Đi đến phần nội dung

Esperanto text-to-speech, updated

viết bởi jonsd, Ngày 03 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 22932

Anybody willing to be my Esperanto penpal (so to speak)?

viết bởi Electric Prophet, Ngày 10 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 23423

What time do you find best

viết bởi Mythos, Ngày 30 tháng 1 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 23218

Tin nhắn cuối

Belgaj esperantistoj

viết bởi super-griek, Ngày 07 tháng 2 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 28027

Tin nhắn cuối

missing tenses?

viết bởi Alex Stephen, Ngày 20 tháng 1 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 31308

Tin nhắn cuối

Where can I find special characters?

viết bởi EL_NEBULOSO, Ngày 08 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 22064

Esperanto in Maine

viết bởi skakillers, Ngày 06 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 22172

Tin nhắn cuối

Unu demando por viroj

viết bởi Islander, Ngày 06 tháng 2 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 28750

Tin nhắn cuối

Que who that which ... :)

viết bởi scavengist, Ngày 22 tháng 1 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 34118

Tin nhắn cuối

Antropologiaj demandoj

viết bởi traevoli, Ngày 03 tháng 2 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 25899

Tin nhắn cuối

Quay lại