Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) March 5, 2020, 12:56:53 AM

Kanto de Juneco 673
青春之歌
"Kial Xu Ning ne venis hodiaŭ al la manifestacio? Li diris, ke li ĝin partoprenos?" Lu Jiachuan diris kun rideto:"Havi flugilojn kaj flugi sur la ĉielon? Admirinde! Sed pli-none estas resti shur al tero kaj hardi vin en la intens lukto de la popol-amaso. Vi demandis pri Xu ning? Eble li estis akompananta etanVbai. Aŭ li mal-kuraĝigis. Ĉu vi ne havis timon, eta Lin? Se ree okazos tiaj agadoj, ĉu vi ilin partoprenos?"
Finiĝis la sescent sepdek tria
第673段 结束

Standardo (User's profile) March 6, 2020, 12:20:09 AM

Montara Vilaĝo 760
山 村
"Ho, ne. Mi simple volas diri,
“哦,没有。我 只是 想说,
ke li sukcesis eskapi el la urbeto hieraŭ nokte en la mal-lumo,
昨天夜里,他 在黑夜中 成功地 逃出城了,
kun kelkaj homoj de Ŭang la Leono.
和王狮子的 一些手下人。
Mi preferus, ke ankaŭ lin oni estu kaptintaj vivantan.
我 倒是希望,他们 也能把他活活地 捉住。
Ankaŭ li meritas iomete da sur-vanga frapetado,
他 也应该 挨几下耳光,
kies vizaĝo estas same mal-kruda kaj mola kaj ronda kiel tiu de Ĉu Min."
他的面孔 也是又圆、又柔、又嫩,象储敏一样。”
Onklo Pan fiks-rigardis lin sci-voleme kaj nenion komentis.
潘大叔 好奇地 望着他,什么话也说不出来。
Maŭmaŭ subite ek-konsciiĝis
毛毛 突然 觉得
pri io stranga en la okuloj de Onklo Pankaj ek-saltis pro timo.
潘大叔是 眼色有点奇怪,现出 恐怖的神色。
Finiĝis la sepcent sesdeka
第760结束

Standardo (User's profile) March 6, 2020, 12:54:09 AM

Kanto de Juneco 235
青春之歌
"Vi ofte plendis, ke mia koro estas
你 常抱怨,我的心是,
ne-varma aŭ eĉ mal-varma al vi.
对你 不热烈 甚至冷酷吗?
Ne, aŭskultu, ek-de hodiaŭ, mi amas vin, kaj tre!...
不,请听,从今天起,我 非常 爱你了。
Vi scias, kian aflikton mi suferas!
你知道,我 是 多么难过,
Mi ne povas toleri tiujn ĉi ofendojn, mi volas for-fuĝi.
我 受不了 这些污辱,我又想逃
Sed kien mi povas iri?... Pro tio mi tre, tre amas vin...
可是 我 逃到 哪里去呀?… 所以 我 非常 非常地爱你了。…
"Profundiĝis la nokto.
夜深了,
Ŝiaj lacaj palpetroj ne-obeeme volis inter-gluiĝi.
她 太疲倦了,睫毛 调皮地 打起架来。
Post la finiĝo de la letero, ŝi jam ne havis forton tra-legi ĝin
这封信 写完后,她 还没容得再看一遍,
kaj tuj kuŝiĝis sur la liton, sen demeti la vestojn.
她 就穿着衣服 倒在床上睡着了。
Finiĝis la ducent tridek kvina
第235段 结束

Standardo (User's profile) March 7, 2020, 12:52:14 AM

Montara Vilaĝo 761
山 村
Li al-donis rapide,
他 马上 又补充了一句:
"Ne atentu tion, kion mi diris, Onklo Pan.
“请不要把 我的话 放在心上吧,潘大叔。
Mi simple ŝercis. Mi ne seriozis.
我 只是 说句 笑话,我 并没有那么认真。
Volu esti bon-kora, Onklo Pan, al neniu sciigu tion,
请你行行好,潘大叔,不要 告诉任何人,
kion mi diris pri la intendanto.
我 说那个管家 的话。
Mi vere tre ĝojis pro lia eskapo.
我 真 感到 高兴 他 能逃脱了,
Ne estas mal-bon-ŝance,
那并不是 倒霉,
sed bon-ŝance, vere bon-ŝance!"
而是幸运,非常 幸运!”
Onklo Pan suspiregis, ĵetis alian rigardon kompateme al Maŭmaŭ,
潘大叔 松了一口气,又怜悯地望 了毛毛一眼,
kaj diris, "Mi ja esperas, ke li ne re-venos al la vilaĝo."
说:“我 倒 希望,他 再也不要到 我们的村里来。
Finiĝis la sepcent sesdek unua
第761结束

