ไปยังสารบัญ

คำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรง (Nerekta parolo) เป็นอนุประโยคประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการนำคำพูด ความคิดเห็น การตัดสินใจ คำถาม ข้อสังเกต ของใครคนใดคนหนึ่งนำมากล่าวซ้ำ โดยปกติมักจะต้องมีการแปลงประโยคดั้งเดิม คำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรงมีความแตกต่างจากคำพูดที่คัดมาโดยตรงหรือเป็นประโยคที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งรูปแบบของประโยคดังกล่าวจะไม่ใช่อนุประโยคและจะไม่มีสันธานเชื่อมประโยคย่อยกับประโยคหลัก (subjunkcio) ส่วนใหญ่คำพูดที่คัดมาโดยตรงจะมีการใช้เครื่องหมายจุดคู่และเครื่องหมายคำพูดตามลำดับ

คำพูดที่คัดมาโดยตรง: Petro diris: "Mi volas doni ion al vi." - ปีเตอร์กล่าวว่า "ผมอยากจะให้บางสิ่งกับคุณ"
คำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรง: Petro diris, ke li volas doni ion al mi. - ปีเตอร์กล่าวว่าเขาอยากจะให้บางอย่างกับฉัน
คำพูดที่คัดมาโดยตรง: Karlo demandis: "Ĉu vi volas iri kun mi?" - คาร์ลถามว่า "คุณอยากจะไปกับผมไหม"
คำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรง: Karlo demandis, ĉu mi volas iri kun li. - คาร์ลถามว่าฉันอยากจะไปกับเขาไหม

โดยปกติคำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรงจะอยู่ในรูปแบบของประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ke หรืออนุประโยคแสดงคำถาม ซึ่งสำหรับประโยคประเภทดังกล่าวจะทำหน้าที่คล้ายกรรมของกริยา เช่น diri (พูด, บอก, กล่าว), krii (ตะโกน, กรีดร้อง), pensi (คิด), scii (รู้, ทราบ), decidi (ตัดสินใจ), skribi (เขียน), kompreni (เข้าใจ), rimarki (สังเกต), vidi (เห็น), demandi (ถาม), voli (ต้องการ), aŭdi (ได้ยิน) และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Li diris, ke li estas feliĉa. (เขาพูดว่าเขามีความสุข) Ŝi pensis, ke ŝi estas feliĉa. (หล่อนคิดว่าหล่อน(ตัวเอง)มีความสุข)

ในบางครั้งคำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรงจะมีหน้าที่คล้ายส่วนขยายที่ไม่ผ่านทางกริยา (suplemento) ของคำนามบางคำ เช่น penso (ความคิด), decido (การตัดสินใจ), demando (คำถาม), timo (ความกลัว) และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Li havis la penson, ke li estas feliĉa. (เขามีความคิดว่าเขามีความสุข) La decido estis, ke Petro estu prezidanto. (การตัดสินใจนั้นคือว่าให้ปีเตอร์เป็นประธาน) Ili faris la demandon, ĉu ili povas partopreni. (พวกเขาสร้างคำถามว่าพวกเขาจะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่)

และในบางครั้งคำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรงจะมีหน้าที่คล้ายประธานของ ŝajni (ดูเหมือน), esti evidente (อย่างเป็นที่แน่ชัด), esti dube (อย่างที่สงสัย), esti klare (อย่างกระจ่าง), esti (ne)eble (อย่างที่เป็นไป(ไม่)ได้), esti verŝajne (อย่างที่น่าจะ) และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Ŝajnis, ke pluvas. (ดูเหมือนว่าฝนจะตก) Estis evidente, ke li ne estas feliĉa. (อย่างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเขาไม่มีความสุข)

รูปแบบกริยาของคำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรง

โดยทั่วไปกริยาของคำพูดที่ไม่ได้คัดมาโดยตรงในบางภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกริยา แต่สำหรับในภาษาเอสเปรันโตเราจะใช้รูปแบบกริยาเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับในภาษาไทย

