ไปยังสารบัญ

เอกพจน์ บอกว่ามีสิ่งนั้นมีจำนวนเดียว พหูพจน์ บอกว่ามีสิ่งนั้น ๆ มากกว่าหนึ่ง การระบุว่าอะไรเป็นพหูพจน์ทำได้ด้วยการลงท้ายด้วยตัวอักษร J เราสามารถใช้ตัวลงท้าย -J ได้กับ คำนาม, คำคุณศัพท์ และ คำตารางที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร U และ A

เอกพจน์ พหูพจน์
(unu) tago - (หนึ่ง) วัน (pluraj) tagoj - หลายวัน
(unu) granda domo - บ้านหลังใหญ่ (หนึ่ง) หลัง (tri) grandaj domoj - บ้านหลังใหญ่ (สาม) หลัง
ilia granda domo - บ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังของพวกเขา iliaj grandaj domoj - บ้านหลังใหญ่หลายหลังของพวกเขา
alia homo - คนอื่น (หนึ่งคน) aliaj homoj - คนอื่น ๆ (หลายคน)
la unua tago - วันแรก la unuaj tagoj - วันแรก ๆ
iu - ใครบางคน (มีจำนวนคนเดียว) iuj - ใครบางคน (มีจำนวนหลายคน)
tiu homo - คนคนนี้ tiuj homoj - คนเหล่านี้
tia speco - สายพันธ์ุนั้น (หนึ่งสายพันธ์ุ) tiaj specoj - สายพันธุ์นั้น (มีหลายสายพันธ์ุ)
La kato estas nigra. - แมวตัวนี้มีสีดำ La katoj estas nigraj. - แมวหลายตัวนี้มีสีดำ
Ĝi estas granda, sed bela. - ถึงมันจะใหญ่แต่ก็สวย Ili estas grandaj, sed belaj. - ถึงพวกมันจะใหญ่แต่ก็สวย
Vi estas bela. - คุณสวย Vi estas belaj. - พวกคุณสวย
Ĉiu miris pri tio. - แต่ละคนประหลาดใจกับสิ่งนั้น Ĉiuj miris pri tio. - ทุกคนประหลาดใจกับสิ่งนั้น
Kia estis la respondo? - คำตอบเป็นอย่างไร (คำตอบเดียว) Kiaj estis la respondoj? - คำตอบเป็นอย่างไร (คำตอบมีหลายประเภท)

เราจะเติมตัวลงท้าย -N หลังตัว J เสมอ: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

ถ้าคำคุณศัพท์ขยายคำนามที่เป็นพหูพจน์ คำคุณศัพท์นั้นก็จะต้องลงท้ายด้วยตัวลงท้าย -J เช่นกัน เพราะว่าวลีนั้นจะให้ความหมายที่เป็นพหูพจน์:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - โต๊ะและเก้าอี้นี้เป็นของที่ถูกใช้แล้ว

  โต๊ะหนึ่งตัวกับเก้าอี้หนึ่งตัวเป็นของสองชิ้น ทั้งคู่เป็นของที่ถูกใช้แล้ว

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - ในห้องนั้นมีเก้าอี้สีเขียวและโต๊ะสีเขียว

  ที่นั่นมีเก้าอี้สีเขียว(หนึ่งตัว)และโต๊ะสีเขียว(หนึ่งตัว)

ในบางกรณีคำคุณศํพท์ขยายคำนามที่ลงท้ายด้วย -J แต่คำคุณศัพท์นั้นขยายเพียงลักษณะของคำนามเพียงสิ่งเดียวจากหลายสิ่ง ฉะนั้นคำคุณศัพท์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ตัวลงท้าย -J

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - มีโต๊ะใหญ่หลายตัวและโต๊ะเล็กหนึ่งตัวตั้งอยู่ที่นั่น

  ถึงแม้ว่า malgranda ที่ขยายคำนาม tabloj ไม่ได้มีตัวลงท้าย J เพราะคำนั้นขยายคำว่าโต๊ะแค่ตัวเดียว

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - ผมอยากได้ดินสอสีเขียวหนึ่งแท่งและดินสอสีแดงหนึ่งแท่ง
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - แขกชาวฝรั่งเศส[หนึ่งคน]และแขกชาวเยอรมัน[หลายคน]ได้มาถึงแล้ว

คำคุณศัพท์พหูพจน์ที่ใช้ร่วมกับคำนามเอกพจน์หลายคำ ในบางกรณีอาจให้ความรู้สึกว่าเป็นรวมคำที่แปลกประหลาด อย่างไรก็ตามก็มีความสมเหตุสมผลอยู่ ซาเมนฮอฟเองมักจะพยายามหลีกเลี่ยงการรวมคำแบบนั้น แบบที่มีคำคุณศัพท์เอกพจน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำคุณศัพท์เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ หรือคำคุณศัพท์ที่ขยายคำนามที่มีความหมายเชิงนามธรรม

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - พี่น้องชายหนึ่งคนและพี่น้องสาวหนึ่งคนของฉัน

  ปัจจุบันนิยมใช้: miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - การเรียนที่เรียบง่ายและการใช้ของภาษาเอสเปรันโต

  Simpla ขยายความหมายที่เป็นนัยให้ uzado ก่อนแล้ว จึงสามารถพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า lernado kaj uzado ซึ่งวลีนี้ การเรียนและการใช้ นับเป็นแค่เรื่องเดียว

เช่นเดียวกันกับซาเมนฮอฟเองที่มักจะหลีกเลี่ยงการใช้คำคุณศัพท์เอกพจน์หลายคำร่วมกับคำนามพหูพจน์ที่มีอยู่คำเดียว

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาระหว่างเจ็ดกับแปดนาฬิกาในตอนค่ำ (หนึ่งทุ่มกับสองทุ่ม)

  ปัจจุบันเราแนะนำให้ใช้ inter la sepa kaj oka horoj (หรือ inter la sepa horo kaj la oka)

กลับไปด้านบน