ไปยังสารบัญ

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

จาก Flago, 20 กรกฎาคม 2010

ข้อความ 7056

ภาษา: 简体中文

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 1 ธันวาคม 2019, 01:40:04

Montara Vilaĝo 664
山 村
Sed siajn okulon li ne mal-fermis,
但 他 却没有睁开 自己的眼睛,
kiel li ankaŭ ne respondis.
他 也没有 作出任何回答。
Sen plua rimedo,
没有 更好的 办法,
mia patrino komencis skui lin tre forte per ambaŭ manoj.
我的 母亲 开始用两手 摇晃着 他。
Li tute ne rezistis.
他 也没有作出 任何抵抗,
Li lasis puŝi lian kapon tien-reen kvazaŭ kukurbon.
他 让他的头 被推来推去,象一个南瓜一样。
Tamen finfine rigidiĝis lia nuko.
不过 他的脖子 终于还是算硬起来了,
Mal-rapide disiĝis liaj palpebroj,
他的眼皮 也慢慢地 张开了,
rivelante paron da idioecaj,
显出他那 呆滞的 一对
malspritaj pupiloj.
无神的 眼珠。
Finiĝis la sescent sesdek kvara
第664段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 1 ธันวาคม 2019, 02:08:21

Kanto de Juneco 139
青春之歌
"Oh, oh, fraŭlino Lin, estu trankvila, estu trankvila!
"哦,哦,林 小姐,请放心!请放心!
Ne estos problemo;
不成 问题
guberni-estro Bao baldaŭ re-venos."
鲍县长 就要 回来啦。”
"Oh, oh, permesu min demandi,
"哦,哦,我冒昧 请问 ,
ĉu vi edziniĝis, fraŭlino Lin? Ĉu vi havas fianĉon?...
林先生 您结婚了吗?您 有 未婚夫吗?…
Pardonu, ke mi demandis."
对不起,我 随便问一问。”
Ĉiu-tage Yu Jingtang venis al ŝi unu aŭ du fojojn,
每天 余敬唐 都要来 探望她 一两次,
kaj ripetadis la samajn sen-gustajn gurditaĵojn.
而 总是 重复 那些相同的 无聊的陈词。
"Kial li min restigas ĉi tie?
"他 为什么 留我 住在这儿?
Finiĝis la cent tridek naŭa
第139段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 1 ธันวาคม 2019, 23:14:01

Montara Vilaĝo 665
山 村
Blindiĝis ilin la lumo de niaj du lampoj.
我们端着的 两盏灯射出的光线 弄得他眼花。
Li ek-konstatis nian ĉe-eston.
他 开始认出 我们 就在他傍边。
Li sidiĝis rekte kaj ek-gratis la kapon
他 笔直地 坐起来,开始 挠他的脑袋,
kvazaŭ provante re-voki ion al sia memoro.
好像 想要 从记忆中找回 一件什么东西。
"Kio estas al vi? Vi ŝajnis nenion aŭdi," mia patrino diris.
“这是怎么一回事呀?你似乎什么也听不见,”我的母亲说。
"Mi spertis sonĝon, s'rino, sonĝon belan,"
“我 做了 一个梦,大娘,一个甜美的 梦,”
li balbutis, ankoraŭ kap-gratante.
他唠叨地说, 还在 挠头 。
"Mi sonĝis, ke mi estis re-veninta al mia vilaĝo, tie norde.
“我梦见,我 回到那里北方 我的老家去了。
Ili jam ne plu havas fratmilitojn tie.
他们 现在 再也没有什么内战了。
Finiĝis la sescent sesdek kvina
第665段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 1 ธันวาคม 2019, 23:38:23

