Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) March 22, 2019, 12:07:46 AM

Montara Vilaĝo 411
山 村
Ĝis nun eĉ ne unu donacon ni havas por li.
我们 现在 一丁点儿礼物 都没有 给他准备。
Kion do ni faru? Kaj estas tiel mal-frue..."
我们 将 怎么办?时间已经来不及了呀...”
Ĝuste tiam inter-rompis mian patrinon voĉe de ekstere.
正在这时候 外面 传来了一个声音,打断了 我母亲的话:
"Onklo Pan! Mi aŭdis, ke vi re-venis,
“潘大叔!我听说你已经回来了。
kaj ke via bovino naskis belan idon.
你的母牛 也生了 一个漂亮的孩子。
Gratulon!" Tio estis Onjo Krizantemo,
恭喜你!” 这是 菊婶的声音。
kiu jam en-paŝis kun larĝa rideto,
她 已走进来,浮着一个开朗的笑
tiel larĝa, ke sulketiĝis la fajna haŭto ĉirkaŭ ŝia nazeto,
笑 得那么开朗,她那个 小巧的鼻两边的 细嫩皮肤也皱起来了
de-skuante la pudron kaj tiel rivelante la lentugojn.
把一层薄粉也挤掉了,露出那儿长着几个雀斑。
Finiĝis la kvarcent dek unua
第411段 结束

Standardo (User's profile) March 22, 2019, 12:27:48 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 293
战斗在 中国
Mi intence malrapidigas iom la paŝojn.
我 打算 放慢 一点脚步。
Ankaŭ ili faras tion. Nenia dubo...
他们 也这样做 毫无疑问
Tiam al mi flustras la kamarado en Esperanto.
那时 一位同志 用世界语 对我耳语道
Oni nin sekvas, ĉu vi ne rimarkis?
有人 在跟随着 我们,你没有注意到吗?
Mi balancas la kapon sen-vorte.
我 无语得 摇摇头。
Kian rimedon ni havus, eĉ se ni scias?
即使 我们知道了,我们会有什么办法吗?
La aero-plano jam for flugis.
飞机 已经 飞走了。
La bruon ni apenaŭ aŭdas.
我们 几乎 听不到 噪音了。
Kiam mi sidiĝas en la oficejo kaj prenas plumon,
当我 坐在了办公室里 拿起笔来时
en-venas tiuj du viroj.
走进来 两个男人。
Finiĝis la ducent naŭdek tria
第293段 结束

Standardo (User's profile) March 22, 2019, 12:57:35 AM

Montara Vilaĝo 412
山 村
Tuj mia patrino aperigis rideton por bon-venigi ŝin.
我的母亲 也马上 做出一个笑脸来欢迎她。
Sed Onklo Pan ankoraŭ plu tenis la kapon mal-levita,
不过 潘大叔 却仍然 低着头,
kaj lia tuta korpo komencis tremi pro timo.
他的全身 因为恐惧 而颤抖起来。
Onjo Krizantemo rigardis lin trankvile,
菊婶 静静 望着他,
kaj ŝi suspektemiĝis pro lia silentado.
她 对他的沉默 开始感到怀疑起来。
Post momento ŝi demandis:
过了一会儿 她问:
"Onklo Pan, ĉu vi vendis la fadenaron por mi?"
“潘大叔,我的纱绽 你卖掉了吗?”
Onklo Pan supren-rigardis sen-vorte.
潘大叔 抬起头来望着她,什么话也说不出来。
La rideton de Onjo Krizantemo anstataŭigis paŭtado.
菊婶的嘴撅起来了 也没有了笑容。
Finiĝis la kvarcent dek dua
第412段 结束