 • Li diris: "Mi volas manĝi".Li diris, ke li volas manĝi. - เขาพูดว่า "ฉันต้องการกิน" → เขาพูดว่าเขาต้องการกิน

  ตัวลงท้าย AS ของ volas แสดงสถานะในปัจจุบันของการพูดจากประโยคดั้งเดิม ซึ่งจะไม่เปลี่ยนไปใช้ตัวลงท้าย IS แม้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นไปแล้ว

 • Li diris: "Mi tiam loĝis en Ĉinujo."Li diris, ke li tiam loĝis en Ĉinujo. - เขาพูดว่า "ในตอนนั้นฉันอาศัยอยู่ในประเทศจีน" → เขาพูดว่าในตอนนั้นเขาอาศัยอยู่ในประเทศจีน

  ตัวลงท้าย IS ของ loĝis แสดงสถานะในอดีตของการพูดจากประโยคดั้งเดิม ซึ่งหากใช้ estis loĝinta จะเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง

 • Ŝi demandis: "Ĉu vi iros kun mi al kinejo?"Ŝi demandis, ĉu mi iros kun ŝi al kinejo. - หล่อนถามว่า "คุณจะไปโรงหนังกับฉันไหม" → หล่อนถามว่าฉันจะไปโรงหนัง(ด้วยกัน)กับหล่อนไหม

  La OS de iros montras tempon postan al la origina demando. Estus eraro ŝanĝi al estis irontavolis iri. Se la origina demando estus "Ĉu vi volas iri kun mi?", oni dirus: Ŝi demandis, ĉu mi volas iri kun ŝi.

 • Li ne komprenis: "Kial ŝi ne volas partopreni?"Li ne komprenis, kial ŝi ne volas partopreni. - Li ne komprenis: "Kial ŝi ne volas partopreni?" → Li ne komprenis, kial ŝi ne volas partopreni.

  La AS de volas montras la tempon de la origina demando.

 • Ili ordonis: "Paku tuj vian valizon!" → Ili ordonis, ke mi tuj paku mian valizon. - Ili ordonis: "Paku tuj vian valizon!" → Ili ordonis, ke mi tuj paku mian valizon.
 • Ŝi esperis, ke ŝi ilin trovos. - Ŝi esperis, ke ŝi ilin trovos.

  La origina penso estis: "Mi ilin trovos."

 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos. - Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos.

  Ŝi timis kaj pensis: "La infano mortos!"

 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion. - Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion.

  Li diris: "Ne instruu al ŝi..."

 • Ŝajnis al ŝi, ke ŝin ĉirkaŭas unu sola densa barilo el traboj. - Ŝajnis al ŝi, ke ŝin ĉirkaŭas unu sola densa barilo el traboj.

  Ŝi pensis: "Min ĉirkaŭas...", ĉar tiel ŝajnis al ŝi.

Rilataj subfrazoj normale ne rerakontas diron aŭ penson. En tiaj subfrazoj la verbotempoj do rilatas al la absoluta nuno:

 • Mi ne konis tiun, kiu venis. - Mi ne konis tiun, kiu venis.

  Konis kaj venis ambaŭ montras tempon antaŭ la nuno. Verŝajne ili montras la saman tempon.

 • Mi ne konis la personon, kiu estis baldaŭ venonta tra la pordo. - Mi ne konis la personon, kiu estis baldaŭ venonta tra la pordo.

  Kaj konis kaj estis montras tempon antaŭ la nuno. Venonta montras tempon post tiu pasinta tempo.

Tempaj kaj lokaj vortoj en nerekta parolo

Se en citata frazo estas tempomontra esprimo, ĝi normale povas resti senŝanĝe en nerekta parolo. Kelkaj tempaj vortetoj tamen dependas de la absoluta nuno, kaj devas tial iafoje ŝanĝiĝi por eviti konfuzon. Tiaj vortoj estas hodiaŭ, hieraŭ, antaŭhieraŭ, morgaŭ kaj postmorgaŭ. Frazoj, en kiuj oni devas ŝanĝi tian tempovorton, estas tamen sufiĉe maloftaj:

 • Pasintan lundon li diris: "Mi ne laboros hodiaŭ!"Pasintan lundon li diris, ke li ne laboros tiun tagon. - Pasintan lundon li diris: "Mi ne laboros hodiaŭ!" → Pasintan lundon li diris, ke li ne laboros tiun tagon.

