Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 24, 2020, 12:44:40 AM

Kanto de Juneco 224
青春之歌
La lernantoj diris al ŝi,
学生们 告诉 林道静:
ke ŝia kuzo Zhang Wenqing estis
她的表哥 张文清 就是
eksigita de Yu Jingtang pro tio,
为这事 被余敬唐 解雇走的。
ke li montris mal-kontenton
因为 不满意 余敬唐
pri ties mal-respekto al la libereco de la instruistoj.
他 干涉 教员的 自由,
Yu Jingtang estis granda bienulo kaj sinjoro de la vilaĝo,
余敬唐 是 村里的 大地主兼绅士,
kaj ankaŭ potenculo de la gubernio.
又是 县里的 红人,
Oni nomis lin "Ridetanta Tigro".
人们 都管 他 叫 “笑面虎”。
Sed, kiam li renkontis Lin Daojing,
不过,余敬唐 见了林道静
li ŝin traktis afable kaj, post la kutima “Oh,oh!",
他 很客气得对待她,然后 照例地 哦哦 两声,
li salutis ŝin kun rideto.
他 向道静 微笑着 打招呼:
Finiĝis la ducent dudek kvara
第224段 结束

Standardo (User's profile) February 25, 2020, 2:07:00 AM

Montara Vilaĝo 750
山 村
"Onklo Pan, vi ne povas imagi, kiel terure estas!"
“潘大叔,你 真想不到,这是一件多么可怕的事呀!”
Maŭmaŭ murmuris,
毛毛 呐呐地说,
kun lipoj ankoraŭ kun-falditaj kiel la nazego de porko.
他的 嘴唇 拱着,像一个猪嘴巴。
"La falsa virino ne estas rabisto,
“那个假女人 不是 强盗,
sed kaŝita estro aŭ ia spiono por la ter-kulturista brigado.
而是 一个地下党的 领头人,或是庄稼人武装队伍的一个什么侦察员。
Li organizis soldatigon de la rifuĝintoj
他 把灾民 组织起来,
tion li konfesis al Ŭang la Leono la alian nokton.
在那个夜晚,他毫不隐瞒地 对王狮子说过。
Li havas sub sia komando grandan nombron da kamparanoj
他 手下 有大批庄稼人 归他指挥,
kaj ricevas siajn armilojn de sia ĉef-sidejo,
而且 从自己的 总部 弄来了许多 枪支。
kiu nun troviĝas en la gubernia-urbo.
它 现在 驻扎在县城里
Finiĝis la sepcent kvindeka
第750结束

Standardo (User's profile) February 25, 2020, 2:37:17 AM

Kanto de Juneco 225
青春之歌
"Vi estas tre okupata, ĉu ne ?
“您 是很忙的,不是吗?
Nia lernejo estas mal-bone instalita, kaj tio certe ĝenas vin!"
敝校 设备 可是 简陋呵,这肯定 使您感 到困扰!”
Daojing ne volis paroli kun li kaj nur respondis per mal-varma kapbalanco.
道静 不愿 跟他 多说话,只是 冷淡地 点点头 回应。
Malgraŭ tio, Yu Jingtang tut-vizaĝe ridetis.
即便如此,余敬唐 还是 满面 微笑。
Rigardante Daojing per duon-fermitaj okuloj, li diris kap-jesante:
他 一边眯着眼 看着道静,一边点头
"Oh, oh!..." Vere " Ridetanta Tigro"!
“哦,哦…” 真不愧 称为“笑面虎”。
Iun tagon, Daojing de-nove renkontis lin
一天,道静 又碰见了他
sur la alt-aperono ĉe la en-irejo de la templo.
在这座庙 门口的 高台阶上。
Yu Jingtang kap-salutis ŝin
余敬唐 向道静 点头,
kaj lia nazo preskaŭ tuŝis ŝian vizaĝon.
他的鼻子 几乎 碰到道静的 脸上,
Finiĝis la ducent dudek kvina
第225段 结束

