Skip to the content

Amuzaj rakontetoj pri famaj personoj

by IgorSokoloff, July 13, 2019

Messages: 33

Language: Esperanto

IgorSokoloff (User's profile) January 11, 2021, 7:58:12 PM

Balzac, the famous French writer, was a man of great talent. But he himself was more proud of his ability to tell a person's character by his or her handwriting. He often told his friends that he could tell anybody's character exactly by his handwriting.
One day a woman friend brought him a young boy's exercise book. She said that she wanted to know what Balzac thought of the boy's character.
Balzac studied the handwriting carefully for a few minutes. The woman, however, told him that the boy was not her son and that he might tell her the truth.
"All right!!" said Balzac, "I'll tell you the truth." And he told her that the boy was a bad, lazy fellow.
"It's very strange," said the woman smiling. "This is a page from your own exercise book, which you used when you were a boy."
----------
Бальзак, известный французский писатель, был человеком большого таланта. Но сам он больше всего гордился своею способностью определять характер человека по почерку. Он часто говорил своим друзьям, что может точно определить характер любого человека по его почерку.
Однажды знакомая дама принесла ему тетрадь некоего мальчика. И сказала, что хотела бы узнать, что Бальзак думает о характере этого мальчика.
Бальзак несколько минут внимательно изучал почерк. Женщина меж тем сообщила, что мальчик не является её сыном, и поэтому писатель может сказать ей всю правду.
— Хорошо! — ответил Бальзак. — Я скажу вам правду.
И он сообщил, что тот мальчишка был плохим и ленивым типом.
— Очень странно, — с улыбкой сказала женщина. — А ведь это страница из вашей собственной тетради, которой вы пользовались в детстве.
----------
Balzak, la fama franca verkisto, estis homo de granda talento. Sed li mem pli fieris pri sia kapablo difini karakteron de homoj surbaze de iliaj skribmanieroj. Li ofte diris al siaj amikoj, ke li povas ekzakte difini la karakteron de ajnulo, esplorinte ties skribmanieron.
Foje certa lia amikino alportis al li kajeron de iu knabo, dirinte, ke ŝi volas ekscii, kion Balzak opinias pri la karaktero de tiu knabo.
Balzak atente esploris la prezentitajn skribaĵojn dum kelkaj minutoj. La virino interalie informis lin, ke ĉi-knabo ne estas ŝia filo kaj tial la verkisto povas diri al ŝi la tutan veron.
"Bone!!" diris Balzak. "Mi diros al vi la veron." Kaj li komunikis al ŝi, ke tiu knabo estas malbona kaj pigra ulo.
"Estas tre strange," diris la virino kun rideto. "Ĉi-paĝo estas ja el via propra kajero, kiun vi uzis, kiam vi estis eta knabo."

IgorSokoloff (User's profile) February 14, 2021, 8:33:47 AM

The celebrated dancer Isadora Duncan once wrote to George Bernard Shaw declaring that, given the principles of eugenics, they should have a child together.
“Think of it!” she enthused. “With my body and your brains, what a wonder it would be.”
“Yes,” Shaw replied. “But what if it had my body and your brains?”
----------
Однажды знаменитая танцовщица Айседора Дункан написала Бернарду Шоу письмо, в котором заявляла, что, принимая во внимание принципы евгеники, им следует обзавестись общим ребёнком.
"Вы только подумайте! — с энтузиазмом писала она. — Какое чудесное создание у нас получится с моим телом и вашим интеллектом».
«Возможно, да, — ответил Бернард Шоу. — Но что мы получим, если наш ребёнок унаследует моё тело и ваш интеллект?»
----------
La fama dancistino Ajsedora Dunkan foje sendis al Bernardo Ŝavo leteron, en kiu ŝi deklaris, ke, konsiderante la principojn de eŭgeniko, ili devas ekhavi komunan infanon.
"Vi nur pripensu tion!" ŝi skribis entuziasme. "Kian mirindan estulon ni povas krei kun mia korpo kaj via intelekto."
"Probable, jes," respondis Ŝavo. "Sed kion ni akiros, se nia infano heredos mian korpon kaj vian intelekton?"

