前往目錄

代詞是可以取代整個名詞片語的短詞.

人稱代詞

mi
≈ 說話者
ni
≈ 說話者和他人
vi
≈ 對談者
li
≈ 被談及的男性人物或不知性別的人
ŝi
≈ 被談及的女性人物
ĝi
≈ 所談及的物品, 動物, 或小孩
ili
≈ 被談及的人們, 物品, 或動物
oni
≈ 不特定的人
si
≈ 與主語同一人, 如果那不是 mi, nivi

人稱代詞可以有賓語詞尾 N:

 • Mi amas vin. - 我愛妳.
 • Ilin konas Karlo. - 他們認得卡羅.
 • Ĉu vi ĝin vidas? - 你看到它嗎?
 • Elizabeto lavas sin en la lago. - 伊利莎白在湖裡洗自己.

物主代詞

如果加詞尾 A 到人稱代詞, 則成為了 物主代詞:

mia
我的...
nia
我們的...
via
你的..., 你們的...
lia
他的...
ŝia
她的...
ĝia
它的...
ilia
他們的...
onia
某人的...
sia
自己的...

物主代詞可以有詞尾 JN, 就像其他形容詞: mia ĉambromiaj ĉambrojmian ĉambronmiajn ĉambrojn.

物主代詞出現在名詞前, 是限定詞, 不要加 la. 物主代詞告知我們誰是物主, 此資訊已足以表達限定. 如果代之以 de 短語, 則通常要加上 la: ilia ĉambro = la ĉambro de ili, mia edzo = la edzo de mi.

當物主代詞單獨出現, 後面沒跟名詞時, 它不是限定語, 不表示限定意義. 為表示限定性, 通常加上 la:

 • Tiu ĉi libro estas mia. - 這本書是我的.

 • Tiu ĉi libro estas la mia. - 那本書是我的那本.

 • Mia aŭto estas difektita. Ni provu la vian. La vian = vian aŭton. - 我的汽車壞了. 我們用你的. La vian = 你的汽車.

但有時, 這個在獨立的物主代詞前的 la 也可省去, 只要脈絡清楚:

 • Li pli ŝatas mian domon ol (la) sian. = ...ol sian domon. - 他喜歡我的房子更甚於自己的. = 比起他自己的房子.

其他代詞

也有其他短詞當代詞用 (但不是人稱), 例如, O, U, ES 的表列詞 和短詞 ambaŭ.

第一人稱

Mi

Mi 是單數 (不分性別). Mimia 用在說話者表明自己, 語法上叫 "第一人稱":

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - 我從祖父那裡來, 且我現在要去舅舅那裡.
 • Mi foriras, sed atendu min, ĉar mi baldaŭ revenos. - 我要離開, 但請等我, 因為我很快就回來.
 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn. - 給我的四個小孩, 我買了十二個頻果.
 • Kiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon. - 當我完成我的工作, 我將找我的錶.
 • Mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. - 我將拿我的雪橇去滑雪.

Ni

Ni 是複數 (且不分性別). Ninia 用在說話者指他自己和他人. Ni 可以指 我和另一人, 我和多個他人, 我和所有他人, 或 我和你/你們. 代詞 ni 有時包含對話者, 有時不包含, 只有文章脈絡才能決定它包含哪些人:

 • Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. - 我們用眼睛看, 用耳朵聽.

 • Ni disiĝis kaj iris en diversajn flankojn: mi iris dekstren, kaj li iris maldekstren. - 我們分開, 走各自的方向: 我向右, 而他向左.

  Ni = 我和他.

 • Kiam vi ekparolis, ni atendis aŭdi ion novan, sed baldaŭ ni vidis, ke ni trompiĝis. - 當你開口, 我們等著聽些新事物, 但很快我們發現, 我們是被騙了.