Standardo (User's profile) February 26, 2020, 1:17:40 AM

Montara Vilaĝo 751
山 村
Ho! mi ne sciis, ke li estas tia potenculo,
哎呀,我 一点也不知道,他 是 这样一个有力量的人,
aŭ mi ne aŭdacus treni lin al Ŭang la Leono."
否则 我 也不敢把他 揪到王狮子那里去了。”
"Kiel terure!" Onklo Pan diris,
“真可怕!” 潘大叔 说,
larĝe mal-fermante siajn naivajn mal-junajn okulojn.
大睁着 他 那天真而又衰老的 眼睛。
"Do la falsa virino estas armea oficiro?
“所以 那个假女人 是个军队官长了?
Mi ĝojas, ke mi al-parolis ŝin -ho ne!
我 很高兴,我 向她说话 — 嗨 没有啊!
Dio gardu, lin - konvene.
老天爷 适当地 保护他吧。
Diru al mi, kio okazis hieraŭ nokte en la urbeto.
请告诉我,昨天夜里 镇上出了什么事。
Ĉu li partoprenis?
他 参加了吗?”
Finiĝis la sepcent kvindek unua
第751结束

Standardo (User's profile) February 26, 2020, 1:38:19 AM

Kanto de Juneco 226
青春之歌
"Gratulon al vi, fraŭlino Lin!
“恭喜您,林 先生,!
La edzino de Yongze ĵus mortis.
永泽 媳妇 刚刚 死啦。
Vi estas vere feliĉa homo,
您 可真是 有福之人
por kiu ĉio bone aranĝiĝas!..."
为您 一切 安排得 都很好!
diris Yu Jingtang kun rideto.
余敬唐 微笑地 说 。
"Kio?" Daojing rapide re-tiris sin
“什么?” 道静 猛地把 身向后一退,
kaj indigne fiksis sian rigardon al li.
自己激愤地 盯着余敬唐:
"Mi ne komprenas, kion vi diris."
“我 不明白 您 说的 是什么话!”
"Oh, oh! Nenio, nenio!...
“哦,哦,没什么,没什么。…
Finiĝis la ducent dudek sesa
第226段 结束

Standardo (User's profile) February 27, 2020, 12:49:27 AM

Montara Vilaĝo 752
山 村
"Nepre jes! Kaj ĝuste pro tiu falsa virino okazis la tumalto.
“一定 是的!正是 是这个假女人 组织引起的暴动。
Sciu, Ŭang la Leono persone torturis lin,
你知道,王狮子 拼命拷打 他,
ke li konfesu pri sia komploto,
要 他说出 他的计谋,
kaj trovis en lia posedo nomliston de liaj homoj.
在他身上 也搜出了 他的部下的 名单。
Li tuj publikigis, ke li pendumos la falsan virinon
王狮子 立刻 就当众宣布 要绞死这个假女人,
kaj punos ĉiujn liajn sekvantojn, tiel ke liaj homoj ektimis.
要惩办 假女人的所以 部下 这样他的人 就害怕了。
Ili sturmatakis la urbeton en la mal-lumo,
他们 趁黑夜的掩护 就忽然攻起城来。
kaj, trafinte nin sen-preparojn, trarompis la urbo-muron.
我们 完全没有准备,就攻破城墙了。
Ili estis tiel mult-nombraj, Onklo.
他们的 人数才多啦,潘大叔。
Finiĝis la sepcent kvindek dua
第752结束

Standardo (User's profile) February 27, 2020, 1:35:15 AM

Kanto de Juneco 227
青春之歌
Yu Jingtang parolis, ridetis, kaj for-iris.
余敬唐 说着,笑着,走掉了。
Daojing re-venis al sia ĉambro, tiel kolerigita,
道静 回到自己的屋里,气得够呛
ke ŝi sidis sen-move dum longa momento,
她 坐下 半天没有动。
sin klinante sur la tablo.
自己 趴在 桌子上。
Pasis du tagoj. Iun post-tag-mezon, kiam kelkaj ge-instruistoj,
过了 两天,一天下午,当时 两三个教员
fininte la kurson de la tago, sidis kaj inter-babilis
一天的课程 结束后,坐着 聊天
en la instruista ripozĉambro, en-trudiĝis murmurante Yu Jingtang,
在 教师的 休息室里,余敬唐 口里哼哼唧唧地走了进来。
kun amaso da leteroj en la mano.
手里 捏着 一叠信,
Li rekte sin direktis al Daojing, kiu estis leganta ĵurnalon.
他 一看见 道静,她 在看报纸。
Finiĝis la ducent dudek sepa
第227段 结束

