Till sidans innehåll

Substantiv är namn på omständigheter, konkreta och abstrakta saker, människor, djur, fenomen, handlingar, egenskaper, arter, individer och så vidare. Substantiv har i Esperanto ändelsen O:

 • tablo - bord = namn på en konkret sak
 • hundo - hund = namn på en djurart
 • saĝo - klokhet = namn på en egenskap
 • amo - kärlek = namn på en känsla
 • kuro - lopp = namn på en handling
 • martelado - hamrande = namn på ett handlande
 • Petro - Petro = namn på en person
 • Jokohamo - Yokohama = namn på en stad

Efter substantivändelsen O kan det följa en ändelse J för pluralis, och en ackusativändelse N.

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Man kan ersätta substantivändelsen O med en apostrof, men bara när det inte följer J ellr N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Användning av substantiv

Substantiv, eller riktigare satsdelar med ett substantiv som huvudord, fungerar i en sats framför allt som subjekt, objekt, adverbial eller vokativ, men de kan också fungera som supplement eller predikativ till ett annat ord:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Den goda kvinnan släckte sin törst.

  Satsdelen la bona virino, vars huvudord är substantivet virino, fungerar som subjekt.

 • Mi vidas leonon. - Jag ser ett lejon.

  Substantivet leonon fungerar som objekt (och har därför ackusativändelsen N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludvik, ge mig bröd.

  Satsdelen Ludoviko fungerar som vokativ.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - I fönstret ligger en blyertspenna och en annan penna.

  Den substantiviska satsdelen sur la fenestro fungerar som platsadverbial (och har därför platsperpositionen sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Lejonets tänder är vassa.

  Den substantiviska satsdelen de leono fungerar som ägarsupplement till den substantiviska satsdelen la dentoj (och har därför prepositionen de).

 • Mi estas muzikisto. - Jag är musiker.

  Substantivet muzikisto fungerar som predikativ till subjektet mi.

Substantivliknande småord

En del av småorden i esperanto kan fungera som substantiv i en sats, men de har inte ändelsen O. Sådana småord är de personliga pronomina, tabelllorden på U och O, namnen på esperantobokstäverna, räkneorden och småordet ambaŭ.

Också kvantitetsadverb kan fungera substantiviskt.

Egennamn

Fullt ut esperantoanpassade egennamn har alltid ändelsen O: Anno, Petro, Teodoro, Mario... Även egennamn som inte är esperantoanpassade är substantiv, men de har normalt inte ändelsen O: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. Vid dessa namn kan man utelämna ackusativändelsen N, även när funktionen i satsen i princip kräver denna ändelse. Läs om detaljerna i förklaringen om ändelsen N.

Tillbaka till toppen