Till sidans innehåll

Lägesprepositioner anger läge i rummet, på en yta, på en linje eller liknande. Flera av dem används också i fråga om tid, eftersom man ofta föreställer sig tiden som en linje. Också andra idéer anger man i figurativ mening som lägen. Vid vissa lägesprepositioner är ren lägesbetydelse den grundläggande, samtidigt som andra betydelser kan vara vanligare i praktiken.

antaŭ
Ett läge på den sida som är närmast den talande, eller på den sida som är viktigast: Antaŭ la domo staras arbo. Framför huset står ett träd. Framsidan av en människa eller ett djur är ansiktets eller ögonens sida: Li haltis antaŭ ŝi. Han stannade framför henne.
En position i en sekvens: en position som följs av en annan: Mi iras antaŭ vi. Jag går före dig.
En tid innan en annan tid: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. För tre dagar sedan besökte jag din kusin.
malantaŭ
Ett läge på motsatt sida jämfört med framsidan: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. Han var gömd bakom en gardin. Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. Alldeles bakom sig hörde hon en manlig röst.
apud
Ett läge på sidan om något. Normalt handlar det om höger eller vänster sida (inte fram- eller baksidan): Apud la skribotablo estis paperkorbo. Bredvid skrivbordet fanns en papperskorg. Li staris tutan horon apud la fenestro. Han stod en hel timme bredvid fönstret.
ĉe
En plats mycket nära (berörande eller ej). Betydelsen av ĉe varierar mycket beroende på sammanhanget. Ofta anger ĉe helt enkelt en position generellt utan att precisera den: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. I gathörnet stannade hon. La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). Gästerna övernattade hos mig (=i mitt hem).
Närhet i tid: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. I dagbräckningen framträdde skogen vackert täckt av rimfrost.
ĉirkaŭ
Ett läge på alla sidor om något: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. Rövarna satt i ring runt elden.
Ungefärlig tid: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. Kring morgonen upphörde stormen.
ekster
Ett läge utanför något, på utsidan av något: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. Jag står utanför huset och han är inne.
en
Läge inuti: En la ĉambro estis tri virinoj. I rummet var det tre kvinnor.
En plats som man betraktar som ett utrymme trots att den i verkligheten ser ut som en yta: La rusoj loĝas en Rusujo. Ryssarna bor i Ryssland.
Tid betraktad som en plats inom vilken något sker. Det "inre" av en tidsperiod är mellan periodens början och slut: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. På dagen ser vi den klara solen, och på natten ser vi den bleka månen och de vackra stjärnorna.
inter
En plats på vilkens sidor det finns två eller flera andra saker: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. På spisen mellan två grytor står en järnkastrull. Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. Vi reste mellan Peking och Shanghai. Estas granda diferenco inter li kaj mi. Det är stor skillnad mellan honom och mig.
Valmöjligheter (två eller flera): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. Vi valde mellan en kinesisk restaurang och en italiens restaurang.
Tillhörighet till en grupp: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. Bland mina vänner finns många sydamerikaner.
En ungefärlig tidpunkt efter en viss tid och före en annan: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. Det var mellan klockan sju och åtta på kvällen.
kontraŭ
Läget för något vars framsida är vänd mot något annat, speciellt mot dettas framsida. De två sakerna har alltså sina framsidor motsatt riktade med utrymme mellan: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. Kungen satt på sin kungliga tron vänd mot rummets ingång.
Något till vilket någonting rör sig med sin framsida riktad mot detta (till dettas framsida): Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. De promenerade hand i hand mot den uppstigande solen.
Fiendskap, illvilja, motstånd eller liknande: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. Jag behöver inte agera mot min övertygelse.
Något som man ger eller får i utbyte: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. De ger råd mot kontant betalning.
post
En senare tid än en annan tid. Post tri monatoj ili geedziĝos. Efter tre månader gifte de sig.
Position som följer efter en annan: Ili staris en vico unu post la alia. De står i kö, den ena efter den andra.
På baksidan av något. Ŝi aŭdis post si brueton. Hon hörde bakom sig ett oljud. Nuförtiden använder man normalt malantaŭ i sådana fall.
preter
En plats vid vilkens sida en rörelse sker. Rörelsen fortsätter normalt bort från platsen. Li pasis preter mi sen saluto. Hon passerade förbi mig utan att hälsa.
sub
En plats som är lägre än något som är mer eller mindre rakt över den. Sub betyder oftast "malsuper". Då är det som är lägre ner normalt inte i beröring med det som är högre upp: Ĝi kuŝas sub la tablo. Den ligger under bordet. Ibland betyder sub "malsur". Då berör ju den undre saken det som finns högre upp: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. Torra löv prasslade under deras fötter.
En plats täckt med något, oberoende av vilken sak som är högre. Ŝi portas la libron sub la brako. Hon bär boken under armen.
super
En plats som är högre upp än något som finns mer eller mindre rakt över den. Mellan platserna finns det normalt ett utrymme, så att det inte råder beröring: Super ni briletas la steloj. Över oss glimmar stjärnorna. Ibland är det dock beröring, men så lätt att man inte beaktar den: Super la tero sin trovas aero. Över marken finns det luft. Om det är starkare kontakt ska man använda sur.
Täckande utan beaktande av höjd eller beröring: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. Hennes långa blonda hår hängde över hennes nacke.
sur
En plats på ytan av något. Normalt handlar det om stödande, fastsittande, tryckande, täckande eller annan nära beröring. Oftast anger sur en beröringsplats som är högre belägen än den berörda ytan: Sur la tero kuŝas ŝtono. På marken ligger en sten. Men sur kan också visa positioner på ytan utan beaktande av höjd: Meze sur la muro pendis portreto. Mitt på väggen hängde ett porträtt.
tra
En plats inuti vilken det sker en rörelse. Rörelsen börjar utanför saken, går in i den och fortsätter till den andra änden av saken. Rörelsen kan också börja i ena änden och fortsätta till den andra. Rörelsen kan fortsätta bort från platsen eller bli kvar i den, beroende på sammanhanget: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. Genom fönstret går ångan ut på gården. La akvo fluas tra tubo. Vattnet flyter genom ett rör. Ofta går dock rörelsen strängt taget inte från en sida till den andra, utan mera oprecist från plats till plats inne i saken: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. Soldaterna ledde de gripna genom gatorna.
Under hela tiden från början till slutet: Ili festis tra la tuta nokto.
trans
Läget "på andra sidan av". Man använder trans, när det är nödvändigt att gå över eller på saken i fråga för att nå den andra sidan: Li loĝas trans la strato. Han bor på andra sidan gatan.
maltrans
Läget "på denna sida av". Man använder maltrans synnerligen sällan. Vanligare är uttrycket ĉi-flanke de: Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero. Du ska helst stanna på den här sidan av floden.

Man använder ofta lägesprepositioner tillsammans med riktningsändelsen N för att ange en rörelse till platsen/läget i fråga.

Tillbaka till toppen