Tästä sisältöön

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

Flago :lta, 20. heinäkuuta 2010

Viestejä: 7048

Kieli: 简体中文

Standardo (Näytä profiilli) 11. kesäkuuta 2019 23.31.26

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 376
Nagai ne amas -neniam amos
永井 不爱,也 从来 不爱
tiun ĉi mal-kleran vantan virinon.
这个没有 教养而虚荣的 女人。
Sed kion fari? Li sufiĉe sciis,
然而 怎么办?他 充分地 知道,
ke nova edziĝo al-portas nur mal-bonon.
新的 婚姻 只能带领 痛苦。
Krome li tute ne kuraĝis eksigi ŝin,
另外,他 完全 不敢来 辞掉她,
kaj jam eĉ la patrino ne sin trovis sur la tero.
甚至 母亲 都没有 发现自己 已经在地上。
Do li sola paciencu!
所以 他 一个人应该 耐心等待!
Estos feliĉe al ŝi kaj al la infanoj -eĉ al mem...
幸福 将对她和孩子们,甚至 对于 自己
Vi ankoraŭ lekas?
你 还 去奉承吗?
Kun dormema voĉo la edzino demandis de sur la lito,
妻子 带着困倦的 声音 在床上来 问他,
kio lin trafis kolerigi.
什么事 让他 生气了。
Finiĝis la tricent sepdek sesa
第376段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 12. kesäkuuta 2019 22.49.13

Montara Vilaĝo 495
山 村
La fremdulo estis jam nura infano,
这位陌生人 已经 完全像个孩子,
parolante kvazaŭ en koŝmaro,
好像是 正在一场恶梦中讲话,
kun lipoj intermite tremantaj.
嘴唇 在神经质地 痉挛着。
Tiel tremegis liaj kruroj,
他的 双腿 也在激烈地颤抖,
ke li eble falus iumomente sur la plankon.
好像 随时都可能 摔倒在 地上。
En la tuta konfuziĝo,
在这极端的混乱中,
tamen, Onklon Pan emocigis tiu vidaĵo.
但是 潘大叔 看这情节 受到了感动。
Li al-iris la vizitanton,
他 走向 这客人,
apogis lin per ambaŭ-mana brakumo, kaj diris,
张开了双臂 把他抱住,他说,
"Ne timu, infano mia. Mi subtenas vin!"
“不要害怕,我的孩子。我 支持你!”
Finiĝis la kvarcent naŭdek kvina
第495段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 12. kesäkuuta 2019 23.35.53

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 377
Li ne respondis,
他 没有 回答,
nur ek-rigardis ŝin per mal-serenaj okuloj.
只用 忧郁的 眼睛 开始望着她。
Estiĝis prema silento,
一阵 压抑的 静默,
tamen ĝin la unua rompis la virino.
然而 那女人 先打破了 它。
Ĉu ankoraŭ ĉi-jare viaj farmuloj ne pagos?
今年 你的 佃户们 还没有交费呢?
Ne, kredeble ne.
不,大概,不会的。
Kiel en la mondo vi povas diri "ne" tiom senbadŭre?
你怎么在这个世界上 能够这么多的 “不” 不后悔吗?
Sed sciu: ili ne povas pagi.
但是 要知道:他们 是 不能 交租的。
Vi, de-naska tokianino, prave ne konas,
你,一个天生的 东京的女人,正是 不了解,
kian mizeran vivon ili vivas.
他们 正在过着 怎样的 苦难生活。
Finiĝis la tricent sepdek sepa
第377段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 13. kesäkuuta 2019 22.58.06

Montara Vilaĝo 496
山 村
Dum pli-proksimiĝis ekstere la paŝoj,
在这当儿,外面的脚步逐渐挪近了,
kaj la jelpado de niaj hundoj pli kaj pli altiĝis.
犬吠声 也越升越高。
"Trovu por mi kaŝ-lokon, kamarado!
“同志,请为 我找个地方藏一藏!
Trovu por mi kaŝ-lokon, kamarado!
同志,给 我找个地方 藏一藏吧!
Mi laboras por la mal-riĉuloj.
我 是为穷人 而工作的呀。
Via mal-amiko mi ne estas!"
我 不是 你的敌人!”
La fremdulo kroĉiĝis al Onklo Pan,
陌生人 紧紧地 抱着潘大叔,
kvazaŭ la mal-juna ter-kulturisto estus lia patro.
好像 这个老庄稼人 就是 他的父亲。
"Mi estas via amiko! Vi ne devas min perfidi!"
“我 是 你的朋友,你 决不能 出卖我!”
Finiĝis la kvarcent naŭdek sesa
第496段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 13. kesäkuuta 2019 23.13.26

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 378
Nur unu fojon observu ĝin;
只需 观察它 一次;
vi ne plu riproĉus ilin.
你不要 再 责备 他们。
"Blankan rizaĵon"
白色的 大米饭
ili manĝas nur en festa tago;
他们 只是在 节日里 吃到;
sukero estas tro luksa, laŭ ili.
糖太奢侈了, 据他们说。
Ne diru, ke ili povas vivi senmone,
不说吧,他们 没有钱 也能生活,
ne-same al ni urbanoj.
与我们 城里人不同。
Por pagi impostojn, lumon,
为了 纳税,点亮,
sterkon ka aliajn necesaĵojn
施肥 和 其他必需品
ili vendas ĉefe kokonon kaj rizon.
他们 主要 是卖 蚕茧 和 稻米。
Finiĝis la tricent sepdek oka
第378段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 14. kesäkuuta 2019 22.51.55