Standardo (User's profile) March 7, 2020, 1:20:08 AM

Kanto de Juneco 236
青春之歌
La amaso da leteroj restis firme tenataj en ŝia mano, kiam ŝi en-dormiĝis.
她手里 还紧紧 捏住那一包信, 在她 睡着的 时候。
En la banala vilaĝo, en la banala vivo,
在这平淡的 乡村,和 平淡的 生活里,
eĉ la bela kaj grandioza maro iom post iom
甚至 连瑰丽而奇伟的 大海,也渐渐地
perdis sian ĉarmon en la mal-gaja koro de Daojing.
失去了 自己的魅力,在道静暗淡的 心目。
Ŝiaj leteroj al Yu Yongze kaj Wang Xiaoyan
她 给余永泽和王晓燕的信
estis plenaj de pesimismo kaj spleno.
充满了 悲天悯人和郁郁寡欢的情绪。
Ambaŭ Yu kaj Wang skribis al ŝi,
余永泽和王晓燕 都写信劝她
konsilante ke ŝi ne estu tiel melankolia,
劝她 不要 这样消沉,;
ke ŝi ĝojiĝu; kelk-foje eĉ ŝi mem miris,
要她 快活起来,她自己 也有时惊异,
kial ŝi , en sia juna aĝo, havas tian teruran anim-staton de kadukulo.
怎么她,自己小小年纪 竟有了 这种可怕的 衰老的心境。
Finiĝis la ducent tridek sesa
第236段 结束

Standardo (User's profile) March 8, 2020, 12:18:47 AM

Montara Vilaĝo 762
山 村
Maŭmaŭ jam komencis tremi,
毛毛 已经 开始 发起抖来。
obsedita de la timiga ombro de l' intendanto.
被管家的 可怕阴影缠扰了。
Ĉiu en nia vilaĝo atendis proklamadon de la nova dinastio,
我们 村里的每一个人 都在等待新的朝代 发布声明。
instrukciojn pri la nova viv-maniero, la novaj impostoj,
公告新的规矩、新的礼节、新的税例,
la nova guberni-estro kaj la novaj tabuoj.
新的 县官 和 新的 禁忌。
Pasis pluraj tagoj, sed okazis nenio ekscita.
好几天 过去了,可是任何叫人兴奋的东西 也没有出现。
Nur sur la muroj de apud-voja ŝirmejo
只有 路旁驿舍的 墙上
ekster nia vilaĝo aperis divers-koloraj afiŝoj.
我们村子外面 贴出了 一些五颜六色的 招贴来。
Sed ne povis esti, de ilin el-donis la nova registaro,
看来 它们 不像是 新政府发布的 纲领,
ĉar ili ne sonis serioze.
因为 它们 并不是 那么一本正经。
Finiĝis la sepcent sesdek dua
第762结束

Standardo (User's profile) March 8, 2020, 12:58:09 AM

Kanto de Juneco 237
青春之歌
Sed la vivo, kiun ŝi vivis, estis tiel trista kaj griza,
然而 她面前的 人生,是那么 阴惨 和 灰暗,
ke tian nigran humoron ne povas forigi eĉ ŝia unua amo kun Yu Yongze,
也不能够冲淡 这阴暗的感觉 即使她 和余永泽的 第一次的初恋,
kaj ŝi daŭre dronis en la melankolio, el kiu ŝi ne kapablis sin liberigi.
于是,她 依然 陷在忧郁的情感 而无力自拔。
Subite ek-sonis tondro, kiu vekis la inertan vilaĝon,
突然,晴天一声霹雳,惊醒了麻木的 乡村,
kaj ankaŭ la paraliziĝintan kaj velkantan koron de Lin Daojing.
也惊醒了 林道静 那麻木、衰颓的心。
Tio estis la ne-forgesebla tago, la 24-a de septembro de 1931,
一九三一年的九月二十四日,这是一个难忘的日子,
kiam trajnoj venintaj de norde de la Granda Muro
那时 从长城北面 开来的火车
veturis suden tra la pasejo Shanhaiguan
穿过了 山海关 关口 向南行驶
kaj pasis la stacion de Beidaihe, plenaj de plorantaj kaj ĝemantaj rifuĝantoj.
并通过 北戴河 车站,充满了 哭叫连天的 难民。
Finiĝis la ducent tridek sepa
第237段 结束

Back to the top