  Ni = 我和他人, 但不是聽者.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - 夜晚是那麼冷, 我們什麼都看不到, 即使在我們鼻前.
 • La junulo aliĝis al nia militistaro kaj kuraĝe batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj. - 青年加入我軍, 並勇敢地和我們一起去打敵人.
 • Kiam vi vidis nin en la salono, li jam antaŭe diris al mi la veron. - 當你在大廳裡看見我們, 他之已經前告訴了我真相.

  Ni = 我和他.

第二人稱

Vi

Vivia 用在說話者提及他對談的人. Vivia 也可以包含對屬於談者團體中的其他人, 語法上叫 "第二人稱". Vi 不分單複數, 因此 Vi 有時用作在單數, 有時用作複數. Vi 完全不分性別, 也完全不分階級, 地位, 等等:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - 先生, 你很沒禮貌.
 • Sinjoroj, vi estas neĝentilaj. - 先生們, 你們很沒禮貌.
 • Vi estas infanoj. - 你們是小孩.
 • Ĉu vi amas vian patron? - 你愛你的父親嗎?
 • Via parolo estas tute nekomprenebla kaj viaj leteroj estas ĉiam skribitaj tute nelegeble. - 你的話全然無法理解, 而你的信總是寫得全然無法閱讀.
 • Sidigu vin, sinjoro! - 請坐下, 先生!

vi 如果是主句的主語, 通常可以省略.

若干語言有時會用 vi 指一般的人們, 但在世界語裡則用 oni.

Ci

Ci 是單數第二人稱代詞 (不分性別). Cicia 只是理論上的存在, 卻幾乎不曾實際應用. 我們可以想像 ci 是單數版的 vi, 或親暱版的單數 vi, 或甚至罵人的單數 vi. 但實際上完全無法說出, 它表示何種口氣, 因為它幾乎不在使用. 我們可以想像, 在世界語裡曾有人使用 ci, 但那用法已不見了, 而事實上 ci 從來不曾真正使用過. 它只偶而出現在實驗性的語文中. 正規世界語中, 人們總是只用 vi 作為第二人稱代詞.

第三人稱

mi, nivi (或 ci) 之外的全稱為 "第三人稱". 代詞 li, ŝi, ĝiili, 和 lia, ŝia, ĝia, ilia 用來談已知的既非談話者也非被談及的某物. Onionia 用來談非限定的人. Sisia 在某些情況下用來替代其他第三人稱代詞.

Liŝi

Liŝi 都是單數. Lilia 用來指男性. Ŝiŝia 則用來指女性:

 • Li estas knabo, kaj ŝi estas knabino. - 他是男孩, 而她是女孩.
 • Li estas mia onklo. - 他是我舅舅.
 • Ŝi estas mia onklino. - 她是我舅媽.
 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - 除了他和他未婚妻之外, 大廳裡空無一人.
 • Mi renkontis vian patrinon kaj ŝian kolegon. - 我遇見你媽和她同事.

當提及性別不詳者, 或泛指任一性別者時, 通常都使用 li. Li 因而有兩個意思: 男性:

 • Ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon. - 每個看到她的人可能以為, 他看到母親.

  Li 此處回答 ĉiu, 因此 每個人.

 • Se vi iros al kuracisto, li povos helpi vin. - 如果你去看醫師, 他可以幫助你.

  指的是任何一個醫師, 性別不限.

這種用法的 li 有時被認為有性別歧視, 事實上這只是語法的事. 我們用 li, 並非忽視女性, 而是因為 li 具有雙重意義: 男性或中性. 的確, 這有時會造成不清晰. 因此, 不要猶疑, 應即用更清晰的表達方式, 例如: ŝi aŭ li, tiu, tiu persono 等等.

註: 也有人隨即提議用新的代詞來取代 li 的中性用法. 幾乎每個輔音 + "i" 都曾有人提議過, 但都沒有實用的結果. 今日偶而看到的有 ŝliri, 也有人堅持用 giĵi 或別的.

Ĝi

Ĝi 是單數. Ĝiĝia 用來指無性別之物:

 • La tranĉilo tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra. - 刀子好切, 因為它利.
 • Trovinte pomon, mi ĝin manĝis. - 找到了蘋果, 我吃了它.
 • Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro. - 我撕了信, 把它的碎片丟向房間各角落.