Standardo (User's profile) March 22, 2019, 1:35:17 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 294
战斗在 中国
Ili komencas paroli kun k-doj Dinko, L kaj S, kiuj antaŭ-venis.
他们 和丁克 开始交谈起来,刘仁和陈原先到的
Eĉ unufoje ili ne turnas sin al mi por demandi.
他们 甚至一次 也没有转过来 问我
Ĉio similas kion mi travivis ĉe la haveno
这一切 就像我 在港口经历过的一样
kaj en la hotelo Nova Oriento antaŭ 8 monatoj.
在八个月之前 新东方旅馆。
Sed tiun ĉi fojon mi ne permesis min partopreni
但 这次 我 不要自己参与
en la asocio sciante ke mi estas japano?
在协会里 知道 我是个日本人?
Mi mem ja vidis mian japanan nomon
我自己 已 看到了 我的 日本名字
sur la nomlisto de l' laboruloj.
在那工作人员的 名册上。
Finiĝis la ducent naŭdek kvara
第294段 结束

Standardo (User's profile) March 23, 2019, 12:00:07 AM

Montara Vilaĝo 413
山 村
Ŝiajn brilajn okulojn ek-vualis larmoj,
她那对闪亮的 眼睛 被一层泪水浸湿了
kio igis ilin pli radiaj,
这使 她的那对眼睛 显得更亮
sed tristaj pri sia mal-feliĉa situacio
但是 也更忧郁了, 她也感到生活困难,
Ŝi iĝis lasta-tempe tre sentema
她 最近 这段期间,也变得极度感伤起来了。
rezulte de la ĝenerala stagno en la urbeto.
由于镇上 买卖整个萧条,
Restinte kelkan tempon sen-vorta,
一段时间 说不出话来,
kaj kaŝe rigardinte Onjon Krizantemo profundiĝintan en pensado,
但却在偷偷地 观察菊婶 这种陷入深思的 神态,
Onklo Pan iĝis nervoza kaj movetiĝema.
潘大叔 开始感到 极度不安和无所措手足。
Liaj lipoj tremis nerve kiel du ladfolioj en vento.
他的 嘴唇 在神经质地抖动,像风中的两片锡箔纸片一样。
Finiĝis la kvarcent dek tria
第413段 结束

Standardo (User's profile) March 23, 2019, 12:41:40 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 295
战斗在 中国
Kiam mi en-pensiĝas,
在我思考的时候
miajn orelojn preter-pasas la vorto "aeroplano".
一个单词“飞机” 在我的 耳朵边飘过。
Nu, ĉu ili efektive diris, aŭ ankaŭ tio estas mia iluzio?
嗯,是他们真地 说,或它也是 我的 幻觉?
Tamen entute kian rilaton havas la aeroplano kun mi?
然而 这架飞机 完全与我 有什么关系吗?
Mi ofte aŭdis, ke naci-perfidulo svingas naz-tukon k.s.,
我 时常听说,一个民族叛徒 挥着 手帕似的东西,
por montri la bombard-celon
为了 表明 轰炸的目标
al super-flugantaj mal-amikaj aeroplanoj.
向在上面飞着的 敌人的 飞机。
Hodiaŭ sur-voje mi du-tri fojojn per naz-tuko
今天 在路上 我 有2-3次 用了 手帕
ŝirmis la okulojn kontraŭ la fortaj sun-radioj.
面对强烈的太阳光 遮挡着 眼睛。
Finiĝis la ducent naŭdek kvina
第295段 结束

Standardo (User's profile) March 24, 2019, 12:13:28 AM

Montara Vilaĝo 414
山 村
Li volis diri ion, sed mankis la necesa kuraĝo.
他想说点什么,但却没有勇气把 它吐出来。
"Onjo Krizantemo," mia patrino diris,
“菊婶,” 我的母亲 说着
provante klarigi la situacion por Onklo Pan,
打算 解释 一下潘大叔 的困境,
"io ne-atendita ja..." "Ne!" Onklo Pan subite eligis,
“确是 一件 意想不到的 事...” “没有!”潘大叔忽然开口了,
inter-rompante la vortojn de mia patrino.
打断了 我的母亲 的话。
"Ne! Nenio neatendita ja okazis al mi, Onjo Krizantemo.
“没有!菊婶,什么意外的事 也没在我身上发生过。
Vian fadenaron mi vendis,
我 卖掉了 你的纱绽,
kaj eĉ kontraŭ bona prezo!
而且 价钱 也卖得很好!
Atendu momenton. Mi iras al-porti la monon."
请等一等!我 去把钱 取来。”
Finiĝis la kvarcent dek kvara
第414段 结束

