Skip to the content

Is Esperanto eurocentric and sexist?

by Pollukso_Stelfilo, November 16, 2018

Messages: 82

Language: English

Pollukso_Stelfilo (User's profile) November 16, 2018, 10:42:14 PM

Many critics claim that Esperanto is unfit as a truly international language and far from neutral for being eurocentric and sexist.

The vocabulary is clearly eurocentric. It is based upon the six most wide-spread languages in Europe: French, Italian, Spanish, German, English and Russian. All of them have their homes in Europe and are of Indo-European descendance. Neither are langauges of Europe not belonging to the IE family taken into account, like Finnish, Hungarian and Basque nor non-European ones like Chinese, Swahili, Mongolic, Indonesian, Aztec and Aleutic.

Esperanto lacks word stems that describe female people. Instead the male words are made female with a suffix (-in).
viro -> man, virino -> woman / knabo -> boy, knabino -> girl / frato -> brother, fratino -> sister, patro -> father, patrino -> mother
and worst of all: fraŭlo -> bachelor, fraŭlino -> maid
So, it would be like saying "brothress" and "boyess" instead of sister and girl. The last example is especially strange, because "fraŭlo" is derived from German "fräulein" which means "young unmarried woman" and has no male equivalent in that language but Esperanto makes it male in its unaltered form and then female with a suffix too.

What do you lot think about this?

bartlett22183 (User's profile) November 17, 2018, 12:09:10 PM

Because I am using another computer and do not have the URL right at hand I am having to go from memory, but the late Claude Piron, who was a professional interpreter and expert Esperantist, wrote an article titled something like "Esperanto - European or Asiatic?" (may not be exact title) in which he argued that Esperanto in fact is not strictly Indo-European in structure. You should be able to find it online, as his articles in various languages are still available. (I think it is something like claudepiron.free.fr/articles.htm .)

Ev_Jin (User's profile) November 17, 2018, 2:10:00 PM

I think all the language will develop and finally in the "try the best to the perfect "

Ev_Jin (User's profile) November 17, 2018, 2:10:01 PM

I think all the language will develop and finally in the "try the best to the perfect "

opajpoaj (User's profile) November 17, 2018, 2:17:00 PM

Metsis (User's profile) November 17, 2018, 2:19:05 PM

Both are FAQs.

Yes, the vocabulary is Indo-European, but the grammar is less. There are a couple of articles by Claude Piron that enlightened it to me:The former article is easier, the later requires more linguistic knowledge.

For alleged sexism read the articles linked by Thyrolf.

morico (User's profile) November 17, 2018, 3:01:13 PM

I read English, sed, kiel minimume 80% de la ne naskiĝ'parolantoj de la angla en la mondo, mi parolas "Glob'bad'english", do mi preferas skribi en Esperanto.
Esperanto, kiel la aliaj lingvoj, ne estas perfekta. Tamen ĝi havas multe da avantaĝoj, ĉar ĝi estas neŭtra kaj facila, do samtempe, REGULA, SIMPLA (minimumo da vortoj lerni), kaj KLARA (ĉiu ŝango en la penso kreas samtempan ŝanĝon en la lingvo)
1- Skribo fonetika (unu letero estas UNU sono) Kiom da sonoj, ekzemple, por la ses anglaj vokaloj ?
2- La akcento estas ĉiam sur la sama silabo. En la angla, fakte, ni devas lerni la akcenton de ĉiu vorto.
3 - La substantivoj, adjektivoj adverboj kaj verboj prenas respektive la finaĵojn -o, -a, -e, -i. Kun unu radiko oni povas krei kvar vortojn. La lingvo estas klara.
4- La gramatikaj determinantoj estas malmultaj: unu artikolo; kun 16 nombroj, oni povas nombri ĝis miliardoj, trilionoj aŭ pli; la pronomoj estas regulaj (18 radikoj lerni).
5- La konjugacio estas nur kun ses finaĵoj kaj unusola helpa verbo; ĉiuj verboj estas regulaj.
6- La radikoj estas hindo-eŭropaj, ĉar tiuj lingvoj estas la plej parolataj, kiel unua lingvo, kaj ankoraŭ pli kiel dua lingvo. La plimulto de la radikoj estas de latina kaj malnova greka deveno, kiel por la plimulto de la eŭropaj lingvoj.
7- 40 regulaj "afiksoj" permesas malkreskigi nekredeble la nombron de vortoj lerni.
8 - Kiel diris Klod (Claude) Piron kaj aliaj, Esperanto estas proksima de hindo-eŭropaj lingvoj por la vortaro, sed proksima de multe da aziaj, afrikaj kaj malnov'amerikaj lingvoj por la konstruo de la vortoj kun memstaraj kaj senfleksiaj vortetoj. Do Esperanto estas, laŭ mia kono, la unika, vere internacia, parolata lingvo.

