ไปยังสารบัญ

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

จาก Flago, 20 กรกฎาคม 2010

ข้อความ 7040

ภาษา: 简体中文

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 26 พฤศจิกายน 2019, 00:07:50

Montara Vilaĝo 659
山 村
"Alie ni mortsufokos vin!
“不然 我们 就要掐死你!
Ni estas neniel rabistoj, komprenite?
我们 并不是贼人呀,懂得吗?
Se via urbeto estus tiel bon-kora,
如果 你们 镇上的人 对我们客气一点,
ke ĝi donus al ni iomete da manĝaĵo -
给 我们一点东西吃 —
da kiu, ni scias, ili havas sufiĉe -
我们 知道 他们囤积的粮食 很多,
ni ne venus ĉi tien por per-turbi vin en la mezo de la nokto.
我们 也不会 在这样的 深夜 来打扰你们了。
Ni estas pli bonkoraj ol viaj homoj en la Ordonserva Korpuso."
我们 比起 你们在保安队的人 来要好得多。”
Tiel klara estis la intonacio de la voĉo,
他的声音是 那么清晰,
ke mi nun povis distingi la akcenton.
现在 我完全 能够辨认出 他的口音了。
Finiĝis la sescent kvindek naŭa
第659段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 26 พฤศจิกายน 2019, 00:32:49

Kanto de Juneco 134
青春之歌
Estas bedaŭrinde, ke mi ne renkontis lin,
可惜的是,我 没有 遇见 他,
ĉar li iris al la provinca ĉefurbo por ĉeesti kunvenon.
因为 他 去省城 参加 会议了。
Sed ne grave, vi povas loĝi kelkajn tagojn ĉe ni,
但是 没关系,您 可以 在 我们这里 住几天,
kaj ĉio facile solviĝos kiam li re-venos."
在他回来时 很容易 解决这事。
Daojing silentis,
道静 沉默了,
rigardante al la flava kaj osteca vizaĝo de Yu Jingtang.
看着 余敬唐 那张黄瘦的窄脸
Tiu ĉi tuj klarigis:
此人 立即 说明:
"Estu trankvila, kaj restu ĉi tie kiel hejme.
“请不必着急,您 只管住这里 像家一样。
Vi ne scias, ke mi estas homo tre amikiĝema."
您不知道,我是 一个 愿交朋友的人。
Finiĝis la cent tridek kvara
第134段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 26 พฤศจิกายน 2019, 23:24:33

Montara Vilaĝo 660
山 村
Ĝi estis kruda kaj abrupta.
这口音 是既粗鲁 又突兀。
Ili devis aparteni al la rifuĝant-amaso.
这两个人 一定是 从逃荒的 那一批人中来的。
"Kvietiĝu!" kriis la alia maskito.
“不要作声!” 另一个戴面具的 人吼着。
"Kiam pliboniĝos la situacio,
“当情况 好转以后,
ni re-donos al vi tion, kion ni prenis el tiu ĉi domo."
我们 会归还 你们 我们从这个屋里 拿去的 东西。”
Kaj kviete ili for-iris mal-antaŭen
于是 他们 便不声不响地 退了出去,
kaj mal-aperis en la eksteran mal-lumon.
在外边的黑暗中 消逝了。
Mia patrino restis staranta apud la muro,
我的母亲 靠着墙 站着,
kun la manoj ankoraŭ levitaj.
双手 仍然 举向空中。
Finiĝis la sescent sesdeka
第660段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 26 พฤศจิกายน 2019, 23:50:17

Kanto de Juneco 135
青春之歌
"Ne estu ĝenata!
"您 不必 为难。
Se la afero ne sukcesos,
如果 事情 不成,
mi re-iros al Beiping." diris Daojing.
那我就 回北平去。" 道静 说。
Bolis en ŝi granda mal-kvieto kaj konsterneco.
她心里 七上八下糟 乱得很
La kuzo kaj lia edzino for-estas;
表哥和表嫂 离开了,
pri la laboro ankoraŭ ne estas definitiva respondo;
这工作 又毫无 着落,
re-iri al Beiping ŝi ne povas pro manko de mono;
她 又缺钱 不能够 回北平;
krome, se ŝi sukcesus re-iri al Beiping, kion ŝi tie farus? ...
另外,如果 她 就是能够 回到 北平,她 在那里 又将做什么呢?
Ŝi rigardis la amason da konkoj sur la tablo kaj en-pensiĝis.
她 望着摆在桌子上的 一堆贝壳 不禁出起神来。
Finiĝis la cent tridek kvina
第135段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 27 พฤศจิกายน 2019, 23:09:21

