Přejít k obsahu

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

od uživatele Flago ze dne 20. července 2010

Příspěvky: 7077

Jazyk: 简体中文

Standardo (Ukázat profil) 12. března 2019 8:21:06

Montara Vilaĝo 401
山 村
En la mondo troviĝas tiom da agrablulinoj.
世上 好看的人儿 多的是呀。
Ne valoras tro zorgiĝi pri ili.
不值得 太担心 她们。
Ni iru al la malnova mili-vin-butiko
我们 到那高粱酒店里 去喝一盅吧。
kaj trinku tason kune.' Ĉu ne?
一起来喝一杯。'难道不是吗?
Li supozis mian zorgon afliktiĝo sentimenta."
他 把我的苦恼 当成是感情上的波折了。”
"Sed ĉu vi iris?" mia patrino inter-rompis.
“你 去了没有?” 我母亲打断他的话问。
"Nu," Onklo Pan mal-levis siajn okulojn kaj ruĝiĝis,
“唔,” 潘大叔 垂下眼睛,脸红起来,
"nu, mi ne volis iri, sed ial mi ne povis rezisti
“唔,我不愿意去,但 我 却无法拒绝
Vi komprenas.
您 明白吗。
Finiĝis la kvarcent unua
第401段 结束

Standardo (Ukázat profil) 12. března 2019 8:49:18

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 283
战斗在 中国
Tamen laŭ la esprimo ŝatata de multaj homoj,
然而,根据 许多人的 喜爱表达,
for-pasis kaj ŝanĝiĝis la tempo.
这时间 就消失和变化了。
Nun Esperanton gardas grupeto da studentoj
现在 大学生的 小团体 在保卫着 世界语
kiuj ne havas influon en la socio.
他们 在这个社会里 没有影响力。
Krom ili L konas ankaŭ "kulturistojn el Ŝanhajo",
除了他们 刘仁 也熟悉 一些来自上海的 文化人
kiuj eble komprenas la signifon kaj utilecon de Esperanto.
他们 才可能 了解世界语的意义和用途。
Sed inter ili kaj la ĉi-tiea aŭtoritatularo
然而 在他们 和 这地方的当局之间
ne troviĝas intima rilato.
没有 发现 紧密的 关系。
Kaj jen re-venis Dinko.
瞧,丁克 回来了。
Finiĝis la ducent okdek tria
第283段 结束

Standardo (Ukázat profil) 13. března 2019 0:00:11

Montara Vilaĝo 402
山 村
Do mi akompanis lin ĝis la butiko.
因此 我 就和他 一道到那个酒店去了。
La ulo mendis du tasojn da vino,
这家伙 叫了两盅酒
kaj du pladojn da arakidoj por akompani la trinkaĵon.
和两盘花生米 来下酒。
Li ŝajnis tro afabla por esti amiko.
他 看起来 比一个朋友还好。
Mi diris al mi sekrete,
我 对自己暗暗地说:
'Onklo Pan, zorgu pri via mono!'
‘老潘,留心 你的 钱包呀!’
Do mi ŝovis miajn fingurojn en la zonon por kontroli,
因此 我 把手 伸进腰带里去 掏了两下
ĉu la mono estas en ordo.
看 那钱还在。
Ĝi estis sekura.
钱 很安全。
Finiĝis la kvarcent dua
第402段 结束

Standardo (Ukázat profil) 13. března 2019 0:21:27

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 284
战斗在 中国
Li amas knabinojn, frandaĵojn,
他 喜欢 女孩子,糖果,
novajn vestojn, komfortan loĝejon,
新 衣服, 舒适的 住所,
li ankaŭ amas helpi amikojn,
他 也 喜欢帮助 朋友们,
amas juston, veron, agadon, eĉ batalon kaj revolucion.
热爱 公平,真理,行动,即使 是 战斗和革命。
Jes, unuvorte, ĉion belan kaj bonan,
是啊,一句话,一切 漂亮的 和 美好的,
ĉar li estas tipa junulo.
因为 他 是一个典型的 青年。
Li, L kaj aliaj kelkaj amikoj
他,刘仁 和 其他几个朋友
komencis klopodi por la afero.
开始 忙碌起来 为着 这个事业。
Eble Dinko ĉiu-tage kuradis inter la eminentaj parencoj
可能 丁克 每天在 知名的 亲属奔跑着
kaj konatoj, parolis entuziasme.
还有熟人,热情地 说服着。
Finiĝis la ducent okdek kvara
第284段 结束

Standardo (Ukázat profil) 14. března 2019 0:29:48

Montara Vilaĝo 403
山 村
Poste mi fin-trinkis.
然后 我 便把酒喝完了。
Post tio mi volis for-iri.
喝完后 我 就想 离开。
Sed la ulo haltigis min, dirante:
不过 这家伙 止住 我,说:
'Volu permesi, ke mi regalu per alia trinkaĵo!
‘我想 再请 你喝一盅!
Ĉiuj homoj interne de la Kvar Maroj estas fratoj,
四海之内皆兄弟嘛,
olda Onklo.' Ĉu ne?
潘大叔,’ 懂得吗?
Tiel dolĉis lia lango!"
他的嘴 太甜了!”
De-nove li paŭzis por tuspurigi sian gorĝon.
他 又停了一下,咳嗽了 一声。
"Do mi trinkis alian tason da vino.
“这样一来,我 又喝了一杯酒。
Finiĝis la kvarcent tria
第403段 结束