Standardo (User's profile) February 28, 2020, 12:53:43 AM

Montara Vilaĝo 753
山 村
Ŝajnas al mi, ke ĉiu rifuĝinto,
我 想,那些个灾民,
kiun ni vidis vaganta en la kamparo, partoprenis.
我们 在乡下 看见游荡的他们,我也想参加了。
Ni estis tiel sen-preparaj,ke eĉ Ŭang-on la Leono
趁我们 没有准备,甚至把王狮子
kaj bienulon Ĉu Min per ŝnuroj tiel strikte kiel min.
和储敏 用绳子捆紧 就像对付我那样。
Tre streĉe, vidu, kvazaŭ ili ligus porkojn. Ho, mi timas, Onklo."
绑得很紧,看吧, 仿佛 他们 在捆猪。呀,我 真害怕,大叔。”
"Ĉu ili vere aŭdacis tion fari?" demandis Onklo Pan, tre alarmite.
“他们 真敢那样干吗?”潘大叔问,变得大惊失色起来。
"Nu, tion mi vidis per miaj propraj okuloj.
“哝,我 是亲眼 看见 的呀。
Ili pied-batis la postaĵon de Ŭang la Leono
他们 用脚踢 王狮子的 屁股,
sam-kiel la intendanto de bienulo Ĉu Min.
正像 储敏的 总管 踢我的屁股一样。
Finiĝis la sepcent kvindek tria
第753结束

Standardo (User's profile) February 28, 2020, 1:28:46 AM

Kanto de Juneco 228
青春之歌
"Leterojn, fraŭlino Lin! Jen, kia amaso!
“信,林先生! 看,这样 一摞!
La poŝt-oficejo laboros en nia lernejo!"
邮政所 要到 咱杨庄小学校里来工作啦,”
Antaŭ al Lin Daojing ek-staris,
没等 林道静 站起身来,
Yu Jingtang levis la leterojn super sian kapon
余敬唐 把信 高高 地举到头顶上,
kaj al-parolis kun rideto la ceterajn ĉe-estantojn:
冲着 所有 其他的在场的人 笑嘻嘻地说:
"Eĉ fraŭlino Lin sola povas krei poŝt-oficejon.
“甚至 林先生 自己一个人 就可以 开个邮政所啦。
Jen, tiom granda amaso da leteroj por ŝi,
瞧,她 一来信 就是一大摞
pli multaj ol tiuj ricevitaj de la tuta vilaĝanaro!"
全村的人 也没有 她一个人的信多呀!”
Poste li serioziĝis, longigis la vizaĝon
然后,他 脸色一变,拉长 面孔
kaj sin turnis al Daojing, palpebrumante kaj akcentante ĉiujn silabojn"
接着 自己转向 道静,眨着眼皮,一字一板地说:,
Finiĝis la ducent dudek oka
第228段 结束

Standardo (User's profile) February 29, 2020, 1:08:33 AM

Montara Vilaĝo 754
山 村
Ĉu vi memoras, kiel mal-kruda kaj ronda kaj mola estas lia vizaĝo?"
你 可记得,他的 脸该是多嫩,多圆,多柔?”
Maŭmaŭ paŭzis por lasi al Onklo Pan tempon
毛毛 停了一会儿,让潘大叔
re-voki la bildon pri la vizaĝo de bienulo Ĉu Min.
可以有时间 回忆一下 地主储敏的 脸庞。
"Jes, mi tre bone memoras," Onklo Pan kap-jesis.
“是的,我 记得 很清楚,” 潘大叔 连连点头说。
"Ĝi estas malkruda kaj ronda kaj mola
“那是 一张又嫩、又圆、又柔的脸,
kiel la gluteoj de nov-naskita bebo."
像个新生儿 的屁股一样。”
"Prave. Vi havas mirindan memoron, Onklo Pan.
“对,你 有 惊人的 记性,潘大叔。
Mi admiras vin. Sed ho, imagu! Tia mal-kruda haŭto.
我 真佩服 你。可是,你想想!那么柔嫩的脸皮。
Finiĝis la sepcent kvindek kvara
第754结束

Back to the top