指孩兒也用 ĝi, 尤其是嬰兒, 因其性別並不重要. 但不明性別時, 也可以用 li.

 • La infano ploras, ĉar ĝi volas manĝi. - 嬰兒哭, 因為它要吃.
 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - 我指給那孩子看, 他的人偶在哪裡.

但如要特別指出孩兒的性別, 或是提及年紀較大的孩子時, 當然也可以用 liŝi.

Ĝi 也用來談及動物, 即使其性別已知:

 • "Pip, pip!" diris subite malgranda muso, kiu elkuris, kaj post ĝi venis ankoraŭ unu. - "嗶, 嗶!" 突然有隻小老鼠跑出來說, 之後, 又來了一隻.
 • Mi frapos vian ĉevalon sur la kapon tiel, ke ĝi falos senviva. - 我拍打你的馬的頭部, 它將因而倒地死去.

特殊情況下, 尤具為了免於誤解, 可以使用 liŝi 來指動物.

Ĝi 代表單數群集: familio, popolo, armeo 等等:

 • Hodiaŭ la problemo interesas la publikon, morgaŭ ĝi povas esti indiferenta pri ĝi. - 今天這問題引發了大眾的興趣, 明天大眾或許對它毫不在意.

  第一個 ĝi 表示大眾 (複數的人). (第二個 ĝi 指問題.)

Ĝi 通常代表物品, 動物, 和其他明確定義的事項. Tio用在抽象的關係, 用來代表整句, 或用在未定義的事項. (= tiu afero):

 • — Ŝi forvojaĝis. — Jes, mi tion scias. = Jes, mi scias, ke ŝi forvojaĝis. - — 她旅行在外. — 是的, 我知道那事. = 是的, 我知道, 她旅行在外.

Ili

Ili 為複數. Iliilia 用來指談及的複數的已知的人們或事物 (不含談話者或對談者). Ili 不分性別:

 • Kie estas la knaboj? Ili estas en la ĝardeno. - 男孩們在哪裡? 他們在花園裡.
 • Kie estas la knabinoj? Ili ankaŭ estas en la ĝardeno. - 女孩們在哪裡? 它們還在花園裡.
 • Kie estas la tranĉiloj? Ili kuŝas sur la tablo. - 那些刀子在哪裡? 它們在桌子上.
 • Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. - 把水給鳥, 因為它們想喝.
 • Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn; mi ankaŭ tre amas iliajn infanojn. - 彼得先生和他太太很愛我的孩子們; 我也很愛他們的孩子們.

有些語言有時用 ili 代詞表示不限定的人. 在世界語中必須使用 oni.

Oni

Onionia 是不限定代詞, 使用在提及任何個人, 多人, 或若干不限定的人時, 至於是指誰, 則不重要. Oni 通常是單數, 但也可以是複數. Oni 沒有性別:

 • En malbona vetero oni povas facile malvarmumi. - 天氣壞時, 人們容易感冒.
 • Kiam oni estas riĉa (aŭ riĉaj), oni havas multajn amikojn. - 當人富有, 就有很多朋友.
 • Oni diras, ke la vero ĉiam venkas. - 人們說, 真理戰勝一切.
 • Kun bruo oni malfermis la pordegon, kaj la kaleŝo enveturis en la korton. - 一陣噪音, 有人開了大門, 接著大馬車進到庭院裡.
 • Oni tiel malhelpis al mi, ke mi malbonigis mian tutan laboron. - 有人那樣阻難我, 使我搞砸我的整件事.
 • La malpura aero malsanigas onin. - 髒空氣使人生病.
 • Kiam oni venas al tiu urbo, oni devas atenti pri la krimuloj. Ili kapablas ŝteli eĉ oniajn vestaĵojn. - 人們來到此城時, 要注意犯徒. 他們連人們的衣服都能偷走.
 • Ne kritiku onin, ĉar oni povas ankaŭ vin kritiki. - 不要批評他人, 因為他人也可以批評你.