Montara Vilaĝo 497
山 村
"Kion vi diras, infano mia?"
“你 在说什么呀,我的 孩子!”
diris Onklo Pan konfuzite rigardante patrece la junulon
潘大叔 不知所措地说,用一种父亲般的神色 盯着这个年轻人,
"Mi vin ne komprenas, infano mia."
“我的 孩子,我 不懂得 你所讲的话呀。”
kaj dume lin pli strikte brekumante.
同时 把他紧紧地 搂在怀里。
"Ne demandu min, onklo!
“不要 再问吧,大叔。
Trovu por mi kaŝ-lokon!"
快给我 找个地方 藏一藏!”
Kaj la paŝoj eksteraj haltis antaŭ la pordo de nia najbaro,
外面的 脚步声 在我们邻居的 门口停下了。
kaj ni povis aŭdi ripetan kaj furiozan frapadon.
我们 能听到 不停地狂暴的敲门声。
Kaj aŭdiĝis kriado:
有声音 在喊:
Finiĝis la kvarcent naŭdek sepa
第497段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 14. kesäkuuta 2019 23.37.21

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 379
La kokono po unu "kan" kostas
这蚕茧 平均 每一罐 价值
nur 1,8 enojn lasta-tempe,
只有1.8日元,最近
kaj rilate rizon mal-riĉa rikolto daŭre...
就稻米而言,收成不佳 仍在继续....
Jam sufiĉe!
已经 够了!
Ŝi tranĉis lian parolon kaj larĝe oscedis.
她 切断了 他的 讲话 张嘴 打呵欠。
Efektive vi estas eminenta doktoro de agrikulturo, oĥo-oĥo-oĥo!
你 实际上 是 一位优秀的 农业的 博士,嗷,哦,哦!
Sed mi nur scias, ke ili devas pagi.
但是 我 就仅仅 知道,他们 就必须 交租。
Homo devas plenumi sian devon,
人 要必须 完成 自己的 责任,
eĉ se li ne povas manĝi.
甚至 如果 他都 不能 吃上饭。
Finiĝis la tricent sepdek naŭa
第379段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 15. kesäkuuta 2019 23.21.14

Montara Vilaĝo 498
山 村
"Volu malfermi la pordon!
“开门,开门!
Volu malfermi la pordon!
开门,开门!
Jen la ĝendarmaro de l' Gubernia Registaro!"
我们是县府里的 侦缉队!...”
"Onklo!" la junulo eligis sufokitan kriĉon. "
“大叔!” 年轻人 压抑地 喊出,
Jen ili! Jen ili! Ili mortigos min!
“他们 来了!他们 果然来了!他们 想要杀我的头!
Ili mortigis jam dekojn da junuloj kiel mi!"
他们 已经杀死了 几十名 像我这样的年轻人!”
"Venu do, infano mia!"
“跟我来吧,我的 孩子!”
Onklo Pan mal-kroĉis la tenadon de l' fremdulo,
潘大叔 ,松开了这个年轻人。
kies vizaĝo grizis; kaj li ek-iris al la korto tra la kuirejo.
他 面色发青 他穿过灶房,向后院走去。
"Venu do! Mi trovos por vi kaŝ-lokon."
“跟我来吧!我 将找个地方 给你躲一躲。”
Finiĝis la kvarcent naŭdek oka
第498段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 15. kesäkuuta 2019 23.51.45

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 380
Neceso staras antaŭ devo.
必须 站在 责任面前。
Tian imponan logikon ne ŝatas mi.
我 不喜欢 那样动人的 逻辑学
prefere vi iru la vilaĝon utiligante, ĥo-ĥo-ĥo,
我 宁愿去 一个有益处的村子,嗬 - 嗬 - 嗬,,
tiun ĉi long-longan liber-tempon,
这种 长长的 空闲时间,
ke rekte akcelu ilin per via propra buŝo.
用你的嘴 直接 去促使他们。
Almenaŭ parte ili pagos,
至少 他们 会部分 付钱,
ĉar vi jam tri-foje mal-altigis renton
因为 你 已经 减少了三次租金
senkondiĉe laŭ ilia peto.
无条件地 根据他们的 请求 。
Finiĝis la tricent okdeka
第380段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 16. kesäkuuta 2019 23.20.30

Montara Vilaĝo 499
山 村
La junulo sekvis Onklon Pan
年轻人 跟着 潘大叔,
kaj malaperis en la mal-lumon.
在黑暗中 消失了。
Ni aŭdis mal-fermiĝi la pordon de nia najbaro
我们 听到 我们的邻居 开了门,
kaj pelmelon de en-irantaj paŝoj
一阵混乱的脚步声 向屋里走去,
kaj poste timigan ordonadon kaj kriadon.
接着 便是 一阵命令式的 吼声和喊声。
Mia patrino estingis la lumon kaj diris al Alan kaj mi,
我的母亲 把灯 吹灭,同时 叫我和阿兰
Alan tremadis tut-korpe, ne volante iri sola,
阿兰 在全身发抖,不愿意 单独走开,
ke ni iru niajn dormo-ĉambrojn.
各自 回到 我们的 卧房里去。
do mia patrino diris,
因此 我的 母亲 就叫
ke mi iru anstataŭe en la ĉambron de Alan por ŝin kun-estadi.
我 到她的房间里去,好陪伴着她。
Finiĝis la kvarcent naŭdek naŭa
第499段 结束

Takaisin ylös