Standardo (User's profile) March 24, 2019, 12:28:10 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 296
战斗在 中国
Ĉu ili prenis tion kiel...
他们 怎样 对待这事呢...
Ha, kian sen-sencaĵon mi elpensas!
哈,我 怎么想出了 这种无意义的事来!
La aeroplano estas certe ĉina.
这架飞机 一定是 中国的。
Ĉu ili ne scias tion?
他们 不知道 这事吗?
Ĉu efektive ili diris ion pri la aeroplano?
他们 真得 对这架飞机 说了些什么吗?
Eble estas mia iluzio.
可能是 我的 幻觉。
For-pelo! Unu simpla vorto.
摆脱它! 一个简单的词
For-pelo! Ĝi ne estas mia iluzio sed fakto.
摆脱它! 这不是 我的错觉,然而是事实。
Kaj oni al-donas al ĝi ankoraŭ vorton "senprokrasta".
有人 对它 还补充一句话 “不拖延”。
Finiĝis la ducent naŭdek sesa
第296段 结束

Standardo (User's profile) March 25, 2019, 12:00:28 AM

Montara Vilaĝo 415
山 村
Kaj Onklo Pan kuregis al sia ĉambro.
潘大叔 快步 跑向自己的屋去
Post momento li rekuris kun pakaĵeto en la mano.
一会儿,他 手里拿个小布卷 跑回来。
Ĝi estis io ĉifonvolvita.
布卷里 包着一件东西。
Li atente malpakis ĝin, tavolon post tavolo,
他 小心翼翼地 把它解开,一层一层地解开,
ĝis fine vidiĝis kelkaj mon-biletoj
直到 最后里面 露出 几张钞票,
apud kelkaj arĝentaj moneroj.
旁边 还有几块小银毫。
"Jen la mono," Onklo Pan diris al Onjo Krizantemo.
“这就是 卖出的钱,”潘大叔对菊婶说,
"Nur kontraŭ tio mi sukcesis vendi vian fadenaron."
“这就是 我成功 卖掉 那些纱绽的价钱。”
Kaj li ĝin transdonis al ŝi.
于是 他便把钱 交给了菊婶。
Sur la trista vizaĝo de Onjo Krizantemo aŭroris rideto.
菊婶 忧郁的面孔 这时又换上了笑颜。
Finiĝis la kvarcent dek kvina
第415段 结束

Standardo (User's profile) March 25, 2019, 12:17:55 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 297
战斗在 中国
Posttagmeze de l' sekva tago
第2天 下午
mi jam estas en vagonaro al Hongkong.
我 已经 是 在去往香港的 车厢里。
Min kunprenas Dinko.
丁克 带着 我。
Lia patrinon havas ĉambrojn en Hongkong,
他的 母亲 在香港 有一些房子
kiel aliaj riĉaj kantonanoj,
像其他一些富有的 广州人一样,
ĉar tiun ĉi "neŭtralan" urbon
因为 这个“中立”的 城市
ne minacas malamika bombardado.
没有敌人的 轰炸 威胁。
Provizore mi estos tie kaj atendos L,
我 可以暂时 在那里 等待着刘仁,
kiu venos post unu-du tagoj.
他 一两天后 来。
Li devas ordigi ĉion.
他 必须 整理 一切。
Li estas ĉino, do oni ne forpelas lin el la lando.
他 是中国人,人们不会从这个国家 驱离他。
Finiĝis la ducent naŭdek sepa
第297段 结束

Back to the top