Por la "sufikso" -in, oni povas rimarki ke tio estas la finaĵo por reĝ'ino en multe tre parolataj lingvoj: queen (kŭ'in) en la angla, reĝ'ina (latina kaj itala), ra'inha (portugala), re'ina (hispana), re'ine (fr), könig'in (germana), tsar'in (rusa). La ina principo en la olda ĉina filosofio de Konfuceo estas yin. La plimulto de la homaro konas jam la "subfikson" in', kiu estas reale memstara vorto kiel ĉiuj "afiksoj".
(legi la 11-an regulon de la Fundamenta gramatiko, la 16 reguloj).

Kelkaj ŝanĝoj povas havi avantaĝojn, sed ili povas ankaŭ havi mal'avantaĝojn. Ĉiu lingvo havas sian koher'econ

morico (User's profile) November 17, 2018, 4:09:13 PM

Like, at least 80% of the non-native speakers of English in the world, I speak "Glob'bad'english", so I prefer to write in Esperanto.My translation is with help of Google Translate.
Esperanto, like the other languages, is not perfect. However, it has many advantages, since it is neutral and easy, so at the same time, REGULAR (no exceptions), SIMPLE (a few words to learn), and CLEAR (a change in the thought creates a change in the discourse)
1- Phonetic script (one letter is ONE sound) How many sounds, for example, for each of the six English vowels?
2- The accent is always on the same syllable. In English, in fact, we must learn the accent of each word.
3 - The nouns, adjectives, adverbs and verbs respectively take the endings -o, -a, -e, -i. With one root you can create four words. The language is clear.
4- The grammar determinants are few: one article; with 16 numbers, you can count up to milliards, trillions or more; the pronouns are regular (18 roots to learn).
5- The conjugation is only with six endings and a single auxiliary verb; All the verbs are regular.
6- The roots are Indo-European, because these languages ​​are the most spoken in the world, like first language, and even more, like a second language. The majority of the roots are of Latin and ancient Greek origin, as for most European languages.
7- 40 regular "affixes" allow decreasing incredibly the number of words to learn.
8 - As Claude Piron and others said, Esperanto is close to Indo-European languages ​​for the dictionary, but close to many Asian, African and old American languages ​​for the construction of words with independent and no flexible words. So Esperanto is, in my knowledge, the unique, truly international, spoken language.

For the "suffix" -in, it can be noted that this is the ending for a queen in most widely spoken languages: queen (kŭ'in) in English, reg'ina (Latin and Italian), re'ina(Spanish), ra'inha (Portuguese), re'ine (fr), könig'in (German), tsar'in (Russian). The feminine principle in the ancient Chinese philosophy of Confucius is Yin. The majority of humanity already knows the "suffix" in ", which is actually a self-contained word like all" affixes ".
(read the 11th rule of the Basic grammar, the 16 rules).

Some changes can have advantages, but they can also have disadvantages and each language has its consistency.

Metsis (User's profile) November 26, 2018, 9:28:01 AM

morico,

Mi volas atentigi vin pri kelkaj punktoj en via listo.

1. Por mi la vokaloj ne estas problemo, ĉar mia denaska lingvo havas naŭ vokaloj, kiuj povas formi 47 diversaj diftongojn en teorio, praktike ete mapli estas uzataj ridulo.gif La vera problemo al mi estas tro multaj susurantaj kaj skuiĝantaj so-sonoj (ĉ, ĝ, ĵ, ŝ, z), kies diferencoj estas tre malficalj aŭdi. Bonvolu malmultigi la so-sonojn!

4. Estas iomete problema, ke ekzistas paralelaj formoj de nombroj (dek – deko, cent – cento, mil – milo) por povi formi bezonatajn formojn de vortoj.

8. Vi forgesis frazofaradon, kiel oni konstruas frazojn. Ĝi ankaŭ devenas de la hindoeŭropaj lingvoj. Ekz. manko de la gramatikaj kazoj de la partitivo kaj translativo kaŭzas, ke oni devas ĉirkaŭdiri aŭ kontentigi sin, ke la alia subkomprenas.

La sufikso "-in" ekzistas nur en kelkaj malnovaj titoloj (reĝino k.t.p. vidu supren) kaj ne plu estas parto de la nuntempa lingouzo.

Sed mi daŭre miras, kiel vi klopodis efiki ekz. la EU-on aŭ viajn naciajn politikistojn. Proklami ĉi tie en Lernu ne necese progresigas viajn celojn.

Back to the top