Standardo (Ukázat profil) 14. března 2019 0:46:22

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 285
战斗在 中国
Mi ne scias la detalojn,
我 不知道 具体细节,
ĉar dume mi nur povis sidi en la verda domo.
因为 期间 我 只带着 那绿屋子里。
La afero fine sukcesis.
这件事 最终 成功了。
Fondiĝis Kantona Inter-nacia Asocio
成立了 广州 国际 协会
sub la direkto de la propaganda departemento
在宣传部的 指导下
de la Registaro de Guangdong-provinco.
属于 广东省 政府
La tasko de l' asocio estas internacia propagando.
这个协会的 任务 是 国际宣传。
Laŭ la uzotaj lingvoj ĝi entenas tri fakojn: esperanta,
根据 将使用语言,它 包含三个部门:世界语,
japana kaj angla.
日语 和 英语。
Finiĝis la ducent okdek kvina
第285段 结束

Standardo (Ukázat profil) 15. března 2019 1:01:28

Montara Vilaĝo 404
山 村
Tio estis taso multe pli granda.
这个杯子可是大多了。
Ĝi estis mirinda varo, cetere.
它 是神奇的 酒品 也确实不坏。
Ju pli mi trinkis, des pli ĝi plaĉis al mi.
我 越喝 就越喜欢它。
Do mi diris al li,
因此 我 就对他 说:
'Ĉar vi tiel afable donis al mi tason da,
‘你 既然 对我 这样客气,又请我喝了一杯,
vi devas permesi, ke mi reciproku.' Ĉu ne?
你 必须允许 我请你喝一杯。’懂了吗?
Mi volis ĝentilumi, sed li efektive akceptis ĝin.
我 不过是 对他说一句客气话,哪知 他当真接受了,
Do trian tason mi havis.
所以 我 又喝了 第三杯。
Tiam subite mi iel sentis kap-turniĝon.
突然间 我觉得 我的头 有点打旋。
Finiĝis la kvarcent kvara
第404段 结束

Standardo (Ukázat profil) 15. března 2019 1:25:58

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 286
战斗在 中国
Al la japana, kiu en efektivo estas kontraŭ-mal-amika fako,
对日本人来说,这实际上 是一个抗敌的部门,
ni deziras inviti s-ron Kazi
我们 希望 邀请 鹿地亘先生
kiu kaŝe loĝas en Hongkong kun sia edzino.
他 和妻子 一同 躲在香港。
Sed la aŭtoritatularo ne permesas.
但 当局 没有答应。
Por ili li estas nenio alia ol nekonata japano,
对他们来说,他 只不过是 一个不知名的日本人,
kaj japanojn ili ne povas facile fidi.
他们 不能 轻易 依赖 日本人。
Al-done ĉi tie estas mal-proksime de frontoj
另外 这里 是 远离 前线
kaj nur ekzistas loka registaro.
仅是 一个地方政府
Ni do ne havas esperon tuj komenci tiun ĉi laboron.
所以 我们 就没有希望 立即开始这项工作
Finiĝis la ducent okdek sesa
第286段 结束

Standardo (Ukázat profil) 16. března 2019 0:53:45

Montara Vilaĝo 405
山 村
Ŝajnis, ke mi flugas en la nubojn,
我觉得 好像我飞到云层中去了一样,
ke kreskis al mi du flugilegoj,
好像 我长了 两个大翅膀,
ke ilin mi povas funkciigi facile kaj feliĉe kiel birdo.
我 能够容易得使用 它们,幸福得 象一只鸟儿一样。
Tio estis sento tre agrabla, sinjorino.
大娘,这味儿 倒是蛮舒服的。
Tiel feliĉa mi estis, kvazaŭ mi ĝuus belan sonĝon.
我 感到 全身松快,我 象在享受着 好梦一样。
Sciu, mi jam de jaroj ne havis belan sonĝon.
你知道,我 已经 有好多年 没有做好梦了。
Plaĉis al mi la sonĝeca sento.
我 喜欢 这种梦幻的 感觉。
kaj alian tason mi havis.
接着 我又 喝了一杯。
Finiĝis la kvarcent kvina
第405段 结束

Standardo (Ukázat profil) 16. března 2019 1:22:42

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 287
战斗在 中国
Ankaŭ la anglalingva fako ne funkcias baldaŭ.
此外,英语科目 也不会很快工作。
Sole Esperanta fako konas sian vojon.
世界语科 唯一了解 自己的 道路。
Unue, la pli-parto de l' iniciatintoj estas esperantistoj,
首先,大多数 发起人 都是 世界语者,
due, ili pli mal-pli havas sperton
其次,他们 或多或少 都有些经验
en la kampo de internacia propagando.
在国际宣传 这块领域里。
Ĉiuj anoj de l' verda domo partoprenas inkluzive min.
绿房子的所有成员 都能参与,包括我
Ankaŭ k-do S, la reprezentanto de ĉi-tiea esperantista grupo.
还有 陈原同志,这里世界语团体的 代表。
Tuj pretiĝis la adresaro de alilandaj esperantistoj
立刻 就准备了 各国世界语者的 通信录
kaj esperanto-grupoj.
和 世界语 组织。
Ni el-donas monatan gazeton "Justeco",
我们 每月都出版 一份 “正义” 杂志,
en kiu ni informas pri batalanta Ĉinio.
在杂志里面 我们 通报了 战斗中的中国。
Finiĝis la ducent okdek sepa
第287段 结束

Zpět na začátek