Kanto de Juneco 140
青春之歌
Li diris, ke li serĉas por mi laboron;
他说,他 正在 为我 找工作
kial li atendadas tiun guberni-estron Bao?
他 为什么 要等 鲍县长?
Por kio li ĉiam demandis min ĉu mi edziniĝis
为什么 他 总是 问我 是否结婚
kaj ĉu mi havas fianĉon?"
和 我 有男朋友吗?”
Kreskis la suspekto de Daojing pri la agoj de Yu Jingtang,
道静 对余敬唐 的举动 怀疑越来越大,
kaj ŝi volis for-lasi tuj la vilaĝon.
她 想 立刻 离开 这个村子。
Sed, en tiu ĉi vasta mondo,
但是,在这个辽阔的 世界里,
ŝi tamen ne sciis kien iri.
然而 她 不知道 去往哪里。
Sen alia rimedo, ŝi povis nur resti en Yangzhuang
没有 其他办法,她 只能 待在杨庄
kaj toleri kun dentoj kun-premitaj la turmenton de tia stranga vivo.
咬着牙 忍耐着 这奇怪生活的 折磨。
Finiĝis la cent kvardeka
第140段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 2 ธันวาคม 2019, 23:42:58

Montara Vilaĝo 666
山 村
Kaj plenkreskis miaj nevoj kaj edziĝis kaj havas infanojn.
我的 侄子们 现在都已经 长大成人了,娶亲了,也有了孩子了。
Ili honorigis min per mirinda bonveniga manĝ-festo.
他们 为我摆了 一桌顶好的 接风酒,迎接我欢宴。
S'rino, tio estis bon-gustega, ĉiele bon-gustega!
大娘,那桌饭菜味道好极了,顶天好味道!
Kaj la vino aĝis kvindek jarojn.
那老酒 已经有50多年了。
Ĝi estis en-terigita de mia patro en la kelo,
那是 我的祖父 埋在地窖里的,
kaj nur lasta-tempe oni re-trovis kaj el-fosis ĝin.
只是 最近 才发现后 挖出来的。
Ĉiele Bon-gusta, s'rino!"
味道 真好呀,大娘!”
"Kion vi pri-parolas!" mia patrino kriis kolere.
"你 在讲些 什么呀!" 我的母亲 喊着,生起气来。
"Ni estas ĵus pri-rabitaj.
我们 是 刚才 被抢劫了呀。
Finiĝis la sescent sesdek sesa
第666段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 3 ธันวาคม 2019, 00:11:23

Kanto de Juneco 141
青春之歌
Pasis dek tagoj.
十天 过去了。
La leteroj, kiujn ŝi skribis al siaj sam-lernejaninoj
她 写给自己女同学的 那些信,
kaj instruistoj en Beiping por peti helpon en la serĉo de laboro,
和给 在北平的 老师 为了请求帮助 寻找工作,
estis kiel ŝtonoj ĵetitaj en la maron
像是 抛进 大海的 石头一样
kaj dronintaj sen-eĥe oni ne scias kien.
没有回音地 淹没了,人们 不知道去哪里了。
Ankaŭ ne estis novaĵo
这也 没有消息,
pri la re-veno de la guberni-estro Bao de Yu Jingtang.
对于 鲍县长 和 余敬唐的 回来。
La koro de Daojing ĉiam pli peziĝis,
道经的 心 却总是 更加 沉重,
kaj ŝia vizaĝo ĉiam pli paliĝis.
而 她的 脸色 也愈加 苍白了。
Finiĝis la cent kvardek unua
第141段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 4 ธันวาคม 2019, 01:16:42

Montara Vilaĝo 667
山 村
Truego estas farita en nia muro. Kion vi pri-parolas?"
我们的墙上 被 挖了一个大洞。你 在讲些什么呀?”
"Kion? Pri-rabitaj?" Onklo Pan tim-tremegis.
"什么?有贼进来?" 潘大叔 害怕得颤抖起来。
"Kion ili ŝtelis? Ĉu estas en ordo ĉe niaj bovinoj?"
"他们 偷了些什么东西?我们的那两头母牛 没有事吧?"
Kaj neatendinte respondon,
没有 等待 回答
li saltis el la lito en sia piĵamo kaj forkuris nudpiede al la bovinejo.
他 就从床上跳下来 他还穿着小褂,就打着赤脚向牛屋奔去。
Sed li subite haltis meze de la ĉambro kaj eligis dolor-krion.
但 他一跑到屋中央 就停了下来,发出一声痛楚的呼叫。
Li estis surpaŝinta ion brulantan.
他 踩到了一个在燃烧的东西。
Kiam mi al-portis tien la lampon,
当我 把油灯 端过来的时候,
ni trovis faskon da brula incenso.
我们发现了 一束仍然烧着的线香。
Finiĝis la sescent sesdek sepa
第667段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 4 ธันวาคม 2019, 01:39:10