Montara Vilaĝo 661
山 村
Ŝi ŝajnis hipnotita de io.
她 似乎 被某种东西 催眠 过去了。
Nur tiam, kiam en-verŝiĝis forta frida tra-blovo,
只是 当一阵狂风 吹过来以后,
ŝi re-konsciiĝis el stuporo kaj timo.
她 才从 这呆痴和恐惧的状态中 回复过来。
Ŝi ek-levis la lampon kaj komencis ekzameni la ĉambron.
她 拿起灯 开始来检查 这个房间。
Apud la pordo, truego ĉirkaŭ tri futojn larĝa estis farita en la muro.
这两个贼人 在大门傍边 挖了一个三尺多宽的 大洞,
Ĝi prezentis efektive teruran vidaĵon,
它 显出 一个非常可怕的 景象,
ĉar ĝi forigis nian senton de sekureco.
我们 因之 也失去了一切安全之感。
La dometo estis jam sendefenda, kun la pordo larĝe malfermita.
这个屋子 完全没有保障了,现在门也大敞开着。
Finiĝis la sescent sesdek unua
第661段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 27 พฤศจิกายน 2019, 23:26:06

Kanto de Juneco 136
青春之歌
"Ne rigardu min kiel fremdulon, fraŭlino Lin!
"请不要 把我 当成陌生人,林小姐!
Kiam mi havos en la estonteco okazon iri al Beiping,
将来 我 有机会 到北平去,
ĉu mi ne same pasigos kelkan tempon ĉe vi?"
我 不是一样 要在您那 待些时间?”
Yu Jingtang diris, kun tia sincero,
余敬唐 说得 那样诚恳,
kiel se li estus ŝia intima amiko,
好像 他 是 她的 亲密的朋友,
kaj tio iom trankviligis ŝin.
这使 她平静了一些。
Post longa paŭzo, ŝi kap-jesis:
半天后,她 点点头说:
"Dankojn! Se guberni-estro Bao baldaŭ re-venos!"
“谢谢您!鲍县长 能够 很快回来 就好了。”
"Certe! Baldaŭ, baldaŭ! Post ne-longe!
“那当然哪。快了!快了!不久 之后!。
Finiĝis la cent tridek sesa
第136段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 29 พฤศจิกายน 2019, 00:02:58

Montara Vilaĝo 662
山 村
Ni iris al la ĉambro de Onklo Pan, apud nia bovinejo.
我们 来到牛屋傍边的 潘大叔的房间里。
Ĝi estis loko mal-neta, sed ĝi plaĉis al li,
它 是一个很简陋的 地方,但是 他喜欢它,
ĉar tie li povis aŭdi la spiradon de niaj bovinoj
因为 在这里 他 可以 听到我们那两头母牛的呼吸声
kaj flari la odoron de ilia glata haŭto.
和闻到 她们光滑的皮肤的 气味。
Li kutimis diri, ke nenie li povis dormi tiel komforte, kiel en tiu ĉi loko.
他 常常说 他在任何地方 也没有 比在这里 睡得舒服。
Efektive, li nun dormis profunde,
的确,他 现在睡得 非常熟,
kvazaŭ estus okazinta nenio en la domo.
好像 屋子里什么事情 也没有发生过似的。
Eĉ kiam ni kliniĝis super lin en la lito, li ne ek-moviĝis.
甚至 当我们 弯腰 凑到他床边时,他照旧睡得很死。
Li estis ĝuanta tre dolĉan ripozon.
他 确是 正在享受一次很甜蜜的 睡眠。
Finiĝis la sescent sesdek dua
第662段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 29 พฤศจิกายน 2019, 00:43:14