IgorSokoloff (User's profile) July 8, 2021, 2:18:27 PM

Однажды Эмануил Ласкер, второй чемпион мира по шахматам, разыграл некоего господина, с которым он ехал в одном купе поезда.
Не ведая, что перед ним великий мастер, попутчик предложил скоротать время за игрой в шахматы.
— На каком уровне вы примерно играете? — осведомился он.
— О, на весьма посредственном! — ответил Ласкер.
— Тогда, чтобы уравнять шансы, я уберу с доски своего ферзя. Иначе мне будет неинтересно.
— Как вам будет угодно, — сказал Ласкер. — Вообще я считаю, что ферзь только мешает игре.
— Похоже, вы весьма слабо разбираетесь в шахматах! — усмехнулся любитель и, убрав с доски своего ферзя, начал партию.
Намеренно подставляя одну фигуру за другой, Ласкер проиграл и, сдавшись, заметил:
— Я все же был прав и, если позволите, я докажу вам, что без ферзя играть гораздо легче.
— Бывают же такие невежественные люди! — изумился любитель, однако решил проявить снисхождение. — Ну что ж, попробуйте.
Теперь уже Ласкер убрал с доски своего ферзя и без особого труда выиграл партию.
— Вот видите, — сказал он. — Дело вовсе не в уровне игры. Я давно подметил, что тот, у кого нет ферзя, имеет большое преимущество. Хотите, проверим ещё раз?..
И Ласкер повторил свою мистификацию, ввергнув попутчика в полную растерянность.
----------
Once Emanuel Lasker, the second world chess champion, played a practical joke on some gentleman with whom he was traveling in the same compartment of a train.
Not knowing that he dealt with a great master, the fellow traveler invited Lasker to pass their time playing chess.
"What is the approximate level of your play?" he asked.
"Oh, very mediocre!" Lasker replied.
"Then I'll remove my queen from the board to make our chances equal. Otherwise, the game won't be interesting for me.
“As you please,” Lasker said. "Actually I think that the queens just hamper the game."
"It seems you know very little about chess!" the amateur chuckled and, removing his queen from the board, began the game. Deliberately giving away one piece after another, Lasker lost the game and remarked:
"You see, I was right, and if you'll allow me, I'll prove that it is much easier to play without a queen."
"What ignorant persons there are in the world!" the astonished amateur said, but nevertheless he decided to show some condescension, "Well, try it."
Now Lasker has removed his queen from the board and won the game without much difficulty
“You see,” he said. "The matter is not the level of the play. I noticed long ago that the one who does not have a queen gets a great advantage. Do you want to check it again?..
And Lasker repeated his hoax, plunging the fellow traveler into complete confusion.
----------
Foje Emanuel Lasker, la dua tutmonda ŝaka čampiono, blagis iun sinjoron kun kiu li veturis en la sama kupeo de trajno. Nesciante, ke antaŭ li estas granda majstro, la kunvojaĝanto proponis al Lasker pasigi ilian tempon ludante ŝakon.
— Kia estas via proksimuma lud-nivelo? — li demandis.
— Ho, tre mediokra! — Lasker respondis.
— Ĉi-kaze mi forigu de la tabulo mian reĝinon por egaligi niajn ŝancojn. Alie la ludo ne estos interesa por mi.
— Kiel vi volas, — diris Lasker. — Fakte mi pensas, ke la reĝino nur malhelpas en la ludo.
— Evidente, vi scias tre malmulte pri ŝako! — subridis la amatoro kaj, foriginte de la tabulo sian reĝinon, komencis la ludon.
Intence fordonante unu pecon post alia, Lasker malgajnis la partion kaj rimarkis:
— Mi ja estis prava... Kaj se vi permesas, mi provu pruvi, ke ludo sen reĝino estas multe pli facila.
— Kiaj malkleraj homoj ekzistas ĉi-monde! — miris la amatoro, sed decidis tamen esti indulgema. — Nu, provu do.
Ĉi-foje jam Lasker forigis de la tabulo sian reĝinon kaj senpene gajnis la ludon.
— Vi vidas ja, — li diris. — Ne temas pri la nivelo de la ludo. Mi antaŭlonge rimarkis, ke tiu ludanto, kiu ne havas reĝinon, havas grandan avantaĝon. Ĉu vi volas, ke ni provu ankoraŭfoje?..
Kaj Lasker ripetis sian blagon, tute konfuzinte sian kunvojaĝanton.

Back to the top