Kanto de Juneco 142
青春之歌
Por eviti la banalajn babilaĉojn de Yu Jingtang,
为了 躲避 余敬唐的 唠叨,
por pasigi tian ĝenan vivon,
为了 打发 这难过的日,
ŝi restis tutan tagon sur la mar-bordo.
她 就整日 滞留 在海边,
Ĉiu-matene post la manĝo ŝi tuj iris tien.
每天早上 饭后 她 立刻 就去往 那里,
Rigardante la sen-liman lazuron
望着 那蔚蓝色的 无边海水,
kaj la blankajn velojn de solecaj boatoj,
和 白色 孤帆小舟,
kiuj dancetis sur la akvo-surfaco,
它们 在水面上 蠕动着,
ŝi sentis sian pezan koron mal-pli ŝarĝita,
她 感觉 自己沉重的心情就轻松一些,
kvazaŭ varma manplato estus ĝin karesanta.
仿佛 有一只温暖的手掌 抚慰地贴在心上。
Finiĝis la cent kvardek dua
第142段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 4 ธันวาคม 2019, 23:09:20

Montara Vilaĝo 668
山 村
Ĝi dissendis nebulon da ebriiga fumo.
它 散发出 一股使人昏迷的 香气。
Tuj ni komprenis, kio estis la aroj da fajreroj,
我们 立刻就知道,那两束火星是 什么东西。
kiuj tra-rampis la aeron en la ĉambro de mia patrino.
在我母亲房里 蜿蜒地移动的
Ili funkciis kiel torĉoj, sed sam-tempe kiel ebriigilo.
它们 是起着照明的 作用,但同时 也是一种迷魂药。
"Feliĉe, ke ni estis mal-dormaj tiam,"
"幸亏,那时 我们 没有睡觉。"
komentis mia patrino kun surprizo kaj timo,
母亲 又惊又恐地 说,
"alie la tutan familion povis ebriigi la odoro
"不然,我们 全家人 就都会被那香味给熏迷过去了,
kaj la rabistoj estus povintaj for-ŝteli la tutan domon."
那么 贼人 就可以把 我们全屋子的东西 都搬走了。"
"Mi komprenas," Onklo Pan murmuris penseme al si.
"我懂得了," 潘大叔 有所思地对 自己说,
Finiĝis la sescent sesdek oka
第668段 结束

Standardo (แสดงโปรไฟล์) 4 ธันวาคม 2019, 23:26:25

Kanto de Juneco 143
青春之歌
La maro ĉiam plaĉas al ŝi,
大海 总是 令她高兴,
kvankam ŝi ne plu havis tian intereson,
尽管 她 不再有 这种兴趣,
kian ŝi montris en la unua tago,
如她 在第一天 所表示的 那样,
kiam ŝi al-venis al la mar-bordo,
当她 来到 海边的时候,
ludante la buŝ-harmonikon,
吹奏着 口琴,
kolektante konkojn kaj promene ĝuante la pejzaĝon.
收集着 贝壳,边散步 边欣赏着 美景。
Ĉu la maro estis kvieta kaj bela kiel ĉarma atlaso,
不管 大海 是风平浪静时,美得 像瑰丽的 锦缎,
ĉu ĝi bolis de ondegoj kaj hurlis kiel furioza besto,
还是 它波浪滔天,咆哮得 好像凶暴的 野兽,
ŝi sidis tutan tagon sur granda roko trempiĝanta en la akvo.
她 整天 坐在 一块浸在水中的 大石头上。
Finiĝis la cent kvardek tria
第143段 结束

กลับไปด้านบน