Kanto de Juneco 137
青春之歌
" Oh, oh, pasiginte tiom da tempo ekstere,
哦,哦,度过了很多时间 在外面,
vi ankoraŭ ne tagmanĝis, ĉu ne?
你 还 没吃午饭吧?
La manĝo estas jam preta por vi."
午饭 已经 为您 准备好了。"
Li tuj vokis la pordiston:
他 立刻 唤来了 看门人:
"He, Gao la mal-juna, portu al fraŭlino Lin la tag-manĝon!"
"嘿,老高头,快给林小姐 端来午饭!"
La mal-junulo metis la manĝaĵojn sur la tablon,
那老头 把饭食 放到了 桌子上,
kaj Yu Jingtang el-iris kun kurbiĝinta dorso.
余敬唐 就弯弓着背 走出去了。
Lin Daojing rigardis la patkukojn kaj frititajn ovojn,
林道静 看着 白面烙饼和 煎鸡蛋,
sed ŝi tute ne havis apetiton kaj nenion prenis.
但是 她 却完全 没有胃口,什么也没吃。
Finiĝis la cent tridek sepa
第137段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 30 พฤศจิกายน 2019, 03:02:42

Montara Vilaĝo 663
山 村
Sed li ne el-puŝis ronkojn laŭ sia kutimo.
但是 他不象平时那样,并没发出什么鼾声。
Li spiris tre feble. Liaj palpebroj flirtis agitite.
他 呼吸 很微弱。他的眼皮 在激烈地 掣动着。
"Onklo Pan! Vekiĝu! Ni ĵus spertis pri-rabadon!"
"潘 大叔!快醒醒!我们 方才 遭到 抢劫了!"
Ĉu li koŝmaris tiam, mi demandis al mi?
他那时 在做噩梦吗,我 在问 我自己?
mia patrino kriis apud lia orelo.
我的 母亲 在他的 耳边 喊着。
Eĉ tiam li ŝajnis aŭdi nenion,
那时 好像 他 什么 也没有 听见,
kvankam daŭre moviĝis liaj palpebroj.
虽然 他的眼皮 在颤抖着。
"Onklo Pan! Kiel vi povas dormi tia-maniere en tia momento?"
"潘大叔!在这样一个时刻,你 怎么 能睡得 这个样子呀?”
Al Onklo Pan absolute mankis aŭdo-sento.
潘大叔 完全失去了 听觉的 功能。
Liaj lipoj moviĝis kaj la pinto de lia lango el-rampis
他的 嘴唇在 颤抖,他的 舌尖
leki la lipojn, kvazaŭ li ĵus finis bonan manĝon.
在舔着嘴唇,好像 他刚刚 吃一餐 好饭。
Finiĝis la sescent sesdek tria
第663段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 30 พฤศจิกายน 2019, 04:32:27

Kanto de Juneco 138
青春之歌
Antaŭ ol ŝi for-lasis Beiping,
在她 离开 北平之前,
kiam ŝi loĝis ĉe Wang Xiaoyan,
那时 她 住在 王 晓燕 那里,
ŝi estis petinta kelkajn proksimajn sam-lernejaninojn
她 曾嘱 托了 几个接近的同学
kaj instruistojn serĉi por ŝi laboran.
和老师 为她寻找 工作。
Nun pasis tuta semajno,
现在 都 一个星期过去了,
sed ŝi ricevis neniun respondon el Beiping,
然而 她 却 没有 收到 来自 北平的 回答,
kaj de guberni-estro Bao ankaŭ venis nenia novaĵo
从那位 鲍县长 归来 也没有 消息。
La sen-gustaj vortoj "Oh oh, ne estos problemon!"
那些无味的话,哦,哦,不是问题了!"
de Yu Jingtang komencis ŝin tedi
她 开始 对余敬唐 厌烦
kaj naski en ŝi suspekton pri li.
在她心里 感到了 怀疑。
Finiĝis la cent tridek oka
第138段 结束

กลับไปด้านบน