ไปยังสารบัญ

เครื่องเร่งสู่ความเป็นพหุภาษา

Esperanto?

เครื่องเร่งสู่ความเป็นพหุภาษาเป็นแผนจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมสมรรรถะความสามารถในการเรียนภาษาต่างประเทศได้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ แผนการจัดการเรียนรู้นี้เกิดจากแนวคิดการเตรียมจัดการเรียนการสอนที่กล่าวว่า การเรียนภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาต้นแบบในกรณีนี้เราใช้ภาษาเอสเปรันโตพื้นฐานเป็นต้นแบบโดยจะลดจำนวนของคำศัพท์ลงให้เหลือเพียง 300 หน่วยคำ ที่จะสามารถทำให้การเรียนภาษาของเด็กดีขึ้น จากงานวิจัยหลายชิ้นกล่าวว่า การเรียนภาษาเอสเปรันโตเป็นภาษาต้นแบบในระยะเวลา 1 ปี จะมีผลต่อการเรียนภาษาที่เรียนภายหลังได้ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นเหตุจากภาษาต้นแบบนั้นมีความเรียบง่ายมาก ไม่มีข้อยกเว้น และการสร้างคำหรือประโยคมีความเป็นเหตุเป็นผล นั่นจึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของภาษาจากการสร้างและการเรียบเรียงใหม่ของคำศัพท์หรือประโยค การเรียนรู้ในลักษณะนี้ได้ผลมากกว่าภาษาอื่น ๆ สำหรับกระตุ้นผู้เรียนเกิดความต้องการการเรียนรู้อันเนื่องมาจากความสามารถต่อการสร้างประโยตได้ด้วยตัวเองที่ดีช่วงเริ่มต้นของการเรียน

แผนจากจัดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะเรียนรู้ปนเล่นจากการวิเคราะห์ภาษาโดยจะให้เข้าใจหลักการของไวยากรณ์ทางภาษา ผู้เรียนเข้าใจชนิดของคำ คำศัพท์เฉพาะทาง เช่น พหูพจน์ การกพื้นฐาน (กรรตุการกและกรรมการก) วิธีการสร้างประโยคและการสร้างคำศัพท์ใหม่ ๆ จากรากคำพื้นฐานกับคำลงท้าย ด้วยวิธีการเหล่านี้ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของภาษาโดยทั่ว ๆ ไปและผู้เรียนจะเกิดความรู้ทางภาษาในระดับที่เรียกว่าเมต้า

สื่อการเรียนการสอนทุกชิ้นได้รับการออกแบบจากครูอาจารย์สอนภาษาซึ่งไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาเอสเปรันโตมาตั้งแต่แรก สื่อการเรียนการสอนนี้ประกอบไปด้วยส่วนที่เกี่ยวกับไวยากรณ์และคำอธิบายสำหรับผู้สอนเตรียมตัวสำหรับการสอน

สื่อการเรียนการสอนชุดนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากโครงการ Erasmus+ ของ ณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)

พันธมิตร

กลับไปด้านบน