實用上少有 oninonia 的使用情形. 因為少用, 有人認為這形式怪怪的, 因此避免用, 即使那是可以用的.

Si

Sisia 是特別的第三人稱代詞, 用在特殊的場合取代一般的第三人稱代詞. Si 有時是單數, 有時是複數, 看它代表什麼而定. Si 本身並無性別.

往往它可以當主語, 且在同一句子中又扮演其他角色. 如果主語是 mi, nivi (或 ci), 則可以直接重複相同的代詞:

 • Mi lavas min. - 我洗自己.

  這兩個 mi 是同一人.

 • Mi vidas mian fraton. - 我看到我弟弟.

  Mimia 表示同一人.

 • Ni lavas nin. - 我們洗自己.

  這兩個 ni 是相同的人.

 • Ni vidas niajn fratojn. - 我們看到我們的弟弟們.

  Ninia 同示相同的人們.

 • Vi lavas vin. - 你洗自己.

  那兩個 vi 是同人.

 • Vi vidas viajn fratojn. - 你看到你的兄弟們.

  Vivia 表示相同的人.

但是如果主語為第三人稱 (非談話者, 也非談及者), 必須使用 si 作為其他角色. 例如, 如果既把 li 作為主語, 又用它作為其他角色, 則必然指的是不同的男子. 同理, ŝi, ĝi, 和 ili 也是如此:

 • Ŝi lavas ŝin. - 她洗她.

  某一女子洗另一女子.

 • Ŝi lavas sin. - 她洗自己.

  某一女子洗自己的身體. Ŝisin 表示同一人.

 • Ŝi vidas ŝian patrinon. - 她看到她的母親.

  某一女子看到另一女子的母親.

 • Ŝi vidas sian patrinon. - 她看到自己的母親.

  某一女子看見自己的母親.

 • La virino serĉas ŝian filon. - 那女子找她的兒子.

  那女子找另一女子的兒子.

 • La virino serĉas sian filon. - 那女子找自己兒子.

  那女子找她自己的兒子.

 • Li lavas lin. - 他洗他.

  某一男子洗另一男子.

 • Li lavas sin. - 他洗自己.

  某一男子洗他自己的身體. Lisin 表示同一人.

 • Ĝi lavas ĝin. - 它洗它.

  某一動物洗另一隻動物 (或物品).

 • Ĝi lavas sin. - 它洗自己.

  某一動物自己的身體 Ĝisin 表示同一動物.

 • La hundo ludas per sia pilko. - 那狗玩它的皮球.

  那狗玩它自己的皮球.

 • Ili lavas ilin. - 他們洗他們.

  某一群人或動物洗另一群.

 • Ili lavas sin. - 他們洗自己.

  某一群洗自己的身體 Ilisin 表示相同群體.

 • La naĝintoj ne trovas siajn vestaĵojn. - 游完泳者找不到自己的衣服.

  游完泳者找不到各自的衣服.

 • Oni ne forgesas facile sian unuan amon. - 人們不易忘記自己的初戀.

Si 不可當主語

Si 一定不會是主語, 或主語的一部分, 因為若如此則 si 將代表自己. 同理, sia 不可是主語的一部分. 不可能有這樣的句子: Si manĝas. Mi kaj si dancas. Petro kaj si fiŝkaptas. Mia kaj sia fratoj estas samklasanoj. Sia edzino estis kisata de li. 因此, 不要說: Karlo kaj sia frato promenas en la parko. 如果說出這樣的句子, 好像是要 sia 代表卡羅, 但主語又不是卡羅, 而是 Karlo kaj sia frato. 應該說: Karlo kaj lia frato promenas en la parko. 然而可以用 si, 如果把句子變成: Karlo kun sia frato promenas en la parko. 現在主語是卡羅, 且 sia 正好代表卡羅. 片語 kun sia frato 不是主語的一部分, 而是 kun 狀語.

