ไปยังสารบัญ

Je เป็นคำบุพบทที่ไม่มีความหมายเฉพาะเจาะจง แต่เดิมทีนั้นกำหนดให้ je ถูกใช้ในสถานการณ์นามธรรมทั้งหมด และในกรณีที่ไม่มีคำบุพบทอื่นใช้แทนกันได้ ผู้พูดภาษาเอสเปรันโตในยุคเริ่มแรกใช้ je บ่อยในระดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน je ใช้น้อยครั้งกว่าเดิมมาก และโดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อบอก เวลาในแต่ละวัน และ ข้อมูลที่ได้จากการวัด. โดยทั่วไปแล้วเราขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ je ถ้ามีคำศัพท์อื่นใช้แทนกันได้

การลงท้ายด้วยตัวอักษร N สามารถใช้แทนที่ je ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ค่าที่ได้จากการวัด และ จุดต่างๆ ในกาลเวลา

เวลาของแต่ละวันและจุดอื่นๆ ในกาลเวลา

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - เราจะขึ้นรถบัสเมื่ออีกยี่สิบนาทีจะสิบโมง (เก้านาฬิกาสี่สิบนาที).
 • Tio okazis je Pasko. - สิ่งนั้นเกิดเมื่ออีสเตอร์.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - ฉันจะให้คุณทำสิ่งนั้นเป็นครั้งสุดท้าย.

การวัด

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - คุณค่อนข้างที่จะสูงกว่าฉันเป็นระยะราวๆ ครึ่งหนึ่งของหัว=...สูงกว่าฉันอยู่ครึ่่งหนึ่งของหัว

โดย การลงท้ายด้วยตัวอักษร N โดยพื้นฐานแล้วใช้เพื่อบอกค่าที่ได้จากการวัด.

ความขาดแคลน, ความอุดมสมบูรณ์, และความปรารถนา

 • Ĝi estas libera je mankoj. - มันเป็นอิสระแห่งความผิดพลาด.

  หรือ ...de mankoj

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - แอบรัมนั้นร่ำรวยไปด้วยปศุสัตว์, เงิน และ ทอง.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - แก้วใส่ไวน์หนึ่งแก้วคือแก้วที่เต็มไปด้วยไวน์หนึ่งแก้ว.

  หรือ ...plena de vino

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - ฉันถอนหายใจให้กับความสุขของฉันที่จากไปแล้ว.

  หรือ ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo.

สถานะของร่างกายหรือจิตใจ.

 • Ili suferas je astmo. - พวกเขาได้รับความทรมานจากโรคหอบหืด.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - เธอตั้งครรภ์ได้ลูกแฝด.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - เขาล้มป่วยพร้อมความโทมนัสอันลึกซึ้ง.

ส่วนของร่างกายที่ถูกกระทบโดยการถือ, จับ, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, ฯลฯ.

 • Li kaptis min je la brako. - เขาจับฉันได้ที่แขน.

  Je la brako ระบุแขนของฉัน. คุณสามารถพูดว่า ĉe la brako. เพื่อระบุถึงแขนของเขา (แขนอันที่เขาใช้เพื่อจับฉัน), เราใช้ per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano.

 • Li estas malsana je la brusto. - เขามีสภาวการณ์ด้านอก.

หลากหลายคำขยายที่ได้รับการแก้ไขแล้ว.

 • Ŝi kredas je Dio. - เธอศรัทธาในพระเจ้า.

  Kredi je iu หรือ je io = "เพื่อที่จะเชื่อว่าบางคนหรือบางอย่างมีอยู่จริง". Kredi ion, al io, pri io = "เพื่อที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริง". Kredi al iu = "เพื่อที่จะเชื่อว่าคนคนนี้พูดความจริง".

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - ถึงความน่าประหลาดใจว่าเรื่องของเรื่องประสบความสำเร็จ.=เรื่องของเรื่องประสบความสำเร็จ, และมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจ.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - ฉันได้พนันกับเธอไว้สิบดอลลาร์.

  ผู้ชนะการพนันจะได้รับเงินสิบดอลลาร์ คุณสามารถใช้ pri ได้เช่นกัน.

กลับไปด้านบน