  Se oni konservus hodiaŭ en la subfrazo, temus pri tiu tago, en kiu estis dirita la tuta frazo.

 • Morgaŭ li verŝajne diros: "Mi estis malsana hieraŭ!"Morgaŭ li verŝajne diros, ke li estis malsana hodiaŭ. - Morgaŭ li verŝajne diros: "Mi estis malsana hieraŭ!" → Morgaŭ li verŝajne diros, ke li estis malsana hodiaŭ.

  Se oni uzus hieraŭ en la nerekta parolo, temus pri la tago antaŭ ol estis dirita la tuta frazo. Li efektive parolos pri la hodiaŭa tago, kaj oni do ŝanĝu al hodiaŭ.

 • Antaŭ unu semajno li demandis al mi: "Ĉu vi venos al mi morgaŭ?"Antaŭ unu semajno li demandis al mi, ĉu mi venos al li la postan tagon. - Antaŭ unu semajno li demandis al mi: "Ĉu vi venos al mi morgaŭ?" → Antaŭ unu semajno li demandis al mi, ĉu mi venos al li la postan tagon.

En rakontoj oni tamen iafoje konservas hodiaŭ, hieraŭ kaj morgaŭ senŝanĝe: Li renkontis konaton, junan poeton, kiu rakontis al li, ke morgaŭ [= la postan tagon] li komencos sian someran vojaĝon. Ĉi tiu frazo aperas en fabelo, kaj apenaŭ povus estiĝi konfuzo kun la vera morgaŭo.

Formoj kiel hieraŭo, hieraŭa tago, morgaŭo, morgaŭa tago estas ofte uzataj sendepende de la absoluta nuno.

La tempovorton nun oni povas iafoje por klareco ŝanĝi en nerekta parolo, sed plej ofte tio ne necesas: Hieraŭ li diris: "Mi volas fari tion nun kaj ne poste!"Hieraŭ li diris, ke li volas fari tion nun kaj ne poste. Oni povus ŝanĝi al tiam, tiumomente aŭ eble tuj, sed ankaŭ nun taŭgas.

Loka esprimo en citata frazo devas iafoje ŝanĝiĝi en nerekta parolo, se oni rerakontas la aferon en alia loko. Alifoje tia ŝanĝo povas esti natura, sed ne nepra:

 • Karlo kaj Eva estas en Parizo. Karlo parolas pri Pekino, kaj diras al Eva: Mi iros tien.
 • Eva poste estas kun Petro en Pekino, kaj rerakontas al Petro: Karlo diris, ke li iros ĉi tien. (Aŭ: ...ke li venos ĉi tien.)
 • Petro kaj Eva estas en Tokio, kaj Petro diras al ŝi: Mi iam estis en Berlino.
 • Eva kaj Karlo poste estas en Berlino, kaj ŝi rerakontas al li: Petro diris, ke li iam estis ĉi tie. Aŭ: Petro diris, ke li iam estis en Berlino.

Pronomoj en nerekta parolo

En nerekta parolo personaj kaj posedaj pronomoj ofte devas ŝanĝiĝi, se la parolanto aŭ la alparolato ŝanĝiĝis:

 • Karlo diras: Mi estas tre feliĉa.
 • Petro rakontas al Eva: Karlo diris, ke li estas tre feliĉa. Mili.
 • Karlo diras al Eva: Mi amas vin.
 • Petro demandas al Eva: Ĉu li vere diris, ke li amas vin? Mili, vin restas.
 • Petro demandas al Karlo: Ĉu vi vere diris, ke vi amas ŝin? Mivi, vinŝin.
 • Petro rakontas al Elizabeto: Li fakte diris al ŝi, ke li amas ŝin. Mili, vinŝin.
 • Karlo diras al Petro pri Eva: Mi amas ŝin.
 • Petro rakontas al Eva: Li diris, ke li amas vin. Mili, ŝinvin.
กลับไปด้านบน