Si 在被動式句子中

Sisia 代表語法上的主語. 這也適用在 被動式句子, 雖然語法上的主語在這些句子中不是動作者:

 • Ŝi estas amata de siaj instruistinoj. - 她受到她老師的喜愛.
 • Karlo estis akompanata de Petro al sia domo. = ...al la domo de Karlo. - 卡羅由彼得陪著去他家. = ...去卡羅的家.
 • Karlo estis akompanata de Petro al lia domo. = ...al la domo de Petro. - 卡羅由彼得陪著去他的家. = ...去彼得的家.
 • Li sendas leteron al sia kuzo.Letero estas sendata de li al lia (propra) kuzo. - 他寄信給他堂弟. → 信是由他寄給他 (自己) 的堂弟.

  被動句子中不能用 al sia kuzo, 因為那樣指的是信的堂弟.

子句

子句 的謂語有自己的主語. 如果子句中用 si(a), 就讓它代表子句的主語, 而不是主句的主語:

 • Elizabeto rigardis la viron, kiu kombis al si la harojn. - 伊利莎白看著那梳著自己頭髮的男子.

  那男子梳自己的頭髮 (不是伊利莎白的). Si 表示 kombis 的主語, 即 kiu (而 kiu 表示那男子).

 • Karlo kaj Petro diris, ke la infanoj jam vestis sin. - 卡羅和彼得說, 孩子們已經自己穿好衣服了.

  孩子們各自穿好衣服了 (不是卡羅和彼德).

 • Li vidis, ke la hundo ludas per sia pilko. - 他看見, 狗玩它的球.

  皮球歸屬於狗 (該子句的主語).

 • Abimeleĥ, la reĝo de la Filiŝtoj, rigardis tra la fenestro, kaj vidis, ke Isaak amuziĝas kun sia edzino Rebeka. - 菲利斯丁王亞比美列望向窗外, 看見伊薩克和他太太蕾貝卡在玩樂.

  蕾貝卡是伊薩克 (amuziĝas 的主語) 的太太, 而不是亞比美列 (vidis 的主語) 的. 如果是亞比美列的, 則要說 lia edzino.

 • Mia avo diris, ke li tre amis sian patrinon. - 我祖父說, 他很愛他母親.

  Sian 代表 amis 的主語, li, 可能和 mia avo 是同一人, 但也可能是指其他男子.

Si 不能是主語, 也不可為了讓 si 代表主句的主語, 而作為子句的主語或作為子句主語的一部分. 不可以: Karlo diris, ke si venos morgaŭ. 也不可以: Karlo diris, ke sia frato venos morgaŭ. Si 在子句中總是只代表該子句本身的主語. 必須說: Karlo diris, ke li venos... / ke lia frato venos... 也不可以: Ŝi sentis, ke pluvas sur sin. 而必須說: Ŝi sentis, ke pluvas sur ŝin.

帶 A 詞尾的分詞 有若子句:

 • Li ekvidis la anĝelon de la Eternulo, starantan sur la vojo kun elingigita glavo en sia mano. - 他看到上帝的天使, 站在路上, 出鞘的劍持在手中.

  天使站著, 手中持劍.

 • Karlo promenis kun virino vestita per sia plej bela vesto. - 卡羅和穿著她最美麗衣服的女人散步.

  她是穿著她最美麗的衣服.

同樣, kielol 的比較短語則相當於子句. Si 在此比較短語中代表既知動詞的主語:

 • Ŝi amas lin kiel sin mem. - 她愛他有如她自己.

  她愛他, 有如她愛她自己.

 • Ŝi estas tiel saĝa kiel ŝia fratino. - 她像她妹妹那麼聰明.

  她的妹妹也是聰明的.

 • Li punis ilin same kiel siajn fratojn. - 他處罰他們如同自己的兄弟.

  他也處罰自己的兄弟.

 • Ŝi amas lin pli ol sin mem. - 她愛他勝過她自己.

  她愛他勝於她愛她自己.

 • Li estas pli aĝa ol lia frato. - 他比他弟弟年老.

