Till sidans innehåll

Ne

För att negera en sats använder man småordet ne. Ne negerar det som det står före. Normalt står ne före predikatet, och om man negerar predikatet negerar man hela satsen.

 • Mi ne dormas. - Jag sover inte.

  Det är inte så att jag sover. Mitt sovande är negerat helt och hållet.

 • Al leono ne donu la manon. - Ge inte handen till ett lejon.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Far läser inte en bok, utan han skriver ett brev.

  Nekningen berör verbet legas. Verbet skribas och dess hela sats förblir giltiga.

Negation i en bisats gäller bara inne i bisatsen. Mi diris, ke mi ne venos. Jag sa att jag inte skulle komma. Negationen berör bara bisatsens predikat venos. Hela satsen förblir positiv: Jag sa ju detta.

Någon gång inträffar det att ett nekat predikat är underförstått: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. Nekandet avser det underförstådda verbet plenumas: Alla ska kunna se vem som håller sitt löfte och vem inte. ...kaj kiu ne plenumas sian promeson. ...och vem som inte håller sitt löfte.

Ne är också ett svarsord.

Tabellord på NENI

Som nekningsord kan man också använda tabellord på NENI. Det räcker med ett NENI-ord för att negera predikatet, och alltså hela satsen. NENI-ordets placering är normalt inte viktig, den negerar i varje fall hela satsen.

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Det förflutna kommer aldrig mer att återkomma; framtiden känner ännu ingen.

  Det förflutna återkommer inte. Man känner inte framtiden.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Jag kan på inget sätt förstå vad du talar.

  Jag kan inte förstå.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Natten var så mörk att vi ingenting kunde se ens framför våra näsor.

  Vi kunde inte se. Nekningen avser enbart ke-satsen. Huvudsatsens verb estis förblir jakande.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Ingen stråle lyste mot mig, ingen varm vindfläkt blåste på mig, ingen vän besökte mig.

  Det lyser inte en stråle. Det blåser inte en vindfläkt. Ingen vän besöker.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Kom ihåg att esperanto är ingens egendom.

  Esperanto är inte någons egendom.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Ett sådant reglemente för vårt förbund skulle jag inte av någon anledning godkänna.

  Jag kan inte godkänna den av någon som helst anledning. Nenial negerar hela satsen.

Dubbel negation

Om man använder ett NENI-ord och även lägger till ordet ne, blir satsen jakande. En sådan dubbel negation kan användas bara för att uttrycka mycket speciella betydelser:

 • Mi ne amas neniun. - Jag älskar inte ingen.

  Det är inte så att jag älskar ingen. Jag älskar alltså faktiskt någon.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - Det är inte ingens egendom.

  Det är inte så att den är ingens egendom. Den är alltså någons egendom.

En sats kan också göras jakande om ett NENI-ord tydligt negerar verbet och det också finns ett annat NENI-ord i satsen.

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Jag har fortfarande aldrig vunnit ingenting. = Det har aldrig hänt att jag har vunnit ingenting.

  Jag vann åtminstone något varje gång.

Men flera NENI-ord i samma sats skapar inte nödvändigtvis en jakande betydelse. Ofta förstärker de bara varandra, och negationen består.

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Vi skulle medföra skada för vår stora sak, och nytta skulle vi medföra till ingen av något slag.

  Vi skulle inte medföra nytta.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Aldrig, aldrig, aldrig ska han återkomma.

  Han kommer inte att komma tillbaka. Det är inte viktigt om det finns ett, två, tre eller till och med flera neniam.

Negation av del

Ibland uppträder småordet ne i en sats så att det bara negerar en del av den. Predikatet fortsätter att gälla. Ne negerar just det som det står framför, men detta kan vara det omedelbart följande ordet, den följande satsdelen eller till och med ännu mera. Bara sammanhanget kan bestämma precis vad som negeras:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Vi upprättade inte kontraktet skriftligt, utan muntligt.

  Vi upprättade kontraktet, men inte skriftligt.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Det är inte varje växt som är ätlig.

  Några växter är verkligen ätliga. Jämför med Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. Varje växt är inte ätlig. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla. Ingen växt är ätlig.

 • Li estas homo ne kredinda. - Han är en icke-trovärdig människa.

  Han är ju människa.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - I själen kan inga privatpersoner eller regeringar låta bli att godkänna vår idé.

  Det första ne hänför sig till predikatet povas och negerar hela meningen. Det andra ne berör bara aprobi (nian ideon). Den sammanlagda betydelsen är: Ili ne povas rifuzi nian ideon. De kan inte avfärda vår idé. = Ili devas aprobi nian ideon. De måste godkänna vår idé.

NENI-ord negerar normalt hela satsen oberoende av ordföljd, men ibland kan också ett NENI-ord verka på bara en del av satsen. Då måste sammanhanget och ordföljden helt klart visa det.

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Jag bestämde mig för att inte längre tala någonting mer om denna sak.

  Beslutet är verkligt. Nekandet avser bara infinitiven paroli och alla satsdelar som relaterar direkt till den.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Det är värt mer att göra ingenting än att göra ont. = En handling som inte skett är verkligen värd mera, åtminstone i jämförelse med att göra ont.

  Predikatet valoras förblir jakande.

När ne eller ett NENI-ord är del av ett sammansatt ord gäller nekningen bara inom detta ord.

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Herrn, ni är ohövlig.

  Satsen säger att herrn faktiskt har en speciell egenskap, nämligen bristen på hövlighet. Det är bara en hårfin skillnad jämfört med: Vi ne estas ĝentila. Ni är inte hövlig.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Den präst som dog nyligen (eller för en icke-lång tid sedan) bodde länge i vår stad.

  Nekningen avser enbart tidslängden.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Tyvärr är de icke-esperantister.

  De är sådana människor som inte kan esperanto.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Att göra ingenting är en behaglig sysselsättning.

  En sådan tid då man gör ingenting är mycket behaglig.

Nek

Nek betyder "och inte heller". Man använder det om man har använt ne och vill negera ytterligare något. Det är som en variant av kaj, och följer i grunden samma regler som kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Han såg mig inte, och hörde mig inte heller.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Jag träffade honom inte, och inte heller hans bror.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Varken försök eller ansträngning kommer att ge mjölk från en oxe.

Använd inte nek för att knyta ihop två saker efter sen. Använd kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. Den kvinnan ska inte ge sig iväg från henne utan tröst eller hjälp. Inte: ...sen konsolo nek helpo.

Nek är inte det samma som ne + emfazo. För att neka emfatiskt ska man använda tillsammans med ne. Säg inte: Mi havas nek unu amikon. Säg: Mi havas eĉ ne unu amikon. Eller: Mi ne havas unu amikon. Jag har inte ens en vän.

Man kan också använda kombinerat, flerfaldigt nek.

Tillbaka till toppen