt liv och som försvann efteråt.

  Två sammanbundna kiu-satser.

Om det är fler än två saker med samma funktion, lägger man vanligen kaj bara före den sista, framför allt om det är en mycket lång uppräkning. Där det saknas kaj, kan man göra en liten paus i uttalet. I skrift sätter man ett komma där:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Petro, Karl, Elizabet och Eva reste tillsammans till kongressen = Petro och Karl och Elizabet och Eva reste...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - I dag ska vi äta soppa, sallad, kött, friterad potatis och glass.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - Han far med bil, hon far med tåg, och jag går till fots.

I talspråksstil utelämnar man ibland kaj helt och hållet:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Han är dum, förhatlig. Jag tycker inte alls om honom.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Karl, Petro, Eva kom. Ja, alla mina vänner kom.

För att framhäva och vidhålla något kan man använda kaj före alla sakerna, även framför den första.

Olika slags relationer mellan sammanbundna satser.

När satser är förbundna med kaj, kan denna förbindelse representera olika betydelserelationer. Vilken relationen är måste man förstå utifrån sammanhanget.

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Jag tvättade kläderna, och (efteråt) jag torkade dem.

  Kaj anger en tidsföljd. Ordet poste kan vid behov underlätta förståelsen.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Anno är en glad person, och (i kontrast) Elizabet är tystlåten.

  Kaj uttrycker kontrast.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Hon har bruna ögon, och (tilläggsvis) är hennes hår långt.

  Kaj betecknar tillagd information.

fungerar liksom kaj. Det kan binda samman samma saker på samma sätt, men visar att de sammanförda sakerna är alternativ. visar att man kan välja mellan de sammanförda sakerna, eller att det är osäkert vilken av dem som gäller.

 • Petro Karlo laboras. - Petro och Karl arbetar.

  Två möjliga subjekt. Ett av dem fungerar, möjligen båda.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Vi kan äta kött och fisk. Vilket föredrar du?

  Val mellan två direkta objekt.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Du måste göra detta med spade eller (med) hacka.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Den var röd eller vit. Jag kommer inte ihåg så tydligt.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Jag skulle bygga ett trä- eller stenhus.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Är det möjligt att bygga en bil med fem eller sex hjul?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Katten fanns på eller under rummet
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Klarar jag av att uträtta detta slags arbeten eller inte?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Hon visste inte om hon bara drömde eller om detta var verklighet.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - De passerande vände sig bort inför henne, i ett antagande att hon var en dåre eller att hon hade något trängande behov att skynda sig.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Ett vinglas är ett glas i vilket det tidigare fanns vin eller som man använder för vin.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Du kan resa med tåg, buss, bil eller cykel.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Vem kan hjälpa mig? Kanske Karl, Petro eller Elizabet.

Normalt är exkluderande (uteslutande). Det betyder att bara ett av alternativen kan gälla. Ibland är dock inkluderande. Då är det tillåtet att välja mer än ett av alternativen (eventuellt rent av alla). Om är inkluderande eller exkluderande visas av sammanhanget. För att framhäva att är exkluderande kan man använda före varje alternativ. För att visa att är inkluderande använder man ibland, speciellt i skriftspråk, uttrycket kaj/aŭ: La vojaĝo okazos per trajno kaj/aŭ buso. = La vojaĝo okazos per trajno buso, aŭ per trajno kaj buso. La vojaĝo okazos per trajno aŭ buso aŭ ambaŭ. Normalt använder man inte kaj/aŭ i talspråk, bara i skrift. Det verkar vara värt att undvika kaj/aŭ också i skrift. Det är bättre att uttryckligen säga att det är möjligt att välja alla alternativen.

Sed

Konjunktionen sed binder ihop satser eller satsdelar, och visar att de på något sätt står i motsättning till varandra:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Pappret är mycket vitt men snön är ännu vitare.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Han älskar mig, men jag älskar inte honom.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Jag bryr mig om henne så som jag bryr mig om mig själv; men hon bryr sig inte alls om sig själv och skyddar sig inte alls.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Vår provinsföreståndare är sträng men rättvis.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Jag ville slå honom, men han sprang ifrån mig.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Jag ropade så högt jag kunde, men ingen hörde mig, jag var för långt borta.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Far läser inte en bok utan han skriver ett brev.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Detta är inte längre ett vanligt regn, utan ett ösregn.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - I stället för kaffe gav han mig te med socker men utan grädde.

  Man antar att det ska vara också grädde i teet.

Sed uppträder ofta tillsammans med tamen, som då framhäver kontrasten:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Jag kan inte spanska, men med hjälp av spansk-tysk ordbok förstod jag ändå en del av ditt brev.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Hon hade styrka och hon var arbetsam, men hon förblev ändå fattig.

Om man använder tamen, kan man ofta lika gärna använda kaj i stället för sed, eftersom kontrasten uttrycks tillräckligt tydligt av tamen:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Han hade intrycket av att han drömde och ändå inte drömde.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Prästkragen kände sig så lycklig som om det hade varit en viktig festdag, och ändå var det bara en vanlig måndag.

Tamen fungerar normalt som adverbial, medan sed är konjunktion. Därför uppträder sed i början av sin sats, medan tamen kan uppträda på olika platser inne i satsen. Ibland uppträder tamen dock i början av en huvudsats, som är mycket nära förbunden till den föregående huvudsatsen. Då får tamen ett slags konjunktionsfunktion. Tamen är då i praktiken likabetydande med sed. Man kan också säga att sed eller kaj är underförstådda: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. Han är mycket argsint och blir ofta upprörd av minsta småsak; dock är han mycket förlåtande och inte alls hämndlysten.

Plus och minus

Småorden plus och minus används framför allt i matematiska och liknande uttryck för att presentera symbolerna + (plus) och - (minus). Plus visar addition, positivitet och liknande. Minus visar subtraktion, negativitet och liknande.

Men ibland används plus som konjunktion i stället för kaj, då det är frågan om ett tillägg eller liknande. Minus kan på liknande sätt ersätta sed ne, då det är frågan om subtraktion eller liknande:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Den kostar tio euro plus femtio cent. = ...och därtill femtio cent.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Det krävs erfarenhet plus nogrannhet. = ...och också noggrannhet.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Jag ska betala dig 1000 euro minus de 100 euro som jag redan är skyldig dig.

Ibland används plus och minus som prepositioner, liknande kun och sen, alltså alltid utan ändelse N efteråt. Det är dock att föredra att alltid använda plus och minus som konjunktioner, enligt exemplen ovan, och sätta ut ändelsen N när funktionen i satsen kräver det.

Konjunktioner mellan ordfragment

Ibland använder man, i synnerhet i skriftspråk, kaj för att binda ihop två eller flera element i ett sammansatt ord, för att förkorta satsen:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - De gick in och ut mycket snabbt.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Det är en kombinerad livsmedels- och tidningsaffär.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Han gjorde många fel: skriv-, läs- och tankefel.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Det saknas helt tefat och undertallrikar/tabletter.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Detta är en livsmedels- eller tidningsaffär.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Detta är en livsmedels- men också en tidningsaffär.

Dessa satser är ganska onaturliga. Allmänt avråder man från dem, speciellt när de innehåller ordstumpar utan ändelse, vilket normalt inte går för sig i esperanto. Man ska hellre använda andra medel för att förkorta:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - De gick in i huset och ut ur det mycket snabbt.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Det är en kombinerad livsmedels- och tidningsaffär.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Han gjorde många skriv-, läs- och tankefel.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Detta är en livsmedels- eller en tidningsaffär.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Detta är en livsmedels- men också tidningsaffär.
Tillbaka till toppen