  他的弟弟年老了 (但比他較年輕)

複合式的後置定語或狀語的補語可視為帶有既知動詞的子句. 此時 si 可代表既知動詞的主語. 這主語必然和在前的狀語同一. 然而關於這類句子的使用並不一致:

 • Ili vizitis muzeon faman pro siaj belaj pentraĵoj. = ...muzeon, kiu estas fama pro siaj belaj pentraĵoj. - 他們訪問由於美麗繪畫而出名的博物館. = ...博物館, 由於它的美麗繪畫而出名.

  那些畫作屬於那博物館

 • Picasso vizitis muzeon faman pro liaj pentraĵoj. = ...muzeon, kiu estas fama pro liaj pentraĵoj. - 畢加索訪問因他的畫作而出名的博物館. = ...博物館, 由於他的畫作而出名.

  那些畫作是畢加索的.

 • Ŝi vidis soldaton kun sia pafilo en la mano. = ...soldaton, kiu staris kun sia pafilo en la mano. - 她看到一個軍人手中持著槍. = ...軍人, 他手中持著槍站著.

不定式

如果用 si 結合 不定式動詞, 則 si 代表 不定式的語意主語. 這種語意主語通常就是謂語的主語, 但未必全然:

 • Ĉiu homo devas zorgi pri si mem. - 每個人都該關心他自己.

  Si 代表 zorgi 的主語. 它和 devas 的主語是同一的.

 • La sinjoro ordonis al la servisto vesti sin. - 那先生令服務員穿好衣服.

  Vesti 的語意主語是 la servisto. Sin 代表服務員.

 • La sinjoro ordonis al la servisto vesti lin. - 那先生令服務員為他穿上衣服.

  服務員不得穿自己, 而是另個男士, 最可能是那先生.

如果句子中沒有出現不定式的語意主語, 而且也不重要, 通常就由 si 來代表謂語的主語.

 • La reĝo sendis voki sian kuraciston. - 國王派人去叫他的醫師.

  Voki 的語意主語沒在句中出現, 且不重要. Sia 因此可以代表國王. 此處的 sendis voki 可當單一動詞看待, 它只有一個主語, 國王.

 • La reĝo sendis la serviston voki lian kuraciston. - 國王指派侍從去叫他的醫師.

  此處有 voki 的主語 (侍從) 的存在. 如果說 sian kuraciston, 則侍者須叫他自己的醫生, 而不是國王的.

動名詞

如果名詞清楚表示動作, 而存在其語意主語的話, 通常用 si 代表其主語. 但是使用規則不是很固定:

 • Petro pacience aŭskultis la plendadon de Karlo pri ĉiuj siaj problemoj. - 彼得耐心地聽卡羅有關他種種問題的抱怨.

  卡羅抱怨他的種種問題. 問題來自卡羅 (plendado 的語意主語), 而不是彼得 (aŭskultis 的主語).

sia 出現在動名詞前作為限定詞時, 它一定是該謂語的主語:

 • Karlo rakontis al Eva pri sia vojaĝo al Azio. - 卡羅告訴伊娃有關他的亞洲之旅.

  卡羅曾旅行到亞洲.

 • Karlo demandis al Eva pri ŝia vojaĝo al Eŭropo. - 卡羅問伊娃關於她的歐洲之旅.

  伊娃曾旅行到歐洲.

Si(a) 的特定表達

在若干特定表達中, si(a) 並不遵守一般規則:

 • siatempe = 那時, 相關之時, 適時. 當 siatempe 指這一特別意思時, 我們都說 siatempe 不論主語為何: Mi volis siatempe proponi regulon. (我想適時提議規則.) Tiam mi donos al via lando pluvon siatempe. (那時我將適時提供雨水給你的國家.)
 • 表語 + en si = ...本身. 當指這一特別意思時, 可用 si 即使相關事物不是主語: Se oni rigardas la aferon en si, oni vidas... (如果看事物本身, 會看到...) = Se oni rigardas la aferon tia, kia ĝi estas... (如果就事物本質來看...)
回到上端